EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2173

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2173 af 16. oktober 2020 om ændring af bilag I, II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/631 for at ajourføre overvågningsparametre og præcisere visse aspekter vedrørende ændringen i den lovpligtige prøvningsprocedure (EØS-relevant tekst)

C/2020/7027

OJ L 433, 22.12.2020, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2173/oj

22.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 433/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/2173

af 16. oktober 2020

om ændring af bilag I, II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/631 for at ajourføre overvågningsparametre og præcisere visse aspekter vedrørende ændringen i den lovpligtige prøvningsprocedure

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/631 af 17. april 2019 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers CO2-emissioner og om ophævelse af forordning (EF) nr. 443/2009 og (EU) nr. 510/2011 (1), særlig artikel 7, stk. 8, og artikel 15, stk. 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er behov for CO2-emissionsdata for køretøjer, der er registreret i kalenderåret 2020, for at beregne en fabrikants specifikke emissionsmål for perioden 2021-2024 i henhold til bilag I til forordning (EU) 2019/631. For fabrikanter, der for første gang markedsfører køretøjer i Unionen i perioden 2021-2024, er det nødvendigt at præcisere, hvordan deres specifikke emissionsmål og undtagelsesmål for denne periode bestemmes, under hensyntagen til, at CO2-emissionsdata ikke eller kun delvis vil være tilgængelige for disse fabrikanter i kalenderåret 2020.

(2)

Ligeledes er der brug for en præcisering for fabrikanter, som kun markedsfører køretøjer med nul CO2-emissioner i Unionen i kalenderåret 2020, for så vidt angår, hvordan deres specifikke emissionsmål i perioden 2021-2024 bestemmes.

(3)

Fra den 1. januar 2021 skal CO2-emissionsstandarderne være baseret på CO2-emissionsdata bestemt i overensstemmelse med Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP), jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1151 (2). Det er derfor nødvendigt at ændre bilag I til forordning (EU) 2019/631 for at tilpasse de parametre, der overvåges og indberettes og for at fjerne henvisninger til data, der er bestemt på grundlag af New European Driving Cycle (NEDC). For indberetning af data for kalenderåret 2020 er det imidlertid hensigtsmæssigt at tillade overlapning af de nye og bestående bestemmelser frem til den 28. februar 2021.

(4)

Lejligheden bør også benyttes til i størst muligt omfang at harmonisere overvågningsparametrene for personbiler og lette erhvervskøretøjer og tilpasse alle bestemmelser om, hvordan overvågningsparametrene skal registreres og indberettes af medlemsstaterne som fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1014/2010 (3) og (EU) nr. 293/2012 (4) sammen med de indberetningsformater, der er fastsat i bilag II og III til forordning (EU) 2019/631.

(5)

Visse nye parametre bør overvåges og indberettes med henblik på at forberede en procedure for overvågning af CO2-emissioner og brændstof- eller energiforbruget under faktiske forhold, jf. artikel 12 i forordning (EU) 2019/631, og for at verificere CO2-emissionerne fra ibrugtagne køretøjer i overensstemmelse med forordningens artikel 13. Det omfatter navnlig værdier for brændstofforbrug og, efter anmodning fra Kommissionen, de parametre, der anvendes til beregning af de CO2-emissionsværdier, der er registreret i køretøjernes typeattest, dvs. rullemodstandskoefficienterne, frontarealet og dækkenes rullemodstandsklasse.

(6)

Forordning (EU) 2019/631 bør ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I, II og III til forordning (EU) 2019/631 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. oktober 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 111 af 25.4.2019, s. 13.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1014/2010 af 10. november 2010 om overvågning og rapportering af data om registrering af nye personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 293 af 11.11.2010, s. 15).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 293/2012 af 3. april 2012 om overvågning og rapportering af data om registrering af nye lette erhvervskøretøjer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 98 af 4.4.2012, s. 1).


BILAG

I bilag forordning (EU) 2019/631 foretages følgende ændringer:

(1)

Bilag I ændres således:

a)

I del A foretages følgende ændringer:

i)

Efter punkt 3 indsættes følgende punkt 3a, 3b og 3c:

»3a.

