EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0361

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/361 af 22. februar 2021 om fastsættelse af hasteforanstaltninger for så vidt angår flytninger mellem medlemsstater og indførsel til Unionen af sendinger af salamandre i relation til infektion med Batrachochytrium salamandrivorans (meddelt under nummer C(2021) 1018) (EØS-relevant tekst)

C/2021/1018

OJ L 69, 26.2.2021, p. 12–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/361/oj

26.2.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 69/12


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2021/361

af 22. februar 2021

om fastsættelse af hasteforanstaltninger for så vidt angår flytninger mellem medlemsstater og indførsel til Unionen af sendinger af salamandre i relation til infektion med Batrachochytrium salamandrivorans

(meddelt under nummer C(2021) 1018)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 259, stk. 1, indledningen og litra a), og artikel 261, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) er en patogen svamp hos salamandre, der angriber opdrættede og vildtlevende salamandre og kan forårsage betydelig sygelighed og dødelighed i disse populationer. Bsal er dødelig for visse arter af salamandre, mens andre arter er helt eller delvist resistente over for svampen, men kan bære Bsal på deres hud og derfor fungere som reservoir for og kilde til infektion hos andre salamanderarter eller kontaminering af deres miljø.

(2)

Der er forekommet infektioner med Bsal i Belgien, Tyskland, Nederlandene, Det Forenede Kongerige og Spanien, både i opdrættede og vildtlevende populationer af salamandre i henhold til data, der er indsamlet i forbindelse med og efter det europæiske projekt »Forebyggelse af ny infektionssygdom hos salamandre for at modvirke tabet af europæisk biodiversitet« (2). Bsal menes at have oprindelse i Østasien og at være vidt udbredt dér og endemisk i i hvert fald Japan, Thailand og Vietnam. Samtidig mangler der oplysninger om dens udbredelse i andre dele af Unionen og på verdensplan. Handel med salamandre, der er inficerede med eller bærere af svampen, bidrager til spredningen af Bsal, og sygdommen udgør en betydelig risiko for biodiversiteten i det område, den koloniserer.

(3)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/320 (3) som ændret ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1998 (4) fastsættes dyresundhedsmæssige beskyttelsesforanstaltninger for handel inden for Unionen med sendinger af salamandre og indførsel af sådanne sendinger til Unionen. Gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/320 blev vedtaget på grundlag af en videnskabelig udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet af 25. oktober 2017 (5) (»EFSA's udtalelse«) og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets videnskabelige og tekniske bistand af 21. februar 2017 (6) (»EFSA's videnskabelige og tekniske bistand«). Nævnte afgørelse finder anvendelse indtil den 20. april 2021.

(4)

EFSA's udtalelse, EFSA's videnskabelige og tekniske bistand og nyere videnskabelige publikationer (7) har fremhævet mange mangler og usikkerheder i den foreliggende viden om mange aspekter af Bsals karakteristika. Verdensorganisationen for Dyresundheds (OIE) internationale standarder er endnu ikke fuldstændige med hensyn til metoder til påvisning af Bsal og er endnu ikke blevet gennemgået med hensyn til anbefalinger vedrørende international handel med salamandre.

(5)

Bsal er opført i bilag II til forordning (EU) 2016/429 og falder i overensstemmelse hermed inden for definitionen af listeopførte sygdomme for så vidt angår forordning (EU) 2016/429. Bsal falder også inden for definitionen af en kategori D-sygdom som fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 (8) for dyr i Caudata-ordenen, der også omfatter salamandre. EU-regler om flytning inden for Unionen og indførsel til Unionen af sendinger af landdyr og akvatiske dyr som fastsat i Kommissionens delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, der er vedtaget i medfør af forordning (EU) 2016/429, finder imidlertid ikke anvendelse for Caudata-ordenen, da denne falder ind under definitionen af »andre dyr« i nævnte forordning. Da der på nuværende tidspunkt mangler viden om mange af Bsals karakteristika samt relevante internationale retningslinjer og anbefalinger med hensyn til handel med disse dyr, er Kommissionens delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter endnu ikke blevet tilpasset til Caudata, hvorimod de er blevet tilpasset til landdyr og akvatiske dyr.

