EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2151

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2151 af 17. december 2020 om fastsættelse af harmoniserede specifikationer for mærkning af engangsplastprodukter opført i del D i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/904 om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (EØS-relevant tekst)

C/2020/9199

OJ L 428, 18.12.2020, p. 57–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2151/oj

18.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 428/57


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/2151

af 17. december 2020

om fastsættelse af harmoniserede specifikationer for mærkning af engangsplastprodukter opført i del D i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/904 om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/904 af 5. juni 2019 om reduktion af visse plastprodukters miljøpåvirkning (1), særlig artikel 7, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv (EU) 2019/904 fastsættes generelle krav om mærkning af visse engangsplastprodukter, som ofte bortskaffes på en uhensigtsmæssig måde. Mærkningen bør oplyse forbrugerne om tilstedeværelsen af plast i produktet, affaldsbortskaffelsesmetoder, der skal undgås for det pågældende produkt, og den deraf følgende negative miljøpåvirkning fra henkastet affald eller andre uhensigtsmæssige former for affaldsbortskaffelse af produktet.

(2)

I henhold til direktiv (EU) 2019/904 fastsætter Kommissionen de harmoniserede specifikationer for mærkning af engangsplastprodukter opført i del D i bilaget til direktivet. De harmoniserede specifikationer for placeringen, størrelsen og designet af mærkningen bør tage højde for de forskellige produktgrupper, der er omfattet. Formatet, farverne, minimumsopløsningen og de skrifttypestørrelser, der skal anvendes, bør specificeres med henblik på at sikre, at hvert element af mærkningen er fuldt synlig.

(3)

Med henblik på at forstå vurderingsmekanismen, kravene bag mærkningerne og disses betydning, har Kommissionen evalueret de eksisterende mærkninger på baggrund af en onlineinteressentundersøgelse og markedsoversigten.

(4)

Kommissionen har hørt repræsentative forbrugergrupper og afprøvet mærkningen for at sikre, at den er effektiv og letforståelig og for at undgå vildledende oplysninger.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 39 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF (2)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Emballage

I denne forordning forstås ved »emballage« salgsemballage og multipak som defineret i artikel 3, nr. 1), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/62/EF (3).

Artikel 2

Harmoniserede specifikationer for mærkning

1.   De harmoniserede specifikationer for mærkning af hygiejnebind, tamponer og indføringshylstre til tamponer er fastsat i bilag I.

2.   De harmoniserede specifikationer for mærkning af vådservietter, dvs. forvædede servietter til personlig pleje og husholdningsbrug, er fastsat i bilag II.

3.   De harmoniserede specifikationer for mærkning af tobaksvarer med filtre og filtre, som markedsføres til anvendelse i kombination med tobaksvarer, er fastsat i bilag III.

4.   De harmoniserede specifikationer for mærkning af drikkebægre er fastsat i bilag IV.

Artikel 3

Sprog

Mærkningens oplysningstekst skal være skrevet på det eller de officielle sprog i den eller de medlemsstater, hvor engangsplastproduktet markedsføres.

Artikel 4

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 3. juli 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 155 af 12.6.2019, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/98/EF af 19. november 2008 om affald og om ophævelse af visse direktiver (EUT L 312 af 22.11.2008, s. 3).

(3)  Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 94/62/EF af 20. december 1994 om emballage og emballageaffald (EFT L 365 af 31.12.1994, s. 10).


BILAG I

Harmoniserede specifikationer for mærkning af hygiejnebind, tamponer og indføringshylstre til tamponer

1.   

Følgende trykte mærkning skal være anbragt på hygiejnebindsemballage med et overfladeareal på 10 cm2 eller derover:

Image 1

Bemærk

:

Den sorte ramme om mærkningen er ikke en del af mærkningen. Formålet med den sorte ramme er at tydeliggøre den tynde, hvide ramme, der omkranser mærkningen, som ellers ville forsvinde mod papirets hvide baggrund.

