EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0358

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/358 af 22. februar 2021 om ændring af Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/563 om at give Republikken Estland tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

OJ L 69, 26.2.2021, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/358/oj

26.2.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 69/4


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2021/358

af 22. februar 2021

om ændring af Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/563 om at give Republikken Estland tilladelse til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1), særlig artikel 395, stk. 1, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 287, nr. 8), i direktiv 2006/112/EF kan Estland momsfritage afgiftspligtige personer, hvis årlige omsætning højst er lig med modværdien i national valuta af 16 000 EUR beregnet på grundlag af kursen på dagen for landets tiltrædelse.

(2)

Ved Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/563 (2) fik Estland tilladelse til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287, nr. 8) i direktiv 2006/112/EF (»fravigelsesforanstaltningen«), til at indrømme momsfritagelse til afgiftspligtige personer, hvis årlige omsætning ikke overstiger 40 000 EUR. Estland fik bemyndigelse til at anvende fravigelsesforanstaltningen fra den 1. januar 2018 til den 31. december 2020 eller indtil datoen for ikrafttrædelsen af et direktiv om ændring af artikel 281-294 i direktiv 2006/112/EF, alt efter hvilken dato der kommer først.

(3)

Den 18. februar 2020 vedtog Rådet direktiv (EU) 2020/285 (3) om ændring af artikel 281-294 i direktiv 2006/112/EF for så vidt angår særordningen for små virksomheder og om fastsættelse af nye regler for små virksomheder, herunder om fastsættelsen af tærsklen for den årlige omsætning i medlemsstaten på højst 85 000 EUR eller modværdien i national valuta.

(4)

Ved brev registreret i Kommissionen den 9. oktober 2020 anmodede Estland om tilladelse til fortsat at anvende fravigelsesforanstaltningen indtil den 31. december 2024.

(5)

Ved brev af 15. oktober 2020 underrettede Kommissionen i henhold til artikel 395, stk. 2, andet afsnit, i direktiv 2006/112/EF de øvrige medlemsstater om Estlands anmodning. Ved brev af 19. oktober 2020 meddelte Kommissionen Estland, at den rådede over alle de oplysninger, den fandt nødvendige for at kunne vurdere anmodningen.

(6)

Fravigelsesforanstaltningen er i overensstemmelse med målsætningerne i Kommissionens meddelelse af 25. juni 2008 med titlen »»Tænk småt først« — En »Small Business Act« for Europa«.

(7)

På grundlag af de oplysninger, som Estland har fremlagt, vil fravigelsesforanstaltningen kun have en ubetydelig indvirkning på Estlands samlede momsindtægter fra det endelige forbrug. Afgiftspligtige personer vil stadig kunne vælge den almindelige momsordning i henhold til artikel 290 i direktiv 2006/112/EF.

(8)

Fravigelsesforanstaltningen vil ikke påvirke Unionens egne indtægter hidrørende fra moms negativt, idet Estland vil foretage en kompensationsberegning i overensstemmelse med artikel 6 i Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 (4).

(9)

I betragtning af fravigelsesforanstaltningens potentielt positive virkning for forenklingen af momsforpligtelser med hensyn til at mindske den administrative byrde og omkostningerne for små virksomheder bør Estland gives tilladelse til fortsat at anvende fravigelsesforanstaltningen i endnu en periode.

(10)

Tilladelsen til at anvende fravigelsesforanstaltningen bør være tidsbegrænset. Tidsbegrænsningen bør være tilstrækkelig til, at tærsklens effektivitet og hensigtsmæssighed kan vurderes. Endvidere skal medlemsstaterne i henhold til direktiv (EU) 2020/285 senest den 31. december 2024 vedtage og offentliggøre de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme direktivets artikel 1, og anvende disse bestemmelser fra den 1. januar 2025. Estland bør derfor gives tilladelse til at anvende fravigelsesforanstaltningen indtil den 31. december 2024.

(11)

For at undgå forstyrrende virkninger bør Estland have mulighed for at anvende fravigelsesforanstaltningen uden afbrydelse. Den tilladelse, der anmodes om, bør derfor gives med virkning fra den 1. januar 2021 i umiddelbar forlængelse af den tidligere ordning, der blev bemyndiget ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/563.

(12)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/563 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 2, stk. 2, i gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/563 affattes således:

»Denne afgørelse finder anvendelse fra den 1. januar 2018 indtil den 31. december 2024.«

Artikel 2

Denne afgørelse får virkning på dagen for meddelelsen.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2021 indtil den 31. december 2024.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Republikken Estland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. februar 2021.

På Rådets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand


(1)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1.

(2)  Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2017/563 af 21. marts 2017 om bemyndigelse af Republikken Estland til at anvende en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 287 i direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 80 af 25.3.2017, s. 33).

(3)  Rådets direktiv (EU) 2020/285 af 18. februar 2020 om ændring af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår særordningen for små virksomheder og forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår administrativt samarbejde og udveksling af oplysninger med henblik på at overvåge, om særordningen for små virksomheder anvendes korrekt (EUT L 62 af 2.3.2020, s. 13).

(4)  Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1553/89 af 29. maj 1989 om den endelige ordning for ensartet opkrævning af egne indtægter hidrørende fra merværdiafgiften (EFT L 155 af 7.6.1989, s. 9).


Top