(6)

Kommissionen har sammen med de kompetente myndigheder i medlemsstaterne gennemgået den dyresundhedsmæssige situation med hensyn til Bsal i Unionen og de dyresundhedsmæssige beskyttelsesforanstaltninger som fastsat i gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/320. Medlemsstaterne har ikke truffet yderligere handelsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af Bsal, da foranstaltningerne som fastsat i gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/320 anses for at være hensigtsmæssige. Selv om udbrud af Bsal på nuværende tidspunkt synes at være begrænset til visse regioner i visse medlemsstater, udgør yderligere spredning af Bsal inden for Unionen en betydelig risiko.

(7)

Derfor bør der vedtages hasteforanstaltninger på EU-plan for at forebygge spredningen af Bsal og undgå uberettigede forstyrrelser i handelen med salamandre. Under hensyntagen til effektiviteten af de foranstaltninger, der er fastsat i gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/320, bør der vedtages lignende foranstaltninger for flytninger inden for Unionen og for indførsel til Unionen af sendinger af salamandre fra den 21. april 2021 i en begrænset periode indtil vedtagelsen af mere permanente dyresundhedsmæssige foranstaltninger, som det er tilfældet med sygdomme, der angriber landdyr og akvatiske dyr.

(8)

Bsal kan overføres mellem salamanderarter fra forskellige regioner, og der finder muligvis krydskontaminering sted i forskellige virksomheder, der drives af operatører, som opdrætter og udveksler salamandre. Dette øger risikoen for overførsel af Bsal ved handlede salamandre uanset sundhedsstatussen på deres oprindelsessted og deres sundhedssituation i naturen. Derfor bør sendinger af salamandre, der flyttes mellem medlemsstater eller til indførsel til Unionen være underlagt foranstaltninger, der begrænser denne risiko. Disse foranstaltninger bør dog ikke finde anvendelse på ikke-kommercielle flytninger af salamandre, der holdes som selskabsdyr, da sådanne ikke-kommercielle flytninger er omfattet af de regler, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 (9). Disse ikke-kommercielle flytninger vedrører og er begrænset til dyr, der varetages af og ledsager deres ejere eller bemyndigede personer, og involverer ikke overdragelse af ejendomsretten. Derfor udgør ikke-kommercielle flytninger af salamandre, der holdes som selskabsdyr, en ubetydelig risiko for spredningen af Bsal til enten handlede salamandre eller salamandre, der lever i naturen.

(9)

Salamandre, der udveksles mellem afgrænsede virksomheder, som er godkendt af den kompetente myndighed i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/429, bør ikke anbringes i karantæne eller testes, da de eksisterende biosikringsforanstaltninger i disse afgrænsede virksomheder er egnede til at begrænse spredningen af Bsal.

(10)

Sendinger af salamandre, der er indført til Unionen og allerede har været anbragt i karantæne og er blevet testet med negative resultater eller blevet tilfredsstillende behandlet i Unionen, bør ikke anbringes i karantæne eller testes på ny, hvis de skal flyttes til en anden medlemsstat, forudsat at de har været holdt isoleret fra salamandre med en anden sundhedsstatus.

(11)

Der mangler oplysninger om den tekniske kapacitet hos veterinærtjenester og laboratorier rundt om i verden med hensyn til at teste for Bsal, mens forskellige organer i Den Europæiske Union ligger i front med hensyn til diagnosticering og behandling af Bsal. Derfor bør sendinger af salamandre, der indføres til Unionen, anbringes i karantæne i egnet facilitet og testes og behandles efter deres indførsel til Unionen.

(12)

Tredjelande og territorier, der er godkendt til udstedelse af dyresundhedscertifikater til brug ved indførsel til Unionen af sendinger af salamandre, bør begrænses til dem, der er medlemmer af OIE og som derfor er forpligtet til at overholde internationale standarder for udstedelse af dyresundhedscertifikater.

(13)

Behandlinger bør være specificeret og i overensstemmelse med de protokoller, der allerede er beskrevet i peerevalueret videnskabelig litteratur som fremhævet i EFSA's videnskabelige og tekniske bistand eller sammenlignelige protokoller.

(14)

Sendinger af salamandre bør kun få tilladelse til indførsel i Unionen af indgangsgrænsekontrolstedets kompetente myndighed ved ankomst til Unionen, hvis denne myndighed modtager en erklæring fra den fysiske eller juridiske person med ansvar for bestemmelsesfaciliteten, der bekræfter, at sendingerne vil blive modtaget.

