EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2176

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2176 af 12. november 2020 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 for så vidt angår fradrag af softwareaktiver i egentlige kernekapitalposter (EØS-relevant tekst)

C/2020/7715

OJ L 433, 22.12.2020, p. 27–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2176/oj

22.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 433/27


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/2176

af 12. november 2020

om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 for så vidt angår fradrag af softwareaktiver i egentlige kernekapitalposter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 36, stk. 4, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bestemmelserne om behandling af forsigtigt værdiansatte softwareaktiver, hvis værdi ikke påvirkes negativt af et instituts afvikling, insolvens eller likvidation, blev ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/876 (2) for at støtte overgangen til en mere digitaliseret banksektor yderligere. Ved forordning (EU) 2019/876 tilføjedes endvidere artikel 36, stk. 4, i forordning (EU) nr. 575/2013, hvorved Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (»EBA«) pålægges at udarbejde udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder med henblik på at præcisere anvendelsen af fradragene i forbindelse med softwareaktiver i egentlige kernekapitalposter. For at sikre sammenhæng mellem bestemmelserne vedrørende kapitalgrundlag og gøre det lettere at anvende dem bør nævnte reguleringsmæssige tekniske standarder indarbejdes i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 241/2014 (3), hvori alle tekniske standarder vedrørende kapitalgrundlag er samlet.

(2)

De kompetente myndigheder hindres ikke i fra sag til sag at granske softwareaktiver, som et institut medtager i kapital, eller i at udøve deres tilsynsbeføjelser, jf. artikel 64 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU (4), navnlig hvis beholdningen af investeringer i software kan føre til en uønsket tilsynsmæssig fordel, eller hvis der er mistanke om, at den skønsmargen, de gældende regnskabsregler giver, anvendes af et institut til at omgå denne forordning.

(3)

På grund af den mangfoldighed af software, som anvendes af institutterne, er det vanskeligt på et generelt plan at vurdere, hvilke softwareaktiver der har en realiserbar værdi i tilfælde af afvikling, insolvens eller likvidation, og i givet fald, i hvilket omfang, eller at afgrænse en specifik kategori af software, der ville bevare sin værdi, selv i et sådant scenarie.

(4)

Dertil kommer, at en vurdering, som EBA har foretaget af specifikke tilfælde af tidligere transaktioner, tyder på, at alle softwareaktiver, uden at der skelnes mellem specifikke kategorier, har samme sandsynlighed for at blive afskrevet. Selv i de tilfælde, hvor værdien af softwareaktiver i det mindste delvis er bevaret, ændres levetiden for en sådan software generelt for at tage hensyn til, at en sådan software kun vil blive anvendt af køberen af et institut indtil afslutningen af en migreringsproces. Den indsamlede dokumentation viser, at en sådan migreringsproces typisk løber over 1-3 år. Dette mønster bør afspejles i den tilsynsmæssige behandling af softwareaktiver.

(5)

I betragtning af den begrænsede værdi, softwareaktiverne synes at have i tilfælde af et instituts afvikling, insolvens eller likvidation, er det af afgørende betydning, at den tilsynsmæssige behandling af sådanne aktiver skaber en passende balance mellem på den ene side tilsynsmæssige betænkeligheder og på den anden side værdien af disse aktiver set fra et forretningsmæssigt og økonomisk perspektiv. Den tilsynsmæssige behandling af softwareaktiver bør derfor medføre en vis forsigtighedsmargen i forbindelse med lempelse af egentlige kernekapitalkrav.

(6)

For ikke at indføre yderligere operationelle byrder for institutterne og for at lette de kompetente myndigheders tilsyn bør den tilsynsmæssige behandling af softwareaktiver desuden være enkel at gennemføre og anvende på alle institutter på en standardiseret måde. Den standardiserede tilsynsmæssige behandling bør ikke være til hinder for, at et institut fortsat fuldt ud fratrækker sine softwareaktiver i egentlige kernekapitalposter.

(7)

I betragtning af de hurtige teknologiske ændringer investerer institutterne ofte i vedligeholdelse, forbedringer eller opgraderinger af deres software. For at mindske enhver risiko for regelarbitrage bør sådanne investeringer afskrives separat fra den software, der vedligeholdes, forbedres eller opgraderes, forudsat at disse investeringer indregnes som et immaterielt aktiv i instituttets balance i henhold til de gældende regnskabsregler.

(8)

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 241/2014 bør derfor ændres.

(9)

Denne forordning er baseret på det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som EBA har forelagt Kommissionen.

(10)

EBA har afholdt åbne offentlige høringer om det udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, analyseret de potentielle omkostninger og fordele herved samt anmodet interessentgruppen for banker, der er nedsat i henhold artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 (5), om en udtalelse.

