EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020H2243

Kommissionens henstilling (EU) 2020/2243 af 22. december 2020 om en koordineret tilgang til rejser og transport som reaktion på den variant af SARS-CoV-2, der er observeret i Det Forenede Kongerige

C/2020/9607

OJ L 436, 28.12.2020, p. 72–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2020/2243/oj

28.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 436/72


KOMMISSIONENS HENSTILLING (EU) 2020/2243

af 22. december 2020

om en koordineret tilgang til rejser og transport som reaktion på den variant af SARS-CoV-2, der er observeret i Det Forenede Kongerige

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 292, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 13. oktober 2020 vedtog Rådet henstilling (EU) 2020/1475 (1) om en koordineret tilgang til restriktioner for den frie bevægelighed som reaktion på covid-19-pandemien.

(2)

Henstilling (EU) 2020/1475 har til formål at sikre større koordinering mellem medlemsstater, der af hensyn til folkesundheden påtænker at indføre foranstaltninger, som begrænser den frie bevægelighed. Den danner den nødvendige ramme for koordinering af indførelsen af særlige foranstaltninger for at bremse spredningen af covid-19, der skal stå i et rimeligt forhold til formålet og være ikke-diskriminerende. Den fastsætter for eksempel, hvilke foranstaltninger der kan anvendes over for rejsende, der ankommer fra et højrisikoområde, og de nødvendige undtagelser fra sådanne foranstaltninger. Desuden kræves det, at offentligheden får rettidige og ajourførte oplysninger om nye foranstaltninger, der indføres.

(3)

Henstilling (EU) 2020/1475 er rettet til alle medlemsstater. I henhold til artikel 127 i aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (2) finder EU-retten, og deriblandt henstilling (EU) 2020/1475, anvendelse på Det Forenede Kongerige i den overgangsperiode, der er fastsat i samme aftales artikel 126. I overgangsperioden skal britiske statsborgere anses for EU-borgere, og personer, der er bosiddende i Det Forenede Kongerige, skal anses for bosiddende EU, særlig med henblik på fri bevægelighed i henhold til EU-retten og med henblik på nævnte henstilling.

(4)

I 2020 vedtog Kommissionen en række vejledende dokumenter om grønne baner, herunder en meddelelse af 28. oktober 2020 om opgradering af begrebet grønne baner, så det ikke kun omfatter vejgodstransport, men også jernbanegodstransport, luftfragt og godstransport ad vandvejen, for at sikre, at vigtige forsyningskæder fortsat fungerer og for at undgå enhver afbrydelse af fragt og logistikken i EU i den anden bølge af pandemien.

(5)

Rådet vedtog den 30. juni 2020 henstilling (EU) 2020/912 (3) om de midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU og eventuel ophævelse af disse restriktioner. Denne henstilling vedrørte en fælles tilgang med hensyn til de midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser som vedtaget af EU's stats- og regeringschefer den 17. marts 2020 og eventuel ophævelse af disse restriktioner.

(6)

Henstilling (EU) 2020/912 har to bilag: Bilag I med en liste over de tredjelande, hvis indbyggere ikke bør berøres af midlertidige restriktioner ved de ydre grænser for ikkevæsentlige rejser til EU, og bilag II med en liste over specifikke kategorier af rejsende med en væsentlig funktion eller et væsentligt behov.

(7)

Efter udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 126 i aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (4), betragtes Det Forenede Kongerige som et tredjeland i forbindelse med henstilling (EU) 2020/912. Medmindre der træffes afgørelse om at opføre Det Forenede Kongerige på listen over tredjelande i bilag I til nævnte henstilling, eller medmindre andet aftales mellem Den Europæiske Union og Det Forenede Kongerige på forhånd, vil ikkevæsentlige rejser fra Det Forenede Kongerige til Den Europæiske Union ikke være mulig fra den 1. januar 2021. Samtidig bør EU-borgere, der opholder sig i Det Forenede Kongerige, fortsat være omfattet af reglerne og garantierne i punkt 5, litra a), i Rådets henstilling (EU) 2020/912 efter den 1. januar 2021.

