EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0100

Rådets forordning (Euratom) 2021/100 af 25. januar 2021 om oprettelse af et særskilt finansielt program til dekommissioneringen af nukleare anlæg og håndteringen af radioaktivt affald og om ophævelse af forordning (Euratom) nr. 1368/2013

OJ L 34, 1.2.2021, p. 3–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/100/oj

1.2.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 34/3


RÅDETS FORORDNING (Euratom) 2021/100

af 25. januar 2021

om oprettelse af et særskilt finansielt program til dekommissioneringen af nukleare anlæg og håndteringen af radioaktivt affald og om ophævelse af forordning (Euratom) nr. 1368/2013

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 203,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med Romerklæringen fra lederne af 27 medlemsstater og fra Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen af 25. marts 2017 bør EU-budgettet muliggøre et mere sikkert og beskyttet Europa. Nukleare dekommissioneringsprogrammer har allerede ydet et bidrag i den henseende og kan bidrage yderligere. Efter nedlukningen af et nukleart anlæg er den vigtigste positive virkning, der kan opnås, den gradvise reduktion af strålingsrisikoen for arbejdstagerne, offentligheden og miljøet i de pågældende medlemsstater samt i Unionen som helhed.

(2)

Et særskilt finansielt program kan give en øget EU-merværdi ved at blive et benchmark i Unionen for sikker håndtering af teknologiske spørgsmål i forbindelse med nuklear dekommissionering og formidling af viden. Finansiel bistand under et sådant finansielt program bør ydes på grundlag af en forudgående evaluering, som kortlægger de specifikke behov og påviser EU-merværdien med henblik på at støtte dekommissioneringen af nukleare anlæg og sikker håndtering af radioaktivt affald.

(3)

De aktiviteter, der er omfattet af denne forordning, bør være i overensstemmelse med gældende EU-ret og national ret. Finansiel bistand i henhold til denne forordning bør forblive undtagelsen, uden at det berører principperne og målsætningerne i forbindelse med EU-ret om nuklear sikkerhed, dvs. Rådets direktiv 2009/71/Euratom (2), og affaldshåndtering, dvs. Rådets direktiv 2011/70/Euratom (3). I henhold til artikel 4, stk. 1, og artikel 7, stk. 1, i direktiv 2011/70/Euratom har medlemsstaterne i sidste ende ansvaret for sikker håndtering af det brugte brændsel og det radioaktive affald, der frembringes.

(4)

I overensstemmelse med protokollen om vilkårene og de nærmere bestemmelser for optagelse af Republikken Bulgarien og Rumænien i Den Europæiske Union (4), der er knyttet som bilag til traktaten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union (5) (»tiltrædelsestraktaten«), forpligtede Bulgarien sig til at lukke Kozloduyatomkraftværkets blok 1 og 2 henholdsvis blok 3 og 4 senest den 31. december 2002 og den 31. december 2006 og til efterfølgende at dekommissionere disse enheder. Dekommissioneringen har medført en betydelig finansiel byrde i form af direkte og indirekte omkostninger for Bulgarien. I overensstemmelse med sine forpligtelser nedlukkede Bulgarien alle de berørte enheder inden for de respektive frister.

(5)

I overensstemmelse med protokol nr. 9 om blok 1 og 2 på Bohunice V1-atomkraftværket i Slovakiet, der er knyttet som bilag til akten vedrørende vilkårene for Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse og tilpasningerne af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union (6) (»tiltrædelsesakten«), forpligtede Slovakiet sig til at lukke blok 1 henholdsvis 2 på Bohunice V1-atomkraftværket senest den 31. december 2006 og den 31. december 2008 og til efterfølgende at dekommissionere disse blokke. Dekommissioneringen har medført en betydelig finansiel byrde i form af direkte og indirekte omkostninger for Slovakiet. I overensstemmelse med sine forpligtelser nedlukkede Slovakiet alle de berørte blokke inden for de respektive frister.

(6)

I overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til tiltrædelsestraktaten henholdsvis tiltrædelsesakten og med støtte fra Unionen har Bulgarien og Slovakiet gjort væsentlige fremskridt hen imod dekommissioneringen af Kozloduyatomkraftværket og Bohunice V1-atomkraftværket. Der er behov for yderligere arbejde for at nå dekommissioneringens slutstadium på en sikker måde. På grundlag af de aktuelle dekommissioneringsplaner forventes dekommissioneringsarbejdet afsluttet ved udgangen af 2030 for Kozloduyatomkraftværket og i 2025 for Bohunice V1-atomkraftværket.

(7)

Det Fælles Forskningscenter (»JRC«) under Europa-Kommissionen blev oprettet ved artikel 8 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab (»Euratomtraktaten«). I medfør af denne artikel blev der i perioden 1960-1962 undertegnet aftaler om placeringer mellem Fællesskabet og Tyskland, Belgien, Italien og Nederlandene. For Italiens og Nederlandenes vedkommende blev nationale nukleare forskningsanlæg overført til Fællesskabet. En infrastruktur til nuklear forskning og omfattende nye anlæg blevet opført på de fire lokaliteter. Nogle af disse anlæg er stadig i brug den dag i dag, mens andre er blevet lukket ned, for nogles vedkommende for mere end 20 år siden, og for størstedelens vedkommende er forældede.

(8)

På grundlag af Euratomtraktatens artikel 8 og i henhold til artikel 7 i direktiv 2011/70/Euratom skal JRC forvalte sit historiske ansvar på det nukleare område og dekommissionere sine nedlukkede nukleare anlæg i overensstemmelse med den relevante nationale lovgivning. I overensstemmelse hermed blev JRC's program for dekommissionering og affaldshåndtering iværksat i 1999 med en meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet, og siden da har Kommissionen forelagt regelmæssige ajourførte rapporter om programmets fremskridt.

