EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2109

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/2109 af 16. december 2020 om ændring af beslutning 93/52/EØF, 2003/467/EF, 2004/558/EF og 2008/185/EF for så vidt angår listen over medlemsstater og regioner deraf, som anerkendes som officielt frie for en række landdyrsygdomme (meddelt under nummer C(2020) 9301) (EØS-relevant tekst)

C/2020/9301

OJ L 427, 17.12.2020, p. 4–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; stiltiende ophævelse ved 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2109/oj

17.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 427/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2020/2109

af 16. december 2020

om ændring af beslutning 93/52/EØF, 2003/467/EF, 2004/558/EF og 2008/185/EF for så vidt angår listen over medlemsstater og regioner deraf, som anerkendes som officielt frie for en række landdyrsygdomme

(meddelt under nummer C(2020) 9301)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (1), særlig artikel 9, stk. 2, og artikel 10, stk. 2, og

under henvisning til Rådets direktiv 91/68/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder inden for Fællesskabet (2), særlig bilag A, kapitel 1, afsnit II,

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 64/432/EØF er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med kvæg og svin i Unionen. Direktivet fastsætter, på hvilke betingelser medlemsstaterne eller regioner deraf kan anerkendes som officielt frie for tuberkulose, brucellose, enzootisk kvægleukose og infektiøs bovin rhinotracheitis for så vidt angår kvægbesætninger og Aujeszkys sygdom for så vidt angår svinebestande.

(2)

Selv om Kanaløerne og Isle of Man, som selvstyrende afhængige områder under den britiske krone, ikke er en del af Unionen, er de underlagt en særlig begrænset ordning med Unionen. Som følge heraf foreskriver Rådets forordning (EØF) nr. 706/73 (3), at ved anvendelsen af regler om bl.a. dyresundhedslovgivning skal Det Forenede Kongerige, Kanaløerne og Isle of Man behandles som én medlemsstat.

(3)

Ved direktiv 91/68/EØF er der fastsat dyresundhedsmæssige betingelser for samhandelen med får og geder i Unionen. Direktivet fastsætter, på hvilke betingelser medlemsstaterne eller regioner deraf kan anerkendes som officielt frie for brucellose (B. melitensis) for så vidt angår får og geder.

(4)

I henhold til artikel 2 i Kommissionens beslutning 93/52/EØF (4) er de medlemsstater, der er opført i bilag I til beslutningen, anerkendt som officielt frie for brucellose (B. melitensis) for så vidt angår får og geder i overensstemmelse med betingelserne i direktiv 91/68/EØF. Det Forenede Kongerige er anført i bilag I til nævnte beslutning som officielt frit for brucellose (B. melitensis).

(5)

Ifølge artikel 1 i Kommissionens beslutning 2003/467/EF (5) er de regioner i medlemsstaterne, der er anført i kapitel 2 i bilag I til beslutningen, erklæret officielt tuberkulosefrie for så vidt angår kvægbesætninger, jf. betingelserne i direktiv 64/432/EØF. Med hensyn til Det Forenede Kongerige er territorierne Skotland og Isle of Man anført som officielt tuberkulosefrie regioner.

(6)

Ifølge artikel 2 i beslutning 2003/467/EF er de regioner i medlemsstaterne, der er anført i kapitel 2 i bilag II til beslutningen, erklæret officielt frie for brucellose for så vidt angår kvægbesætninger, jf. betingelserne i direktiv 64/432/EØF. Med hensyn til Det Forenede Kongerige er territorierne England, Skotland og Wales, Nordirland og Isle of Man anført som regioner, der er officielt frie for brucellose.

(7)

Ifølge artikel 3 i beslutning 2003/467/EF er de medlemsstater og regioner deraf, der er anført i bilag III til beslutningen, erklæret officielt frie for enzootisk kvægleukose for så vidt angår kvægbesætninger, jf. betingelserne i direktiv 64/432/EØF. Det Forenede Kongerige er i kapitel 1 i bilag III til beslutning 2003/467/EF anført som en medlemsstat, der er officielt fri for enzootisk kvægleukose, og i kapitel 2 i samme bilag er Jersey og Isle of Man anført som regioner, der er officielt frie for enzootisk kvægleukose.

