EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22021A0216(01)

Afgørelse truffet af de kontraherende parter i overenskomsten om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer om udvidelsen af overenskomstens anvendelsesområde med henblik på samarbejde om overvågning i henseende til kravene i bilag VI til MARPOL-konventionen

OJ L 54, 16.2.2021, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/216(1)/oj

16.2.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 54/3


AFGØRELSE TRUFFET AF DE KONTRAHERENDE PARTER I OVERENSKOMSTEN OM SAMARBEJDE VED BEKÆMPELSE AF FORURENING AF NORDSØEN MED OLIE OG ANDRE FARLIGE STOFFER

om udvidelsen af overenskomstens anvendelsesområde med henblik på samarbejde om overvågning i henseende til kravene i bilag VI til MARPOL-konventionen

De kontraherende parter i overenskomsten om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøen med olie og andre farlige stoffer (»overenskomsten«),

som henviser til overenskomstens artikel 16, hvori det bestemmes, at hver enkelt kontraherende part kan foreslå ændringer af overenskomsten, og at disse kan vedtages enstemmigt på et møde mellem de kontraherende parter,

som har til hensigt at sikre, at depositarregeringen modtager meddelelse om godkendelse fra alle kontraherende parter så hurtigt som muligt for at muliggøre disse ændringers hurtige ikrafttræden som fastsat i overenskomstens artikel 16, stk. 2, og

som sigter mod at forbedre samarbejdet og samordningen mellem de kontraherende stater ved bekæmpelsen af ulovlige udledninger til luften fra skibe for at begrænse de negative konsekvenser for folkesundheden, biodiversiteten og hele havmiljøet af forbrænding af skibsbrændstoffer med højt indhold af svovl eller nitrogen,

vedtager enstemmigt følgende afgørelse:

Punkt 1

Ændring af overenskomstens titel

Overenskomstens titel affattes således:

»Overenskomst om samarbejde ved bekæmpelse af forurening af Nordsøområdet med olie og andre farlige stoffer, herunder luftforurening forårsaget af skibsfarten«.

Punkt 2

Ændring af overenskomstens præambel

Aftalens præambel affattes således:

»Irland« indsættes før »Kongeriget Nederlandene«.

Præamblens afsnit 2-6 affattes således:

»som erkender, at forurening af havet med olie og andre farlige stoffer samt luftforurening forårsaget af skibsfarten i Nordsøområdet kan indebære en fare for havmiljøet, biodiversiteten, folkesundheden og kyststaternes interesser,

som har bemærket sig, at disse typer forurening kommer fra mange forskellige kilder, og at ulykker og andre hændelser på havet giver grund til stor bekymring,

som er overbevist om, at der er behov for at kunne bekæmpe disse typer forurening, samt for aktivt samarbejde og gensidig bistand mellem staterne for at beskytte deres kyster og de hermed forbundne interesser,

som glæder sig over de fremskridt, der allerede er sket i forbindelse med overenskomsten om samarbejde ved bekæmpelse af olieforurening af Nordsøen, der blev undertegnet i Bonn den 9. juni 1969,

og som ønsker at udvikle gensidig bistand og samarbejde om overvågning og bekæmpelse af forskellige typer forurening,«.

Punkt 3

Ændring af artikel 1

Artikel 1 affattes således:

»Artikel 1

Denne overenskomst finder anvendelse inden for Nordsøområdet, som defineret i artikel 2:

1)

når som helst olie eller andre farlige stoffer, der forurener eller kan forurene havet, frembyder en alvorlig og truende fare for en eller flere af de kontraherende parters kyster eller de dermed forbundne interesser, eller

2)

når som helst udledninger forårsaget af skibsfarten, jf. bilag VI til MARPOL-konventionen, der forurener eller kan forurene havmiljøet, bidrager til eutrofieringen af havet og truer sundheden hos kystbefolkningen eller havets flora og fauna, og

3)

på overvågning, som udføres for at bidrage til at opdage sådan forurening og bekæmpe den, jf. denne artikels stk. 1 og 2, og for at forebygge, at forskrifter om forureningsbekæmpelse overtrædes.«

Punkt 4

Ændring af artikel 5

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

1)   Så snart en kontraherende part får kendskab til en ulykke eller til tilstedeværelsen af olie eller andre farlige stoffer, herunder udledninger fra skibe, i Nordsøområdet, som kan forventes at frembyde en alvorlig trussel mod en anden kontraherende parts kyststrækning eller dermed forbundne interesser, underretter den uopholdeligt den anden part gennem sin kompetente myndighed.

2)   De kontraherende parter forpligter sig til at anmode førerne af alle skibe, der sejler under deres flag, og førere af luftfartøjer registreret i deres lande om uopholdeligt at afgive melding ad de efter omstændighederne mest praktiske og hensigtsmæssige kanaler om:

a)

enhver ulykke, som forårsager eller kan forventes at forårsage forurening af havmiljøet

b)

tilstedeværelsen, arten og udstrækningen af olie eller andre farlige stoffer, som kan forventes at frembyde en alvorlig trussel mod en eller flere kontraherende parters kyster eller dermed forbundne interesser.

3)   De kontraherende parter anvender en standardformular til at underrette om forureningen, således som det er fastsat i denne artikels stk. 1.«

Punkt 5

Ændring af artikel 6

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

1)   Med henblik alene på denne overenskomst inddeles Nordsøområdet i zoner, der er fastlagt i bilaget til overenskomsten.

2)   Den kontraherende part, i hvis zone en situation af den i artikel 1, stk. 1, beskrevne art indtræffer, foretager den fornødne vurdering af arten og omfanget af en eventuel ulykke eller efter omstændighederne af beskaffenheden og den omtrentlige mængde af olie eller andre farlige stoffer samt af forureningens bevægelsesretning og fart.

3)   Den pågældende kontraherende part underretter straks alle de andre kontraherende parter gennem deres ansvarlige myndigheder om sin vurdering og om alle foranstaltninger, som den har truffet til bekæmpelse af olie eller andre farlige stoffer, og den holder fortsat disse stoffer under observation, så længe de befinder sig i dens zone.

4)   De kontraherende parters forpligtelser i henhold til bestemmelserne i denne artikel med hensyn til zoner med fælles ansvar fastlægges ved særlige tekniske aftaler mellem de pågældende parter. De andre kontraherende parter skal gøres bekendt med disse aftaler.«

Punkt 6

Ændring af artikel 15

Artikel 15 affattes således:

»Artikel 15

1)   De kontraherende parter tager skridt til at sørge for, at sekretariatsfunktionerne vedrørende denne overenskomst udføres, idet der herved tages hensyn til arrangementer, der allerede eksisterer desangående i forbindelse med andre internationale aftaler om forebyggelse af forurening af havmiljøet og luftforurening, der gælder i samme område som denne overenskomst.

2)   Hver kontraherende part deltager med 2,5 % i de årlige udgifter, som følger af overenskomsten. Den resterende andel af udgifterne ved overenskomsten fordeles mellem de kontraherende parter, bortset fra Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, i forhold til deres bruttonationalindkomst i overensstemmelse med den fordelingsnøgle, der regelmæssigt vedtages af De forenede Nationers generalforsamling. En kontraherende parts bidrag til denne restsum kan ikke på noget tidspunkt overstige 20 % heraf.«

Punkt 7

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft den første dag i den anden måned efter den dato, hvor depositarregeringen har modtaget meddelelse om, at alle kontraherende parter har godkendt ændringen.


Top