EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0079

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/79 af 27. januar 2021 om afvisning af at godkende aktivstoffet topramezon, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EØS-relevant tekst)

C/2021/382

OJ L 29, 28.1.2021, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/79/oj

28.1.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 29/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/79

af 27. januar 2021

om afvisning af at godkende aktivstoffet topramezon, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 13, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 80, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1107/2009 finder Rådets direktiv 91/414/EØF (2), for så vidt angår godkendelsesprocedure og -betingelser, anvendelse på aktivstoffer, for hvilke der inden den 14. juni 2011 er truffet en afgørelse i overensstemmelse med direktivets artikel 6, stk. 3. Den 9. december 2003 vedtog Kommissionen beslutning 2003/850/EF (3) om aktivstoffet topramezon (tidligere BAS 670H) i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, i direktiv 91/414/EØF.

(2)

Den 12. maj 2003 indsendte BASF Aktiengesellschaft (nu BASF SE) en ansøgning om godkendelse af optagelse af topramezon i bilag I til direktiv 91/414/EØF til Frankrig i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i samme direktiv. Ved Kommissionens afgørelse 2003/850/EF blev det bekræftet, at dossieret var fuldstændigt og således principielt kunne anses for at opfylde data- og informationskravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF.

(3)

Vurderingen af topramezons virkninger for menneskers og dyrs sundhed og for miljøet er foretaget i henhold til bestemmelserne i artikel 6, stk. 2 og 4, i direktiv 91/414/EØF for de anvendelsesformål, som ansøgeren har foreslået. Frankrig har den 21. juli 2006 fremlagt et udkast til en vurderingsrapport for Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«).

(4)

Udkastet til vurderingsrapporten blev behandlet af medlemsstaterne og autoriteten. Autoriteten forelagde den 13. januar 2014 Kommissionen sin konklusion (4) om vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet topramezon.

(5)

Ved brev af 29. juni 2020 trak BASF SE sin ansøgning om godkendelse af topramezon tilbage.

(6)

Som følge af tilbagetrækningen af ansøgningen bør topramezon ikke godkendes.

(7)

Denne forordning er ikke til hinder for, at der kan indgives en ny ansøgning vedrørende godkendelse af aktivstoffet topramezon i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Afvisning af at godkende et aktivstof

Aktivstoffet topramezon godkendes ikke.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. januar 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).

(3)  Kommissionens beslutning 2003/850/EF af 4. december 2003 om principiel anerkendelse af, at dossiererne for detaljeret gennemgang med henblik på eventuel optagelse af BAS 670H og sølvthiosulphat i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler er fuldstændige (EUT L 322 af 9.12.2003, s. 28).

(4)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, 2014. »Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance topramezone«. EFSA Journal 2014;12(2):3540, 82 s. doi:10.2903/j.efsa.2014.3540.


Top