Uanset første punktum i dette punkt kan mærkningen af hygiejnebindsemballage, der markedsføres før den 4. juli 2022, ske ved påklæbning af klistermærker.

2.   

Følgende trykte mærkning skal være anbragt på emballage til tamponer og indføringshylstre til tamponer med et overfladeareal på 10 cm2 eller derover:

Image 2

Bemærk

:

Den sorte ramme om mærkningen er ikke en del af mærkningen. Formålet med den sorte ramme er at tydeliggøre den tynde, hvide ramme, der omkranser mærkningen, som ellers ville forsvinde mod papirets hvide baggrund.

Uanset første punktum i dette punkt kan mærkningen af emballage til tamponer og indføringshylstre til tamponer, der markedsføres før den 4. juli 2022, ske ved påklæbning af klistermærker.

3.   

Mærkningen i nr. 1 og 2 skal opfylde kravene i nærværende punkt.

a)

Mærkningens placering

Mærkningen skal anbringes horisontalt på emballagens ydre side, enten på forsiden eller på toppen af emballagen, alt efter hvad der er mest synligt.

Kan hele mærkningen i minimumsstørrelsen ikke anbringes på forsiden eller toppen af emballagens yderside, kan den anbringes delvist på to sider af emballagen, dvs. top og forside eller forside og side, alt efter hvad der er mest synligt.

Hvis det ikke er muligt at anbringe mærkningen horisontalt pga. emballagens form eller størrelse, kan den roteres 90° og anbringes vertikalt.

Mærkningens to rubrikker må ikke adskilles.

Mærkningen må ikke rives i stykker eller blive ulæselig, når emballagen åbnes som angivet i eventuelle instruktioner.

b)

Mærkningens størrelse

Mærkningen skal bestå af to rubrikker i samme størrelse med henholdsvis rød og blå baggrund anbringes ved siden af hinanden samt en rektangulær rubrik med oplysningsteksten »PLASTIK I PRODUKTET«, der anbringes neden under de to lige store rubrikker. Forholdet mellem mærkningens højde og længde skal være 1:2.

Hvis forsidens eller toppens overfladeareal, på hvilken emballagens mærkning er anbragt, er mindre end 65 cm2, skal mærkningens minimumsstørrelse være 1,4 cm gange 2,8 cm (3,92 cm2). I alle andre tilfælde skal mærkningen dække mindst 6 % af det overfladeareal, den er anbragt på. Dog er den maksimalt krævede størrelse på mærkningen 3 cm gange 6 cm (18 cm2).

c)

Mærkningens design

Mærkningens design skal gengives uden tilføjelse af nogen form for effekter, justering af farverne, retouchering eller udvidelse af baggrunden. Mærkningen skal være gengivet i en opløsning på mindst 300 dpi (pixels pr. tomme), når den er trykt i faktisk størrelse. Mærkningen skal være omkranset af en tynd, hvid ramme.

Oplysningsteksten »PLASTIK I PRODUKTET« skal skrives med store bogstaver og med skrifttypen Helvetica Bold. Skriftstørrelsen skal som minimum være 5 pt og som maksimum være 14 pt.

Hvis oplysningsteksten oversættes til et eller flere af medlemsstaternes officielle sprog, skal den oversatte oplysningstekst anbringes enten lige under mærkningen eller inde i den rektangulære, sorte rubrik under det første sprog, men skal i alle tilfælde være klart synlig. I særlige tilfælde, hvor der er begrænset plads på forsiden eller toppen af emballagen, kan oplysningstekst oversat til et eller flere af medlemsstaternes officielle sprog anbringes et andet sted på emballagen, så tæt på mærkningen som muligt, men skal i alle tilfælde være klart synlig. Den oversatte oplysningstekst skal skrives med store bogstaver og med skrifttypen Helvetica Bold. Skriftstørrelsen skal som minimum være 5 pt og som maksimum være 14 pt. Hvis oplysningsteksten oversat til yderligere sprog anbringes inde i den rektangulære, sorte rubrik, er det muligt at afvige fra den maksimalt krævede størrelse på mærkningen.