(9)

Kommissionen har konkluderet, at den bedste løsning med henblik på at opfylde kravene i artikel 5, stk. 1, litra f), og artikel 7 i direktiv 2011/70/Euratom er at forfølge en strategi, hvor aktiviteter vedrørende dekommissionering og affaldshåndtering kombineres, samtidig med at der indledes drøftelser mellem JRC og værtsmedlemsstaterne om en eventuel overdragelse af ansvaret for dekommissionering og håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald, hvis der er tale om gensidige aftaler mellem Kommissionen og værtsmedlemsstaterne. JRC bør sørge for og opretholde tilstrækkeligt med ressourcer til at opfylde sine forpligtelser med hensyn til dekommissionering og sikkerhed i forbindelse med håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald.

(10)

Med denne forordning reageres på de behov, der er konstateret for den flerårige finansielle ramme i perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2027, og der fastlægges en finansieringsramme for hele varigheden af bistandsprogrammerne for den nukleare dekommissionering af blok 1-4 på Kozloduyatomkraftværket i Bulgarien (»Kozloduyprogrammet«) og blok 1 og 2 på Bohunice V1-atomkraftværket i Slovakiet (»Bohuniceprogrammet«) og for dekommissionering og håndtering af brugt brændsel og radioaktivt affald fra Kommissionens nukleare anlæg på JRC-lokaliteterne, dvs. JRC-Geel i Belgien, JRC-Karlsruhe i Tyskland, JRC-Ispra i Italien og JRC-Petten i Nederlandene (»JRC's program for dekommissionering og affaldshåndtering«). Denne finansieringsramme skal udgøre det primære referencebeløb, jf. punkt 17 i den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning (7), for Europa-Parlamentet og Rådet under den årlige budgetprocedure.

(11)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (8) (»finansforordningen«) finder anvendelse på det særskilte finansielle program til dekommissioneringen af nukleare anlæg og håndteringen af radioaktivt affald (»programmet«). Finansforordningen fastsætter regler for gennemførelsen af EU-budgettet, herunder reglerne for tilskud, priser, udbud, indirekte forvaltning, finansielle instrumenter, budgetgarantier, finansiel bistand og godtgørelse af eksterne eksperter.

(12)

I overensstemmelse med finansforordningen, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 (9) og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 (10), (Euratom, EF) nr. 2185/96 (11) og (EU) 2017/1939 (12) skal Unionens finansielle interesser beskyttes ved hjælp af forholdsmæssige foranstaltninger, herunder foranstaltninger vedrørende forebyggelse, opdagelse, korrektion og undersøgelse af uregelmæssigheder, herunder svig, vedrørende tilbagesøgning af tabte, uberettiget udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og, hvor det er relevant, vedrørende pålæggelse af administrative sanktioner. Navnlig har Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) i overensstemmelse med forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 og (EU, Euratom) nr. 883/2013 beføjelse til at foretage administrative undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet, med henblik på at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller enhver anden ulovlig aktivitet, der skader Unionens finansielle interesser.

Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) er i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/1939 beføjet til at efterforske og retsforfølge strafbare handlinger til skade for Unionens finansielle interesser, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 (13). I overensstemmelse med finansforordningen skal enhver person eller enhed, som modtager EU-midler, samarbejde fuldt ud om beskyttelse af Unionens interesser, give Kommissionen, OLAF, Revisionsretten og, for så vidt angår de medlemsstater, der deltager i et forstærket samarbejde i henhold til forordning (EU) 2017/1939, EPPO de fornødne rettigheder og den fornødne adgang og sikre, at eventuelle tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler, tildeler tilsvarende rettigheder.

(13)

Denne forordning foregriber ikke resultatet af eventuelle fremtidige statsstøtteprocedurer, der måtte blive indledt i overensstemmelse med artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

(14)

Størrelsen af de bevillinger, der tildeles programmet, samt programmeringsperioden og fordelingen af midler mellem aktiviteterne kan revideres på baggrund af resultaterne af midtvejsevalueringen og den endelige evalueringsrapport. Der bør kunne opnås yderligere budgetfleksibilitet ved at omfordele midler mellem aktiviteter, hvis og når det er nødvendigt, idet der gives prioritet til aktiviteter, der bidrager til at imødegå sikkerhedsudfordringerne med hensyn til dekommissionering og håndtering af radioaktivt affald i forbindelse med nedlukning af blok 1-4 på Kozloduyatomkraftværket i Bulgarien og af blok 1 og 2 på Bohunice V1-atomkraftværket i Slovakiet, uden at dette dog berører andre aktiviteter, der foretages i henhold til denne forordning og i overensstemmelse med finansforordningen.

(15)

Programmet bør også omfatte frembringelsen af viden og deling af erfaringer. Viden og indhøstede erfaringer i forbindelse med programmet med hensyn til den nukleare dekommissioneringsproces bør udbredes i Unionen i samordning og synergi med EU-programmet for dekommissioneringsaktiviteter i Litauen, da sådanne foranstaltninger giver den største EU-merværdi og bidrager til arbejdstagernes og den brede offentligheds sikkerhed samt beskyttelse af miljøet. Samarbejdets omfang, procedure og økonomiske aspekter bør beskrives nærmere i det flerårige arbejdsprogram og kan også være underlagt aftaler mellem medlemsstaterne og/eller med Kommissionen.

