EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0384

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/384 af 3. marts 2021 om anvendeligheden af sortsbetegnelser for landbrugsplantearter og grøntsagsarter og om ophævelse af forordning (EF) nr. 637/2009 (EØS-relevant tekst)

C/2021/1363

OJ L 74, 4.3.2021, p. 27–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/384/oj

4.3.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 74/27


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/384

af 3. marts 2021

om anvendeligheden af sortsbetegnelser for landbrugsplantearter og grøntsagsarter og om ophævelse af forordning (EF) nr. 637/2009

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/53/EF af 13. juni 2002 om den fælles sortsliste over landbrugsplantearter (1), særlig artikel 9, stk. 6, tredje afsnit,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/55/EF af 13. juni 2002 om handel med grøntsagsfrø (2), særlig artikel 9, stk. 6, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 2002/53/EF og 2002/55/EF er der med henvisning til artikel 63 i Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 (3) fastsat generelle regler vedrørende egnetheden af sortsbetegnelser.

(2)

I overensstemmelse med artikel 63 i forordning (EF) nr. 2100/94 skal EF-Sortsmyndigheden (CPVO) finde, at en plantesorts sortsbetegnelse er anvendelig, for at den pågældende sort kan godkendes. En sortsbetegnelse er anvendelig, hvis der ikke foreligger nogen hindring i overensstemmelse med nævnte artikels stk. 3 eller 4.

(3)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 637/2009 (4) er der fastsat detaljerede regler for anvendelsen af visse kriterier i artikel 63 i forordning (EF) nr. 2100/94 om egnetheden af sortsbetegnelser for landbrugsplantearter og grøntsagsarter med henblik på anvendelse af artikel 9, stk. 6, første afsnit, i direktiv 2002/53/EF og artikel 9, stk. 6, første afsnit, i direktiv 2002/55/EF.

(4)

CPVO og medlemsstaterne nedsatte en ekspertgruppe, som udviklede og ændrede retningslinjerne for sortsbetegnelsers egnethed i henhold til artikel 63 i forordning (EF) nr. 2100/94 (»retningslinjer for sortsbetegnelser«) (5). For at sikre overensstemmelse i forbindelse med anvendelsen af kriterierne i artikel 63 i forordning (EF) nr. 2100/94 bør der udarbejdes yderligere præciseringer ud fra retningslinjerne for sortsbetegnelser.

(5)

Forordning (EF) nr. 637/2009 er blevet ændret adskillige gange. På grund af behovet for at ændre de eksisterende regler og af hensyn til retssikkerheden bør nævnte forordning ophæves og erstattes af nærværende forordning.

(6)

En sortsbetegnelse skal godkendes, medmindre den er uegnet på grund af hindringer. I henhold til artikel 63 i forordning (EF) nr. 2100/94 skal anvendelsen af en sortsbetegnelse forhindres, hvis der foreligger en ældre rettighed tilhørende tredjemand, hvis den i almindelighed kan være vanskelig for brugerne at genkende eller gengive, hvis den er identisk med en sortsbetegnelse, under hvilken en anden sort af samme art eller af en nært beslægtet art er registreret, hvis den er identisk med andre betegnelser, som i almindelighed anvendes ved markedsføring af varer, hvis den i en af medlemsstaterne vil kunne virke anstødelig eller strider mod den offentlige orden, eller hvis den vil kunne skabe forvirring med hensyn til visuel, fonetisk eller begrebsmæssig lighed, eller hvis den indeholder vildledende indhold.

(7)

For at give de kompetente myndigheder nok tid til at anvende de nye regler bør denne forordning finde anvendelse fra den 1. januar 2022.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

I denne forordning fastsættes der nærmere regler for anvendelsen af kriterierne i artikel 63 i forordning (EF) nr. 2100/94 om egnetheden af sortsbetegnelserne for landbrugsplantearter og grøntsagsarter med henblik på artikel 9, stk. 6, første afsnit, i direktiv 2002/53/EF og artikel 9, stk. 6, første afsnit, i direktiv 2002/55/EF.

Artikel 2

Sortsbetegnelsers egnethed

1.   En sortsbetegnelse er egnet, hvis der ikke foreligger nogen hindring for dens fastsættelse.

2.   Der foreligger en hindring for fastsættelsen af en sortsbetegnelse, hvis:

a)

anvendelsen af sortsbetegnelsen på EU's område forhindres, når en tredjemand, som besidder en ældre rettighed, gør indsigelse som omhandlet i artikel 3, stk. 1

b)

sortsbetegnelsen er i strid med geografiske betegnelser, oprindelsesbetegnelser eller garanterede traditionelle specialiteter som omhandlet i artikel 3, stk. 2

c)

sortsbetegnelsen kan være vanskelig for brugerne at genkende eller gengive som omhandlet i artikel 4

