EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2190

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2190 af 29. oktober 2020 om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/2124 for så vidt angår offentlig kontrol ved de grænsekontrolsteder, hvor varer forlader Unionens område, og visse bestemmelser om transit og omladning (EØS-relevant tekst)

C/2020/7418

OJ L 434, 23.12.2020, p. 3–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2190/oj

23.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 434/3


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/2190

af 29. oktober 2020

om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/2124 for så vidt angår offentlig kontrol ved de grænsekontrolsteder, hvor varer forlader Unionens område, og visse bestemmelser om transit og omladning

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 51, stk. 1, litra b) og d), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2124 (2) er der fastsat regler for medlemsstaternes kompetente myndigheders gennemførelse af offentlig kontrol (3) af sendinger af dyr og varer ved transit, omladning og videre transport gennem Unionen.

(2)

Da der er adskillige operatører involveret i transit og omladning, bl.a. importører, transportører, toldklarerere og forhandlere, er det nødvendigt at angive, at operatører, der er ansvarlige for sendinger, skal overholde reglerne i delegeret forordning (EU) 2019/2124.

(3)

Med henblik på at sikre sendingernes sporbarhed, indtil de forlader Unionens område, skal det officielle certifikat, som udstedes i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2128 (4), ledsage sendingerne fra de godkendte lagre til de grænsekontrolsteder, hvor varerne forlader Unionens område.

(4)

I overensstemmelse med gennemførelsesforordning (EU) 2019/2128 kan de officielle certifikater udstedes i papirformat. Som følge heraf bør de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for offentlig kontrol ved NATO-militærbaser eller amerikanske militærbaser, de kompetente myndigheder ved de grænsekontrolsteder, hvor varer forlader Unionens område, og repræsentanten for fartøjsføreren eller den operatør, der er ansvarlig for leveringen af sendingen til et fartøj, der forlader Unionens område, også have mulighed for at kontrasignere de officielle certifikater, der udstedes i papirformat, og returnere sådanne officielle certifikater inden for 15 dage fra den dato, hvor transitten blev godkendt.

(5)

Med henblik på at beskytte menneskers og dyrs sundhed kan sendinger af animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, afledte produkter, hø og halm og sammensatte produkter i transit fra et tredjeland til et andet tredjeland blive godkendt til at passere gennem Unionens område, hvis de opfylder visse betingelser. Sådanne betingelser bør omfatte korrekt overvågning af sendingerne under transitten og behørig fremvisning af dem ved de grænsekontrolsteder, hvor de forlader Unionens område.

(6)

Med henblik på at beskytte menneskers og dyrs sundhed bør animalske produkter føjes til de varer, som gennemgår kontrol ved de grænsekontrolsteder, hvor varer forlader Unionens område.

(7)

Ved delegeret forordning (EU) 2019/2124 fastsættes de specifikke krav for dyr og animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, afledte produkter, hø og halm og sammensatte produkter, som er i transit fra en del af Unionens område til en anden del af Unionens område, og som passerer gennem et tredjelands område.

(8)

Efter overgangsperioden, som blev vedtaget som en del af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (udtrædelsesaftalen), skal animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, afledte produkter, hø og halm og sammensatte produkter, der flyttes fra en del af Unionens område til en anden del af Unionens område, og som passerer gennem Det Forenede Kongerige, eksklusive Nordirland, fremvises til offentlig kontrol på det grænsekontrolsted, hvor genindførslen til Unionen finder sted. Med henblik på anvendelsen af denne forordning omfatter betegnelsen »Unionens område« også Nordirland.

(9)

På grundlag af forhåndsmeddelelse om sendingens ankomst og dokumentkontrol bør de kompetente myndigheder på det grænsekontrolsted, hvor genindførslen til Unionen finder sted, være i stand til at vurdere, om sendingen i transit kan få adgang igen til Unionen, eller om den skal fremvises til yderligere kontrol. Den operatør, der er ansvarlig for sendingen, bør give forhåndsmeddelelsen. Forhåndsmeddelelse og dokumentkontrol bør foretages via informationsstyringssystemet vedrørende offentlig kontrol (IMSOC).

(10)

Adskillige medlemsstater har dog fremhævet nogle praktiske problemer samt den væsentlige administrative byrde, som brugen af IMSOC til forhåndsmeddelelse og dokumentkontrol er specifikt i forbindelse med transit gennem Det Forenede Kongerige, eksklusive Nordirland.

(11)

Med henblik på at undgå enhver forsinkelse som følge af den administrative byrde i forbindelse med at opfylde dokumentformaliteterne for animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, afledte produkter, hø og halm og sammensatte produkter, der føres ind på Unionens område, bør medlemsstaterne have mulighed for at bruge et andet informationssystem, som når de samme mål som IMSOC, i forbindelse med forhåndsmeddelelse og registrering af resultaterne af dokumentkontrollen på det grænsekontrolsted, hvor genindførslen til Unionen finder sted efter transit gennem Det Forenede Kongerige, eksklusive Nordirland.

(12)

Delegeret forordning (EU) 2019/2124 bør derfor ændres.

