EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0260

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/260 af 11. februar 2021 om godkendelse af nationale foranstaltninger til begrænsning af virkningerne af visse sygdomme hos akvatiske dyr i overensstemmelse med artikel 226, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2010/221/EU (meddelt under nummer C(2021) 773) (EØS-relevant tekst)

C/2021/773

OJ L 59, 19.2.2021, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/04/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/260/oj

19.2.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 59/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2021/260

af 11. februar 2021

om godkendelse af nationale foranstaltninger til begrænsning af virkningerne af visse sygdomme hos akvatiske dyr i overensstemmelse med artikel 226, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2010/221/EU

(meddelt under nummer C(2021) 773)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 226, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Rådets direktiv 2006/88/EF (2) fastsættes bl.a. dyresundhedsbestemmelser, som skal anvendes til markedsføring, import og transit af akvakulturdyr og produkter deraf, forebyggende minimumsforanstaltninger, der tager sigte på at øge opmærksomheden på vandyrssygdomme, samt minimumsbekæmpelsesforanstaltninger, der skal anvendes ved mistanke om eller udbrud af visse sygdomme hos vanddyr. Nævnte direktiv ophæves ved forordning (EU) 2016/429 med virkning fra den 21. april 2021.

(2)

Artikel 9, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 2016/429 omhandler regler, som finder anvendelse ved listeopførte sygdomme, for hvilke det er nødvendigt at træffe foranstaltninger for at forhindre spredning som følge af sygdommenes indførsel til Unionen eller flytning mellem medlemsstaterne.

(3)

EU-akvakultur er ekstremt forskelligartet for så vidt angår de opdrættede arter og produktionssystemer, der anvendes i medlemsstaterne, og det er sandsynligt, at denne forskelligartethed vil blive øget med tiden. Som følge heraf kan visse sygdomme, som ikke er opført på listen i artikel 9, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 2016/429, dog være relevante for visse medlemsstater, enten fordi arterne findes i disse medlemsstater eller på grund af den type akvakulturproduktionsmetoder, der anvendes i disse medlemsstater. Hvis en sygdom, der ikke er en listeopført sygdom omhandlet i artikel 9, stk. 1, litra d), i forordning (EU) 2016/429 udgør en væsentlig risiko for akvatiske dyrs sundhed i disse medlemsstater, kan medlemsstaterne træffe nationale foranstaltninger i henhold til artikel 226, stk. 1, i samme forordning med henblik på at bekæmpe sygdomsspredningen, forudsat at disse foranstaltninger er relevante og nødvendige for de mål, der skal opnås.

(4)

For at sikre at de nationale foranstaltninger, som en medlemsstat foreslår, er relevante og nødvendige, skal Kommissionen på forhånd underrettes om foranstaltninger, der kan påvirke flytning af akvatiske dyr mellem medlemsstaterne, så foranstaltningerne kan blive godkendt eller, om nødvendigt, ændret.

(5)

Visse medlemsstater har fået tilladelse til at træffe nationale foranstaltninger til begrænsning af virkningerne af visse sygdomme hos akvakulturdyr i henhold til artikel 43 i direktiv 2006/88/EF. I Kommissionens afgørelse 2010/221/EU (3) fastsættes der nærmere bestemmelser om disse medlemsstater og om de sygdomme, som de har fastsat nationale foranstaltninger for.

(6)

Visse medlemsstater har opnået status som sygdomsfrie for koi-herpesvirus-sygdom eller gennemfører et godkendt udryddelses- eller overvågningsprogram for denne sygdom i henhold til direktiv 2006/88/EF. Koi-herpesvirus-sygdom er dog nu blevet listeopført som en kategori E-sygdom i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 (4), hvilket betyder, at det er en listeopført sygdom, som kræver overvågning inden for EU. Derfor kan den komme i betragtning med henblik på nationale foranstaltninger i henhold til artikel 226 i forordning (EU) 2016/429.