(16)

JRC bør lette vidensformidlingen mellem forskellige EU-interessenter på en koordineret måde, f.eks. ved at gennemføre markedsanalyser, gennemgange og vurderinger af vidensbehovet i Unionen, identificere mulige retninger for samarbejde, interesserede interessenter og områder, hvor den viden, der frembringes i forbindelse med gennemførelsen af programmet, vil give den største merværdi, og udvikle formater for vidensdeling. Formidlingen af den viden, der frembringes, bør finansieres af JRC. Enhver medlemsstat bør kunne tage initiativ til udvikling af forbindelser og udvekslinger med henblik på vidensformidling.

(17)

Dekommissioneringen af de atomkraftværker og den håndtering af radioaktivt affald, der er omfattet af denne forordning, bør gennemføres under anvendelse af den bedste tilgængelige tekniske ekspertise og under behørig hensyntagen til karakteren af og de teknologiske specifikationer for de anlæg, der skal dekommissioneres, med henblik på at sikre sikkerheden og størst mulig effektivitet og derved tage hensyn til bedste internationale praksis.

(18)

Bulgarien, Slovakiet og Kommissionen bør sikre en effektiv kontrol af dekommisisoneringsprocessens forløb for at garantere den største EU-merværdi af den finansiering, der er bevilget i henhold til denne forordning, selv om det endelige ansvar for dekommissioneringen forbliver hos de to pågældende medlemsstater. Dette omfatter effektiv måling af fremskridt og præstationer og om nødvendigt vedtagelse af korrigerende foranstaltninger. Med henblik herpå bør der oprettes et udvalg med overvågnings- og informationsfunktioner, som bør ledes i fællesskab af en repræsentant for Kommissionen og for den pågældende medlemsstat. Endvidere bistår en gruppe uafhængige eksperter fra medlemsstaterne, som er udpeget af Kommissionen, med JRC's program for dekommissionering og affaldshåndtering.

(19)

I henhold til punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning (14) bør programmet evalueres på grundlag af oplysninger indsamlet i overensstemmelse med specifikke overvågningskrav, samtidig med at en administrativ byrde, navnlig for medlemsstaterne, og overregulering undgås. Disse krav bør, hvor det er relevant, omfatte målbare indikatorer som grundlag for evaluering af programmets virkninger i praksis.

(20)

Aktiviteterne under Kozloduyprogrammet og Bohuniceprogrammet bør fastsættes inden for de rammer, der er fastlagt i de dekommissioneringsplaner, der er forelagt af Bulgarien og Slovakiet i overensstemmelse med Rådets forordning (Euratom) nr. 1368/2013 (15). Disse planer fastlægger programmernes anvendelsesområde samt dekommissioneringens slutstadium, måldatoer og slutdatoer. De dækker også dekommissioneringsaktiviteterne, den dertil hørende tidsplan, omkostningerne og de nødvendige menneskelige ressourcer.

(21)

Aktiviteterne under Kozloduy- og Bohuniceprogrammerne bør gennemføres med en fælles finansiel indsats fra Unionen og Bulgarien henholdsvis Slovakiet i overensstemmelse med den samfinansieringspraksis, der er etableret i forbindelse med de foregående programmer.

(22)

Forordning (Euratom) nr. 1368/2013 bør derfor ophæves.

(23)

Der er blevet taget behørigt hensyn til Revisionsrettens særberetning nr. 22/2016 med titlen »EU's programmer for bistand til nuklear nedlukning i Litauen, Bulgarien og Slovakiet: Der er sket visse fremskridt siden 2011, men der ligger kritiske udfordringer forude«.

(24)

For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 (16).

(25)

Horisontale finansielle regler, der er vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet på grundlag af artikel 322 i TEUF, finder anvendelse på denne forordning. Disse regler er fastsat i finansforordningen og fastlægger navnlig proceduren for opstilling og gennemførelse af budgettet ved hjælp af tilskud, udbud, priser og indirekte gennemførelse og fastsætter kontrol med finansielle aktørers ansvar. Regler, der er vedtaget på grundlag af artikel 322 i TEUF, vedrører også den generelle ordning med konditionalitet for at beskytte Unionens budget.

(26)

De gennemførelsesmetoder og former for EU-finansiering, der er fastsat i denne forordning, bør vælges på grundlag af deres evne til at nå de specifikke mål for aktiviteterne og give resultater, idet der navnlig tages hensyn til kontrolomkostningerne, den administrative byrde og den forventede risiko for manglende overholdelse. Dette bør omfatte overvejelser vedrørende anvendelsen af faste beløb, faste takster og enhedsomkostninger, samt finansiering, der ikke er knyttet til omkostninger som omhandlet i finansforordningens artikel 125, stk. 1, litra a) —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Denne forordning fastsætter det særskilte finansielle program for dekommissionering af nukleare anlæg og håndtering af radioaktivt affald (»programmet«) for perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2027 med fokus på de behov, der løbende konstateres. Det støtter:

a)

sikker dekommissionering af blok 1-4 på Kozloduyatomkraftværket i Bulgarien og af blok 1 og 2 på Bohunice V1-atomkraftværket i Slovakiet, herunder håndtering af radioaktivt affald i overensstemmelse med de behov, der er konstateret i den respektive dekommissioneringsplan, og

b)

gennemførelsen af dekommissioneringsprocessen og håndteringen af radioaktivt affald fra Kommissionens nukleare anlæg på Det Fælles Forskningscenters (JRC's) lokaliteter, dvs. JRC-Geel i Belgien, JRC-Karlsruhe i Tyskland, JRC-Ispra i Italien og JRC-Petten i Nederlandene.

