EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2152

Kommissionens afgørelse (EU) 2020/2152 af 17. december 2020 om de gebyrer, der skal betales til Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for indsamling, behandling, bearbejdning og analyse af oplysninger indberettet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 (EØS-relevant tekst)

C/2020/8971

OJ L 428, 18.12.2020, p. 68–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2152/oj

18.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 428/68


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2020/2152

af 17. december 2020

om de gebyrer, der skal betales til Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder for indsamling, behandling, bearbejdning og analyse af oplysninger indberettet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/942 af 5. juni 2019 om oprettelse af Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (1), særlig artikel 32, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Åben og fair konkurrence på det indre marked for elektricitet og gas og lige konkurrencevilkår for markedsdeltagerne forudsætter integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne. Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 (2) om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne blev der således opstillet en omfattende ramme med henblik på at nå denne målsætning.

(2)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 overvåger Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (“agenturet”) engrosenergimarkederne for i tæt samarbejde med nationale regulerende myndigheder og andre nationale myndigheder at sikre et effektivt tilsyn. I henhold til artikel 32, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2019/942 betales der gebyrer til agenturet med henblik på at forbedre agenturets finansiering og dække omkostningerne ved denne overvågning og dette tilsyn. Med de ekstra midler forventes agenturet at kunne forbedre kvaliteten af de tjenester, som det yder til de enheder, der indberetter oplysninger, og i givet fald til markedsdeltagerne generelt.

(3)

Lovgiver fastsætter i artikel 32 i forordning (EU) 2019/942 anvendelsesområdet og de generelle principper vedrørende gebyrerne og pålægger Kommissionen at fastsætte disse gebyrer samt måden, hvorpå de skal betales.

(4)

I overensstemmelse med artikel 32, stk. 2, i forordning (EU) 2019/942 er der gennemført en offentlig høring og en høring af agenturets bestyrelse og repræsentantskab. Den offentlige høring blev suppleret af en workshop for interessenter, som alle nuværende potentielle gebyrpligtige og de sammenslutninger, der repræsenterer disse eller andre markedsdeltagere, var inviteret til.

(5)

Ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 (3) fastsættes rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, og som er juridiske personer og modtager bidrag fra Den Europæiske Unions almindelige budget. Agenturet er et sådant organ og har som fastsat ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 sine egne finansielle regler, nærmere betegnet agenturets finansielle bestemmelser (4), der ikke afviger fra dem, der er fastsat ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715.

(6)

Agenturets programmeringsdokument, der er udarbejdet i henhold til artikel 20 i forordning (EU) 2019/942 og artikel 32 i agenturets finansielle bestemmelser, indeholder en årlig og flerårig programmering og fastsætter i denne kontekst i detaljer agenturets opgaver og de ressourcer, der afsættes dertil. Det er derfor hensigtsmæssigt at benytte programmeringsdokumentet til at udpege de omkostninger, som kan komme i betragtning til finansiering via de gebyrer, der er omhandlet i artikel 32, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2019/942.

(7)

De finansieringsberettigede omkostninger bør omfatte de omkostninger, som agenturet afholder i forbindelse med indsamling af oplysninger i henhold til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1348/2014 (5), men også enhver anden opgave eller aktivitet i medfør af forordning (EU) nr. 1227/2011, der indebærer behandling, bearbejdning og analyse af oplysninger indsamlet med henblik på at sikre integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne. I overensstemmelse med artikel 20 i forordning (EU) 2019/942 afgiver Kommissionen en udtalelse om agenturets programmeringsdokument, herunder om agenturets forslag angående de omkostninger, der kan finansieres af gebyrer.

(8)

I henhold til artikel 31 i forordning (EU) 2019/942 bør agenturet hovedsageligt finansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget. Indtægterne fra gebyrer bør derfor ikke overstige det bidrag, som agenturet modtager fra Den Europæiske Unions almindelige budget.