(7)

For at sikre en glidende overgang til den nye ordning i henhold til forordning (EU) 2016/429 skal de pågældende medlemsstater søge godkendelse af nationale foranstaltninger i henhold til artikel 226, stk. 2, i forordning (EU) 2016/429 fra den 21. april 2021.

(8)

Kommissionen har vurderet de foranstaltninger, som de pågældende medlemsstater har foreslået, under hensyntagen til Verdensorganisationen for Dyresundheds (OIE) (5) standarder samt de overordnede virkninger, som den pågældende sygdom og de vedtagne foranstaltninger har i Unionen. Kommissionen vurderer, at de pågældende medlemsstater har bevist relevansen og nødvendigheden af disse foranstaltninger med henblik på at retfærdiggøre deres godkendelse for at undgå introduktionen af de pågældende sygdomme til deres områder eller for at kontrollere deres spredning mellem medlemsstaterne. De pågældende medlemsstater bør derfor opføres i bilagene til denne afgørelse, hvor det er relevant.

(9)

I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (udtrædelsesaftalen), særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol, finder forordning (EU) 2016/429 og Kommissionens retsakter, der har den som retsgrundlag, anvendelse i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland efter overgangsperiodens udløb som fastsat i udtrædelsesaftalen. Det Forenede Kongerige (Nordirland) bør derfor opføres i bilagene til denne afgørelse, hvor det er relevant.

(10)

Med henblik på at beskytte sundhedsstatussen i de medlemsstater, der har fået godkendt nationale foranstaltninger for en specifik sygdom i henhold til artikel 226, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429, skal sendinger af arter af akvatiske dyr, som er modtagelige for de pågældende sygdomme, have oprindelse i en medlemsstat, eller en del heraf, som er fri for den samme sygdom. Denne slags foranstaltninger skal ledsages af et officielt certifikat, som viser denne status som sygdomsfri.

(11)

Dyresundhedscertifikater, som attesterer oprindelsesstedet for en sending med bestemmelsessted i en medlemsstat, eller en del heraf, hvis nationale foranstaltninger er godkendt i henhold til artikel 226, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429, skal indgå i de relevante officielle standardcertifikater til flytning af akvatiske dyr mellem medlemsstater, som fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2236 (6). Disse dyresundhedscertifikater skal anvendes, når akvatiske dyr af listeopførte arter har en medlemsstat, eller en del heraf, som bestemmelsessted, hvor Kommissionen har godkendt nationale foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 226, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429.

(12)

De nationale foranstaltninger, som godkendes ved denne afgørelse, bør kun anvendes, så længe de fortsat er relevante og nødvendige for at undgå introduktionen af sygdommene til de pågældende medlemsstater eller for at kontrollere deres spredning mellem medlemsstaterne. For at gøre det muligt for Kommissionen af foretage regelmæssige vurderinger af relevansen og nødvendigheden af denne slags foranstaltninger, og for at gøre det muligt eventuelt at ændre foranstaltningerne, bør medlemsstaterne indsende en årlig rapport til Kommissionen med en detaljeret beskrivelse af foranstaltningernes virkning i det foregående år. Sådanne årlige rapporter og anden relevant rapportering bør indeholde visse oplysninger, som er fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2002 (7).

(13)

Udryddelsesprogrammer, som er godkendt i overensstemmelse med artikel 226, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429, bør medføre en forbedring af sygdomssituationen inden for en rimelig tidsfrist. Af hensyn til sammenhængen bør denne tidsfrist ikke være længere end den tidsfrist, som der er for et udryddelsesprogram for en kategori C-sygdom. Anvendelsesperioden for et udryddelsesprogram, som er godkendt i overensstemmelse med artikel 226, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429, bør derfor ikke overstige seks år fra datoen for Kommissionens første godkendelse. I behørigt begrundede tilfælde og efter anmodning fra den pågældende medlemsstat skal Kommissionen have mulighed for at forlænge udryddelsesprogrammets anvendelsesperiode med yderligere seks år. Denne maksimumsanvendelsesperiode fastsættes med henblik på at give en rimelig tidsfrist for fuldførelsen af et udryddelsesprogram, samtidig med at uforholdsmæssige og længevarende afbrydelser af flytning af akvatiske dyr inden for Unionen undgås.