Farver med følgende farvekoder skal anvendes:

Hvid: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

Sort: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

Rød: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

Blå: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0


BILAG II

Harmoniserede specifikationer for mærkning af vådservietter

1.   

Følgende trykte mærkning skal være anbragt på emballage til vådservietter (dvs. forvædede servietter til personlig pleje og husholdningsbrug) med et overfladeareal på 10 cm2 eller derover

Image 3

Bemærk

:

Den sorte ramme om mærkningen er ikke en del af mærkningen. Formålet med den sorte ramme er at tydeliggøre den tynde, hvide ramme, der omkranser mærkningen, som ellers ville forsvinde mod papirets hvide baggrund.

Uanset første punktum i dette punkt kan mærkningen af emballage til vådservietter, der markedsføres før den 4. juli 2022, ske ved påklæbning af klistermærker.

2.   

Mærkningen skal opfylde kravene i nærværende punkt.

a)

Mærkningens placering

Mærkningen skal anbringes horisontalt på emballagens ydre side, enten på forsiden eller på toppen af emballagen, alt efter hvad der er mest synligt.

Kan hele mærkningen i minimumsstørrelsen ikke anbringes på forsiden eller toppen af emballagens yderside, kan den anbringes delvist på to sider af emballagen, dvs. top og forside eller forside og side, alt efter hvad der er mest synligt.

Hvis det ikke er muligt at anbringe mærkningen horisontalt pga. emballagens form eller størrelse, kan den roteres 90° og anbringes vertikalt.

Mærkningens to rubrikker må ikke adskilles.

Mærkningen må ikke rives i stykker eller blive ulæselig, når emballagen åbnes som angivet i eventuelle instruktioner.

b)

Mærkningens størrelse

Mærkningen skal bestå af to rubrikker i samme størrelse med henholdsvis rød og blå baggrund anbringes ved siden af hinanden samt en rektangulær rubrik med oplysningsteksten »PLASTIK I PRODUKTET«, der anbringes neden under de to lige store rubrikker. Forholdet mellem mærkningens højde og længde skal være 1:2.

Hvis forsidens eller toppens overfladeareal, på hvilken emballagens mærkning er anbragt, er mindre end 65 cm2, skal mærkningens størrelse som minimum være 1,4 cm gange 2,8 cm (3,92 cm2). I alle andre tilfælde skal mærkningen dække mindst 6 % af det overfladeareal, den er anbragt på. Dog er den maksimalt krævede størrelse på mærkningen 3 cm gange 6 cm (18 cm2).

c)

Mærkningens design

Mærkningens design skal gengives uden tilføjelse af nogen form for effekter, justering af farverne, retouchering eller udvidelse af baggrunden. Mærkningen skal være gengivet i en opløsning på mindst 300 dpi (pixels pr. tomme), når den er trykt i faktisk størrelse. Mærkningen skal være omkranset af en tynd, hvid ramme.

Oplysningsteksten »PLASTIK I PRODUKTET« skal skrives med store bogstaver og med skrifttypen Helvetica Bold. Skriftstørrelsen skal som minimum være 5 pt og som maksimum være 14 pt.

Hvis oplysningsteksten oversættes til et eller flere af medlemsstaternes officielle sprog, skal den oversatte oplysningstekst anbringes enten lige under mærkningen eller inde i den rektangulære, sorte rubrik under det første sprog, men skal i alle tilfælde være klart synlig. I særlige tilfælde, hvor der er begrænset plads på forsiden eller toppen af emballagen, kan oplysningstekst oversat til et eller flere af medlemsstaternes officielle sprog anbringes et andet sted på emballagen, så tæt på mærkningen som muligt, men skal i alle tilfælde være klart synlig. Den oversatte oplysningstekst skal skrives med store bogstaver og med skrifttypen Helvetica Bold. Skriftstørrelsen skal som minimum være 5 pt og som maksimum være 14 pt. Hvis oplysningsteksten oversat til yderligere sprog anbringes inde i den rektangulære, sorte rubrik, er det muligt at afvige fra den maksimalt krævede størrelse på mærkningen.