(9)

Med henblik på at opnå gennemsigtighed hvad angår det princip, at gebyrerne kun anvendes til dækning af finansieringsberettigede omkostninger, og at agenturet fortsat hovedsageligt finansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget, bør den konsoliderede årlige aktivitetsrapport som fastsat i artikel 48 i agenturets finansielle bestemmelser indeholde oplysninger om de forskellige indtægtskilder og anvendelsen af disse indtægter.

(10)

Markedsdeltagere skal lade sig registrere hos medlemsstaternes nationale regulerende myndighed i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) nr. 1227/2011. De indberettende parter, også kaldet registrerede indberetningsmekanismer, er markedsdeltagere, eller enheder der handler på vegne af markedsdeltagere, som opfylder de tekniske og organisatoriske krav med henblik på at sikre en effektiv, omkostningseffektiv og sikker udveksling og håndtering af oplysninger i forbindelse med indberetningen af oplysninger i medfør af artikel 8 i forordning (EU) nr. 1227/2011 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 1348/2014. De registrerede indberetningsmekanismer skal lade sig registrere direkte hos agenturet, hvorfor de bør betale gebyret herfor.

(11)

De fakturaer, der sendes til registrerede indberetningsmekanismer, bør indeholde oplysninger om, hvordan gebyret er beregnet, med henblik på at gøre det gennemskueligt for de registrerede indberetningsmekanismer, hvordan de forskellige markedsdeltagere, som de indberetter oplysninger på vegne af, bidrager til det fakturerede gebyr. For at undgå at de registrerede indberetningsmekanismer pålægges en urimelig økonomisk byrde, bør det være muligt at betale større fakturaer i rater efter aftale med agenturet. Det er en del af de regulerende myndigheders opgaver og beføjelser, jf. artikel 59, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/944 (6) og artikel 41, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF (7), at beslutte, i hvilket omfang transmissionssystemoperatører for elektricitet og for gas, som er registrerede indberetningsmekanismer, kan inddrive de omkostninger, de afholder i form af gebyrer til agenturet, hos netværksbrugerne som en andel af nettarifferne.

(12)

I henhold til artikel 32, stk. 2, i forordning (EU) 2019/942 skal gebyrerne stå i rimeligt forhold til omkostningerne ved de relevante tjenester, der ydes på en omkostningseffektiv måde, og være tilstrækkelige til at dække disse omkostninger. De fastlægges desuden på et niveau, som sikrer, at de er ikkediskriminerende, og at de ikke pålægger markedsdeltagere eller enheder, der handler på deres vegne, en urimelig økonomisk eller administrativ byrde.

(13)

Den vigtigste faktor for omkostningerne ved de relevante tjenester, og dermed for agenturets finansieringsberettigede omkostninger, er antallet af registrerede indberetningsmekanismer, antallet af markedsdeltagere, som disse handler på vegne af, og mængden samt karakteren af de oplysninger, de indberetter. Med henblik på at afspejle disse faktorer bør det gebyr, som hver registreret indberetningsmekanisme skal betale, bestå af en kombination af et fast beløb, der betegnes fast tilmeldingsgebyr-komponenten, og et variabelt beløb, det der kaldes transaktionsregistreringsgebyrbaseret-komponenten, afhængig af antallet af markedsdeltagere, som den registrerede indberetningsmekanisme indberetter oplysninger på vegne af, og mængden samt karakteren af de indberettede oplysninger.

(14)

Det faste beløb bør afspejle agenturets omkostninger til behandling af ansøgninger om registrering som registreret indberetningsmekanisme og til sikring af, at allerede registrerede indberetningsmekanismer fortsat opfylder kravene i artikel 11 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1348/2014. Eftersom disse omkostninger afholdes af agenturet, også selv om de registrerede indberetningsmekanismer ikke indberetter transaktionsregistreringer eller fundamentale data, bør dette faste beløb betales af alle registrerede indberetningsmekanismer.