(14)

Af hensyn til klarheden i EU-lovgivningen bør afgørelse 2010/221/EU ophæves.

(15)

Da forordning (EU) 2016/429 anvendes med virkning fra den 21. april 2021, bør nærværende afgørelse også anvendes fra denne dato.

(16)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

I denne afgørelse godkendes de nationale foranstaltninger, som er blevet truffet af de medlemsstater, eller dele af de medlemsstater, som er opført på listen i bilag I og II med henblik på at begrænse virkningerne af visse sygdomme, der angriber akvatiske dyr, i overensstemmelse med artikel 226, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429, og følgende fastsættes:

a)

betingelser for den første godkendelse af disse foranstaltninger og deres fortsatte godkendelse

b)

restriktioner for flytning af akvatiske dyr mellem medlemsstaterne

c)

medlemsstaternes rapporteringsforpligtelser.

Artikel 2

Godkendelse af nationale foranstaltninger i sygdomsfrie områder

De medlemsstater, eller dele heraf, som er opført i anden og fjerde kolonne af tabellen i bilag I, betragtes som frie for de sygdomme, som er opført i første kolonne af samme tabel, og har tilladelse til at træffe nationale foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 226, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429.

Artikel 3

Godkendelse af udryddelsesprogrammer for sygdomme, som er underlagt nationale foranstaltninger

1.   De udryddelsesprogrammer, der er indført af de medlemsstater, der er opført i anden kolonne af tabellen i bilag II, vedrørende de sygdomme, der er opført i tabellens første kolonne, og som er underlagt nationale foranstaltninger, i de områder, der er anført i fjerde kolonne, godkendes.

2.   Anvendelsesperioden for et udryddelsesprogram må ikke overstige seks år fra datoen for Kommissionens første godkendelse. I behørigt begrundede tilfælde kan Kommissionen, efter anmodning fra en medlemsstat, forlænge udryddelsesprogrammets anvendelsesperiode med yderligere seks år.

Artikel 4

Flytning mellem medlemsstaterne, eller dele heraf, af akvatiske dyr af modtagelige arter, som er underlagt nationale foranstaltninger, herunder udryddelsesprogrammer

Akvatiske dyr af arter, der er modtagelige for sygdommene, og som er anført i anden kolonne af tabellen i bilag III, må kun flyttes til medlemsstater, eller dele heraf, som er opført i anden og fjerde kolonne af tabellerne i bilag I og II, hvis de:

a)

har oprindelse i en medlemsstat, eller en del heraf, som er opført i anden og fjerde kolonne af tabellen i bilag I som frie for den pågældende sygdom, og

b)

ledsages af et officielt certifikat, som er udstedt af den kompetente myndighed i oprindelsesmedlemsstaten og udarbejdet i overensstemmelse med et relevant standarddyresundhedscertifikat, som omhandlet i kapitel 1, 2, 3 eller 5 i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2020/2236, som præciserer de relevante garantier for de specifikke pågældende nationale foranstaltninger.

Artikel 5

Medlemsstaternes årlige rapport

1.   Senest den 30. april hvert år forelægger de i anden kolonne af tabellerne i bilag I og II opførte medlemsstater en rapport for Kommissionen om de godkendte nationale foranstaltninger for den sygdomsfrie status i disse medlemsstater, og dele heraf, der er omhandlet i artikel 2, eller for de udryddelsesprogrammer, der er omhandlet i artikel 3, alt efter hvad der er relevant.