(8)

I løbet af de seneste uger har Det Forenede Kongerige oplevet en hurtig stigning i antallet af covid-19-tilfælde i Sydøstengland, hvilket har ført til øgede epidemiologiske og virologiske undersøgelser. Analyser af virusgenomsekvensdata har vist, at en stor del af tilfældene vedrører en ny variant af SARS-CoV-2, der er kendetegnet ved en række mutationer i spike-proteinet samt mutationer i andre genomregioner. Selv om det er kendt og forventes, at virusser konstant ændrer sig gennem mutation, og der således opstår nye varianter, tyder den foreløbige analyse i Det Forenede Kongerige på, at denne variant er betydeligt mere overførbar end tidligere varianter med en anslået øget overførbarhed på op til 70 %. Der er ikke på nuværende tidspunkt tegn på, at den nye variant indebærer en alvorligere sygdomsgrad.

(9)

Denne nye variant er opstået på et tidspunkt af året, hvor der traditionelt har været øget familiekontakt og sociale kontakter. Som reaktion på denne udvikling bekendtgjorde Det Forenede Kongeriges regering den 19. december 2020 skærpede restriktioner for store dele af Sydøstengland, herunder råd om, at folk ikke bør rejse ind i eller ud af disse områder, og at personer i disse områder ikke bør rejse til udlandet, bortset fra begrænsede undtagelser.

(10)

Belgien, Danmark, Italien og Nederlandene har til dato indberettet nogle få tilfælde af den nye variant. Andre lande, der har indberettet sådanne tilfælde, er Island og Australien. Det er sandsynligt, at varianten allerede er i omløb i andre EU-medlemsstater, men der er behov for yderligere epidemiologisk og virologisk forskning for at fastslå den nuværende spredning af denne stamme i EU.

(11)

I lyset af risikoen for yderligere spredning af denne variant med konsekvenser i form af et større antal smittetilfælde og dermed hospitalsindlæggelser har medlemsstaterne i afventning af en fælles tilgang truffet midlertidige forebyggende foranstaltninger i forbindelse med rejser fra Det Forenede Kongerige. Hvis en medlemsstat i den særlige situation mellem EU og Det Forenede Kongerige og i de kommende dage kræver hurtige antigentest for transportarbejdere, bør dette ikke føre til afbrydelser i transporten. Inden for EU vil tilgangen med grønne baner fortsat være af grundlæggende betydning.

(12)

På mødet inden for rammerne af de integrerede ordninger for politisk kriserespons (IPCR) den 21. december 2020 opfordrede mange medlemsstater til en koordineret tilgang —

VEDTAGET DENNE HENSTILLING:

1.

Indtil udløbet af den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 126 i aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, dvs. den 31. december 2020, bør medlemsstaterne fortsat anvende de principper og mekanismer, der er fastlagt i henstilling (EU) 2020/1475, når de indfører foranstaltninger, der begrænser den frie bevægelighed fra Det Forenede Kongerige til Den Europæiske Union.

I henhold til punkt 17 i henstilling (EU) 2020/1475 bør medlemsstaterne principielt ikke nægte tilrejsende fra andre medlemsstater adgang eller adgang for tilrejsende fra Det Forenede Kongerige i overgangsperioden.

2.

Navnlig bør alle medlemsstater gennemføre punkt 19-21 i henstilling (EU) 2020/1475 vedrørende den fælles ramme for mulige tiltag over for rejsende fra højrisikoområder. Medlemsstaterne bør også på grundlag af forsigtighedsprincippet fraråde alle ikkevæsentlige rejser til og fra Det Forenede Kongerige indtil videre. I overensstemmelse med henstilling (EU) 2020/1475 bør følgende grupper imidlertid undtages fra yderligere midlertidige restriktioner, forudsat at de får foretaget en RT-PCR-test eller alternativt en hurtig antigentest inden for 72 timer før afrejsen, eller at de går 10 dage i karantæne og får foretaget en RT-PCR-test på dag 10 med negativt resultat:

a)

unionsborgere som omhandlet i artikel 20, stk. 1, i TEUF og tredjelandsstatsborgere, der i henhold til aftaler mellem Unionen og dens medlemsstater på den ene side og de pågældende tredjelande på den anden side nyder godt af en ret til fri bevægelighed svarende til unionsborgernes, og som rejser til deres medlemsstat eller det land, hvor de er statsborgere

b)

unionsborgere som omhandlet i artikel 20, stk. 1, i TEUF, tredjelandsstatsborgere, der i henhold til aftaler mellem Unionen og dens medlemsstater på den ene side og de pågældende tredjelande på den anden side nyder godt af en ret til fri bevægelighed svarende til unionsborgernes, og britiske statsborgere, som rejser til deres medlemsstat eller det land, hvor de er bosiddende

c)

tredjelandsstatsborgere, der er fastboende udlændinge i henhold til direktivet om fastboende udlændinge, og personer, hvis ret til ophold har hjemmel i andre EU-direktiver eller national lovgivning, eller som er indehavere af nationale visa til længerevarende ophold, såfremt de rejser til den medlemsstat, hvor de er bosiddende

d)

familiemedlemmer til de personer, som er omhandlet i litra a)-c).