(13)

Med henblik på at sikre, at foranstaltningerne i denne forordning er virkningsfulde efter udgangen af udtrædelsesaftalens overgangsperiode, bør nærværende forordning anvendes fra den 1. januar 2021 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I delegeret forordning (EU) 2019/2124 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, nr. 7), affattes således:

»7)

»grænsekontrolsted for indførsel til Unionen«: det grænsekontrolsted, hvor dyr og varer fremvises til offentlig kontrol, og hvorigennem de kommer ind i Unionen med henblik på efterfølgende markedsføring eller transit gennem Unionens område (*), og som kan være grænsekontrolstedet for første ankomst til Unionen

(*)  Med henblik på anvendelsen af denne forordning omfatter betegnelsen »Unionens område« også Nordirland.«"

2)

Artikel 14 affattes således:

»Artikel 14

Opbevaring af omladede sendinger af animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, afledte produkter, hø og halm og sammensatte produkter

Den operatør, der er ansvarlig for sendinger af animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, afledte produkter, hø og halm og sammensatte produkter, skal sikre, at disse sendinger i omladningstidsrummet kun opbevares i enten:

i)

samme havns eller lufthavns toldområde eller frizoneområde i forseglede containere eller

ii)

kommercielle opbevaringsfaciliteter under kontrol af samme grænsekontrolsted i overensstemmelse med betingelserne i artikel 3, stk. 11 og 12, i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1014 (**).

(**)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1014 af 12. juni 2019 om fastsættelse af nærmere regler for minimumskrav til grænsekontrolsteder, herunder til inspektionscentre, og til det format, de kategorier og de forkortelser, der skal anvendes i lister over grænsekontrolsteder og kontrolsteder (EUT L 165 af 21.6.2019, s. 10).«"

3)

Artikel 29, litra c), affattes således:

»c)

Den operatør, der er ansvarlig for sendingen, sikrer, at sendingen ledsages af et officielt certifikat i overensstemmelse med den model, der er fastsat i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2128, til bestemmelsesstedet eller til det grænsekontrolsted, hvor varerne forlader Unionens område.«

4)

I artikel 31 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Den operatør, der er ansvarlig for de sendinger af varer, der er omhandlet i stk. 1, kan aflæsse disse sendinger i bestemmelseshavnen før leveringen af sendingerne til det fartøj, der forlader Unionens område, forudsat at operationen godkendes og overvåges af toldmyndighederne, og at de leveringsbetingelser, der er anført i den meddelelse, der er omhandlet i stk. 1, er opfyldt.«

b)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Den repræsentant, der er omhandlet i stk. 3, eller den operatør, der er ansvarlig for leveringen af sendingerne til det fartøj, der forlader Unionens område, skal sende det kontrasignerede officielle certifikat, der er omhandlet i stk. 3, litra a), tilbage til de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet for indførsel til Unionen eller på lageret inden for 15 dage efter den dato, hvor transitten til Unionen eller til lageret blev godkendt på grænsekontrolstedet for indførsel til Unionen.«

5)

Artikel 32 affattes således:

»Artikel 32

Operatørers forpligtelse til at fremvise varer, der forlader Unionens område, med henblik på offentlig kontrol

1.   Den operatøren, der er ansvarlig for sendingerne af animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, afledte produkter, hø og halm og sammensatte produkter, som forlader Unionens område for at blive transporteret til et tredjeland, skal fremvise disse sendinger for de kompetente myndigheder med henblik på offentlig kontrol på det grænsekontrolsted, der er angivet i CHED'et, på et sted, der angives af de kompetente myndigheder.

2.   Den operatør, der er ansvarlig for sendingerne af varer, der er omhandlet i stk. 1, som forlader Unionens område for at blive afsendt til en NATO-militærbase eller en amerikansk militærbase i et tredjeland, skal fremvise disse sendinger for de kompetente myndigheder på det grænsekontrolsted, der er angivet i det officielle certifikat, jf. den model, der er fastsat i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2128, med henblik på offentlig kontrol.«

6)

Artikel 33 affattes således:

»Artikel 33

Offentlig kontrol på det grænsekontrolsted, hvor varer forlader Unionens område

1.   De kompetente myndigheder på det grænsekontrolsted, hvor animalske produkter, avlsmateriale, animalske biprodukter, afledte produkter, hø og halm og sammensatte produkter forlader Unionens område, foretager identitetskontrol for at sikre, at den fremviste sending svarer til den sending, der er omhandlet i CHED'et eller i det officielle certifikat, jf. den model, der er fastsat i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2128, og som ledsager sendingen. De skal navnlig verificere, at de forseglinger, der er anbragt på køretøjerne eller containerne i overensstemmelse med artikel 19, litra d), artikel 28, litra d), eller artikel 29, litra e), fortsat er intakte.

2.   De kompetente myndigheder på det grænsekontrolsted, hvor varer omhandlet i stk. 1, forlader Unionens område, registrerer resultatet af den offentlige kontrol i del III i CHED'et eller i del III i det officielle certifikat, jf. den model, der er fastsat i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2128.

