EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0385

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/385 af 2. marts 2021 om ændring af bilag II til beslutning 93/52/EØF for så vidt angår status som officielt fri for brucellose (B. melitensis) og af bilag I og II til beslutning 2003/467/EF for så vidt angår anerkendelse af status som officielt fri for tuberkulose og brucellose og af bilag I og II til beslutning 2008/185/EF for så vidt angår visse regioners status som fri for Aujeszkys sygdom og godkendelse af udryddelsesprogrammer herfor (meddelt under nummer C(2021) 1064) (EØS-relevant tekst)

C/2021/1064

OJ L 76, 4.3.2021, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; stiltiende ophævelse ved 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/385/oj

4.3.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 76/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2021/385

af 2. marts 2021

om ændring af bilag II til beslutning 93/52/EØF for så vidt angår status som officielt fri for brucellose (B. melitensis) og af bilag I og II til beslutning 2003/467/EF for så vidt angår anerkendelse af status som officielt fri for tuberkulose og brucellose og af bilag I og II til beslutning 2008/185/EF for så vidt angår visse regioners status som fri for Aujeszkys sygdom og godkendelse af udryddelsesprogrammer herfor

(meddelt under nummer C(2021) 1064)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (1), særlig artikel 9, stk. 2, og artikel 10, stk. 2, bilag A.I., punkt 4, i og bilag A.II, punkt 7,

under henvisning til Rådets direktiv 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet (2), særlig bilag A, kapitel 1, afsnit II, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 91/68/EØF er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder i Unionen. Direktivet fastsætter, på hvilke betingelser medlemsstaterne eller regioner deraf kan anerkendes som officielt frie for brucellose (B. melitensis) for så vidt angår får og geder.

(2)

I henhold til Kommissionens beslutning 93/52/EØF (3) er de regioner i medlemsstaterne, der er opført i bilag II til beslutningen, anerkendt som officielt frie for brucellose (B. melitensis) for så vidt angår får og geder i overensstemmelse med betingelserne i direktiv 91/68/EØF.

(3)

Frankrig har forelagt Kommissionen dokumentation for, at departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine overholder betingelserne i direktiv 91/68/EØF for at blive anerkendt som en region, der er officielt fri for brucellose (B. melitensis) for så vidt angår får og geder.

(4)

Italien har forelagt Kommissionen dokumentation for, at regionen Abruzzo, provinserne Catanzaro og Cosenza i regionen Calabria, provinsen Benevento i regionen Campania og provinserne Bari, Barletta-Andria-Trani og Taranto i regionen Puglia overholder betingelserne i direktiv 91/68/EØF for at blive anerkendt som regioner, der er officielt frie for brucellose (B. melitensis) for så vidt angår får og geder.

(5)

Spanien har forelagt Kommissionen dokumentation for, at provinserne Almeria, Granada, Jaén og Málaga i den selvstyrende region Andalusien overholder betingelserne i direktiv 91/68/EØF for at blive anerkendt som en region, der er officielt fri for brucellose (B. melitensis) for så vidt angår får og geder.

(6)

På grundlag af evalueringen af den fremlagte dokumentation bør departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine i Frankrig, regionen Abruzzo, provinserne Catanzaro og Cosenza i regionen Calabria, provinsen Benevento i regionen Campania og provinserne Bari, Barletta-Andria-Trani og Taranto i regionen Puglia i Italien og provinserne Almeria, Granada, Jaén og Málaga i den selvstyrende region Andalusien i Spanien anerkendes som officielt frie for brucellose (B. melitensis) for så vidt angår får og geder.

(7)

Bilag II til beslutning 93/52/EØF bør derfor ændres.

(8)

Direktiv 64/432/EØF finder anvendelse på handel inden for Unionen med kvæg og svin. Det fastsætter, på hvilke betingelser en medlemsstat eller regioner deraf kan anerkendes som officielt tuberkulosefrie og officielt brucellosefrie for så vidt angår kvægbesætninger.

(9)

Ifølge artikel 1, stk. 2, i Kommissionens beslutning 2003/467/EF (4) er de regioner i medlemsstaterne, der er anført i kapitel 2 i bilag I til beslutningen, erklæret officielt tuberkulosefrie for så vidt angår kvægbesætninger.

(10)

Italien har forelagt Kommissionen dokumentation for, at regionen Molise, provinsen Matera i regionen Basilicata og provinsen Sydsardinien i regionen Sardinien overholder betingelserne i direktiv 64/432/EØF for at blive anerkendt som regioner, der er officielt tuberkulosefrie for så vidt angår kvægbesætninger.

(11)

På grundlag af evalueringen af den fremlagte dokumentation bør regionen Molise, provinsen Matera i regionen Basilicata og provinsen Sydsardinien i regionen Sardinien anerkendes som officielt tuberkulosefrie for så vidt angår kvægbesætninger.

(12)

Bilag I til beslutning 2003/467/EF bør derfor ændres.

(13)

Ifølge artikel 2, stk. 2, i beslutning 2003/467/EF er de regioner i medlemsstaterne, der er anført i kapitel 2 i bilag II til beslutningen, erklæret officielt brucellosefrie for så vidt angår kvægbesætninger.