(8)

I Kommissionens beslutning 2004/558/EF (6) er de medlemsstater og regioner deraf anført, som har tilladelse til at anvende supplerende garantier med hensyn til infektiøs bovin rhinotracheitis i overensstemmelse med artikel 9 og 10 i direktiv 64/432/EØF. Jersey er anført i bilag II til nævnte beslutning som en region, hvor der gælder supplerende garantier for infektiøs bovin rhinotracheitis i overensstemmelse med artikel 10 i direktiv 64/432/EØF.

(9)

Der er ved Kommissionens beslutning 2008/185/EF (7) fastsat supplerende garantier vedrørende flytning af svin mellem medlemsstaterne. Disse garantier har betydning for klassifikationen af medlemsstaterne eller regioner deraf for så vidt angår deres sygdomsstatus med hensyn til Aujeszkys sygdom. Det Forenede Kongerige er anført i bilag I til nævnte beslutning som officielt frit for Aujeszkys sygdom. I punkt 2, litra d), i bilag III til nævnte beslutning anføres de institutter, der er ansvarlige for at kontrollere kvaliteten af ELISA-metoden i hver enkelt medlemsstat. Blandt de anførte institutter er der et i Det Forenede Kongerige. I overensstemmelse med afsnit 36 i bilag 2 til protokollen om Irland/Nordirland må henvisninger til nationale referencelaboratorier i de retsakter, der er anført derunder, ikke læses således, at de omfatter referencelaboratoriet i Det Forenede Kongerige.

(10)

I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab (udtrædelsesaftalen), særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol, finder direktiv 64/432/EØF og 91/68/EØF og Kommissionens retsakter, der har disse som retsgrundlag, anvendelse på og i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland efter overgangsperiodens udløb som fastsat i udtrædelsesaftalen. Derfor bør henvisningerne til Det Forenede Kongerige i bilag I til beslutning 93/52/EØF, i kapitel 2 i bilag II til beslutning 2003/467/EF og i kapitel 1 til bilag III til samme beslutning samt i bilag I til beslutning 2008/185/EF erstattes af henvisninger til Der Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.

(11)

Derudover er det nødvendigt at fjerne henvisningerne til Det Forenede Kongerige fra kapitel 2 i bilag I til beslutning 2003/467/EF og fra kapitel 2 i bilag III til samme beslutning samt fra bilag II til beslutning 2004/558/EF og fra bilag III til beslutning 2008/185/EF.

(12)

Beslutning 93/52/EØF, 2003/467/EF, 2004/558/EF og 2008/185/EF bør derfor ændres.

(13)

Da den overgangsperiode, der er fastsat i udtrædelsesaftalen, udløber den 31. december 2020, bør denne afgørelse finde anvendelse fra den 1. januar 2021.

(14)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I til beslutning 93/52/EØF, kapitel 2 i bilag II og kapitel 1 i bilag III til beslutning 2003/467/EF og bilag I til beslutning 2008/185/EF ændres som anført i bilag I til denne forordning.

Artikel 2

Kapitel 2 i bilag I og kapitel 2 i bilag III til beslutning 2003/467/EF, bilag II til beslutning 2004/558/EF og bilag III til beslutning 2008/185/EF ændres som anført i bilag II til denne afgørelse.

Artikel 3

Denne afgørelse anvendes fra den 1. januar 2021.

Artikel 4

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2020.

På Kommissionens vegne

Stella KYRIAKIDES

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  EFT L 46 af 19.2.1991, s. 19.

(3)  Rådets forordning (EØF) nr. 706/73 af 12. marts 1973 om de fællesskabsbestemmelser, der skal finde anvendelse på Kanaløerne og øen Man for samhandel med hensyn til landbrugsvarer (EFT L 68 af 15.3.1973, s. 1).

(4)  Kommissionens beslutning 93/52/EØF af 21. december 1992 om konstatering af at bestemte medlemsstater eller regioner overholder betingelserne for brucellose (B. melitensis), og om anerkendelse af deres status som medlemsstat eller region, der er officielt fri for denne sygdom (EFT L 13 af 21.1.1993, s. 14).