For fabrikanter, for hvilke WLTPCO2 eller NEDCCO2 er nul, skal det specifikke emissionsreferencemål i 2021 være NEDC2020mål, jf. punkt 3.

3b.

For en fabrikant, som for første gang markedsfører personbiler i Unionen i et af kalenderårene 2021-2024, skal det specifikke emissionsreferencemål for 2021 være gennemsnittet af alle specifikke emissionsreferencemål bestemt for alle fabrikanter i overensstemmelse med punkt 3 og vægtet efter antallet af nye personbiler, som blev registreret for disse fabrikanter i Unionen i 2020.

3c.

Uanset punkt 3b skal det specifikke emissionsreferencemål for 2021 i tilfælde af en fabrikant, som for første gang markedsfører personbiler i Unionen i et af kalenderårene 2021-2024, men er dannet ved en fusion mellem to eller flere fabrikanter, hvoraf mindst én var ansvarlig for registrering af nye personbiler i Unionen i 2020, være én af følgende for den nye fabrikant:

a)

hvis to eller flere af de fusionerende fabrikanter var ansvarlige for registrering af nye personbiler i Unionen i 2020, skal det specifikke emissionsreferencemål for 2021 være gennemsnittet af de specifikke emissionsreferencemål bestemt for disse fabrikanter i overensstemmelse med punkt 3 og vægtet efter antallet af nye personbiler, som blev registreret for disse fabrikanter i Unionen i 2020

b)

hvis kun én af de fusionerende fabrikanter var ansvarlig for registrering af nye personbiler i Unionen i 2020, skal det specifikke emissionsreferencemål for 2021 være det, der er bestemt overensstemmelse med punkt 3 for den pågældende fabrikant.«

ii)

punkt 5 affattes således:

»5.

Undtagelsesmål i henhold til artikel 10, stk. 3 eller 4.

a)

For en fabrikant, der har fået indrømmet en undtagelse i henhold til artikel 10, stk. 3, for sit NEDC-baserede specifikke emissionsmål for kalenderåret 2021, eller en undtagelse i henhold til artikel 10, stk. 4, for sine specifikke emissionsmål i et af kalenderårene 2021-2024, beregnes det WLTP-baserede undtagelsesmål for disse år således:

Image 1

hvor:

WLTPCO2

er WLTPCO2 som defineret i punkt 3

NEDCCO2

er NEDCCO2 som defineret i punkt 3

NEDCundtagelsesmål

er det undtagelsesmål, der er indrømmet af Kommissionen i medfør af henholdsvis artikel 10, stk. 3 eller 4.

b)

Uanset litra a) skal i tilfælde, hvor en fabrikant har fået indrømmet en undtagelse fra de specifikke emissionsmål i et af kalenderårene 2021-2024 i medfør af artikel 10, stk. 4, men ikke var ansvarlig for registrering af nye personbiler i Unionen før 2021, undtagelsesmålet for et hvilket som helst af disse kalenderår beregnes i overensstemmelse med formlen i litra a), hvor følgende definitioner finder anvendelse:

WLTPCO2

er den gennemsnitlige værdi af WLTPCO2, jf. punkt 3, for alle individuelle fabrikanter, vægtet med antallet af nye personbiler registreret i 2020

NEDCCO2

er den gennemsnitlige værdi af NEDCCO2, jf. punkt 3, for alle individuelle fabrikanter, vægtet med antallet af nye personbiler registreret i 2020

NEDCundtagelsesmål

er undtagelsesmålet beregnet i overensstemmelse med artikel 10, stk. 4, sammenholdt med artikel 6, stk. 3, i forordning (EU) nr. 63/2011.«

b)

I bilag I, del B, efter punkt 3 indsættes følgende punkt 3a, 3b og 3c:

»3a.

For fabrikanter, for hvilke WLTPCO2 eller NEDCCO2 er nul, skal det specifikke emissionsreferencemål i 2021 være NEDC2020mål, jf. punkt 3.