2.   Denne forordning fastsætter programmets mål, dets budget for perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2027, gennemførelsesmetoderne og formerne for EU-finansiering.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»dekommissionering«: administrative og tekniske foranstaltninger i overensstemmelse med national ret, der tillader ophævelse af nogle eller alle myndighedskontrolforanstaltninger for et nukleart anlæg, og som har til formål at sikre den langsigtede beskyttelse af offentligheden og miljøet, herunder nedbringelse af niveauet af tilbageværende radionuklider i anlæggets materialer og på anlægsområdet

2)

»dekommissioneringsplan«: et dokument, der indeholder detaljerede oplysninger om den foreslåede dekommissionering og dækker følgende: den valgte dekommissioneringsstrategi, tidsplanen for og typen og rækkefølgen af dekommissioneringsaktiviteterne, den anvendte affaldshåndteringsstrategi, herunder deponering, det foreslåede slutstadium, oplagring og deponering af dekommissioneringsaffaldet, tidsrammen for dekommissionering, omkostningsoverslag for færdiggørelsen af dekommissioneringen, og mål, forventede resultater, milepæle, måldatoer og de tilsvarende vigtigste præstationsindikatorer, herunder, hvis det er relevant, indikatorer baseret på earned value. Dekommissioneringsplanen udarbejdes af det nukleare anlægs licensindehaver og afspejles i programmets flerårige arbejdsprogrammer

3)

»Kozloduyprogrammet«: den del af programmet, der vedrører nuklear dekommissionering af blok 1-4 på Kozloduyatomkraftværket, der er beliggende i Kozloduy, Bulgarien

4)

»Bohuniceprogrammet«: den del af programmet, der vedrører nuklear dekommissionering af blok 1 og 2 på Bohunice V1-atomkraftværket, der er beliggende i Jaslovské Bohunice, Slovakiet

5)

»JRC's program for dekommissionering og affaldshåndtering«: den del af programmet, der vedrører nuklear dekommissionering og håndtering af radioaktivt affald fra Kommissionens nukleare anlæg på JRC's lokaliteter, dvs. JRC-Geel i Belgien, JRC-Karlsruhe i Tyskland, JRC-Ispra i Italien og JRC-Petten i Nederlandene.

Artikel 3

Programmets mål

1.   Programmet har som overordnet mål at yde finansiering til dekommissionering af nukleare anlæg og håndtering af radioaktivt affald i overensstemmelse med de konstaterede behov og den respektive dekommissioneringsplan.

2.   På grundlag af de aktuelle behov for perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2027 sigter programmet ud over at frembringe viden med hensyn til den dekommissioneringsproces og den håndtering af radioaktivt affald, som dekommissioneringsaktiviteterne giver anledning til, navnlig mod at:

a)

bistå Bulgarien og Slovakiet med gennemførelsen af henholdsvis Kozloduyprogrammet og Bohuniceprogrammet, herunder håndtering og oplagring af radioaktivt affald i overensstemmelse med de behov, der er konstateret i den respektive dekommissioneringsplan, med særlig vægt på håndtering af sikkerhedsudfordringerne i forbindelse hermed, og

b)

støtte JRC's program for dekommissionering og affaldshåndtering.

3.   Programmets specifikke mål er følgende:

a)

at gennemføre de aktiviteter, der indgår i de respektive dekommissioneringsplaner, demontering og dekontaminering af Kozloduyatomkraftværkets blok 1-4 og Bohuniceatomkraftværkets blok 1 og 2, herunder de dertil knyttede systemer, strukturer og komponenter og hjælpesystembygninger, sikker håndtering af radioaktivt affald i overensstemmelse med de behov, der er konstateret i de respektive dekommissioneringsplaner, og støtte vedrørende menneskelige ressourcer samt at søge frigivelse fra myndighedskontrol af Kozloduyatomkraftværkets blok 1-4 og Bohuniceatomkraftværkets blok 1 og 2

b)

at støtte dekommissioneringsplanen og udføre aktiviteterne i overensstemmelse med den værtsmedlemsstatens nationale ret med henblik på demontering og dekontaminering af Kommissionens nukleare anlæg ved JRC's lokaliteter, foretage sikker håndtering af dertil knyttet radioaktivt affald og, hvis relevant, forberede den valgfrie overførsel af det dertil knyttede ansvar på det nukleare område fra JRC til værtsmedlemsstaten.

c)

at JRC udvikler forbindelser og udvekslinger mellem EU-interesserenter vedrørende nuklear dekommissionering med henblik på at sikre vidensformidling og deling af erfaringer på alle relevante områder, såsom forskning og innovation, regulering og uddannelse, og på at udvikle potentielle EU-synergier.

Den i første afsnit, litra b), omhandlede overførsel må ikke pålægges nogen værtsmedlemsstat og skal være omfattet af en gensidig bilateral aftale indgået mellem Kommissionen og værtsmedlemsstaten. Det skal fremgå af denne gensidige bilaterale aftale, at alle omkostninger i forbindelse med dekommissioneringen af Kommissionens nukleare anlæg ved JRC-lokaliteterne og oplagring af dertil knyttet radioaktivt affald, skal betales af Unionen og skal være i fuld overensstemmelse med direktiv 2011/70/Euratom.

4.   En detaljeret beskrivelse af de specifikke mål findes i bilag I, II og III. På grundlag af resultaterne af den evaluering, der foretages i overensstemmelse med artikel 11, kan Kommissionen ved hjælp af gennemførelsesretsakter ændre bilag I eller II efter undersøgelsesproceduren i artikel 13, stk. 2.

Artikel 4

Programmets budget

1.   Finansieringsrammen for gennemførelsen af programmet for perioden fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2027 fastsættes til 466 000 000 EUR i løbende priser.