2.   Den rapport, der er omhandlet i stk. 1, omfatter:

a)

oplysninger om de foranstaltninger, som er blevet truffet i det foregående kalenderår med henblik på at vedligeholde status som sygdomsfri, herunder som minimum de oplysninger, som er fastsat i bilag III til gennemførelsesforordning (EU) 2020/2002, eller

b)

oplysninger om udryddelsesprogrammets udvikling, herunder detaljer om den testning, som er blevet udført i det foregående kalenderår og som minimum de oplysninger, som er fastsat i del 4 i bilag V til gennemførelsesforordning (EU) 2020/2002.

3.   Den rapport, der er omhandlet i stk. 1, skal beskrive grundene til, hvorfor status som sygdomsfri eller det udryddelsesprogram, alt efter hvad der er relevant, bør fortsætte med at gælde i yderligere et kalenderår. Der henvises navnlig til behandlingers, vacciners, sygdomsresistente bestandes eller andre relevante udviklingers tilgængelighed, hvis en eller flere af disse bliver en realistisk mulighed for at undgå og bekæmpe den pågældende sygdom efter indsendelsen af den foregående rapport.

Artikel 6

Ændring af godkendte nationale foranstaltninger

De nationale foranstaltninger, som er omhandlet i bilag I og II, kan ændres af Kommissionen, hvis de oplysninger, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, eller lignende oplysninger, der omhandler dyresundhedens udvikling, indikerer, at etableringen af restriktioner for flytning mellem medlemsstaterne ikke længere er nødvendig eller begrundet for at undgå introduktionen eller bekæmpelsen af spredningen af en bestemt sygdom.

Artikel 7

Ophævelse

Afgørelse 2010/221/EU ophæves med virkning fra den 21. april 2021.

Artikel 8

Anvendelse

Denne afgørelse anvendes fra den 21. april 2021.

Artikel 9

Adressater

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. februar 2021.

På Kommissionens vegne

Stella KYRIAKIDES

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14).

(3)  Kommissionens afgørelse 2010/221/EU af 15. april 2010 om godkendelse af nationale foranstaltninger til begrænsning af virkningerne af visse sygdomme hos akvakulturdyr og vildtlevende vanddyr i overensstemmelse med artikel 43 i Rådets direktiv 2006/88/EF (EUT L 98 af 20.4.2010, s. 7).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882 af 3. december 2018 om anvendelse af visse sygdomsforebyggelses- og bekæmpelsesregler på kategorier af listeopførte sygdomme og om fastlæggelse af en liste over arter og grupper af arter, der udgør en betydelig risiko for spredning af disse listeopførte sygdomme (EUT L 308 af 4.12.2018, s. 21).

(5)  OIE's sundhedskodeks for akvatiske dyr og OIE's Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals.

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2236 af 16. december 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 og (EU) 2017/625 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikater til brug ved indførsel til Unionen og flytning inden for Unionen af sendinger af akvatiske dyr og af visse animalske produkter af akvatiske dyr samt officiel certificering vedrørende sådanne certifikater og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1251/2008 (EUT L 442 af 30.12.2020, s. 410).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2002 af 7. december 2020 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår EU-anmeldelse af og EU-rapportering om listeopførte sygdomme, for så vidt angår formater og procedurer for forelæggelse af og rapportering om EU-overvågningsprogrammer og udryddelsesprogrammer og for ansøgning om anerkendelse af status som sygdomsfri og for så vidt angår IT-systemet (EUT L 412 af 8.12.2020, s. 1).