3b.

For en fabrikant, som for første gang markedsfører lette erhvervskøretøjer i Unionen i et af kalenderårene 2021-2024, skal det specifikke emissionsreferencemål for 2021 være gennemsnittet af alle specifikke emissionsreferencemål bestemt for alle fabrikanter i overensstemmelse med punkt 3 og vægtet efter antallet af nye lette erhvervskøretøjer, som blev registreret for disse fabrikanter i Unionen i 2020.

3c.

Uanset punkt 3b skal det specifikke emissionsreferencemål for 2021 i tilfælde af en fabrikant, som for første gang markedsfører lette erhvervskøretøjer i Unionen i et af kalenderårene 2021-2024, men er dannet ved en fusion mellem to eller flere fabrikanter, hvoraf mindst én var ansvarlig for registrering af nye lette erhvervskøretøjer i Unionen i 2020, være én af følgende for den nye fabrikant:

a)

hvis to eller flere af de fusionerende fabrikanter var ansvarlige for registrering af nye lette erhvervskøretøjer i Unionen i 2020, skal det specifikke emissionsreferencemål for 2021 være gennemsnittet af de specifikke emissionsreferencemål bestemt for disse fabrikanter i overensstemmelse med punkt 3 og vægtet efter antallet af nye lette erhvervskøretøjer, som blev registreret for disse fabrikanter i Unionen i 2020

b)

hvis kun én af de fusionerende fabrikanter var ansvarlig for registrering af nye lette erhvervskøretøjer i Unionen i 2020, skal det specifikke emissionsreferencemål for 2021 være det, der er bestemt i overensstemmelse med punkt 3 for den pågældende fabrikant.«

2)

Bilag II ændres således:

a)

I del A foretages følgende ændringer:

i)

Punkt 1 udgår den 1. marts 2021

ii)

følgende indsættes som punkt 1a:

»1a.

Medlemsstaterne registrerer for hvert kalenderår følgende detaljerede data for hver ny personbil, der registreres som et køretøj i klasse M1 på deres territorium, med undtagelse af de data, der er anført i nr. 22), 23) og 24), som stilles til rådighed efter anmodning fra Kommissionen:

1)

Fabrikant

2)

Typegodkendelsesnummer og dets udvidelsesnummer

3)

Type, variant og version

4)

Mærke og handelsbetegnelse

5)

Identifikator for køretøjets interpolationsfamilie

6)

Køretøjets identifikationsnummer

7)

Kategori for godkendt køretøjstype

8)

Kategori for registreret køretøj

9)

Dato for første registrering

10)

Specifikke CO2-emissioner

11)

Brændstofforbrug

12)

Masse i køreklar stand

13)

Prøvningsmasse

14)

Brændstoftype og brændstofdriftsmåde

15)

Elektrisk energiforbrug

16)

Elektrisk rækkevidde

17)

Miljøinnovationskode(r)

18)

Miljøinnovative CO2-emissionsbesparelser

19)

Fodaftryk: akselafstand, sporvidde for styreaksel og sporvidde for anden aksel

20)

Motorens slagvolumen

21)

Maksimal nettoeffekt

22)

Køremodstandskoefficienter f0, f1 og f2

23)

Frontareal

24)

Dækkenes rullemodstandsklasse

Medlemsstaterne skal i overensstemmelse med artikel 7 stille alle data, der er anført under dette punkt, til rådighed for Kommissionen i det format, der er angivet i afsnit 2 af del B. De data, der er anført i nr. 9) og 11), registreres fra kalenderåret 2022 og gøres tilgængelige for Kommissionen første gang den 28. februar 2023.«

iii)

punkt 2 affattes således:

»2.

De detaljerede data, der er omhandlet i punkt 1, skal tages fra den pågældende personbils typeattest.«

iv)

efter punkt 2 indsættes følgende som punkt 2a:

»2a.