2.   Det i stk. 1 omhandlede beløb inddeles i følgende udgiftskategorier:

a)

63 000 000 EUR til aktiviteter under Kozloduyprogrammet

b)

55 000 000 EUR til aktiviteter under Bohuniceprogrammet

c)

348 000 000 EUR til aktiviteter under JRC's program for dekommissionering og affaldshåndtering, herunder foranstaltninger til gennemførelse af det specifikke mål i artikel 3, stk. 3, litra c).

3.   Der kan opnås budgetfleksibilitet ved at omfordele midler mellem programmets aktiviteter efter de evalueringer, der er foretaget i overensstemmelse med artikel 11 og i henhold til finansforordningen, idet der gives prioritet til aktiviteter, der bidrager til at imødegå sikkerhedsudfordringerne ved dekommissionering og håndtering af radioaktivt affald.

4.   Det beløb, der er omhandlet i stk. 1, kan anvendes til udgifter vedrørende de aktiviteter, der indgår i de respektive dekommissioneringsplaner for programmets gennemførelse, såsom forberedelses-, overvågnings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, herunder institutionelle informationsteknologisystemer.

5.   Budgetforpligtelser for aktiviteter, der løber over mere end ét regnskabsår, kan opdeles i årlige trancher over flere år.

Artikel 5

Vidensformidling

1.   Den viden, der frembringes i forbindelse med programmets gennemførelsesproces, skal formidles på EU-plan.

2.   Aktiviteterne til gennemførelse af aktiviteten omhandlet i stk. 1 finansieres over JRC's dekommissionerings- og affaldshåndteringsprogram. JRC koordinerer vidensstruktureringen og -formidlingen til medlemsstaterne.

3.   Videnformidlingsprocessen skal indgå i og defineres i det arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 9.

Artikel 6

Gennemførelsesmetoder og former for EU-finansiering

1.   Programmet gennemføres ved direkte forvaltning i overensstemmelse med finansforordningen eller ved indirekte forvaltning med enheder, der er opført i finansforordningens artikel 62, stk. 1, litra c).

2.   Der kan ydes EU-finansiering under programmet i enhver af de former, der er fastsat i finansforordningen.

Artikel 7

Støtteberettigede aktiviteter

Kun foranstaltninger til gennemførelse af de mål, der er omhandlet i artikel 3, er berettigede til EU-finansiering.

Artikel 8

Samfinansieringssatser

Uden at det berører finansforordningens artikel 190, stk. 1, må den maksimale EU-samfinansieringssats, som gælder i den periode, der er omhandlet i nærværende forordnings artikel 4, stk. 1, ikke være højere end 50 % for Kozloduyprogrammet og ikke højere end 50 % for Bohuniceprogrammet. Den øvrige del af samfinansieringen tilvejebringes af henholdsvis Bulgarien og Slovakiet. De aktiviteter, der er nødvendige med henblik på vidensformidling som omhandlet i nærværende forordnings artikel 5, finansieres Unionen med en sats på 100 %.

Artikel 9

Arbejdsprogrammer

1.   Kozloduyprogrammet og Bohuniceprogrammet gennemføres ved hjælp af flerårige arbejdsprogrammer som omhandlet i finansforordningens artikel 110. Disse flerårige arbejdsprogrammer vedtages efter proceduren i artikel 13, stk. 2.

2.   JRC's program for dekommissionering og affaldshåndtering gennemføres ved hjælp af flerårige arbejdsprogrammer og vedtages efter proceduren i artikel 4 i Kommissionens afgørelse 96/282/Euratom (17).

3.   De flerårige arbejdsprogrammer, der er omhandlet i stk. 1 og 2, skal afspejle dekommissioneringsplanerne, der fungerer som referencepunkt for overvågning og evaluering af Kozloduyprogrammet og Bohuniceprogrammet.

4.   De flerårige arbejdsprogrammer, der er omhandlet i stk. 1 og 2, skal indeholde en nærmere angivelse af aktuel status, mål, forventede resultater, tilhørende præstationsindikatorer og frist for anvendelsen af midler og skal angive de nærmere bestemmelser om vidensformidling.

Artikel 10

Rapportering og overvågning

1.   Indikatorer til rapportering om programmets fremskridt hen imod opnåelsen af de i artikel 3 fastlagte måler fastsat i bilag IV.

2.   Præstationsrapporteringssystemet skal sikre, at data til overvågning af programmets gennemførelse og resultater indsamles effektivt, virkningsfuldt og rettidigt. Til dette formål pålægges modtagere af EU-finansiering og, hvor det er hensigtsmæssigt, medlemsstaterne rapporteringskrav, der står i et rimeligt forhold til de samlede omkostninger og programrelaterede risici.

3.   Ved udgangen af hvert år udarbejder Kommissionen en statusrapport over gennemførelsen af det arbejde, der er udført i de foregående år, herunder andelen af aktiviteter som følge af indkaldelse af tilbud, og forelægger den for Europa-Parlamentet og Rådet.

Artikel 11

Evaluering

1.   Evalueringer gennemføres rettidigt, så de kan indgå i beslutningsprocessen.

2.   Midtvejsevalueringen af programmet foretages, når der foreligger tilstrækkelige oplysninger om programmets gennemførelse, dog senest fire år efter påbegyndelsen af den periode, der er nævnt i artikel 1, stk. 1. Midtvejsevalueringen skal også omhandle mulighederne for ændring af det flerårige arbejdsprogram omhandlet i artikel 9.

3.   Ved afslutningen af programmets gennemførelse, dog senest fem år efter afslutningen af den i artikel 1, stk. 1, nævnte periode, foretager Kommissionen en endelig evaluering af programmet.