BILAG I

Medlemsstater (1) , eller dele heraf, som betragtes som frie for visse sygdomme, der angriber akvatiske dyr, og som har fået godkendt de nationale foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 226, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429

Sygdom

Medlemsstat

Kode

Geografisk afgrænsning af det område, som har fået godkendt de nationale foranstaltninger

Koi-herpesvirus-sygdom (KHV)

Irland

IE

Hele landet

Det Forenede Kongerige (Nordirland)

UK(NI)

Nordirland

Forårsviræmi hos karper (SVC)

Danmark

DK

Hele landet

Finland

FI

Hele landet

Ungarn

HU

Hele landet

Irland

IE

Hele landet

Sverige

SE

Hele landet

Det Forenede Kongerige (Nordirland)

UK(NI)

Nordirland

Bakteriel nyresygdom (BKD)

Irland

IE

Hele landet

Det Forenede Kongerige (Nordirland)

UK(NI)

Nordirland

Infektiøs pankreasnekrose (IPN)

Finland

FI

Indlandsområderne

Sverige

SE

Indlandsområderne

Infektion med Gyrodactylus salaris (GS)

Finland

FI

Tenojokis og Näätämönjokis afvandingsområder; afvandingsområderne for Paatsjoki, Tuulomajoki og Uutuanjoki betragtes som stødpudezoner

Irland

IE

Hele landet

Det Forenede Kongerige (Nordirland)

UK(NI)

Nordirland

Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Irland

IE

Segment 1: Sheephaven Bay

Segment 3: Killala Bay, Broadhaven Bay og Blacksod Bay

Segment 4: Streamstown Bay, segment 5: Bertraghboy Bay og Galway Bay

Segment A: Tralee Bay Hatchery

Det Forenede Kongerige (Nordirland)

UK(NI)

Nordirland med undtagelse af Dundrum Bay, Killough Bay, Lough Foyle, Carlingford Lough og Strangford Lough

Infektion med salmonid alfavirus (SAV)

Finland

FI

Indlandsområderne


(1)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol, omfatter henvisninger til medlemsstater i dette bilag Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.


BILAG II

Medlemsstater (1) , eller dele heraf, med udryddelsesprogrammer for visse sygdomme, der angriber akvatiske dyr, og som har fået godkendt de nationale foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 226, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429

Sygdom

Medlemsstat

Kode

Geografisk afgrænsning af det område, som har fået godkendt de nationale foranstaltninger

Bakteriel nyresygdom (BKD)

Sverige

SE

Indlandsområderne

Infektiøs pankreasnekrose (IPN)

Sverige

SE

Indlandsområderne


(1)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol, omfatter henvisninger til medlemsstater i dette bilag Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.


BILAG III

Arter af akvatiske dyr, som er modtagelige for sygdomme, for hvilke visse medlemsstater (1) har truffet nationale foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 226, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429

Sygdom

Modtagelige arter

Koi-herpesvirus-sygdom (KHV)

Som opført i kolonne 3 i tabellen i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2018/1882

Forårsviræmi hos karper (SVC)

Mamorkarpe (Aristichthys nobilis), guldfisk (Carassius auratus), karuds (Carassius carassius), græskarpe (Ctenopharyngodon idellus), almindelig karpe og koikarpe (Cyprinus carpio), sølvkarpe (Hypophthalmichthys molitrix), malle (Silurus glanis), suder (Tinca tinca), rimte (Leuciscus idus)

Bakteriel nyresygdom (BKD)

Aller arter af laksefisk (Salmonidae)

Infektiøs pankreasnekrose (IPN)

Kildeørred (Salvelinus fontinalis), havørred (Salmo trutta), laks (Salmo salar), (Oncorhynchus spp.), almindelig helt (Coregonus lavaretus)

Infektion med Gyrodactylus salaris (GS)

Laks (Salmo salar), regnbueørred (Oncorhynchus mykiss), fjeldørred (Salvelinus alpinus), kildeørred (Salvelinus fontinalis), stalling (Thymallus thymallus), canadarødding (Salvelinus namaycush), havørred (Salmo trutta) og andre arter, som har været i kontakt med disse arter.

Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Stillehavsøsters (Crassostrea gigas)

Infektion med salmonid alfavirus (SAV)

Laks (Salmo salar), regnbueørred (Oncorhynchus mykiss) og havørred (Salmo trutta)


(1)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol, omfatter henvisninger til medlemsstater i dette bilag Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.


Top