(11)

I betragtning af den hurtige udbredelse af digitale tjenester som følge af covid-19-pandemien bør denne forordning træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændringer af delegeret forordning (EU) nr. 241/2014

I delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, litra f), affattes således:

»f)

anvendelsen af fradragene i egentlige kernekapitalposter og andre fradrag i egentlige kernekapitalposter, hybride kernekapitalposter og supplerende kapitalposter, jf. artikel 36, stk. 2 og 4, i forordning (EU) nr. 575/2013«.

2)

Følgende indsættes som artikel 13a:

»Artikel 13a

Fradrag af softwareaktiver, der er klassificeret som immaterielle aktiver i regnskabsmæssig henseende med henblik på artikel 36, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 575/2013

1.   Softwareaktiver, der er immaterielle aktiver som defineret i artikel 4, stk. 1, nr. 115), i forordning (EU) nr. 575/2013, fratrækkes i egentlige kernekapitalposter i overensstemmelse med nærværende artikels stk. 5-8. Det beløb, der skal fratrækkes, fastsættes på grundlag af den tilsynsmæssige akkumulerede afskrivning beregnet i overensstemmelse med denne artikels stk. 2, 3 og 4.

2.   Institutterne beregner størrelsen af den tilsynsmæssige akkumulerede afskrivning af de i stk. 1 omhandlede softwareaktiver ved at gange det beløb, der fremkommer ved den beregning, der er omhandlet i litra a), med det antal dage, der er omhandlet i litra b):

a)

det beløb, hvormed softwareaktivet oprindeligt blev indregnet i instituttets balance i henhold til de gældende regnskabsregler, divideret med det laveste af følgende:

i)

antal dages levetid for softwareaktivet, som skønnet i regnskabsmæssig henseende

ii)

tre år, udtrykt i dage, begyndende med den dato, der er omhandlet i stk. 3

b)

det antal dage, der er gået siden den dato, der er omhandlet i stk. 3, forudsat at det ikke overstiger den periode, der er omhandlet i nærværende stykkes litra a).

3.   Den tilsynsmæssige akkumulerede afskrivning, der er omhandlet i stk. 1, beregnes fra den dato, hvor softwareaktivet er disponibelt til brug og begynder at blive afskrevet i regnskabsmæssig henseende.

4.   Uanset stk. 3 beregnes den tilsynsmæssige akkumulerede afskrivning, der er omhandlet i stk. 1, hvis et softwareaktiv er erhvervet fra enhver virksomhed, herunder en enhed uden for den finansielle sektor, som tilhører samme koncern som instituttet, fra den dato, hvor dette softwareaktiv begynder at blive afskrevet i den pågældende virksomheds balance i henhold til de gældende regnskabsregler.

5.   Institutter fratrækker i egentlige kernekapitalposter det beløb, der svarer til differencen mellem beløbet i litra a) og beløbet i litra b), hvis det er positivt:

a)

den tilsynsmæssige akkumulerede afskrivning af et softwareaktiv beregnet i overensstemmelse med stk. 2, 3 og 4

b)

summen af den akkumulerede afskrivning og eventuelle akkumulerede tab ved værdiforringelse af det pågældende softwareaktiv, som er indregnet i instituttets balance i henhold til de gældende regnskabsregler.

6.   Uanset stk. 5 skal institutter i egentlige kernekapitalposter fratrække det fulde beløb, hvormed softwareaktivet er indregnet i instituttets balance i henhold til de gældende regnskabsregler, indtil det tidspunkt, hvor softwareaktivet er disponibelt til brug og begynder at blive afskrevet i regnskabsmæssig henseende.

7.   De tilsynsmæssige afskrivninger og fradrag, der er fastlagt i denne artikel, skal foretages særskilt for hvert softwareaktiv.

8.   Institutters investeringer i vedligeholdelse, forbedring eller opgradering af eksisterende softwareaktiver behandles som andre aktiver end de relaterede softwareaktiver, forudsat at disse investeringer indregnes som et immaterielt aktiv i instituttets balance i henhold til de gældende regnskabsregler.

Den tilsynsmæssige akkumulerede afskrivning af disse investeringer i vedligeholdelse, forbedring eller opgradering af eksisterende softwareaktiver beregnes fra den dato, hvor de begynder at blive afskrevet i henhold til de gældende regnskabsregler, jf. dog stk. 6.

Den tilsynsmæssige akkumulerede afskrivning af relaterede eksisterende softwareaktiver beregnes fortsat fra datoen for deres egen begyndelse af afskrivning i regnskabsmæssig henseende og indtil udgangen af perioden med tilsynsmæssig afskrivning bestemt i overensstemmelse med stk. 2, litra a).«

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. november 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/876 af 20. maj 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår gearingsgrad, net stable funding ratio, krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, modpartskreditrisiko, markedsrisiko, eksponeringer mod centrale modparter, eksponeringer mod kollektive investeringsordninger, store eksponeringer og indberetnings- og oplysningskrav, og forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 150 af 7.6.2019, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 241/2014 af 7. januar 2014 om udbygning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013, for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for kapitalgrundlagskrav for institutter (EUT L 74 af 14.3.2014, s. 8).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1093/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Banktilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/78/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 12).


Top