4.   Kommissionen meddeler Europa-Parlamentet og Rådet konklusionerne på evalueringerne og sine bemærkninger hertil.

Artikel 12

Revisioner

Revision af anvendelsen af EU-bidrag og nationale bidrag ved personer og enheder, herunder andre personer eller enheder end dem, som er bemyndiget hertil af EU's institutioner eller organer, udgør grundlaget for den generelle sikkerhed som omhandlet i finansforordningens artikel 127.

Artikel 13

Udvalg

1.   Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i forordning (EU) nr. 182/2011.

2.   Når der henvises til dette stykke, finder artikel 5 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Når udvalgets udtalelse indhentes efter en skriftlig procedure, afsluttes pågældende procedure uden noget resultat, hvis formanden for udvalget træffer beslutning herom, eller et simpelt flertal af udvalgsmedlemmerne anmoder herom, inden for tidsfristen for afgivelse af udtalelsen.

Artikel 14

Information, kommunikation og offentliggørelse

1.   Modtagere af EU-finansiering skal anerkende denne finansierings oprindelse og sikre synlighed af EU-finansieringen, navnlig når de promoverer tiltagene og deres resultater, ved at give sammenhængende, effektive og forholdsmæssige målrettede oplysninger til forskellige modtagergrupper, herunder medierne og offentligheden.

2.   Kommissionen gennemfører informations- og kommunikationstiltag vedrørende programmet, vedrørende tiltag, der iværksættes i henhold til programmet, og vedrørende de opnåede resultater.

3.   De finansielle midler, der er tildelt programmet, skal også bidrage til formidling af Unionens politiske prioriteter, for så vidt som disse prioriteter vedrører målene omhandlet i artikel 3.

Artikel 15

Ophævelse

Forordning (Euratom) nr. 1368/2013 ophæves.

Artikel 16

Overgangsbestemmelser

1.   Denne forordning påvirker ikke videreførelsen eller ændringen af aktiviteter, der er iværksat i henhold til forordning (Euratom) nr. 1368/2013, som fortsat finder anvendelse på disse aktiviteter, indtil de afsluttes.

2.   Programmets finansieringsramme kan også dække udgifterne til den tekniske og administrative bistand, som er påkrævet for at sikre overgangen mellem Kozloduyprogrammet og Bohuniceprogrammet og de foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til forordning (Euratom) nr. 1368/2013.

3.   Om nødvendigt kan der opføres bevillinger på EU-budgettet ud over 2027 til dækning af de udgifter, som fremgår af artikel 4, stk. 3, for at muliggøre forvaltning af aktiviteter, som ikke er afsluttet senest den 31. december 2027.

Artikel 17

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 2021.

På Rådets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand


(1)  Udtalelse af 16.1.2019 (EUT C 411 af 27.11.2020, s. 494).

(2)  Rådets direktiv 2009/71/Euratom af 25. juni 2009 om EF-rammebestemmelser for nukleare anlægs nukleare sikkerhed (EUT L 172 af 2.7.2009, s. 18).

(3)  Rådets direktiv 2011/70/Euratom af 19. juli 2011 om fastsættelse af en fællesskabsramme for ansvarlig og sikker håndtering af brugt nukleart brændsel og radioaktivt affald (EUT L 199 af 2.8.2011, s. 48).

(4)  EUT L 157 af 21.6.2005, s. 29.

(5)  EUT L 157 af 21.6.2005, s. 11.

(6)  EUT L 236 af 23.9.2003, s. 33.

(7)  EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.

(8)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).

(9)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).

(10)  Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).

(11)  Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).

(12)  Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed (»EPPO«) (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).

(13)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29).

(14)  EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.

(15)  Rådets forordning (Euratom) nr. 1368/2013 af 13. december 2013 om EU-støtte til programmerne for bistand til nuklear nedlukning i Bulgarien og Slovakiet og om ophævelse af forordning (Euratom) nr. 549/2007 og forordning (Euratom) nr. 647/2010 (EUT L 346 af 20.12.2013, s. 1).

(16)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

(17)  Kommissionens afgørelse 96/282/Euratom af 10. april 1996 om reorganisering af Det Fælles Forskningscenter (EFT L 107 af 30.4.1996, s. 12).


BILAG I

Detaljeret beskrivelse af målene for Kozloduyprogrammet

1.

Det overordnede mål for Kozloduyprogrammet er at bistå Bulgarien i håndteringen af sikkerhedsudfordringer i forbindelse med dekommissioneringen af Kozloduyatomkraftværkets blok 1-4. De vigtigste sikkerhedsudfordringer, der skal håndteres af Kozloduyprogrammet, er:

a)

demontering og dekontaminering af reaktorernes bygninger og komponenter i overensstemmelse med dekommissioneringsplanerne. Fremskridt med hensyn til dette mål måles ved hjælp af mængden og typen af materiale, der er fjernet, samt gennem earned value

b)

sikker håndtering af dekommissioneringsaffald og radioaktivt affald i overensstemmelse med de behov, der er kortlagt i den respektive dekommissioneringsplan, og af aktiverede materialer og demonteringsmaterialer, herunder dekontaminering heraf frem til midlertidig oplagring eller deponering (afhængig af affaldskategori), samt om nødvendigt færdiggørelse af affalds- og materialehåndteringsinfrastruktur. Dette mål skal opfyldes i overensstemmelse med dekommissioneringsplanen og med forbehold af den nødvendige håndtering af radioaktivt affald. Fremskridt med hensyn til dette mål måles ved hjælp af mængden og typen af materiale, der er frigivet fra myndighedskontrol, og af affald, der er sikkert oplagret eller deponeret, samt gennem earned value, og

c)

fortsat nedklassificering af strålingsfaren. Fremskridt med hensyn til dette mål skal måles ved hjælp af sikkerhedsvurderingerne af aktiviteterne og anlægget, hvorved potentielle eksponeringsveje kortlægges, og der foretages skøn over sandsynligheden for og størrelsen af potentielle eksponeringer. I Kozloduyprogrammet er frigivelse af anlæggene fra myndighedskontrol op til tilsvarende niveauer for frigivelse fra myndighedskontrol programsat til udgangen af 2030.

