EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2171

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/2171 af 16. december 2020 om ændring af bilag IIa til Rådets forordning (EF) nr. 428/2009, for så vidt angår udstedelse af en generel EU-udførselstilladelse for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse fra Unionen til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

OJ L 432, 21.12.2020, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2171/oj

21.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 432/4


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2020/2171

af 16. december 2020

om ændring af bilag IIa til Rådets forordning (EF) nr. 428/2009, for så vidt angår udstedelse af en generel EU-udførselstilladelse for udførsel af visse produkter med dobbelt anvendelse fra Unionen til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

efter den almindelige lovgivningsprocedure (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 29. marts 2017 meddelte Det Forenede Kongerige sin beslutning om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). I overensstemmelse med denne artikel blev aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (2) (»udtrædelsesaftalen«) indgået på Unionens vegne ved Rådets afgørelse (EU) 2020/135 (3).

(2)

I henhold til betingelserne i udtrædelsesaftalen er Det Forenede Kongerige ikke længere medlem af Den Europæiske Union siden den 31. januar 2020, og Unionens primære og afledte ret ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige, når den periode, der er fastsat i udtrædelsesaftalen, udløber den 31. december 2020.

(3)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 (4) er der indført en fælles ordning for kontrol med udførsel af produkter med dobbelt anvendelse for at fremme sikkerheden i Unionen og på internationalt plan og skabe lige vilkår for EU-eksportører.

(4)

Forordning (EF) nr. 428/2009 indeholder bestemmelser om generelle EU-udførselstilladelser, der letter kontrollen med lavrisikoudførsel af produkter med dobbelt anvendelse til visse tredjelande. I øjeblikket er Australien, Canada, Japan, New Zealand, Norge, Schweiz, herunder Liechtenstein, og Amerikas Forenede Stater omfattet af den generelle EU-udførselstilladelse nr. EU001.

(5)

Det Forenede Kongerige er part i de relevante internationale traktater, er medlem af internationale ikkespredningsregimer og opretholder fortsat fuld overholdelse af samtlige forpligtelser og tilsagn i den forbindelse.

(6)

Det Forenede Kongerige anvender forholdsmæssige og passende kontroller, der effektivt tager højde for overvejelser om den tiltænkte endelige anvendelse og faren for omdirigering, i overensstemmelse med bestemmelserne og målene i forordning (EF) nr. 428/2009.

(7)

Tilføjelsen af Det Forenede Kongerige til listen over lande, der er omfattet af den generelle EU-udførselstilladelse nr. EU001, vil ikke påvirke sikkerheden i Unionen eller den internationale sikkerhed i negativ retning.

(8)

Idet Det Forenede Kongerige er et vigtigt bestemmelsessted for produkter med dobbelt anvendelse, der er fremstillet i Unionen, bør Det Forenede Kongerige tilføjes til listen over bestemmelsessteder, der er omfattet af den generelle EU-udførselstilladelse nr. EU001, for at sikre en ensartet og konsekvent anvendelse af kontrol i hele Unionen, for at fremme lige vilkår for EU-eksportører og for at undgå en unødvendig administrativ byrde, samtidig med at sikkerheden i Unionen og den internationale sikkerhed beskyttes.

(9)

I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet er det for at virkeliggøre de grundlæggende mål om at undgå uforholdsmæssige offentlige afbrydelser og uforholdsmæssige administrative byrder for Unionens eksport af produkter med dobbelt anvendelse til Det Forenede Kongerige nødvendigt og hensigtsmæssigt at fastsætte regler for Det Forenede Kongeriges inddragelse i den generelle EU-udførselstilladelse nr. EU001. Denne forordning går ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå de tilstræbte mål, jf. artikel 5, stk. 4, i TEU.

(10)

I betragtning af sagens hastende karakter som følge af omstændighederne omkring Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen bør der ske en fravigelse af den periode på otte uger, der er omhandlet i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til TEU, traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

(11)

Denne forordning bør træde i kraft hurtigst muligt dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende og bør finde anvendelse fra den 1. januar 2021 for at sikre, at Det Forenede Kongerige straks medtages i den generelle EU-udførselstilladelse nr. EU001 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag IIa til forordning (EF) nr. 428/2009 foretages følgende ændringer:

1)

I overskriften erstattes »Udførsel til Australien, Canada, Japan, New Zealand, Norge, Schweiz, herunder Liechtenstein, og Amerikas Forenede Stater« af følgende:

»Udførsel til Australien, Canada, Japan, New Zealand, Norge, Schweiz, herunder Liechtenstein, Det Forenede Kongerige og Amerikas Forenede Stater«.

2)

I del 2 indsættes følgende led efter sjette led:

»—

Det Forenede Kongerige (uden at dette dog berører anvendelsen af denne forordning på og i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland i overensstemmelse med bilag 2, punkt 47, i protokollen om Irland/Nordirland (»protokollen«) vedhæftet til aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (*1), der indeholder en liste over de bestemmelser i EU-retten, der er omhandlet i protokollens artikel 5, stk. 4)

(*1)  Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EUT L 29 af 31.1.2020, s. 7).«"

Artikel 2

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 1. januar 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2020.

På Europa-Parlamentets vegne

D. M. SASSOLI

Formand

På Rådets vegne

M. ROTH

Formand


(1)  Europa-Parlamentets holdning af 26.11.2020 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 4.12.2020.

(2)  Aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EUT L 29 af 31.1.2020, s. 7).

(3)  Rådets afgørelse (EU) 2020/135 af 30. januar 2020 om indgåelse af aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (EUT L 29 af 31.1.2020, s. 1).

(4)  Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 af 5. maj 2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse (EUT L 134 af 29.5.2009, s. 1).


Top