(14)

Italien har forelagt Kommissionen dokumentation for, at provinserne Bari, Barletta-Andria-Trani og Lecce i regionen Puglia og provinserne Avellino, Benevento og Napoli i regionen Campania overholder betingelserne i direktiv 64/432/EØF for at blive anerkendt som regioner, der er officielt brucellosefrie for så vidt angår kvægbesætninger.

(15)

Spanien har forelagt Kommissionen dokumentation for, at provinserne Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga og Sevilla i den selvstyrende region Andalusien og provinserne Ávila, Palencia og Segovia i den selvstyrende region Castilla y León overholder betingelserne i direktiv 64/432/EØF for at blive anerkendt som regioner, der er officielt brucellosefrie for så vidt angår kvægbesætninger.

(16)

På grundlag af evalueringen af den fremlagte dokumentation bør provinserne Bari, Barletta-Andria-Trani og Lecce i regionen Puglia, provinserne Avellino, Benevento og Napoli i regionen Campania i Italien, provinserne Cádiz, Córdoba, Huelva, Málaga og Sevilla i den selvstyrende region Andalusien og provinserne Ávila, Palencia og Segovia i den selvstyrende region Castilla y León i Spanien anerkendes som officielt brucellosefrie for så vidt angår kvægbesætninger.

(17)

Bilag II til beslutning 2003/467/EF bør derfor ændres.

(18)

Der er ved Kommissionens beslutning 2008/185/EF (5) fastsat supplerende garantier vedrørende flytning af svin mellem medlemsstaterne. Disse garantier har betydning for klassifikationen af medlemsstaterne eller regioner deraf for så vidt angår deres sygdomsstatus med hensyn til Aujeszkys sygdom. Bilag I til nævnte beslutning indeholder en liste over medlemsstater eller regioner deraf, der er frie for Aujeszkys sygdom.

(19)

Estland har forelagt Kommissionen dokumentation, der viser, at betingelserne i beslutning 2008/185/EF er opfyldt, således at hele medlemsstatens område kan anerkendes som værende officielt frit for Aujeszkys sygdom.

(20)

På grundlag af evalueringen af den fremlagte dokumentation bør Estland anerkendes som værende fri for Aujeszkys sygdom.

(21)

Bilag I til beslutning 2008/185/EF bør derfor ændres.

(22)

Bilag II til beslutning 2008/185/EF indeholder en liste over de medlemsstater eller regioner deraf, hvor der er iværksat godkendte nationale bekæmpelsesprogrammer til udryddelse af Aujeszkys sygdom.

(23)

Italien har forelagt Kommissionen dokumentation med henblik på godkendelse af sine bekæmpelsesprogrammer for udryddelse af Aujeszkys sygdom for 13 regioner og med henblik på behørig opførelse af disse regioner i bilag II til beslutning 2008/185/EF.

(24)

Portugal har forelagt Kommissionen dokumentation med henblik på godkendelse af sine bekæmpelsesprogrammer for udryddelse af Aujeszkys sygdom for hele medlemsstatens område og med henblik på behørig opførelse af medlemsstaten i bilag II til beslutning 2008/185/EF.

(25)

På grundlag af evalueringen af den fremlagte dokumentation bør bekæmpelsesprogrammet for udryddelse af Aujeszkys sygdom for de 13 regioner i Italien og for Portugal godkendes.

(26)

Bilag II til beslutning 2008/185/EF bør derfor ændres.

(27)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag II til beslutning 93/52/EØF ændres som angivet i bilag I til denne afgørelse.

Artikel 2

I beslutning 2003/467/EF foretages følgende ændringer:

a)

Bilag I ændres som angivet i bilag II til denne afgørelse.

b)

Bilag II ændres som angivet i bilag III til denne afgørelse.

Artikel 3

I beslutning 2008/185/EF foretages følgende ændringer:

a)

Bilag I ændres som angivet i bilag IV til denne afgørelse.

b)

Bilag II ændres som angivet i bilag V til denne afgørelse.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. marts 2021.

På Kommissionens vegne

Stella KYRIAKIDES

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977.

(2)  EFT L 46 af 19.2.1991, s. 19.

(3)  Kommissionens beslutning 93/52/EØF af 21. december 1992 om konstatering af at bestemte medlemsstater eller regioner overholder betingelserne for brucellose (B. melitensis), og om anerkendelse af deres status som medlemsstat eller region, der er officielt fri for denne sygdom (EFT L 13 af 21.1.1993, s. 14).

(4)  Kommissionens beslutning 2003/467/EF af 23. juni 2003 om fastlæggelse af kvægbesætningers status i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstater som officielt fri for tuberkulose, brucellose og enzootisk kvægleukose (EUT L 156 af 25.6.2003, s. 74).

(5)  Kommissionens beslutning 2008/185/EF af 21. februar 2008 om supplerende garantier med hensyn til Aujeszkys sygdom i medlemsstaternes samhandel med svin og om kriterier for de oplysninger, der skal gives om sygdommen (EUT L 59 af 4.3.2008, s. 19).


