EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2203

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2203 af 22. december 2020 om ændring af bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 for så vidt angår oplysninger om Det Forenede Kongerige Storbritannien og kronbesiddelserne på listen over tredjelande og dele af tredjelande, fra hvilke det er tilladt at indføre levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra til Unionen (EØS-relevant tekst)

C/2020/9550

OJ L 438, 28.12.2020, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; stiltiende ophævelse ved 32021R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2203/oj

28.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 438/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/2203

af 22. december 2020

om ændring af bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 for så vidt angår oplysninger om Det Forenede Kongerige Storbritannien og kronbesiddelserne på listen over tredjelande og dele af tredjelande, fra hvilke det er tilladt at indføre levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra til Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 3,

under henvisning til Rådets direktiv 2009/156/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (2), særlig artikel 2, litra i), artikel 12, stk. 1, 4 og 5, artikel 13, stk. 2, og artikel 15, 16, 17 og 19,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (3), særlig artikel 52, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 (4) fastsættes betingelserne for indførsel til Unionen af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra. Særlig indeholder bilag I til nævnte gennemførelsesforordning listen over tredjelande og dele af tredjelande, hvorfra det er tilladt at indføre dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra til Unionen.

(2)

Det Forenede Kongerige har givet de nødvendige garantier, der kræves i gennemførelsesforordning (EU) 2018/659, for at Det Forenede Kongerige og kronbesiddelserne Guernsey, Isle of Man og Jersey kan blive opført i bilag I til nævnte gennemførelsesforordning efter udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (udtrædelsesaftalen), uden at det påvirker anvendelsen af EU-lovgivningen i forhold til Det Forenede Kongerige med hensyn til Nordirland, jf. artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland i udtrædelsesaftalen sammenholdt med protokollens bilag 2. Under hensyntagen til de garantier, som Det Forenede Kongerige har givet, bør dette tredjeland og kronbesiddelserne medtages i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659.

(3)

Hvad angår sundhedsstatus for dyr af hestefamilien i Det Forenede Kongerige og kronbesiddelserne bør nævnte tredjeland og kronbesiddelserne henføres til sundhedsgruppe A, og alle typer af indførsel og indførsel af alle kategorier af dyr af hestefamilien bør tillades.

(4)

Bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 bør derfor ændres.

(5)

Da den overgangsperiode, der er fastsat i udtrædelsesaftalen, udløber den 31. december 2020, bør denne forordning finde anvendelse fra den 1. januar 2021.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(2)  EUT L 192 af 23.7.2010, s. 1.

(3)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 af 12. april 2018 om betingelserne for indførsel til Unionen af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra (EUT L 110 af 30.4.2018, s. 1).


BILAG

I bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 foretages følgende ændringer:

1)

Efter oplysningerne om Falklandsøerne indsættes følgende oplysninger:

»GB

Det Forenede Kongerige (*1)

GB-0

Hele landet

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

GG

Guernsey

GG-0

Hele landet

A

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

 

2)

Efter oplysningerne om Israel indsættes følgende oplysninger:

»IM

Isle of Man

IM-0

Hele landet

A

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 

3)

Efter oplysningerne om Island indsættes følgende oplysninger:

»JE

Jersey

JE-0

Hele landet

A

X

X

X

 

X

 

 

 

 

 Top