Farver med følgende farvekoder skal anvendes:

Hvid: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

Sort: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

Rød: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

Blå: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0


BILAG III

Harmoniserede specifikationer for mærkning af tobaksvarer med filtre og filtre, som markedsføres til anvendelse i kombination med tobaksvarer

1.   

Enkeltpakning som defineret i artikel 2, nr. 30), i direktiv 2014/40/EF (»enkeltpakning«) og ydre emballage som defineret i artikel 2, nr. 29), i direktiv 2014/40/EF (»ydre emballage«) beregnet til tobaksvarer med filtre med et overfladeareal på 10 cm2 eller mere og følgende trykte mærkning skal være anbragt på emballage til filtre, som markedsføres til anvendelse i kombination med tobaksvarer, med et overfladeareal på 10 cm2 eller derover:

Image 4

Bemærk

:

Den sorte ramme om mærkningen er ikke en del af mærkningen. Formålet med den sorte ramme er at tydeliggøre den tynde, hvide ramme, der omkranser mærkningen, som ellers ville forsvinde mod papirets hvide baggrund.

Uanset første punktum i dette punkt kan mærkningen af enkeltpakninger og ydre emballage beregnet til tobaksvarer med filtre og emballage til filtre, som markedsføres til anvendelse i kombination med tobaksvarer, som markedsføres før den 4. juli 2022, ske ved påklæbning af klistermærker.

2.   

Mærkningen skal opfylde kravene i nærværende punkt.

a)

Mærkningens placering

i)

Tobaksvarer med filtre

Mærkningen skal anbringes horisontalt på bagsiden af enkeltpakningsemballagens yderside og på den ydre emballage.

Kan mærkningen i minimumsstørrelsen ikke anbringes horisontalt på bagsiden af enkeltpakningsemballagens yderside, kan den roteres 90° og anbringes vertikalt på bagsiden eller på et sideareal på enkeltpakningsemballagens yderside. I alle tilfælde skal den være klart synlig.

Mærkningens to rubrikker må ikke adskilles.

Mærkningen må ikke på nogen måde hæmme synligheden af de sundhedsadvarsler, der er påkrævet i henhold til direktiv 2014/40/EU.

Mærkningen må ikke dækkes helt eller delvist af andre etiketter eller banderoler.

Mærkningen må ikke rives i stykker eller blive ulæselig, når enkeltpakningen eller den ydre emballage åbnes som angivet i eventuelle instruktioner.

ii)

Filtre, som markedsføres til anvendelse i kombination med tobaksvarer

Mærkningen skal anbringes horisontalt på emballagens ydre side, enten på forsiden eller på toppen af emballagen, alt efter hvad der er mest synligt.

Kan hele mærkningen i minimumsstørrelsen ikke anbringes på forsiden eller toppen af emballagens yderside, kan den anbringes horisontalt og delvist på to sider af emballagen, dvs. top og forside eller forside og side, alt efter hvad der er mest synligt.

Hvis det ikke er muligt at anbringe mærkningen horisontalt pga. emballagens form eller størrelse, kan den roteres 90° og anbringes vertikalt.

Mærkningens to rubrikker må ikke adskilles.