d)

sortsbetegnelsen er identisk eller kan forveksles med en sortsbetegnelse, under hvilken en anden sort af samme art eller af en nært beslægtet art er registreret i et officielt sortsregister, eller under hvilken materiale af en anden sort er blevet markedsført som omhandlet i artikel 5

e)

sortsbetegnelsen vil kunne skabe forvirring med hensyn til visuel, fonetisk eller begrebsmæssig lighed med en anden betegnelse for en sort af samme art eller en nært beslægtet art som omhandlet i artikel 5

f)

sortsbetegnelsen er identisk eller kan forveksles med andre betegnelser, som i almindelighed anvendes ved markedsføring af varer, eller som ifølge andre retsforskrifter ikke må benyttes som betegnelse som omhandlet i artikel 6

g)

sortsbetegnelsen vil kunne vildlede eller skabe forvirring som omhandlet i artikel 7.

Artikel 3

Ældre rettighed tilhørende tredjemand

1.   Der foreligger en hindring på grund af en ældre rettighed tilhørende tredjemand, når en tredjemand, som besidder et varemærke, fremsætter indsigelse mod fastsættelsen af sortsbetegnelsen på Unionens område, og indsigelsen får medhold fra en kompetent myndighed. Nævnte hindring vedrører varemærker, der:

a)

er registreret i en eller flere medlemsstater eller i EU før registreringen af sortsbetegnelsen

b)

er identiske med eller ligner sortsbetegnelsen, og

c)

er registreret i forbindelse med varer, der består af de samme eller af nært beslægtede arter af den pågældende sort.

2.   Hvis en tredjemand har en ældre rettighed til geografiske betegnelser, oprindelsesbetegnelser eller garanterede traditionelle specialiteter til landbrugsprodukter og fødevarer, spiritus, aromatiserede vine og vinprodukter, forhindres en sortsbetegnelse på Unionens område, når sortsbetegnelsen ville være i strid med følgende:

a)

artikel 13 eller 24 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 (6)

b)

artikel 103 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 (7)

c)

artikel 20 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014 (8)

d)

artikel 21, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 (9).

3.   En hindring for egnetheden af en betegnelse som følge af den ældre rettighed, jf. stk. 1, ophører, såfremt der opnås skriftlig tilladelse fra indehaveren af den ældre rettighed til at anvende den pågældende sortsbetegnelse, forudsat at en sådan tilladelse ikke kan virke vildledende på offentligheden med hensyn til produktets virkelige oprindelse.

4.   Hvis anmelderen har en ældre rettighed med hensyn til hele eller en del af den foreslåede sortsbetegnelse, finder artikel 18, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2100/94 tilsvarende anvendelse.

Artikel 4

Vanskeligheder med hensyn til genkendelse eller gengivelse af en sortsbetegnelse

1.   Der foreligger en hindring på grund af vanskeligheder med hensyn til genkendelse eller gengivelse af en sortsbetegnelse, når en sortsbetegnelse forvolder brugerne vanskeligheder med hensyn til genkendelse eller gengivelse.

2.   En sortsbetegnelse anses for at forvolde brugerne vanskeligheder med hensyn til genkendelse eller gengivelse i følgende tilfælde:

a)

den består af eller indeholder komparativer eller superlativer

b)

den består af eller indeholder botaniske navne på arter inden for den gruppe af enten landbrugsplantearter eller grøntsagsarter, som sorten tilhører

c)

den består af eller indeholder forædlings- og tekniske betegnelser, medmindre deres anvendelse sammen med andre termer ikke ville forhindre genkendelse eller gengivelse som sådan

d)

den består udelukkende af geografiske navne, som har givet de pågældende arter et omdømme

e)

den består af et enkelt bogstav, et enkelt tal eller udelukkende af tal, medmindre dette repræsenterer en etableret praksis til at betegne visse sorter

f)

den består af eller indeholder for mange ord eller elementer, medmindre rækken af ord eller elementer gør det let at genkende sortsbetegnelsen

g)

den indeholder et tegnsætningstegn eller et andet symbol, en blanding af store og små bogstaver (undtagen hvis første bogstav er stort og resten af betegnelsen er skrevet med små bogstaver), tegn anbragt over eller under skrivelinjen eller en tegning eller et figurelement (undtagen apostrof ('), komma (,), op til to udråbstegn (!), der ikke står ved siden af hinanden, punktum (.), bindestreg (-), skråstreg (/) eller omvendt skråstreg (\))

h)

den består af eller indeholder et tegn anbragt over eller under skrivelinjen eller en tegning, et logo eller et figurelement.