(15)

Med henblik på at undgå at pålægge registrerede indberetningsmekanismer en urimelig økonomisk byrde bør det i artikel 6 omhandlede variable beløb afspejle antallet af indberettede transaktionsregistreringer, som er knyttet til antallet af handler, og dermed en registreret indberetningsmekanismes mulige indtægter. Den variable komponent bør tage højde for, at mange registrerede indberetningsmekanismer indberetter oplysninger på vegne af et væld af markedsdeltagere, der ofte er aktive på flere forskellige, organiserede markeder, og som benytter sig af forskellige handelskanaler.

(16)

I henhold til artikel 4, stk. 1, litra b) og c), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1348/2014 er små elektricitets- og gasproducenter, der ofte producerer vedvarende energi, ikke indberetningspligtige i henhold til forordning (EU) nr. 1227/2011. Indførelsen af gebyrer bør derfor ikke pålægge sådanne producenter en økonomisk byrde.

(17)

Fundamentale data såsom oplysninger vedrørende kapaciteten og anvendelsen af faciliteter til produktion, lagring, forbrug og transmission af elektricitet og naturgas eller vedrørende kapaciteten og anvendelsen af LNG-faciliteter indsamles af agenturet udelukkende med henblik på supplering af de indsamlede transaktionsregistreringer, såsom ordrer, handler, ikkestandardiserede kontrakter eller transportkontrakter. Fundamentale data bør derfor ikke medtages ved beregningen af den variable gebyrkomponent. Selv om status som registreret indberetningsmekanisme i sig selv har væsentlig betydning for agenturets omkostninger, bør registrerede indberetningsmekanismer, som indberetter fundamentale data, ikke desto mindre betale den faste gebyrkomponent.

(18)

Med henblik på at sikre en effektiv afsløring af markedsmisbrug indsamler agenturet ikke blot oplysninger om handler og andre kontrakter, men også en betydelig mængde oplysninger om handelsordrer, der afgives på organiserede markeder såsom energibørser. Derfor bør handelsordrer ligeledes være omfattet af gebyrordningen for at sikre omkostningsproportionalitet. Af samme grund bør livscyklusoplysninger også være omfattet af gebyrordningen.

(19)

Gebyrordningen bør ikke være diskriminerende over for handel på organiserede markeder. Handel med engrosenergiprodukter i tilknytning til levering af elektricitet eller naturgas på organiserede markeder er kendetegnet ved en højere grad af standardisering end handel med sådanne produkter uden for organiserede markeder. Derudover omfatter indberetninger af transaktionsregistreringer på disse markeder også handelsordrer. Markedsudviklingen for så vidt angår handel med kontrakter om levering af elektricitet eller naturgas såsom algoritmisk handel og højfrekvenshandel bliver en stadig vigtigere faktor, som fører til, at der indberettes et stigende antal handelsordrer på organiserede markeder, når man sammenligner antallet af standardiserede kontrakter om levering med antallet af kontrakter om levering indgået uden for de organiserede markeder. Når den variable gebyrkomponent beregnes, bør transaktionsregistreringer om engrosenergiprodukter i tilknytning til levering af elektricitet eller naturgas på organiserede markeder derfor vægtes anderledes end indberetninger vedrørende transaktionsregistreringer uden for organiserede markeder.

(20)

Engrosenergiprodukter i tilknytning til transport af elektricitet eller naturgas er kendetegnet ved en sammenlignelig grad af standardisering af kontrakter, uanset om der er tale om handel uden for eller på organiserede markeder, og der er begrænset konkurrence mellem handelen på de organiserede markeder og handelen uden for de organiserede markeder. Hvad angår sådanne produkter bør gebyrordningen derfor ikke skelne mellem indberetninger af transaktionsregistreringer på organiserede markeder og indberetninger af transaktionsregistreringer uden for de organiserede markeder.

(21)

Eftersom gebyrerne fuldt ud bestemmes i kraft af denne afgørelse, der danner grundlaget for agenturets fastlæggelse af fordringer, bør fakturaerne udstedes som debetnotaer, jf. artikel 71 i agenturets finansielle bestemmelser.