3.

Af rejsende med en væsentlig funktion eller et væsentligt behov som defineret i punkt 19 i henstilling (EU) 2020/1475, med undtagelse af transportarbejdere, bør det kræves, at de får foretaget en RT-PCR-test eller alternativt en hurtig antigentest inden for 72 timer før afrejsen, men der bør ikke stilles krav om, at de går i karantæne, mens de udøver deres væsentlige funktion.

4.

Transit for passagerer, navnlig for dem på væsentlige rejser, bør gøres mulig uden karantæne. Hvis der kræves et negativt RT-PCR-testresultat i forbindelse med transit, bør rejsende informeres om dette krav, inden de påbegynder deres rejse, eller så hurtigt som muligt tilbydes at blive testet i forbindelse med opholdet på rejsen.

5.

I betragtning af behovet for at sikre transport af personer, der falder ind under ovennævnte kategorier, bør forbuddet mod transporttjenester, såsom flyve- eller togforbud, ophæves (5).

6.

Transportpersonale, herunder lastbil- og togførere, besætninger på fartøjer på indre vandveje og flybesætninger, bør fritages fra ethvert rejseforbud over en hvilken som helst grænse. På samme måde bør rejse og transit for søfarende gøres mulig. Transportpersonale og søfarende bør fritages for test- og karantænekrav, når de rejser over en grænse til og fra et skib, et køretøj eller et luftfartøj, men de bør overholde de generelle lokale foranstaltninger med hensyn til beskyttelse og afstand. Kræver en medlemsstat i forbindelse med den særlige situation mellem EU og Det Forenede Kongerige og i de kommende dage, at transportarbejdere får foretaget hurtige antigentest, bør dette ikke føre til afbrydelser i transporten. Endelig bør forbindelserne med henblik på væsentlige rejser, herunder hjemrejse for statsborgere og bosiddende, opretholdes, samtidig med at de relevante sikkerhedsforanstaltninger overholdes.

7.

Fragtstrømmene skal også kunne fortsætte uafbrudt i overensstemmelse med meddelelsen om grønne baner og meddelelsen om luftfragt (6), ikke mindst for f.eks. at sikre rettidig distribution af covid-19-vacciner og supplerende forsyninger.

8.

I eventuelle nye foranstaltninger, som medlemsstaterne træffer over for Det Forenede Kongerige, bør det udtrykkeligt tilkendegives, at de udløber ved overgangsperiodens udløb, dvs. den 31. december 2020.

9.

Medlemsstaterne bør sikre, at offentligheden får ajourførte og fyldestgørende oplysninger rettidigt via alle tilgængelige kommunikationskanaler.

10.

Medlemsstaternes offentlige sundhedsmyndigheder og laboratorier bør under fuld overholdelse af de grundlæggende rettigheder:

a)

øge gensekventeringen og analysere virusisolater rettidigt for hurtigt at påvise tilfælde af den nye variant; det er navnlig relevant med virusisolater fra tilfælde, hvad angår personer, der for nylig har besøgt eller har forbindelse til lande, hvor varianten forekommer, og

b)

straks udpege tilfælde, som berører personer, der er rejst til eller fra Det Forenede Kongerige inden for de seneste 14 dage, med henblik på at foretage test ved hjælp af et RT-PCR-isolat, og gøre disse til genstand for en øget kontaktopsporing. Virusisolater fra sådanne tilfælde bør sekventeres i rette tid til at påvise tilfælde af den nye variant

c)

straks udpege tilfælde, der berører personer, som er i nær kontakt med et bekræftet tilfælde af den nye variant eller har en rejsehistorik til Det Forenede Kongerige, med henblik på at foretage test, isolere, følge op på deres kontakter og standse spredningen af den nye variant. Virusisolater fra sådanne tilfælde bør sekventeres i rette tid til at påvise tilfælde af den nye variant.