(15)

Hasteforanstaltningerne i denne afgørelse bør finde anvendelse fra anvendelsesdatoen for forordning (EU) 2016/429 og bør tages op til revision under hensyntagen til alvorligheden af den epidemiologiske situation grundet nye udviklinger og årlige rapporteringer fra medlemsstaternes kompetente myndigheder.

(16)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

Ved denne afgørelse fastsættes hasteforanstaltninger for flytninger af sendinger af salamandre mellem medlemsstater og for indførsel til Unionen (10) af sådanne sendinger.

Denne afgørelse finder ikke anvendelse på ikke-kommercielle flytninger af salamandre, der holdes som selskabsdyr.

Artikel 2

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

a)

»salamandre«: alle padder af Caudata-ordenen

b)

»Bsal«: svampen Batrachochytrium salamandrivorans (svamperiget, Chytridiomycota-rækken, Rhizophydiales-ordenen)

c)

»egnet facilitet«: lokalitet, hvor:

i)

salamandre holdes i karantæne, før de afsendes til en anden medlemsstat, eller efter deres indførsel til Unionen, hvis de er bestemt til det indre marked, og som

ii)

registreres af den kompetente myndighed før datoen for påbegyndelse af nogen form for karantæneperiode

d)

»egnet diagnostisk test«: kvantitativ realtids-polymerase-kædereaktionstest (qPCR-test), der indeholder artsspecifikke STerF- og STerR-primere, der amplificerer et 119 nukleotider langt fragment af Bsal-DNA

Artikel 3

Dyresundhedsmæssige krav til flytning af sendinger af salamandre mellem medlemsstater

Medlemsstaterne forbyder afsendelse af sendinger af salamandre til andre medlemsstater, medmindre sådanne sendinger opfylder følgende dyresundhedsmæssige krav:

a)

Salamandrene skal komme fra en population, i hvilken der ikke forekommer:

i)

dødelighed af ukendte årsager

ii)

dødelighed på grund af Bsal

iii)

kliniske tegn på Bsal, navnlig hudlæsioner eller sår.

b)

Salamandrene må ikke vise kliniske tegn eller symptomer på Bsal; navnlig må de ikke have hudlæsioner eller sår på tidspunktet for embedsdyrlægens undersøgelse; denne undersøgelse skal udføres inden for 48 timer før tidspunktet for afsendelse af sendingen til bestemmelsesmedlemsstaten.

c)

Sendingen skal bestå af salamandre, der overholder mindst et af de følgende krav:

i)

de skal have været anbragt i karantæne i en egnet facilitet i en periode på mindst seks uger umiddelbart inden datoen for udstedelsen af dyresundhedscertifikatet i overensstemmelse med den model, der er anført i del A i bilag I, og hudsvaberprøver fra salamandrene i sendingen skal i karantæneperiodens femte uge og med negative resultater være blevet testet for Bsal med den egnede diagnostiske test i overensstemmelse med prøvestørrelserne i bilag III, punkt 1, litra a), eller

ii)

de skal være behandlet mod Bsal til den kompetente myndigheds tilfredshed i overensstemmelse med referencetabellen i bilag III, punkt 1, litra b), eller

iii)

de skal komme fra en afgrænset virksomhed og have en anden afgrænset virksomhed som bestemmelsessted, eller

iv)

de skal være indført til Unionen fra et tredjeland, have været anbragt i karantæne i en egnet bestemmelsesfacilitet i overensstemmelse med artikel 6 og have været holdt isoleret fra andre salamandre mellem slutningen af karantæneperioden og udstedelsen af dyresundhedscertifikatet omhandlet i litra d).

d)

Sendingerne skal være ledsaget af et dyresundhedscertifikat, der er udarbejdet i overensstemmelse med standarddyresundhedscertifikatet i bilag I, del A.