BILAG I

I bilag II til beslutning 93/52/EØF foretages følgende ændringer:

1)

Oplysningerne vedrørende Frankrig affattes således:

»I Frankrig:

Departementerne:

Ain, Aisne, Allier, Alpes de Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côte-d'Or, Côtes-d'Armor, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Ville de Paris, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise.«

2)

Oplysningerne vedrørende Italien affattes således:

»I Italien:

Regionen Abruzzo

Provinsen Bolzano

Regionen Calabria: provinserne Catanzaro og Cosenza

Regionen Campania: provinsen Benevento

Regionen Emilia-Romagna

Regionen Friuli-Venezia Giulia

Regionen Lazio

Regionen Liguria

Regionen Lombardia

Regionen Marche

Regionen Molise

Regionen Piemonte

Regionen Puglia: provinserne Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi og Taranto

Regionen Sardegna

Regionen Toscana

Provinsen Trento

Regionen Umbria

Regionen Valle d'Aosta

Regionen Veneto.«

3)

Angivelserne vedrørende Spanien affattes således:

»I Spanien:

Den selvstyrende region Aragonien

Den selvstyrende region Andalusien: provinserne Almeria, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga og Sevilla

Den selvstyrende region Asturien

Den selvstyrende region Balearerne

Den selvstyrende region De Kanariske Øer

Den selvstyrende region Cantabrien

Den selvstyrende region Castilla-La Mancha

Den selvstyrende region Castilla y León

Den selvstyrende region Catalonien

Den selvstyrende region Extremadura

Den selvstyrende region Galicien

Den selvstyrende region La Rioja

Den selvstyrende region Madrid

Den selvstyrende region Murcia

Den selvstyrende region Navarra

Den selvstyrende region País Vasco

Den selvstyrende region Valencia.«


BILAG II

I kapitel 2 i bilag I til beslutning 2003/467/EF affattes oplysningerne om Italien således:

»I Italien:

Regionen Abruzzo: provinsen Pescara

Regionen Basilicata: provinsen Matera

Provinsen Bolzano

Regionen Emilia-Romagna

Regionen Friuli-Venezia Giulia

Regionen Lazio: provinserne Frosinone, Rieti og Viterbo

Regionen Liguria

Regionen Lombardia

Regionen Marche: provinserne Ancona, Ascoli Piceno, Fermo og Pesaro-Urbino

Regionen Molise

Regionen Piemonte

Regionen Sardegna: storbyområdet Cagliari og provinserne Oristano og Sydsardinien

Regionen Toscana

Provinsen Trento

Regionen Umbria

Regionen Valle d'Aosta

Regionen Veneto.«


BILAG III

I kapitel 2 i bilag II til beslutning 2003/467/EF foretages følgende ændringer:

1)

Oplysningerne vedrørende Italien affattes således:

»I Italien:

Regionen Abruzzo: provinsen Pescara

Provinsen Bolzano

Regionen Campania: provinserne Avellino, Benevento og Napoli

Regionen Emilia-Romagna

Regionen Friuli-Venezia Giulia

Regionen Lazio

Regionen Liguria

Regionen Lombardia

Regionen Marche

Regionen Molise: provinsen Campobasso

Regionen Piemonte

Regionen Puglia: provinserne Bari, Barletta-Andria-Trani, Brindisi og Lecce

Regionen Sardegna

Regionen Toscana

Provinsen Trento

Regionen Umbria

Regionen Valle d'Aosta

Regionen Veneto.«

2)

Angivelserne vedrørende Spanien affattes således:

»I Spanien:

Den selvstyrende region Andalusien provinserne Almeria, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga og Sevilla

Den selvstyrende region Aragonien

Den selvstyrende region Asturien

Den selvstyrende region Balearerne

Den selvstyrende region De Kanariske Øer

Den selvstyrende region Castilla-La Mancha

Den selvstyrende region Castilla y León: provinserne Ávila, Burgos, León, Palencia, Segovia, Soria, Valladolid og Zamora

Den selvstyrende region Catalonien

Den selvstyrende region Galicien

Den selvstyrende region La Rioja

Den selvstyrende region Madrid

Den selvstyrende region Murcia

Den selvstyrende region Navarra

Den selvstyrende region País Vasco

Den selvstyrende region Valencia.«


BILAG IV

I bilag I til beslutning 2008/185/EF indsættes følgende efter oplysningerne om Tyskland:

»EE

Estland

Alle regioner«


BILAG V

I bilag II til beslutning 2008/185/EF foretages følgende ændringer:

1)

Oplysningerne vedrørende Italien affattes således:

»IT

Italien

Regionen Abruzzo

Regionen Puglia

Regionen Basilicata

Regionen Calabria

Regionen Campanien

Regionen Emilia-Romagna

Regionen Lazio

Regionen Ligurien

Regionen Lombardiet

Regionen Marche

Regionen Molise

Regionen Piemonte

Regionen Sicilia

Den selvstyrende provins Trento

Regionen Toscana

Regionen Valle d'Aosta

Regionen Umbria

Regionen Veneto«

2)

Efter oplysningerne om Polen indsættes følgende række:

»PT

Portugal

Alle regioner«


Top