Mærkningen må ikke rives i stykker eller blive ulæselig, når emballagen åbnes som angivet i eventuelle instruktioner.

b)

Mærkningens størrelse

Mærkningen skal bestå af to rubrikker i samme størrelse med henholdsvis rød og blå baggrund anbragt ved siden af hinanden samt en rektangulær rubrik med oplysningsteksten »PLASTIK I FILTERET«, der anbringes neden under de to lige store rubrikker. Forholdet mellem mærkningens højde og længde skal være 1:2.

i)

Tobaksvarer med filtre

Hvis bagsiden af enkeltpakningsemballagens yderside er mindre end 65 cm2, skal mærkningens størrelse som minimum være 1,4 cm gange 2,8 cm (3,92 cm2). I alle andre tilfælde skal mærkningen dække mindst 6 % af det overfladeareal, den er anbragt på. Dog er den maksimalt krævede størrelse på mærkningen 3 cm gange 6 cm (18 cm2).

ii)

Filtre, som markedsføres til anvendelse i kombination med tobaksvarer

Hvis forsidens eller toppens overfladeareal, på hvilken emballagens mærkning er anbragt, er mindre end 65 cm2, skal mærkningens minimumsstørrelse være 1,4 cm gange 2,8 cm (3,92 cm2). I alle andre tilfælde skal mærkningen dække mindst 6 % af det overfladeareal, den er anbragt på. Dog er den maksimalt krævede størrelse på mærkningen 3 cm gange 6 cm (18 cm2).

c)

Mærkningens design

Mærkningens design skal gengives uden tilføjelse af nogen form for effekter, justering af farverne, retouchering eller udvidelse af baggrunden. Mærkningen skal være gengivet i en opløsning på mindst 300 dpi (pixels pr. tomme), når den er trykt i faktisk størrelse. Mærkningen skal være omkranset af en tynd, hvid ramme.

Oplysningsteksten »PLASTIK I FILTERET« skal skrives med store bogstaver og med skrifttypen Helvetica Bold. Skriftstørrelsen skal som minimum være 5 pt og som maksimum være 14 pt.

Hvis oplysningsteksten oversættes til et eller flere af medlemsstaternes officielle sprog, skal den oversatte oplysningstekst anbringes enten lige under mærkningen eller inde i den rektangulære, sorte rubrik under det første sprog, men skal i alle tilfælde være klart synlig. I særlige tilfælde, hvor der er begrænset plads på forsiden eller toppen af emballagen, kan oplysningstekst oversat til et eller flere af medlemsstaternes officielle sprog anbringes et andet sted på emballagen, så tæt på mærkningen som muligt, men skal i alle tilfælde være klart synlig. Den oversatte oplysningstekst skal skrives med store bogstaver og med skrifttypen Helvetica Bold. Skriftstørrelsen skal som minimum være 5 pt og som maksimum være 14 pt. Hvis oplysningsteksten oversat til yderligere sprog anbringes inde i den rektangulære, sorte rubrik, er det muligt at afvige fra den maksimalt krævede størrelse på mærkningen.

Farver med følgende farvekoder skal anvendes:

Hvid: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

Sort: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

Rød: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

Blå: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0


BILAG IV

Harmoniserede specifikationer for mærkning af drikkebægre

1.   

Følgende trykte mærkning skal være anbragt på drikkebægre delvist lavet af plastik:

Image 5

Bemærk

:

Den sorte ramme om mærkningen er ikke en del af mærkningen. Formålet med den sorte ramme er at tydeliggøre den tynde, hvide ramme, der omkranser mærkningen, som ellers ville forsvinde mod papirets hvide baggrund.

Uanset første punktum i dette punkt kan mærkningen af drikkebægre delvist lavet af plastik, der markedsføres før den 4. juli 2022, ske ved påklæbning af klistermærker.

2.   

Følgende indgraverede/prægede mærkning skal være anbragt på drikkebægre lavet af plastik:

Image 6

Bemærk

:

Den sorte ramme om mærkningen er ikke en del af mærkningen. Formålet med den sorte kant er at skabe kontrast til papirets hvide baggrund.

Uanset første punktum i dette punkt kan mærkningen af drikkebægre lavet af plastik, der markedsføres før den 4. juli 2022, ske ved påklæbning af klistermærker.