Artikel 4

Dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel af sendinger af salamandre til Unionen

Indgangsgrænsekontrolstedets kompetente myndighed ved ankomst til Unionen tillader kun indførsel til Unionen af sendinger af salamandre fra tredjelande og territorier, som fremvises til offentlig kontrol i medfør af artikel 47, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 (11), hvis resultatet af denne offentlige kontrol ved indgangsgrænsekontrolstedet er gunstigt og sådanne sendinger overholder følgende krav:

a)

De skal komme fra et oprindelsestredjeland eller -territorium, der er medlem af Verdensorganisationen for Dyresundhed (OIE).

b)

Salamandrene i sendingen må ikke vise kliniske tegn på Bsal, navnlig må der ikke være tegn på hudlæsioner eller sår på tidspunktet for embedsdyrlægens undersøgelse med henblik på udstedelse af dyresundhedscertifikatet omhandlet i litra d), og denne kliniske undersøgelse skal være udført inden for 48 timer før tidspunktet for pålæsning til afsendelse af sendingen til Unionen.

c)

Før udstedelsen af det i litra d) omhandlede dyresundhedscertifikat skal den epidemiologiske enhed, der udgøres af salamandrene i sendingen, have været holdt isoleret fra andre salamandre senest på tidspunktet for den kliniske undersøgelse med henblik på udstedelse af dyresundhedscertifikatet omhandlet i litra d), og de må ikke have været i kontakt med andre salamandre siden det tidspunkt.

d)

Sendingerne skal være ledsaget af et dyresundhedscertifikat, der er udarbejdet i overensstemmelse med standarddyresundhedscertifikatet i bilag I, del B.

Artikel 5

Erklæring vedrørende modtagelse på den egnede bestemmelsesfacilitet

I tilfælde, hvor sendinger af salamandre er bestemt til det indre marked, sikrer medlemsstaterne, at den operatør, der er ansvarlig for sendingen, fremlægger en skriftlig erklæring på ét af de officielle sprog i indgangsgrænsekontrolstedets medlemsstat, der er underskrevet af en fysisk eller juridisk person med ansvar for en egnet bestemmelsesfacilitet eller for en afgrænset virksomhed, og som angiver følgende:

a)

navn, adresse og registreringsnummer på bestemmelsesfaciliteten eller godkendelsesnummer i tilfælde af en afgrænset virksomhed

b)

hvis der er tale om en egnet bestemmelsesfacilitet, at den opfylder minimumsbetingelserne i bilag II

c)

at salamandrene vil blive modtaget til anbringelse i karantæne på bestemmelsesfaciliteten eller i den afgrænsede virksomhed.

Artikel 6

Karantæneregler for sendinger af salamandre, der er blevet indført til Unionen og anbragt i en egnet bestemmelsesfacilitet

Medlemsstaterne sikrer følgende:

a)

Operatøren holder sendingen af salamandre i karantæne på den egnede bestemmelsesfacilitet, indtil embedsdyrlægen frigiver sendingen fra faciliteten.

b)

Embedsdyrlægen inspicerer karantæneforholdene i den egnede bestemmelsesfacilitet for hver sending af salamandre, herunder en undersøgelse af dødelighedstal og en klinisk inspektion af salamandrene, navnlig med henblik på kontrol for hudlæsioner og sår.

c)

Embedsdyrlægen gennemfører undersøgelses-, prøvetagnings-, testnings- og behandlingsprocedurerne for Bsal i overensstemmelse med de i bilag III, punkt 1 og 2, omhandlede procedurer.

d)

Embedsdyrlægen frigiver kun sendingen af salamandre fra faciliteten ved en skriftlig tilladelse:

i)

i tilfælde af testning som beskrevet i bilag III, punkt 1, litra a), forudsat at der er gået mindst seks uger siden datoen for karantæneperiodens begyndelse, og ikke før modtagelsen af de negative testresultater, alt efter hvad der er senest, eller

ii)

i tilfælde af behandling som beskrevet i bilag III, punkt 1, litra b), kun efter tilfredsstillende afslutning af denne behandling.

