EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0011

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/11 af 7. januar 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 498/2012 om tildelingen af toldkontingenter for eksporten af træ fra Den Russiske Føderation til Den Europæiske Union

C/2021/9

OJ L 5, 8.1.2021, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/11/oj

8.1.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 5/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2021/11

af 7. januar 2021

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 498/2012 om tildelingen af toldkontingenter for eksporten af træ fra Den Russiske Føderation til Den Europæiske Union

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets afgørelse 2012/105/EU af 14. december 2011 om undertegnelse på Unionens vegne og om midlertidig anvendelse af aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om administrationen af toldkontingenter for eksporten af træ fra Den Russiske Føderation til Den Europæiske Union og af protokollen mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderations regering om tekniske betingelser i henhold til aftalen (1), særlig artikel 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den Russiske Føderation tiltrådte Verdenshandelsorganisationen den 22. august 2012. Den Russiske Føderations tilsagn omfatter toldkontingenter for eksporten af bestemte typer nåletræ, hvoraf en andel er blevet tildelt til eksport til Unionen. Retningslinjerne for administrationen af disse toldkontingenter er fastsat i aftalen i form af brevveksling mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderation om administrationen af toldkontingenter for eksporten af træ fra Den Russiske Føderation til Den Europæiske Union (2) (»aftalen«) og i protokollen mellem Den Europæiske Union og Den Russiske Føderations regering om tekniske betingelser i henhold til aftalen (3) (»protokollen«). Aftalen og protokollen blev undertegnet den 16. december 2011. De har været anvendt midlertidigt fra datoen for Den Russiske Føderations tiltrædelse af Verdenshandelsorganisationen.

(2)

I henhold til artikel 4 i afgørelse 2012/105/EU har Kommissionen ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 498/2012 (4) fastlagt reglerne for tildelingen af toldkontingenter for eksporten af træ fra Den Russiske Føderation til Den Europæiske Union. Denne forordning ophører med at finde anvendelse på den dato, hvor proceduren for indgåelse af protokollen er afsluttet.

(3)

Omend aftalen og protokollen fortsat anvendes midlertidigt indtil afslutningen af procedurerne for deres indgåelse, har erfaringerne fra gennemførelsen af gennemførelsesforordning (EU) nr. 498/2012 vist, at der er behov for at ændre en række bestemmelser i nævnte forordning.

(4)

Artikel 7, stk. 1, i gennemførelsesforordning (EU) nr. 498/2012 bør ændres for at sikre, at de traditionelle importørers maksimale importrettigheder for alle varegrupper i begyndelsen af hver kvoteperiode ikke er lavere end nye importørers rettigheder.

(5)

I medfør af protokollens artikel 3 er tariferingen af de omfattede varer baseret på den told- og statistiknomenklatur, der anvendes i Rusland. Bilag I og III til gennemførelsesforordning (EU) nr. 498/2012 vedrører de relevante toldkoder for de omfattede varer. Eftersom nomenklaturen er blevet ændret siden den midlertidige anvendelse af protokollen, er det nødvendigt, at ændringerne kommer til udtryk i bilagene, med henblik på at afspejle den told- og statistiknomenklatur, der på nuværende tidspunkt anvendes i Den Russiske Føderation. Bilag I og III bør derfor ændres.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra udvalget for træ nedsat ved afgørelse 2012/105/EU —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) nr. 498/2012 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, andet afsnit, affattes således:

»Desuden gælder følgende definition: ved »varegruppe« forstås hver af de to kategorier af varer, der er omfattet i henhold til tariferingen af sådanne varer i Den Russiske Føderations told- og statistiknomenklatur, nemlig rødgran og skovfyr. De relevante toldkoder, der anvendes i Den Russiske Føderation, og tilsvarende koder i den kombinerede nomenklatur (*1) (»KN«) og Taric-koder er vedhæftet som bilag I.

(*1)  I øjeblikket henhørende under Kommissionens forordning (EU) 2019/1776 (EUT L 280 af 31.10.2019, s. 1).«"

2)

Artikel 7, stk. 1, affattes således:

»1.   Hvert år beregner Kommissionen lofterne for den enkelte traditionelle importør for den følgende kvoteperiode i overensstemmelse med metoden i artikel 6, stk. 2. Hvis det beregnede loft for en traditionel importør for en given varegruppe er lavere end højst 1,5 % af toldkontingentet for nye importører i henhold til artikel 4, stk. 3, fastsættes loftet for den pågældende traditionelle importør til 1,5 % af toldkontingentet for den pågældende varegruppe.«

3)

Bilag I erstattes af teksten i bilag I til nærværende forordning.

4)

Bilag III erstattes af teksten i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. januar 2021.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 57 af 29.2.2012, s. 1.

(2)  EUT L 57 af 29.2.2012, s. 3.

(3)  EUT L 57 af 29.2.2012, s. 5.

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 498/2012 af 12. juni 2012 om tildelingen af toldkontingenter for eksporten af træ fra Den Russiske Føderation til Den Europæiske Union (EUT L 152 af 13.6.2012, s. 28).


BILAG I

»BILAG I

Relevante toldkoder, der anvendes i Den Russiske Føderation, og de tilsvarende KN- og Taric-koder, jf. artikel 2

 

KN-kode

Taric-kode

Russisk toldkode

Fuldstændig beskrivelse

1.

ex 4403 23 10

10

4403 23 110 0

Træ af rødgran »Picea abies Karst.« eller almindelig ædelgran »Abies alba Mill.«, af diameter på ikke under 15 cm, men ikke over 24 cm, af længde på ikke under 1,0 m

ex 4403 23 90

10

4403 23 190 0

2.

ex 4403 23 10

10

4403 23 110 0

Træ af rødgran »Picea abies Karst.« eller almindelig ædelgran »Abies alba Mill.«, af diameter på over 24 cm, af længde på ikke under 1,0 m

ex 4403 23 90

10

4403 23 190 0

3.

ex 4403 24 00

10

4403 24 100 0

Træ af rødgran »Picea abies Karst.« eller almindelig ædelgran »Abies alba Mill.«, også afbarket, afgrenet eller groft firhugget, af diameter på under 15 cm

4.

ex 4403 24 00

10

4403 24 100 0

Andet træ af rødgran »Picea abies Karst.« eller almindelig ædelgran »Abies alba Mill.«

5.

ex 4403 21 10

10

4403 21 110 0

Træ af skovfyr »Pinus sylvestris L.«, af diameter på ikke under 15 cm, men ikke over 24 cm, af længde på ikke under 1,0 m

ex 4403 21 90

10

4403 21 190 0

6.

ex 4403 21 10

10

4403 21 110 0

Træ af skovfyr »Pinus sylvestris L.«, af diameter på over 24 cm, af længde på ikke under 1,0 m

ex 4403 21 90

10

4403 21 190 0

7.

ex 4403 22 00

10

4403 22 100 0

Træ af skovfyr »Pinus sylvestris L.«, også afbarket, afgrenet eller groft firhugget, af diameter på ikke under 15 cm

8.

ex 4403 22 00

10

4403 22 100 0

Andet træ af skovfyr »Pinus sylvestris L.«

«

BILAG II

»BILAG III

Justeringskoefficienter som omhandlet i artikel 11, stk. 2

Russisk toldkode

Justeringskoefficient

4403231100

4403231900

4403241000

0,88

4403211100

4403211900

4403221000

0,87

«

Top