(22)

I medfør af artikel 71 i agenturets finansielle bestemmelser leverer agenturet først tjenesteydelser, efter at det tilsvarende gebyr er fuldt ud betalt. Eftersom gebyrerne beregnes på grundlag af antallet af transaktionsregistreringer indberettet det foregående år, kan fordringerne først fastlægges, og fakturaer først fremsendes, i begyndelsen af hvert år. Registrerede indberetningsmekanismer bør ikke desto mindre kunne indberette oplysninger til agenturet løbende, og dermed også før de har betalt fakturaen for det foregående år. Hvis en registreret indberetningsmekanisme imidlertid er bagud med betalingen af fakturaen, bør agenturet kunne afskære enheden fra at indberette oplysninger, selv om enheden måtte være registreret i overensstemmelse med artikel 11 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1348/2014.

(23)

År 2021 bør være det første år, registrerede indberetningsmekanismer skal betale gebyrerne til dækning af de finansieringsberettigede omkostninger udpeget i det programmeringsdokument, som agenturets bestyrelse vedtager senest den 31. december 2020, jf. artikel 20 i forordning (EU) 2019/942.

(24)

Ved hver gebyrordnings ikrafttrædelse bør de registrerede indberetningsmekanismer have mulighed for at overveje, om de ønsker at opretholde deres registrering hos agenturet. De bør derfor, selv efter at have modtaget fakturaen på det årlige gebyr, kunne slippe for at betale gebyret ved at meddele agenturet, at de ønsker at ophæve deres registrering som registreret indberetningsmekanisme. I så fald bør de gives tid til at indføre alternative løsninger med henblik på opfyldelse af deres forpligtelser i medfør af forordning (EU) nr. 1227/2011, f.eks. benytte sig af en anden registreret indberetningsmekanismes tjenesteydelser. I de år, der følger efter det første år, bør de registrerede indberetningsmekanismer inden udgangen af året kunne beslutte, om de ønsker at opretholde deres status eller ej, uden dog at være berettiget til godtgørelse af allerede betalte gebyrer eller til at slippe for at betale forfaldne gebyrer.

(25)

I henhold til artikel 32, stk. 2, i forordning (EU) 2019/942 tager Kommissionen regelmæssigt disse gebyrers niveau op til fornyet overvejelse. Dette bør ske i forbindelse med evalueringen af agenturets opnåede resultater, jf. artikel 45 i forordning (EU) 2019/942. Et sådant krav bør ikke forhindre Kommissionen i at tage gebyrordningen op til fornyet overvejelse uafhængigt af disse evalueringer.

(26)

Nærværende afgørelse bør træde i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen, eftersom agenturets programmeringsdokument for perioden 2021-2023 som omhandlet i artikel 3, stk. 1, og artikel 3, stk. 2, skal vedtages i december 2020. Eftersom 2021 bør være det første år, registrerede indberetningsmekanismer skal betale gebyrerne, bør denne kommissionsafgørelse, med undtagelse af artikel 3, stk. 1, og artikel 3, stk. 2, ikke anvendes fra dens ikrafttræden, men fra den 1. januar 2021 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Genstand

Ved denne afgørelse fastsættes de gebyrer og den måde, hvorpå disse skal betales til Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (“agenturet”) for indsamling, behandling, bearbejdning og analyse af oplysninger, som markedsdeltagere eller enheder, der handler på deres vegne, indberetter i henhold til artikel 8 i forordning (EU) nr. 1227/2011.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning finder definitionerne på “fundamentale data” og “organiseret marked” i artikel 2, nr. 1), og artikel 2, nr. 4), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1348/2014 anvendelse.