2.

Det overordnede mål for Kozloduyprogrammet suppleres med formålet om at øge programmets EU-merværdi ved at bidrage til formidlingen af viden om dekommissioneringsprocessen (der genereres af programmet) til alle medlemsstater. I den finansieringsperiode, der begynder i 2021, skal resultatet af Kozloduyprogrammet være følgende:

a)

udvikling af forbindelser og udvekslinger mellem interessenter i Unionen (f.eks. medlemsstater, sikkerhedsmyndigheder og forsyningsselskaber og dekommissioneringsoperatører)

b)

dokumentation af eksplicit viden og tilgængeliggørelse heraf gennem multilaterale vidensoverførsler om dekommissionering og forvaltning af affaldshåndtering, bedste ledelsespraksis og teknologiske udfordringer samt dekommissioneringsprocesser på såvel operationelt som organisatorisk niveau med henblik på at udvikle potentielle EU-synergier.

Disse aktiviteter kan finansieres af Unionen med en sats på 100 %.

Fremskridt med hensyn til dette mål måles ud fra antallet af vidensprodukter, der skabes, og deres udbredelse.

3.

Deponeringen af brugt brændsel og radioaktivt affald i et dybt geologisk deponeringsanlæg og forberedelser hertil er ikke omfattet af finansieringsrammen omhandlet i artikel 4, stk. 1.


BILAG II

Detaljeret beskrivelse af målene for Bohuniceprogrammet

1.

Det overordnede mål for Bohuniceprogrammet er at bistå Slovakiet i håndteringen af sikkerhedsudfordringer i forbindelse med dekommissioneringen af Bohunice V1-atomkraftværkets blok 1 og 2. De vigtigste sikkerhedsudfordringer, der skal håndteres af Bohuniceprogrammet, er:

a)

demontering og dekontaminering af reaktorernes bygninger og komponenter i overensstemmelse med dekommissioneringsplanerne. Fremskridt med hensyn til dette mål måles ved hjælp af mængden og typen af materiale, der er fjernet, samt gennem earned value

b)

sikker håndtering af dekommissioneringsaffald og radioaktivt affald i overensstemmelse med de behov, der er kortlagt i den respektive dekommissioneringsplan, og af aktiverede materialer og demonteringsmaterialer, herunder dekontaminering heraf frem til midlertidig oplagring eller deponering (afhængig af affaldskategori), samt om nødvendigt færdiggørelse af affalds- og materialehåndteringsinfrastruktur. Dette mål skal opfyldes i overensstemmelse med dekommissioneringsplanen og med forbehold af den nødvendige håndtering af radioaktivt affald. Fremskridt med hensyn til dette mål måles ved hjælp af mængden og typen af materiale, der er frigivet fra myndighedskontrol, og af affald, der er sikkert oplagret eller deponeret, samt gennem earned value, og

c)

fortsat nedklassificering af strålingsfaren. Fremskridt med hensyn til dette mål skal måles ved hjælp af sikkerhedsvurderingerne af aktiviteterne og anlægget, hvorved potentielle eksponeringsveje kortlægges, og der foretages skøn over sandsynligheden for og størrelsen af potentielle eksponeringer. I Bohuniceprogrammet er frigivelse af anlæggene fra myndighedskontrol op til tilsvarende niveauer for frigivelse fra myndighedskontrol programsat til udgangen af 2025.

2.

Det overordnede mål for Bohuniceprogrammet suppleres med formået om at øge programmets EU-merværdi ved at bidrage til formidlingen af viden om dekommissioneringsprocessen (der genereres af programmet) til alle medlemsstater. I den finansieringsperiode, der begynder i 2021, skal resultatet af Bohuniceprogrammet være følgende:

a)

udvikling af forbindelser og udvekslinger mellem interessenter i Unionen (f.eks. medlemsstater, sikkerhedsmyndigheder og forsyningsselskaber og dekommissioneringsoperatører)

b)

dokumentation af eksplicit viden og tilgængeliggørelse heraf gennem multilaterale vidensoverførsler om dekommissionering og forvaltning af affaldshåndtering, bedste ledelsespraksis og teknologiske udfordringer samt dekommissioneringsprocesser på såvel operationelt som organisatorisk niveau med henblik på at udvikle potentielle EU-synergier.

Disse aktiviteter kan finansieres af Unionen med en sats på 100 %.

Fremskridt med hensyn til dette mål måles ud fra antallet af vidensprodukter, der skabes, og deres udbredelse.

3.

Deponeringen af brugt brændsel og radioaktivt affald i et dybt geologisk deponeringsanlæg og forberedelser hertil er ikke omfattet af finansieringsrammen omhandlet i artikel 4, stk. 1.


BILAG III

Detaljeret beskrivelse af målene for JRC's program for dekommissionering og affaldshåndtering

1.