(5)  Kommissionens beslutning 2003/467/EF af 23. juni 2003 om fastlæggelse af kvægbesætningers status i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstater som officielt fri for tuberkulose, brucellose og enzootisk kvægleukose (EUT L 156 af 25.6.2003, s. 74).

(6)  Kommissionens beslutning 2004/558/EF af 15. juli 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår supplerende garantier med hensyn til IBR i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med kvæg og godkendelse af de udryddelsesprogrammer, som visse medlemsstater har forelagt (EUT L 249 af 23.7.2004, s. 20).

(7)  Kommissionens beslutning 2008/185/EF af 21. februar 2008 om supplerende garantier med hensyn til Aujeszkys sygdom i medlemsstaternes samhandel med svin og om kriterier for de oplysninger, der skal gives om sygdommen (EUT L 59 af 4.3.2008, s. 19).


BILAG I

Del 1

I bilag I til beslutning 93/52/EØF affattes tabellen således:

»ISO-kode

Medlemsstat  (*1)

BE

Belgien

CZ

Tjekkiet

DK

Danmark

DE

Tyskland

EE

Estland

IE

Irland

CY

Cypern

LV

Letland

LT

Litauen

LU

Luxembourg

HU

Ungarn

NL

Nederlandene

AT

Østrig

PL

Polen

RO

Rumænien

SI

Slovenien

SK

Slovakiet

FI

Finland

SE

Sverige

UK(NI)

Det Forenede Kongerige (Nordirland)

Del 2

I kapitel 2 i bilag II til beslutning 2003/467/EF foretages følgende ændringer:

1)

Titlen affattes således:

»Regioner i medlemsstaterne, der er officielt frie for brucellose  (*2)

(*2)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol, omfatter henvisninger til medlemsstater i dette bilag Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.«"

2)

Oplysningerne om Det Forenede Kongerige affattes således:

»Det Forenede Kongerige (Nordirland)

Nordirland.«

Del 3

I kapitel 1 i bilag III til beslutning 2003/467/EF affattes tabellen således:

»ISO-kode

Medlemsstat (*3)

BE

Belgien

CZ

Tjekkiet

DK

Danmark

DE

Tyskland

EE

Estland

IE

Irland

CY

Cypern

LV

Letland

LT

Litauen

LU

Luxembourg

HU

Ungarn

NL

Nederlandene

AT

Østrig

PL

Polen

RO

Rumænien

SI

Slovenien

SK

Slovakiet

FI

Finland

SE

Sverige

UK(NI)

Det Forenede Kongerige (Nordirland)

Del 4

I bilag I til beslutning 2008/185/EF foretages følgende ændringer:

1)

Titlen affattes således:

»Medlemsstater  (*4) eller regioner deraf, der er frie for Aujeszkys sygdom, og hvor vaccination er forbudt

(*4)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol, omfatter henvisninger til medlemsstater i dette bilag Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.«"

2)

Oplysningerne om Det Forenede Kongerige affattes således:

»UK(NI)

Det Forenede Kongerige (Nordirland)

Nordirland.«


(*2)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol, omfatter henvisninger til medlemsstater i dette bilag Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.«

(*4)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol, omfatter henvisninger til medlemsstater i dette bilag Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.««


(*1)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol, omfatter henvisninger til medlemsstater i dette bilag Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.«

(*3)  I overensstemmelse med aftalen om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 5, stk. 4, i protokollen om Irland/Nordirland sammenholdt med bilag 2 til nævnte protokol, omfatter henvisninger til medlemsstater i dette bilag Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland.«


BILAG II

Del 1

I kapitel 2 i bilag I til beslutning 2003/467/EF udgår oplysningerne om Det Forenede Kongerige.

Del 2

I kapitel 2 i bilag III til beslutning 2003/467/EF udgår oplysningerne om Det Forenede Kongerige.

Del 3

I bilag II til beslutning 2004/558/EF udgår oplysningerne om Det Forenede Kongerige.

Del 4

I punkt 2, litra d), i bilag III til beslutning 2008/185/EF udgår oplysningerne om Det Forenede Kongerige.


Top