Artikel 5

Betegnelser, der er identiske eller kan forveksles med en anden sorts sortsbetegnelse

1.   Der foreligger en hindring for fastsættelsen af en sortsbetegnelse, når den er identisk eller kan forveksles med følgende:

a)

en sortsbetegnelse, under hvilken en anden sort af samme art eller af en nært beslægtet art er registreret i et officielt sortsregister, eller

b)

en sortsbetegnelse, under hvilken en anden sorts materiale er blevet markedsført i en medlemsstat eller på et område tilhørende en kontraherende part i Den Internationale Union til Beskyttelse af Plantenyheder (»UPOV«),

medmindre den anden sort ikke længere eksisterer, og dens betegnelse ikke har opnået nogen særlig betydning.

2.   For at fastsætte, hvorvidt der er tale om forveksling, jf. i stk. 1, skal den kompetente myndighed først analysere alle de visuelle, fonetiske og begrebsmæssige aspekter separat og derefter lave en overordnet vurdering under yderligere hensyntagen til betegnelser for sorter af samme art eller af en nært beslægtet art, såfremt de pågældende sorter omhandlet i dette stykke og i stk. 1 har været genstand for en plantesortsrettighed eller en ansøgning herom eller er blevet officielt godkendt til markedsføring på et af følgende områder:

a)

Unionen

b)

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

c)

et område tilhørende en kontraherende part i UPOV

d)

et område tilhørende et medlem af Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD).

3.   I denne artikel forstås ved:

a)

»nært beslægtede arter«: de arter, der er opført i bilaget

b)

»officielt sortsregister«: den fælles sortsliste over landbrugsplantearter omhandlet i artikel 17 i direktiv 2002/53/EF og i artikel 17 i direktiv 2002/55/EF, sortslisten fra OECD eller et plantesortsregister tilhørende et medlem af UPOV

c)

»en sort, der ikke længere findes«: en sort, hvis materiale ikke længere findes

d)

»betegnelsen har ikke opnået nogen særlig betydning«: en situation, hvor en sortsbetegnelse, der er indført i et officielt register over plantesorter, anses for at have mistet denne særlige betydning, ti år efter at sorten er slettet fra registret, medmindre der er tale om ekstraordinære omstændigheder.

Artikel 6

Betegnelser, som i almindelighed anvendes ved markedsføring af varer

1.   Der foreligger en hindring for fastsættelsen af en sortsbetegnelse, når en sortsbetegnelse er identisk eller kan forveksles med andre betegnelser, som i almindelighed anvendes ved markedsføring af varer, eller som ifølge andre retsforskrifter ikke må benyttes som betegnelse.

2.   Som betegnelser, der normalt bruges til markedsføringen af varer, eller som skal holdes fri efter anden lovgivning, betragtes:

a)

valutabetegnelser

b)

betegnelser med tilknytning til mål og vægt

c)

udtryk og betegnelser, som ikke anvendes til andre formål end dem, der er angivet i Unionens eller en medlemsstats lovgivning.

Artikel 7

Vildledende indhold

1.   Der foreligger en hindring for fastsættelsen af en sortsbetegnelse, når sortsbetegnelsen kan vildlede eller skabe forvirring med hensyn til sortens kendetegn, værdi eller identitet eller identiteten af sortsejeren eller af en anden procesdeltager.

2.   En sortsbetegnelse anses for at kunne vildlede eller skabe forvirring, hvis:

a)

den giver det forkerte indtryk, at sorten er beslægtet med eller afledt af en anden særlig sort

b)

den giver det forkerte indtryk, at sorten har et særligt kendetegn eller en særlig værdi

c)

den henviser til et særligt kendetegn eller en særlig værdi på en måde, der giver det forkerte indtryk, at kun denne sort har dem, selv om andre sorter af samme art kan have samme kendetegn eller værdi

d)

den minder om et velkendt handelsnavn, som ikke er et registreret varemærke eller en sortsbetegnelse

e)

den giver det indtryk, at sorten er en anden sort

f)

den giver et forkert indtryk med hensyn til identiteten af anmelderen, den ansvarlige for sortens vedligeholdelse eller sortsejeren

g)

den består af eller indeholder:

i)

komparativer eller superlativer, som kan være vildledende med hensyn til sortens kendetegn

ii)

det botaniske navn eller det almindelige navn på en art inden for den gruppe af enten landbrugsplantearter eller grøntsagsarter, som sorten tilhører

iii)

navnet på en fysisk eller juridisk person eller en henvisning dertil, der giver et forkert indtryk med hensyn til identiteten af anmelderen, den ansvarlige for sortens vedligeholdelse eller sortsejeren

h)

den indeholder et geografisk navn, der kan vildlede brugeren med hensyn til sortens kendetegn eller dyrknings- og brugsværdi.

Artikel 8

Ophævelse af forordning (EF) nr. 637/2009

Forordning (EF) nr. 637/2009 ophæves.

Nævnte forordning finder dog fortsat anvendelse på sortsbetegnelser, som anmelderen har foreslået myndighederne til godkendelse før den 1. januar 2022.