Derudover forstås ved:

1)

“registreret indberetningsmekanisme”: en enhed registreret hos agenturet i overensstemmelse med artikel 11 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1348/2014 med henblik på indberetning af transaktionsregistreringer eller fundamentale data

2)

“transaktionsregistrering”: et enkelt datasæt, der indeholder oplysninger om en handel, en handelsordre, en kontrakt eller livscyklusoplysninger såsom ændringer, tidlig afslutning eller ændringer af handler, handelsordrer eller kontrakter, som indberettes til agenturet i overensstemmelse med artikel 3 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1348/2014

3)

“markedsdeltager”: en enhed, der er registreret hos medlemsstatens nationale regulerende myndighed i overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) nr. 1227/2011.

Artikel 3

Omkostninger dækket af gebyrerne

1.   I programmeringsdokumentet, der omfatter budgettet, og som vedtages af agenturets bestyrelse senest den 31. december hvert år, jf. artikel 20 i forordning (EU) 2019/942, udpeges de omkostninger, der kan finansieres af gebyrerne det følgende år, og der forelægges et skøn over de finansieringsberettigede omkostninger, der forventes finansieret af gebyrerne yderligere to år frem. Finansieringsberettigede omkostninger er omkostninger, inklusive indirekte omkostninger, der afholdes af agenturet i forbindelse med indsamling, behandling, bearbejdning og analyse af oplysninger indberettet af registrerede indberetningsmekanismer.

2.   I programmeringsdokumentet fastsættes det beløb, der skal dækkes af gebyrerne det følgende år. Beløbet kan:

(a)

ikke overstige de finansieringsberettigede omkostninger, jf. artikel 1

(b)

ikke være mindre end Unionens bidrag til agenturet, jf. Den Europæiske Unions almindelige budget for det pågældende år.

3.   Agenturet fremlægger i den konsoliderede årlige aktivitetsrapport, jf. artikel 48 i agenturets finansielle bestemmelser, detaljerede oplysninger om det beløb, der er opkrævet i gebyrer, og de omkostninger, der er dækket af disse gebyrer i tidligere år. Agenturet offentliggør de respektive afsnit af rapporten.

Artikel 4

Obligatoriske gebyrer

1.   Registrerede indberetningsmekanismer betaler et årligt gebyr beregnet i henhold til artikel 5. Alle gebyrer betales i EUR.

2.   Senest den 31. januar hvert år sender agenturet hver registreret indberetningsmekanisme en faktura på det årlige gebyr, der skal betales inden for en frist på fire uger. Fakturaen indeholder detaljerede oplysninger om, hvordan gebyret er beregnet. Agenturet og en registreret indberetningsmekanisme kan indgå aftale om, at fakturaer, der overstiger 250 000 EUR, betales i rater. Betalingsfristen for den sidste rate må ikke ligge senere end den 30. september.

3.   Når en enhed ansøger om at blive en registreret indberetningsmekanisme, fremsender agenturet en faktura til enheden på 50 % af fast tilmeldingsgebyr-komponenten, jf. artikel 5, stk. 1, litra a), og ansøgningen accepteres først, når fakturaen er betalt. Hvis agenturet afviser ansøgningen, fordi enheden ikke opfylder kravene i medfør af artikel 11 i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1348/2014, er enheden ikke berettiget til godtgørelse af det allerede betalte gebyr. Når en enhed er blevet registreret som registreret indberetningsmekanisme, fremsender agenturet en faktura til enheden på det resterende gebyr, som består af 50 % af fast tilmeldingsgebyr-komponenten, jf. artikel 5, stk. 1, litra a), og, medmindre den registrerede indberetningsmekanisme erklærer, at den udelukkende indberetter fundamentale data, transaktionsregistreringsgebyrbaseret-komponenten, jf. artikel 6, stk. 4.

4.   Registrerede indberetningsmekanismer, hvis registrering hos agenturet ophæves, er ikke berettigede til godtgørelse af allerede betalte gebyrer eller til at slippe for at betale forfaldne gebyrer. De betaler det fulde gebyr for det pågældende år, medmindre de senest den 31. december det foregående år havde meddelt agenturet, at de ikke længere ønsker at være registreret hos agenturet.