For køretøjer med dual-fuel-motor, der kører på benzin og flydende gas (LPG) eller på benzin og komprimeret naturgas (CNG), hvis typeattester angiver værdier for specifikke CO2-emissioner for begge typer brændstof, indberetter medlemsstaterne værdien for LPG eller CNG, alt efter, hvad der er relevant.

For blandingsbrændstofkøretøjer, der kører på benzin og ethanol (E85), indberetter medlemsstaterne de specifikke CO2-emissioner for benzin.«

b)

I del B foretages følgende ændringer:

i)

Afsnit 2 udgår den 1. marts 2021

ii)

Følgende indsættes som afsnit 2a:

»Afsnit 2a

Detaljerede overvågningsdata — registrering af ét køretøj

Henvisning til punkt 1 og 1a i del A

Detaljerede data pr. registreret køretøj

Datakilder

Typeattest (bilag VIII til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/683  (*1)), medmindre andet er anført

1)

Fabrikantens navn — EU-standardbenævnelse (1)

Navn tildelt af Kommissionen

Fabrikantens navn (2)

0.5 eller hvis der er tale om mere end ét navn på en fabrikant, navnet registreret under 0.5.1

2)

Typegodkendelsesnummer og udvidelsesnummer

0.11

3)

Type

0.2

Variant

Version

4)

Mærke og handelsbetegnelse

0.1 og 0.2.1

5)

Identifikator for køretøjets interpolationsfamilie

0.2.3.1

6)

Køretøjets identifikationsnummer

0.10

7)

Kategori for godkendt køretøjstype

0.4

8)

Kategori for registreret køretøj

Registreringsattest

9)

Dato for første registrering

Registreringsattest

10)

Specifikke CO2-emissioner (g/km)

49.4 kombineret, eller hvis relevant, vægtet kombineret

11)

Brændstofforbrug (l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km)

49.4 kombineret, eller hvis relevant, vægtet kombineret

12)

Masse i køreklar stand (kg)

13

13)

Prøvningsmasse (kg)

47.1.1

14)

Brændstoftype

26

Brændstofdriftsmåde

26.1

15)

Elektrisk energiforbrug (Wh/km)

Rent elektrisk køretøj (PEV): 49.5.1

Eksternt opladeligt hybridkøretøj (OVC-HEV) 49.5.2

16)

Elektrisk rækkevidde (km)

Rent elektrisk køretøj (PEV): 49.5.1

Eksternt opladeligt hybridkøretøj (OVC-HEV) 49.5.2

17)

Miljøinnovationskode(r)

49.3.1

18)

Miljøinnovationsbesparelser (g CO2/km)

49.3.2.2

(19)((19)

Akselafstand (mm)

 

Sporvidde for styreaksel (aksel 1) (mm) (3)

30

Sporvidde for anden aksel (aksel 2) mm) (3)

30

20)

Slagvolumen (cm3)

25

21)

Maksimal nettoeffekt (kW)

27.1 og 27.3

22)

Køremodstandskoefficienter (4)

f0, N

47.1.3.0

f1,N/(km/h)

47.1.3.1

f2, N/(km/h)

47.1.3.2

23)

Frontareal (m2) (4)

47.1.2

24)

Dækkenes rullemodstandsklasse (4)

35

Bemærkninger:

(1)

Liste offentliggjort af Kommissionen på CIRCABC.

(2)

I forbindelse med national typegodkendelse af små serier (NSS) eller individuel godkendelse (IVA) anføres fabrikantens navn i kolonnen »fabrikantens navn«, hvorimod der i kolonnen »fabrikantens navn — EU-standardbenævnelse« anføres følgende: henholdsvis »AA-NSS« eller »AA-IVA«, alt efter omstændighederne.

(3)

Hvis et køretøj er udstyret med aksler med forskellig sporvidde, angives akslen med den største sporvidde.

(4)

Efter anmodning fra Kommissionen.

3)

I bilag III foretages følgende ændringer:

a)

I del A foretages følgende ændringer:

i)

Punkt 1.1 udgår den 1. marts 2021

ii)

følgende indsættes som punkt 1.1a.:

»1.1a.