3.   De kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet, der er ansvarlige for kontrollen omhandlet i stk. 1, skal over for de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet for indførsel til Unionen eller på lageret inden for 15 dage efter den dato, hvor transitten til Unionen eller til lageret blev godkendt på grænsekontrolstedet for indførsel til Unionen, bekræfte sendingens ankomst og overensstemmelse med denne forordning, enten ved at:

a)

registrere de relevante oplysninger i IMSOC eller

b)

kontrasignere det officielle certifikat, jf. den model, der er fastsat i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2128, og returnere det originale certifikat eller sende en kopi heraf til de kompetente myndigheder på lageret.«

7)

I artikel 35 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   De kompetente myndigheder, der er ansvarlige for kontrollen på den NATO-militærbase eller den amerikanske militærbase, der er bestemmelsessted, foretager identitetskontrol for at bekræfte, at sendingen svarer til den, der er omfattet af CHED'et eller af det ledsagende officielle certifikat, jf. den model, der er fastsat i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2128. De verificerer navnlig, at de forseglinger, der er anbragt på køretøjerne eller containerne i overensstemmelse med artikel 19, litra d), og artikel 29, litra e), fortsat er intakte.«

b)

Som stk. 3 tilføjes:

»3.   De kompetente myndigheder, der er ansvarlige for kontrollen på den NATO-militærbase eller den amerikanske militærbase, der er bestemmelsessted, skal over for de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet for indførsel til Unionen eller på lageret inden for 15 dage efter den dato, hvor transitten til Unionen eller til lageret blev godkendt på grænsekontrolstedet for indførsel til Unionen, bekræfte sendingens ankomst og overensstemmelse med denne forordning, enten ved at:

a)

registrere de relevante oplysninger i IMSOC eller

b)

kontrasignere det officielle certifikat, jf. den model, der er fastsat i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2019/2128, og returnere det originale certifikat eller sende en kopi heraf til de kompetente myndigheder på lageret.«

8)

Artikel 36, stk. 3, affattes således:

»3.   Den operatør, der er ansvarlig for sendingen af varer, der er omhandlet i stk. 1, skal transportere sendingen til et af følgende bestemmelsessteder:

a)

det grænsekontrolsted, som gav tilladelse til transit gennem Unionen, eller

b)

det lager, hvor sendingen blev opbevaret før et tredjelands afvisning.«

9)

I artikel 37 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende indsættes som stk. 4a:

»4a.   For så vidt angår sendinger af varer, der er omhandlet i stk. 1, og som ikke er omfattet af de dyresundhedsmæssige krav vedrørende indførsel til Unionen i overensstemmelse med reglerne omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra d) og e), i forordning (EU) 2017/625, og som flyttes fra en del af Unionens område til en anden del af Unionens område og passerer gennem Det Forenede Kongerige, eksklusive Nordirland, kan de operatører, der er omhandlet i stk. 2, give forhåndsmeddelelse om disse sendingers ankomst til de kompetente myndigheder på det grænsekontrolsted, hvor genindførslen til Unionen finder sted, gennem et andet informationssystem eller en kombination af andre informationssystemer end IMSOC, hvis dette system eller kombinationen af systemer:

a)

er udpeget af de kompetente myndigheder

b)

giver operatørerne mulighed for at indgive følgende oplysninger:

i)

en beskrivelse af varerne i transit

ii)

identifikation af transportmidlet

iii)

forventet ankomsttidspunkt

iv)

sendingernes oprindelsessted og bestemmelsessted samt

c)

gør det muligt for de kompetente myndigheder på grænsekontrolstedet for genindførsel til Unionen at:

i)

vurdere oplysningerne fra operatørerne

ii)

informere operatørerne, hvis sendingerne skal fremvises til yderligere kontrol, som nævnt i stk. 4.«

b)

Stk. 5 affattes således:

»5.   De operatører, der er ansvarlige for sendinger af dyr, der flyttes fra en del af Unionens område til en anden del af Unionens område, og som passerer gennem et tredjelands område, skal fremvise disse sendinger til offentlig kontrol på udgangsstedet fra Unionens område.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2124 af 10. oktober 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår regler for offentlig kontrol af sendinger af dyr og varer ved transit, omladning og videre transport gennem Unionen og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 798/2008, (EF) nr. 1251/2008, (EF) nr. 119/2009, (EU) nr. 206/2010, (EU) nr. 605/2010, (EU) nr. 142/2011, (EU) nr. 28/2012, Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 og Kommissionens beslutning 2007/777/EF (EUT L 321 af 12.12.2019, s. 73).

(3)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til samme protokol, finder denne forordning anvendelse på og i Det Forenede Kongerige, for så vidt angår Nordirland.

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2128 af 12. november 2019 om det officielle standardcertifikat og regler for udstedelse af officielle certifikater for varer, som leveres til fartøjer, der forlader Unionen, og som er bestemt til forsyning af skibe eller til forplejning af besætning og passagerer, eller til NATO-militærbaser eller amerikanske militærbaser (EUT L 321 af 12.12.2019, s. 114).


Top