Artikel 5

Beregning af de individuelle årsgebyrer

1.   Det årsgebyr, som en registreret indberetningsmekanisme betaler, består af følgende komponenter:

(a)

fast tilmeldingsgebyr-komponenten på 9 000 EUR

(b)

transaktionsregistreringsgebyrbaseret-komponenten, som beregnes i henhold til artikel 6, medmindre den registrerede indberetningsmekanisme udelukkende indberetter fundamentale data

(c)

hvor det er relevant, et positivt eller negativt korrektionsbeløb til udligning af forskellene mellem det transaktionsregistreringsgebyr, der blev betalt det foregående år, og det transaktionsregistreringsgebyr, der skulle have været betalt i henhold til de faktiske indberetninger foretaget det foregående år.

Det i første afsnit, litra c), omhandlede korrektionsbeløb beregnes ved at trække det transaktionsregistreringsgebyr, der blev beregnet det foregående år, fra det transaktionsregistreringsgebyr, der er beregnet for indeværende år.

Hvis en registreret indberetningsmekanisme, der var nyregistreret det foregående år, beregnes det i første afsnit, litra c), omhandlede korrektionsbeløb ved at trække det i artikel 6, stk. 4, omhandlede beløb fra det transaktionsregistreringsgebyr, der er beregnet i indeværende år i henhold til artikel 6, stk. 5, efter division af sidstnævnte med 365 og multiplikation med antallet af kalenderdage fra registreringsdatoen til udgangen af det foregående år.

Et negativt korrektionsbeløb som omhandlet i første afsnit, litra c), kan ikke overstige det transaktionsregistreringsgebyr, der er beregnet for indeværende år.

2.   Skulle summen af de individuelle gebyrer, der beregnes for hver enkelt registreret indberetningsmekanisme i henhold til stk. 1, overstige det beløb, der skal dækkes af gebyrer, jf. artikel 3, stk. 2, nedsættes det individuelle gebyr, som hver registreret indberetningsmekanisme skal betale, ved at multiplicere det med en reduktionsfaktor, der beregnes som følger:

Image 1

Artikel 6

Beregning af transaktionsregistreringsgebyrbaseret-komponenten

1.   Transaktionsregistreringsgebyrbaseret-komponenten beregnes på grundlag af de transaktionsregistreringer, som hver registreret indberetningsmekanisme har indberettet det foregående år, på følgende måde:

(a)

agenturet identificerer de respektive registrerede indberetningsmekanismers dataklynger. En dataklynge består af en af følgende:

i)

alle transaktionsregistreringer vedrørende engrosenergiprodukter i henhold til artikel 3, stk. 1, litra a), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1348/2014, der stammer fra en specifik markedsdeltager, der benytter sig af et specifikt organiseret marked

ii)

alle transaktionsregistreringer vedrørende engrosenergiprodukter i henhold til artikel 3, stk. 1, litra a), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1348/2014, der stammer fra en specifik markedsdeltager, der ikke benytter sig af et specifikt organiseret marked

iii)

alle transaktionsregistreringer vedrørende engrosenergiprodukter i henhold til artikel 3, stk. 1, litra b), i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1348/2014, der stammer fra en specifik markedsdeltager

(b)

for hver dataklynge som omhandlet i litra a) identificerer agenturet gebyrets delkomponent i overensstemmelse med stk. 2 eller stk. 3

(c)

transaktionsregistreringsgebyrbaseret-komponenten er summen af de to delkomponenter identificeret i overensstemmelse med litra b).

2.   Gebyrets delkomponenter pr. dataklynge for transaktionsregistreringer, jf. stk. 1, litra a), nr. i) og nr. iii), er som følger:

Transaktionsregistreringer pr. dataklynge

Gebyrets delkomponent i EUR

1 til 1 000

250

1 001 til 10 000

500

10 001 til 100 000

1 000

100 001 til 1 mio.

2 000

Mere end 1 mio. og op til 10. mio.

4 000

Mere end 10 mio. og op til 100. mio.

8 000

Mere end 100 mio.