Artikel 7

Foranstaltninger, der skal træffes i tilfælde af et udbrud af Bsal i en egnet bestemmelsesfacilitet

1.   I tilfælde af et udbrud af Bsal i en epidemiologisk enhed sikrer den kompetente myndighed, at følgende foranstaltninger træffes for den egnede bestemmelsesfacilitet:

a)

Alle salamandre i samme epidemiologiske enhed skal enten:

i)

behandles mod Bsal til den kompetente myndigheds tilfredshed, jf. bilag III, punkt 3, eller

ii)

aflives og bortskaffes som animalske biprodukter, jf. artikel 8, litra a), nr. iii), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 (12) i overensstemmelse med artikel 12 i samme forordning.

b)

Efter fuldførelsen af de i litra a) omhandlede foranstaltninger rengøres og desinficeres den egnede bestemmelsesfacilitets område, hvor den epidemiologiske enhed blev holdt, til den kompetente myndigheds tilfredshed.

2.   Den kompetente myndighed kan kræve, at de behandlede salamandre bliver testet for at kontrollere effektiviteten af den i stk. 1, litra a), nr. i), omhandlede behandling, og kan, hvis det er relevant, kræve gentagne behandlinger for at forhindre spredning af Bsal.

Artikel 8

Årlige rapporteringskrav

Senest den 30. juni hvert år indsender de medlemsstater, der har håndteret sendinger af salamandre i det forløbne år, følgende oplysninger vedrørende det foregående år til Kommissionen, idet de skelner mellem oplysninger i forbindelse med flytning af sådanne sendinger mellem medlemsstater og indførsel af sådanne sendinger af salamandre til Unionen:

a)

antal epidemiologiske enheder med et udbrud af Bsal

b)

antal epidemiologiske enheder, der er blevet behandlet, uden et udbrud af Bsal

c)

eventuelle yderligere oplysninger, som de anser for relevante, vedrørende testning, behandling eller håndtering af sendingerne af salamandre og vedrørende gennemførelsen af denne afgørelse.

Artikel 9

Anvendelse

Denne afgørelse anvendes fra den 21. april 2021 til den 31. december 2022.

Artikel 10

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. februar 2021.

På Kommissionens vegne

Stella KYRIAKIDES

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  http://bsaleurope.com/european-distribution/.

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/320 af 28. februar 2018 om visse dyresundhedsmæssige beskyttelsesforanstaltninger ved handel inden for Unionen med salamandre og indførsel til Unionen af sådanne dyr for så vidt angår svampen Batrachochytrium salamandrivorans (EUT L 62 af 5.3.2018, s. 18).

(4)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1998 af 28. november 2019 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2018/320 for så vidt angår anvendelsesperioden for dyresundhedsmæssige beskyttelsesforanstaltninger for salamandre vedrørende svampen Batrachochytrium salamandrivorans (EUT L 310 af 2.12.2019, s. 35).

(5)  EFSA Journal 2017;15(11):5071

(6)  EFSA Journal 2017;15(2):4739.

(7)  http://bsaleurope.com/scientific-publications/.

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 af 3. december 2018 om anvendelse af visse sygdomsforebyggelses- og-bekæmpelsesregler på kategorier af listeopførte sygdomme og om fastlæggelse af en liste over arter og grupper af arter, der udgør en betydelig risiko for spredning af disse listeopførte sygdomme (EUT L 308 af 4.12.2018, s. 21).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 576/2013 af 12. juni 2013 om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr og om ophævelse af forordning (EF) nr. 998/2003 (EUT L 178 af 28.6.2013, s. 1).

(10)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, omfatter henvisninger til »Unionen« i denne afgørelse Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.

(11)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1).

(12)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1774/2002 (EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1).


BILAG I

DEL A

STANDARDDYRESUNDHEDSCERTIFIKAT

til brug ved flytning mellem medlemsstater af salamandre

Image 1

Image 2

Image 3

DEL B

STANDARDDYRESUNDHEDSCERTIFIKAT

til brug ved indførsel til Unionen af salamandre

Image 4

Image 5


BILAG II

MINIMUMSBETINGELSER FOR DE EGNEDE BESTEMMELSESFACILITETER

1)

Den egnede bestemmelsesfacilitet skal:

a)

have et system, der sikrer passende overvågning af salamandrene

b)

være underlagt den kompetente myndigheds kontrol

c)

være rengjort og desinficeret efter den kompetente myndigheds anvisninger.