Færdigopbyggede køretøjer registreret som N1

Medlemsstaterne registrerer for hvert kalenderår følgende detaljerede data for hvert nyt let erhvervskøretøj, der registreres som et køretøj i klasse N1 på deres territorium, med undtagelse af de data, der er anført i nr. 23), 24) og 25), som stilles til rådighed efter anmodning fra Kommissionen:

(1)

Fabrikant

(2)

Typegodkendelsesnummer og dets udvidelsesnummer

(3)

Type, variant og version

(4)

Mærke og, hvis den findes, handelsbetegnelse

(5)

Identifikator for køretøjets interpolationsfamilie

(6)

Køretøjets identifikationsnummer

(7)

Kategori for godkendt køretøjstype

(8)

Kategori for registreret køretøj

(9)

Dato for første registrering

(10)

Specifikke CO2-emissioner

(11)

Brændstofforbrug

(12)

Masse i køreklar stand

(13)

Prøvningsmasse

(14)

Brændstoftype og brændstofdriftsmåde

(15)

Elektrisk energiforbrug

(16)

Elektrisk rækkevidde

(17)

Miljøinnovationskode(r)

(18)

Miljøinnovative CO2-emissionsbesparelser

(19)

Fodaftryk: akselafstand, sporvidde for styreaksel og sporvidde for anden aksel

(20)

Motorens slagvolumen

(21)

Maksimal nettoeffekt

(22)

Teknisk tilladt totalmasse

(23)

Køremodstandskoefficienter f0, f1 og f2

(24)

Frontareal

(25)

Dækkenes rullemodstandsklasse

Medlemsstaterne skal i overensstemmelse med artikel 7 stille alle data, der er anført under dette punkt, til rådighed for Kommissionen i det format, der er angivet i afsnit 2 af del C. De data, der er anført i nr. 9) og 11), registreres fra og med kalenderåret 2022 og gøres tilgængelige for Kommissionen første gang den 28. februar 2023.«

iii)

i punkt 1.2.1.2 tilføjes litra »q)«

iv)

Punkt 1.2.1.1 og 1.2.1.2 udgår fra den 1. marts

v)

følgende indsættes som punkt 1.2.1.2a:

»1.2.1.2a.

Trinvis færdigopbyggede køretøjer af klasse N1, der er typegodkendt i overensstemmelse med bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151

For hvert nyt trinvis færdigopbygget køretøj, der er registreret i 2021 og efterfølgende kalenderår, indberetter medlemsstaterne som minimum de detaljerede data, der er angivet i punkt 1.1a, nr. 1), 5), 6), 8), 10), 11), 12), 17), 18) og 22) og for hvert nyt køretøj, der er registreret i 2022 og efterfølgende kalenderår, de data, der er angivet i punkt 1.1a, nr. 9), 23), 24) og 25).«

vi)

i nr. 1.2.2 affattes indledningen således:

»For hvert nyt trinvis færdigopbygget køretøj af klasse N1, der er typegodkendt i overensstemmelse med bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151, og som er registreret i 2020 og efterfølgende kalenderår, skal fabrikanten af det pågældende basiskøretøj fra og med 2021 indberette følgende data om basiskøretøjet til Kommissionen:«

vii)

punkt 2 affattes således:

»2.

De i punkt 1 nævnte detaljerede data tages fra det pågældende lette erhvervskøretøjs typeattest. De oplysninger, der ikke findes i typeattesten, skal tages fra typegodkendelsesdokumentationen eller fra de oplysninger, som fabrikanten af basiskøretøjet indberetter i medfør af punkt 1.2.3.«

viii)

efter punkt 2 indsættes følgende som punkt 2a:

»2a.

For køretøjer med dual-fuel-motor, der kører på benzin og flydende gas (LPG) eller på benzin og komprimeret naturgas (CNG), hvis typeattester angiver værdier for specifikke CO2-emissioner for begge typer brændstof, indberetter medlemsstaterne værdien for LPG eller CNG, alt efter, hvad der er relevant.