Det overordnede mål for JRC's program for dekommissionering og affaldshåndtering er at fortsætte dekommissioneringen af Kommissionens nukleare anlæg ved JRC-lokaliteter, dvs. JRC-Geel i Belgien, JRC-Karlsruhe i Tyskland, JRC-Ispra i Italien og JRC-Petten i Nederlandene, og sikker håndtering af brugt brændsel, nukleart materiale og radioaktivt affald. Det overordnede mål for JRC's program for dekommissionering og affaldshåndtering suppleres med formålet om at øge programmets EU-merværdi ved at bidrage til formidlingen af viden om dekommissioneringsprocessen (der genereres af programmet) til alle medlemsstater. I den finansieringsperiode, der begynder i 2021, skal resultatet af JRC's program for dekommissionering og affaldshåndtering være følgende:

1.1.

For alle lokaliteter:

a)

sikker håndtering af radioaktivt affald, nukleart materiale og brugt brændsel

b)

undersøgelse og udvikling af muligheder for overdragelse af ansvaret for dekommissionering og affaldshåndtering til værtsmedlemsstaten på grundlag af den gensidige bilaterale aftale, der er indgået mellem Kommissionen og værtsmedlemsstaten

c)

udvikling af forbindelser og udvekslinger mellem interessenter i Unionen (f.eks. medlemsstater, sikkerhedsmyndigheder og forsyningsselskaber og dekommissioneringsoperatører)

d)

dokumentation af eksplicit viden og tilgængeliggørelse heraf gennem multilaterale vidensoverførsler om dekommissionering og forvaltning af affaldshåndtering, bedste ledelsespraksis og teknologiske udfordringer samt dekommissioneringsprocesser på såvel operationelt som organisatorisk niveau med henblik på at udvikle potentielle EU-synergier.

1.2.

For JRC-Ispra-lokaliteten (afhængigt af frigivelsen af de relevante godkendelser fra de italienske sikkerhedsmyndigheder) i overensstemmelse med national ret:

a)

udtagning, behandling og sikker oplagring af det historiske affald

b)

udtagning, behandling og sikker oplagring af nukleart materiale og brugt brændsel

c)

dekommissionering af nedlukkede anlæg.

1.3.

For JRC-Karlsruhe-lokaliteten (afhængigt af frigivelsen af de relevante godkendelser fra de tyske sikkerhedsmyndigheder) i overensstemmelse med national ret:

a)

dekommissionering af forældet udstyr

b)

minimering af lageret af radioaktivt affald, nukleart materiale og brugt brændsel

c)

dekommissionering af nedlukkede anlæg og oplagring af dertil knyttet radioaktivt affald

d)

indledende faser af dekommissioneringen af bygningsdele.

1.4.

For JRC-Petten-lokaliteten (afhængigt af frigivelsen af de relevante godkendelser fra de nederlandske sikkerhedsmyndigheder) i overensstemmelse med national ret:

a)

minimering af lageret af radioaktivt affald, nukleart materiale og brugt brændsel

b)

udtagning, behandling og sikker håndtering af det historiske radioaktive affald

c)

indledende faser af dekommissioneringen af højfluxreaktoren

d)

dekommissionering af højfluxreaktor-anlægget og sikker håndtering af dertil knyttet radioaktivt affald.

1.5.

For JRC-Geel-lokaliteten (afhængigt af frigivelsen af de relevante godkendelser fra de belgiske sikkerhedsmyndigheder) i overensstemmelse med national ret:

a)

dekommissionering af forældet udstyr

b)

minimering af lageret af radioaktivt affald og nukleart materiale

c)

indledende faser af dekommissioneringen af bygningsdele.

Fremskridt med hensyn til dette mål skal måles ved hjælp af mængden og typen af affald, der er sikkert oplagret eller deponeret, mængden og typen af nukleart materiale og brugt brændsel, der er sikkert oplagret eller deponeret, samt mængden og typen af bortskaffede materialer, alt efter hvad der er relevant. Fremskridt for JRC's program for dekommissionering og affaldshåndtering skal generelt måles ved hjælp af forventede resultater, milepæle, måldatoer og de tilsvarende vigtigste præstationsindikatorer, herunder, hvis det er relevant, indikatorer baseret på earned value.

2.

Det overordnede mål for JRC's program for dekommissionering og affaldshåndtering suppleres med formålet om at øge programmets EU-merværdi ved at bidrage til formidling af viden om dekommissioneringsprocessen (der genereres af programmet) til alle medlemsstater. I den finansieringsperiode, der begynder i 2021, skal resultatet af JRC's program for dekommissionering og affaldshåndtering være følgende:

2.1.

udvikling af forbindelser og udvekslinger mellem interessenter i Unionen (f.eks. medlemsstater, sikkerhedsmyndigheder og forsyningsselskaber og dekommissioneringsoperatører)

2.2.

dokumentation af eksplicit viden og tilgængeliggørelse heraf gennem multilaterale vidensoverførsler om dekommissionering og forvaltning af affaldshåndtering, bedste ledelsespraksis og teknologiske udfordringer samt dekommissioneringsprocesser på såvel operationelt som organisatorisk niveau med henblik på at udvikle potentielle EU-synergier.

Fremskridt med hensyn til dette mål måles ud fra antallet af vidensprodukter, der skabes, og deres udbredelse.

3.

Deponeringen af brugt brændsel og radioaktivt affald i et dybt geologisk deponeringsanlæg er omfattet af JRC's program for dekommissionering og affaldshåndtering som krævet i henhold til direktiv 2011/70/Euratom.


BILAG IV

Indikatorer til rapportering om programmets fremskridt hen imod opnåelsen af de i artikel 3 fastlagte mål

1)

Håndtering af radioaktivt affald:

mængde og type affald, der er sikkert oplagret eller deponeret, med årlige mål for hver type, og som opfylder programmets milepæle

2)

Demontering og dekontaminering:

mængde og type fjernede materialer, med årlige mål for hver type, og som opfylder programmets milepæle.


Top