Artikel 9

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. marts 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 1.

(2)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 33.

(3)  Rådets forordning (EF) nr. 2100/94 af 27. juli 1994 om EF-sortsbeskyttelse (EFT L 227 af 1.9.1994, s. 1).

(4)  Kommissionens forordning (EF) nr. 637/2009 af 22. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser med hensyn til egnetheden af sortsbetegnelser for landbrugsplantearter og grøntsagsarter (EUT L 191 af 23.7.2009, s. 10).

(5)  CPVO Guidelines on variety denominations, Meeting 1-of the Administrative Council of (2018), DOC-AC-2018-1-7.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer (EUT L 343 af 14.12.2012, s. 1).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, (EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 347 af 20.12.2013, s. 671).

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 251/2014 af 26. februar 2014 om definition, beskrivelse, præsentation, mærkning og beskyttelse af geografiske betegnelser for aromatiserede vinprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 (EUT L 84 af 20.3.2014, s. 14).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/787 af 17. april 2019 om definition, beskrivelse, præsentation og mærkning af spiritus, brugen af betegnelser for spiritus i præsentation og mærkning af andre fødevarer, beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus, brugen af landbrugsethanol og landbrugsdestillater i alkoholholdige drikkevarer samt om ophævelse af forordning (EF) nr. 110/2008 (EUT L 130 af 17.5.2019, s. 1).


BILAG

Definition af nært beslægtede arter, jf. artikel 5, stk. 3

Ved »nært beslægtede arter«, jf. artikel 5, stk. 3, forstås følgende:

a)

Hvis der er mere end én klasse inden for en slægt, anvendes listen over klasser i del I.

b)

Hvis klasser omfatter mere end én slægt, anvendes listen over klasser i del II.

c)

Generelt betragtes en slægt som en klasse for så vidt angår slægter og arter, der ikke er omfattet af listerne over klasser i del I og II.

DEL I

KLASSER INDEN FOR EN SLÆGT

Klasser

Botaniske betegnelser

Klasse 1.1:

Brassica oleracea

Klasse 1.2:

Brassica, undtagen Brassica oleracea

Klasse 2.1:

Beta vulgaris L. var. alba DC., Beta vulgaris L. var. altissima

Klasse 2.2:

Beta vulgaris ssp. vulgaris var. conditiva Alef. (syn.: B. vulgaris L. var. rubra L.), B. vulgaris L. var. cicla L., B. vulgaris L. ssp. vulgaris var. vulgaris

Klasse 2.3:

Beta, undtagen klasse 2.1 og 2.2

Klasse 3.1:

Cucumis sativus

Klasse 3.2:

Cucumis melo

Klasse 3.3:

Cucumis, undtagen klasse 3.1 og 3.2

Klasse 4.1:

Solanum tuberosum L.

Klasse 4.2:

Tomat og tomatgrundstammer:

Solanum lycopersicum L. (Lycopersicon esculentum Mill.)

Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg (Lycopersicon cheesmaniae L. Riley)

Solanum chilense (Dunal) Reiche (Lycopersicon chilense Dunal)

Solanum chmielewskii (C.M. Rick et al.) D.M. Spooner et al. (Lycopersicon chmielewskii C.M. Rick et al.)

Solanum galapagense S.C. Darwin & Peralta (Lycopersicon cheesmaniae f. minor (Hook. f.) C.H. Müll.) (Lycopersicon cheesmaniae var. minor (Hook. f.) D.M. Porter)

Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner (Lycopersicon agrimoniifolium Dunal) (Lycopersicon hirsutum Dunal) (Lycopersicon hirsutum f. glabratum C.H. Müll.)

Solanum pennellii Correll (Lycopersicon pennellii (Correll) D'Arcy)

Solanum peruvianum L. (Lycopersicon dentatum Dunal) (Lycopersicon peruvianum (L.) Mill.)

Solanum pimpinellifolium L. (Lycopersicon pimpinellifolium (L.) Mill.) (Lycopersicon racemigerum Lange)

og hybrider mellem disse arter

Klasse 4.3:

Solanum melongena L.

Klasse 4.4:

Solanum, undtagen klasse 4.1, 4.2 og 4.3

DEL II

KLASSER, DER OMFATTER MERE END ÉN SLÆGT

Klasser

Botaniske betegnelser

Klasse 201:

Secale, Triticosecale, Triticum

Klasse 203 (*):

Agrostis, Dactylis, Festuca, Festulolium, Lolium, Phalaris, Phleum og Poa

Klasse 204 (*):

Lotus, Medicago, Ornithopus, Onobrychis, Trifolium

Klasse 205:

Cichorium, Lactuca


(*)  Klasse 203 og 204 er ikke udelukkende fastlagt på basis af nært beslægtede arter.


Top