EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0401

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/401 af 5. marts 2021 om fastsættelse af importtolden for visse sorter af afskallet ris fra den 8. marts 2021

C/2021/1628

OJ L 79, 8.3.2021, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 07/09/2021; ophævet ved 32021R1458

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/401/oj

8.3.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 79/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/401

af 5. marts 2021

om fastsættelse af importtolden for visse sorter af afskallet ris fra den 8. marts 2021

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (1), særlig artikel 183, stk. 1, litra a), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om metoden for beregning af toldsatserne for afskallet ris, der blev godkendt ved Rådets afgørelse 2005/476/EF (2), fastsættes en metode for beregning af importtolden for afskallet ris.

(2)

På grundlag af oplysningerne fra de kompetente myndigheder konstaterer Kommissionen, at der for perioden fra den 1. september 2020 til den 28. februar 2021 er udstedt importlicenser for afskallet ris henhørende under KN-kode 1006 20 for en mængde på 146 056 ton, når der ses bort fra importlicenser for Basmati-ris. Importafgiften på afskallet ris henhørende under KN-kode 1006 20, bortset fra Basmati-ris, som er fastsat ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1259 (3), bør derfor ændres.

(3)

Gennemførelsesforordning (EU) 2020/1259 bør derfor ophæves.

(4)

Toldsatsen skal fastsættes senest ti dage efter udløbet af ovennævnte periode. Denne forordning bør derfor straks træde i kraft —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Importtolden for afskallet ris henhørende under KN-kode 1006 20, bortset fra Basmati-ris, er på 30 EUR pr. ton.

Artikel 2

Gennemførelsesforordning (EU) 2020/1259 ophæves.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. marts 2021.

På Kommissionens vegne

For formanden

Wolfgang BURTSCHER

Generaldirektør

Generaldirektoratet for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter


(1)  EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671.

(2)  Rådets afgørelse 2005/476/EF af 21. juni 2005 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om metoden for beregning af toldsatserne for afskallet ris og om ændring af afgørelse 2004/617/EF, 2004/618/EF og 2004/619/EF (EUT L 170 af 1.7.2005, s. 67).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1259 af 8. september 2020 om fastsættelse af importtolden for visse sorter af afskallet ris fra den 9. september 2020 (EUT L 295 af 9.9.2020, s. 4).


Top