2)

Operatøren af den egnede facilitet sikrer, at:

a)

beholdere, kasser, udstyr, transportmidler eller andre smittebærende genstande, der anvendes til transport af salamandrene, rengøres og desinficeres, medmindre de destrueres, på en måde, der forhindrer spredning af Bsal

b)

affaldsmateriale og spildevand regelmæssigt indsamles og efterfølgende opbevares og behandles på en måde, der forhindrer spredning af Bsal

c)

døde kroppe af salamandre, der har været anbragt i karantæne, undersøges i et laboratorium udpeget af den kompetente myndighed

d)

de fornødne test og behandlinger af salamandre foretages i samråd med og under tilsyn af den kompetente myndighed.

3)

Operatøren af den egnede bestemmelsesfacilitet oplyser den kompetente myndighed om alle sygdomme og dødsfald hos salamandrene i karantæneperioden.

4)

Operatøren af den egnede bestemmelsesfacilitet opbevarer en fortegnelse over:

a)

dato, antal og arten af salamandre, der ankommer til og forlader den egnede bestemmelsesfacilitet med hver sending

b)

kopier af dyresundhedscertifikater og de fælles sundhedsimportdokumenter, som ledsager sendingen af salamandre

c)

alle sygdomstilfælde og antal dødsfald om dagen

d)

datoer for og resultater af testning

e)

typer af og datoer for behandling og antal salamandre, der underkastes en sådan behandling.


BILAG III

UNDERSØGELSES-, PRØVETAGNINGS-, TESTNINGS- OG BEHANDLINGSPROCEDURER FOR BSAL

1)

Under karantænen underkastes salamandrene følgende procedurer:

a)

Hudsvaberprøver fra salamandre, der har været holdt i karantæne, undersøges under den kompetente myndigheds tilsyn i den femte uge efter datoen for salamandrenes ankomst til den egnede facilitet i overensstemmelse med prøvestørrelserne i referencetabellen, medmindre operatøren vælger behandling i overensstemmelse med litra b).

Referencetabel (1):

Størrelse af den epidemiologiske enhed

62 eller derunder

186

200

250

300

350

400

450

Prøvestørrelse

alle

96

98

102

106

108

110

111

b)

Hvis operatøren vælger en af de i punkt 3 opførte behandlinger, skal operatøren behandle alle salamandre i sendingen mod Bsal under embedsdyrlægens tilsyn og til den kompetente myndigheds tilfredshed.

c)

I tilfælde omhandlet i litra b) kan embedsdyrlægen kræve repræsentativ prøvning af den epidemiologiske enhed, der skal analyseres med den egnede diagnostiske test før behandlingen for at overvåge tilstedeværelsen af Bsal eller efter behandlingen for at kontrollere fraværet af Bsal. I dette tilfælde kan der puljes hudsvaberprøver fra op til fire dyr.

d)

Hudsvaberprøver fra alle døde eller klinisk syge salamandre, navnlig dem med hudlæsioner, skal undersøges under embedsdyrlægens tilsyn og med den egnede diagnostiske test på det tidspunkt, hvor salamandrene viser læsioner eller andre kliniske tegn, eller på dødstidspunktet, alt efter hvad der sker først.

e)

Alle salamandre, der dør i den egnede facilitet, skal underkastes en post mortem-undersøgelse under embedsdyrlægens tilsyn, navnlig for at kontrollere for tegn på Bsal og for i videst mulige omfang at bekræfte eller udelukke Bsal som dødsårsag.

2)

Al testning af prøver samt post mortem-undersøgelser under karantæne skal udføres på laboratorier udpeget af den kompetente myndighed.

3)

Følgende behandlinger anses for at være tilfredsstillende:

a)

at holde salamandrene ved en temperatur på mindst 25 oC i mindst 12 dage

b)

at holde salamandrene ved en temperatur på mindst 20 oC i mindst 10 dage i kombination med en behandling med nedsænkning i polymyxin E-bade (2 000 IU/ml) i 10 minutter to gange om dagen efterfulgt af behandling med voriconazolspray (12,5 μg/ml)

c)

enhver anden behandling med sammenlignelige resultater med hensyn til at eliminere Bsal som rapporteret i en peerevalueret artikel offentliggjort i et videnskabeligt tidsskrift.


(1)  Idet det antages, at prævalensen af Bsal i den epidemiologiske enhed er på 3 %, og idet det sikres, at påvisningen heraf sker med en konfidensrate på 95 % (med en beregnet sensitivitet for den egnede diagnostiske test på 80 %).


Top