Image 7

Bemærk

:

Den sorte ramme om mærkningen og den grå baggrund er ikke en del af mærkningen. Formålet med den sorte kant er at skabe kontrast til papirets hvide baggrund.

3.   

Mærkningen af drikkebægre delvist lavet af plastik skal opfylde kravene i nærværende punkt.

a)

Mærkningens placering

i)

Traditionelle bægre

Mærkningen skal anbringes horisontalt på bagsiden af bægrets yderside, væk fra randen for at undgå kontakt med forbrugerens mund ved brug. Mærkningen må ikke anbringes under bunden af bægret.

ii)

Bægre af champagnetypen

Mærkningen skal anbringes horisontalt på bagsiden af bægrets yderside, inkl. den øvre side af foden, der holder bægrets stilk. Mærkningen skal anbringes væk fra randen for at undgå kontakt med forbrugerens mund ved brug. Mærkningen må ikke anbringes under bunden af bægret.

Hvis det ikke er muligt at anbringe mærkningen horisontalt pga. bægrets form eller størrelse, kan den roteres 90° og anbringes vertikalt.

Mærkningens to rubrikker må ikke adskilles.

b)

Mærkningens størrelse

Mærkningen skal bestå af to rubrikker i samme størrelse med henholdsvis rød og blå baggrund anbringes ved siden af hinanden samt en rektangulær rubrik med oplysningsteksten »PLASTIK I PRODUKTET«, der anbringes neden under de to lige store rubrikker. Forholdet mellem mærkningens højde og længde skal være 1:2.

Hvad angår bægre med en volumen på mindre end 500 ml skal mærkningens størrelse som minimum være 1,4 cm gange 2,8 cm (3,92 cm2).

Hvad angår bægre med en volumen på 500 ml eller mere skal mærkningens størrelse som minimum være 1,6 cm gange 3,2 cm (5,12 cm2).

c)

Mærkningens design

Mærkningens design skal gengives uden tilføjelse af nogen form for effekter, justering af farverne, retouchering eller udvidelse af baggrunden. Mærkningen skal være gengivet i en opløsning på mindst 300 dpi (pixels pr. tomme), når den er trykt i faktisk størrelse. Mærkningen skal være omkranset af en tynd, hvid ramme.

Oplysningsteksten »PLASTIK I PRODUKTET« skal skrives med store bogstaver og med skrifttypen Helvetica Bold. Skriftstørrelsen skal som minimum være 5 pt, hvad angår bægre med en volumen på mindre end 500 ml, og 6 pt, hvad angår bægre med en volumen på 500 ml eller mere.

Hvis oplysningsteksten oversættes til et eller flere af medlemsstaternes officielle sprog, skal den oversatte oplysningstekst anbringes enten lige under mærkningen eller inde i den rektangulære, sorte rubrik under det første sprog, men skal i alle tilfælde være klart synlig. I særlige tilfælde, hvor der er begrænset plads på bægrets ydre overflade, kan oplysningstekst oversat til et eller flere af medlemsstaternes officielle sprog anbringes et andet sted på bægret, så tæt på mærkningen som muligt, men skal i alle tilfælde være klart synlig. Den oversatte oplysningstekst skal skrives med store bogstaver og med skrifttypen Helvetica Bold. Skriftstørrelsen skal som minimum være 5 pt, hvad angår bægre med en volumen på mindre end 500 ml, og 6 pt, hvad angår bægre med en volumen på 500 ml eller mere. Hvis oplysningsteksten oversat til yderligere sprog anbringes inde i den rektangulære, sorte rubrik, er det muligt at afvige fra den maksimalt krævede størrelse på mærkningen.

Farver med følgende farvekoder skal anvendes:

Hvid: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

Sort: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

Rød: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

Blå: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0

4.   