For blandingsbrændstofkøretøjer, der kører på benzin og ethanol (E85), indberetter medlemsstaterne de specifikke CO2-emissioner for benzin.«

b)

I del C foretages følgende ændringer:

i)

Afsnit 2 udgår den 1. marts 2021

ii)

Følgende indsættes som afsnit 2a:

»Afsnit 2a

Detaljerede overvågningsdata — registrering af ét køretøj

Henvisning til punkt 1.1 og 1.1a i del A

Detaljerede data pr. registreret køretøj

Datakilder

Typeattest (bilag VIII til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/683), medmindre andet er anført

1)

Fabrikantens navn — EU-standardbenævnelse (1)

Navn tildelt af Kommissionen

Fabrikantens navn (2)

0.5 eller hvis der er tale om mere end ét navn på en fabrikant, navnet registreret under 0.5.1

2)

Typegodkendelsesnummer og udvidelsesnummer

0.11

3)

Type

0.2

Variant

Version

4)

Mærke og handelsbetegnelse

0.1 og 0.2.1

5)

Identifikator for køretøjets interpolationsfamilie

0.2.3.1

6)

Køretøjets identifikationsnummer

0.10

7)

Kategori for godkendt køretøjstype

0.4

8)

Kategori for registreret køretøj

Registreringsattest

9)

Dato for første registrering

Registreringsattest

10)

Specifikke CO2-emissioner (g/km)

49.4 kombineret, eller hvis relevant, vægtet kombineret

11)

Brændstofforbrug (l/100 km eller m3/100 km eller kg/100 km)

49.4 kombineret, eller hvis relevant, vægtet kombineret

12)

Massen i køreklar stand (færdigopbyggede køretøjer og trinvis færdigopbyggede køretøjer) (kg)

13

13)

Prøvningsmasse (færdigopbyggede køretøjer og trinvis færdigopbyggede køretøjer) (kg)

47.1.1

14)

Brændstoftype

26

Brændstofdriftsmåde

26.1

15)

Elektrisk energiforbrug (Wh/km)

Rent elektrisk køretøj (PEV): 49.5.1

Eksternt opladeligt hybridkøretøj (OVC-HEV) 49.5.2

16)

Elektrisk rækkevidde (km)

Rent elektrisk køretøj (PEV): 49.5.1

Eksternt opladeligt hybridkøretøj (OVC-HEV) 49.5.2

17)

Miljøinnovationskode(r)

49.3.1

18)

Miljøinnovationsbesparelser (g CO2/km)

49.3.2.2

19 (19)

Akselafstand (mm)

4

Sporvidde for styreaksel (aksel 1) (3)

30

Sporvidde for anden aksel (aksel 2) (3)

30

20)

Slagvolumen (cm3)

25

21)

Maksimal nettoeffekt (kW)

27.1 og 27.3

22)

Teknisk tilladt totalmasse (færdigopbyggede køretøjer og trinvis færdigopbyggede køretøjer) (kg)

16.1

23)

Køremodstandskoefficienter (4)

f0, N

47.1.3.0

f1,N/(km/h)

47.1.3.1

f2, N/(km/h)

47.1.3.2

24)

Frontareal (m2) (4)

47.1.2

25)

Dækkenes rullemodstandsklasse (4)

35

Bemærkninger:

(1)

Liste offentliggjort af Kommissionen på CIRCABC.

(2)

I forbindelse med national typegodkendelse af små serier (NSS) eller individuel godkendelse (IVA) anføres fabrikantens navn i kolonnen »fabrikantens navn«, hvorimod der i kolonnen »fabrikantens navn — EU-standardbenævnelse« anføres følgende: henholdsvis »AA-NSS« eller »AA-IVA«.

(3)

Hvis et køretøj er udstyret med aksler med forskellig sporvidde, angives akslen med den største sporvidde.

(4)

Efter anmodning fra Kommissionen.«


(*1)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/683 af 15. april 2020 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets gennemførelsesforordning (EU) 2018/858 for så vidt angår de administrative krav i forbindelse med godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (EUT) L 163 af 26.5.2020


Top