11.

Fra den 1. januar 2021 vil medlemsstaterne anvende henstilling (EU) 2020/912 vedrørende midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU og den eventuelle ophævelse af sådanne restriktioner (7) for så vidt angår statsborgere i Det Forenede Kongerige og andre tredjelandsstatsborgere, som har bopæl i Det Forenede Kongerige, og som har haft ret til fri bevægelighed i henhold til EU-retten, indtil overgangsperiodens udløb. Dette indebærer, at udelukkende væsentlige rejser må finde sted fra Det Forenede Kongerige til Schengenområdet, så længe Det Forenede Kongerige ikke er opført på listen i bilag I til nævnte henstilling.

12.

I overensstemmelse med punkt 5 i henstilling (EU) 2020/912 bør følgende kategorier af personer undtages fra rejserestriktionerne — uanset rejsens formål — forudsat at de underkastes en RT-PCR-test eller alternativt en hurtig antigentest inden for 72 timer før afrejsen, eller overholder 10 dages karantæne og underkastes en RT-PCR-test på 10. dagen med et negativt resultat:

a)

unionsborgere som omhandlet i artikel 20, stk. 1, i TEUF og tredjelandsstatsborgere, der i henhold til aftaler mellem Unionen og dens medlemsstater på den ene side og de pågældende tredjelande på den anden side nyder godt af en ret til fri bevægelighed svarende til unionsborgernes, og deres respektive familiemedlemmer

b)

tredjelandsstatsborgere, der er fastboende udlændinge i henhold til direktivet (8) om fastboende udlændinge og personer, hvis ret til ophold har hjemmel i andre EU-direktiver eller national lovgivning, eller som er indehavere af nationale visa til længerevarende ophold, og deres respektive familiemedlemmer. Dette bør også omfatte personer, der har ret til at opholde sig i EU som følge af udtrædelsesaftalen.

13.

Det Forenede Kongeriges statsborgere, der ikke har lovligt ophold i EU, er ikke omfattet af undtagelsen i punkt 5, litra b), i henstilling (EU) 2020/912 fra den 1. januar 2021. Dette indebærer, at Det Forenede Kongeriges statsborgere, som ikke er beskyttet af udtrædelsesaftalen, og som heller ikke har lovligt ophold i Unionen eller er familiemedlemmer til unionsborgere, ikke kan påberåbe sig punkt 5, litra b), i henstilling (EU) 2020/912. Det Forenede Kongeriges statsborgere, som befinder sig i den situation, kan dog være omfattet af undtagelsen vedrørende væsentlige rejser (væsentlige funktioner eller behov) som fastsat ved bilag II til s henstilling (EU) 2020/912.

14.

Medlemsstaterne og de associerede Schengenlande bør træffe alle foranstaltninger på en koordineret og sammenhængende måde og hurtigst muligt underrette Kommissionen og de øvrige medlemsstater om alle trufne foranstaltninger. De bør meddele eventuelle fremtidige foranstaltninger, før disse træder i kraft. Der skal foretages underretning om begrænsninger for udøvelsen af lufttrafik i overensstemmelse med artikel 21 og 21a i forordning (EF) nr. 1008/2008.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 2020.

På Kommissionens vegne

Ylva JOHANSSON

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 337 af 14.10.2020, s. 3.

(2)  EUT L 29 af 31.1.2020, s. 7.

(3)  Rådets henstilling (EU) 2020/912 af 30. juni 2020 om de midlertidige restriktioner for ikkevæsentlige rejser til EU og eventuel ophævelse af disse restriktioner (EUT L 208 I af 1.7.2020, s. 1).

(4)  Se fodnote 2.

(5)  Der skal her mindes om, at der i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 (EUT L 293 af 31.10.2008, s. 3) fastsættes en meget streng begrænsning med hensyn til medlemsstaternes mulighed for at forbyde flyvninger, jf. artikel 21 og 21a (finder anvendelse indtil den 31. december 2020).

(6)  Europa-Kommissionens retningslinjer med henblik på at lette luftfragtoperationer under covid-19-udbruddet, C/2020/2010 (EUT C 100 I af 27.3.2020, s. 1).

(7)  Jf. fodnote 3.

(8)  Rådets direktiv 2003/109/EF af 25. november 2003 om tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding (EUT L 16 af 23.1.2004, s. 44).


Top