Mærkningen af drikkebægre lavet af plastik skal opfylde kravene i nærværende punkt.

a)

Mærkningens placering

i)

Traditionelle bægre

Mærkningen skal anbringes horisontalt på bægrets ydre side, hvor end det er mest synligt. Mærkningen må ikke anbringes under bunden af bægret. Når der er tale om trykt mærkning, skal den anbringes væk fra randen for at undgå kontakt med forbrugerens mund ved brug. Hvis der er tale om rillede bægre, må mærkningen ikke være præget/indgraveret på rillerne.

ii).

Bægre af champagnetypen

Mærkningen skal anbringes horisontalt på bagsiden af bægrets yderside, inkl. den øvre side af foden, der holder bægrets stilk, hvor end det er mest synligt. Mærkningen må ikke anbringes under bunden af bægret. Når der er tale om trykt mærkning, skal den anbringes væk fra randen for at undgå kontakt med forbrugerens mund ved brug. Hvis der er tale om rillede bægre, må mærkningen ikke være præget/indgraveret på rillerne.

Hvis det ikke er muligt at anbringe mærkningen horisontalt pga. bægrets form eller størrelse, kan den roteres 90° og anbringes vertikalt.

b)

Mærkningens størrelse

Mærkningen skal have en rektangulær form, og forholdet mellem højde og længde skal være 1:2.

Hvad angår bægre med en volumen på mindre end 500 ml skal mærkningens størrelse som minimum være 1,4 cm gange 2,8 cm (3,92 cm2).

Hvad angår bægre med en volumen på 500 ml eller mere skal mærkningens størrelse som minimum være 1,6 cm gange 3,2 cm (5,12 cm2).

c)

Mærkningens design

i)

Trykt

Mærkningens design skal gengives i sort blæk uden tilføjelse af nogen form for effekter, retouchering eller udvidelse af baggrunden. Mærkningen skal være gengivet i en opløsning på mindst 300 dpi (pixels pr. tomme), når den er trykt i faktisk størrelse. Kontrasten til baggrunden skal være stor nok til at mærkningen er let læselig. Med henblik herpå skal mærkningen printes i en af følgende farver:

Hvid: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

Sort: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100

Rød: C = 0/M = 90/Y = 60/K = 0

Blå: C = 60/M = 0/Y = 0/K = 0

ii)

Indgraveret/Præget

Mærkningens design skal gengives uden tilføjelse af effekter, retouchering eller udvidelse af baggrunden. Det hvide omrids som vist i mærkningen under punkt 1 og 2 i dette bilag repræsenterer de linjer, der skal indgraveres eller præges på bægret.

Oplysningsteksten »LAVET AF PLASTIK« skal skrives med store bogstaver og med skrifttypen Helvetica Bold. Skriftstørrelsen skal som minimum være 5 pt, hvad angår bægre med en volumen på mindre end 500 ml, og 6 pt, hvad angår bægre med en volumen på 500 ml eller mere.

Hvis oplysningsteksten oversættes til et eller flere af medlemsstaternes officielle sprog, skal den oversatte oplysningstekst anbringes enten lige under mærkningen eller inde i den rektangulære, sorte rubrik under det første sprog, men skal i alle tilfælde være klart synlig. I særlige tilfælde, hvor der er begrænset plads på bægrets ydre overflade, kan oplysningstekst oversat til et eller flere af medlemsstaternes officielle sprog anbringes et andet sted på bægret, så tæt på mærkningen som muligt, men skal i alle tilfælde være klart synlig. Den oversatte oplysningstekst skal skrives med store bogstaver og med skrifttypen Helvetica Bold. Skriftstørrelsen skal som minimum være 5 pt, hvad angår bægre med en volumen på mindre end 500 ml, og 6 pt, hvad angår bægre med en volumen på 500 ml eller mere.

Når der er tale om trykt mærkning, skal farver med følgende farvekoder anvendes:

Hvid: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 0

Sort: C = 0/M = 0/Y = 0/K = 100


Top