16 000

3.   Gebyrets delkomponenter pr. dataklynge for transaktionsregistreringer, jf. stk. 1, litra a), nr. ii), er som følger:

Transaktionsregistreringer pr. dataklynge

Gebyrets delkomponent i EUR

1 til 100

250

101 til 1 000

500

1 001 til 10 000

1 000

10 001 til 100 000

2 000

100 001 til 1 mio.

4 000

Mere end 1 mio. og op til 10. mio.

8 000

Mere end 10 mio.

16 000

4.   For en nyregistreret indberetningsmekanisme udgør transaktionsregistreringsgebyrbaseret-komponenten i registreringsåret 65 EUR pr. kalenderdag fra registreringsdatoen til udgangen af året. Den registrerede indberetningsmekanisme og agenturet kan aftale et andet beløb med henblik på bedre at afspejle den registrerede indberetningsmekanismes forventede indberetninger.

5.   For en registreret indberetningsmekanisme, der var nyregistreret det foregående år, justeres antallet af transaktionsregistreringer for hver dataklynge inden identifikation af gebyrets respektive delkomponenter, som følger:

Image 2

Artikel 7

Håndhævelse

1.   De fakturaer, der fremsendes af agenturet i medfør af artikel 4, stk. 2 eller 3, udgør en debetnota, jf. artikel 71 i agenturets finansielle bestemmelser.

2.   Agenturet træffer alle egnede retlige foranstaltninger til at sikre fuld betaling af de udstedte fakturaer og gør brug af de relevante bestemmelser, herunder om morarenter og inddrivelse, i agenturets finansielle bestemmelser.

3.   Hvis en registreret indberetningsmekanisme er bagud med betalingen af gebyret med mindst en måned, kan agenturet beslutte at afskære den registrerede indberetningsmekanisme fra at indberette oplysninger til agenturet, indtil gebyret er fuldt betalt.

Artikel 8

Overgangsbestemmelser gældende for 2021

Følgende særlige regler gælder for gebyrer betalt i 2021:

(a)

den tidligste frist for betaling af fakturaer, jf. artikel 4, stk. 2, som agenturet kan fastsætte, er den 31. marts 2021

(b)

registrerede indberetningsmekanismer, som senest den 31. marts 2021 meddeler agenturet, at de ikke længere ønsker at være registreret hos agenturet, har ikke pligt til at betale gebyret. De skal fortsat kunne indberette oplysninger frem til den 30. juni 2021

(c)

registrerede indberetningsmekanismer, som ikke betaler gebyret, kan afskæres fra at indberette oplysninger til agenturet, jf. artikel 7, stk. 3, tidligst fra den 1. juli 2021

(d)

artikel 5, stk. 1, litra c), finder ikke anvendelse på gebyrer opkrævet i 2021.

Artikel 9

Evaluering

Senest den 5. juli 2024 og hvert femte år derefter evaluerer Kommissionen gennemførelsen af denne afgørelse, når den foretager den i artikel 45 i forordning (EU) 2019/942 omhandlede evaluering.

Artikel 10

Ikrafttræden og anvendelse

Denne afgørelse træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2021.

Artikel 3, stk. 1 og 2, anvendes dog fra ikrafttrædelsesdatoen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 158 af 14.6.2019, s. 22.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (EUT L 326 af 8.12.2011, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1).

(4)  Afgørelse nr. 8/2019 truffet af bestyrelsen for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder af 21. juni 2019 om de finanselle bestemmelser for Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder.

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1348/2014 af 17. december 2014 om dataindberetning til gennemførelse af artikel 8, stk. 2, og artikel 8, stk. 6, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (EUT L 363 af 18.12.2014, s. 121).

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/944 af 5. juni 2019 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ændring af direktiv 2012/27/EU (EUT L 158 af 14.6.2019, s. 125).

(7)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/73/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for naturgas og om ophævelse af direktiv 2003/55/EF (EUT L 211 af 14.8.2009, s. 94).


Top