EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2115

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/2115 af 16. december 2020 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 for så vidt angår den midlertidige forlængelse af de ekstraordinære foranstaltninger til at imødegå følgerne af covid-19-pandemien vedrørende licenser (EØS-relevant tekst)

C/2020/8922

OJ L 426, 17.12.2020, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/2115/oj

17.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 426/4


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/2115

af 16. december 2020

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 for så vidt angår den midlertidige forlængelse af de ekstraordinære foranstaltninger til at imødegå følgerne af covid-19-pandemien vedrørende licenser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 af 24. september 2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet (1), særlig artikel 9, stk. 1b, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Covid-19-pandemien har medført en kraftig nedgang i lufttrafikken som følge af et betydeligt fald i efterspørgslen og direkte foranstaltninger truffet af medlemsstaterne og tredjelande med henblik på at inddæmme pandemien.

(2)

Disse omstændigheder ligger uden for luftfartsselskabernes kontrol, og de efterfølgende frivillige eller obligatoriske aflysninger af flyvninger er en nødvendig reaktion på disse omstændigheder.

(3)

EU-luftfartsselskaberne har fortsat likviditetsproblemer, der i medfør af artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1008/2008, kan føre til suspension eller tilbagekaldelse af deres licens eller til, at den erstattes af en midlertidig licens, uden at et strukturelt økonomisk behov giver anledning hertil. Udstedelsen af en midlertidig licens kan sende et negativt signal til markedet om et luftfartsselskabs evne til at overleve, hvilket forværrer ellers midlertidige økonomiske problemer.

(4)

Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/696 (2) fik medlemsstaternes kompetente licensudstedende myndigheder mulighed for at undlade at suspendere eller tilbagekalde licensen i perioden fra den 1. marts 2020 til den 31. december 2020, hvis vurderingen af den økonomiske formåen blev gennemført i denne periode, og forudsat at der ikke var nogen sikkerhedsrisiko, og at der var en realistisk mulighed for en tilfredsstillende finansiel rekonstruktion inden for 12 måneder. Ved forordning (EU) 2020/696 blev Kommissionen også tillagt delegerede beføjelser til at forlænge den i artikel 9, stk. 1a, omhandlede periode mellem den 1. marts 2020 til den 31. december 2020.

(5)

I overensstemmelse med artikel 9, stk. 1c, i forordning (EF) nr. 1008/2008 forelagde Kommissionen den 13. november 2020 en sammenfattende rapport for Europa-Parlamentet og Rådet.

(6)

I Kommissionens sammenfattende rapport påpeges det, at lufttrafikken til trods for en gradvis stigning i perioden fra april til august 2020 stadig var væsentligt reduceret i september 2020 sammenlignet med samme periode i 2019. Ifølge data fra Eurocontrol var lufttrafikmængden den 25. november 2020 63 % lavere end den 25. november 2019.

(7)

På trods af de vanskeligheder, der er forbundet med korrekt at forudsige vejen til genopretning af lufttrafikken, må det forventes, at denne situation vil vare ved i den nærmeste fremtid og frem til december 2021. På baggrund af Eurocontrols seneste prognose for lufttrafikken fra september 2020 forventes det, at niveauet for lufttrafikken vil være 50 % lavere i februar 2021 sammenlignet med februar 2020 (under forudsætning af en ukoordineret tilgang medlemsstaterne imellem om indførelse af operationelle procedurer og ophævelse af nationale restriktioner). Tal fra Verdenssundhedsorganisationen viser, at antallet af registrerede covid-19-tilfælde på ugebasis i Europa den 22. november 2020 nåede op på 1,77 millioner (44 % af antallet af tilfælde på verdensplan) og dermed overskred antallet af tilfælde i foråret 2020 betydeligt. Tal fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme viser, at incidensraten over 14 dage i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde og Det Forenede Kongerige er steget støt siden sommeren 2020. Det fremgår af den ugentlige overvågningsrapport af 22. november 2020, at raten var nået op 549 (landeinterval: 58-1 186) pr. 100 000 indbyggere.

(8)

Det må forventes, at den vedvarende nedgang i lufttrafikmængden skyldes virkningerne af covid-19-pandemien. De tilgængelige data om forbrugernes tillid i kølvandet på covid-19 viser, at ca. 60 % af de adspurgte i april 2020 gav udtryk for, at de sandsynligvis ville benytte lufttransport på ny i løbet af få måneder efter, at pandemien fortager sig, men denne procentdel var faldet til 45 % i juni 2020. De tilgængelige data viser således tydeligt en sammenhæng mellem covid-19-pandemien og forbrugernes efterspørgsel efter lufttransport, og der kan ikke konstateres andre gyldige årsager til at forklare nedgangen i efterspørgslen efter lufttransport.

(9)

Kommissionens sammenfattende rapport påviser, at de nationale og ukoordinerede restriktioner og karantæne- og testkrav, som medlemsstaterne har indført som svar på de nye covid-19-tilfælde i Europa siden midten af august, og som ofte indføres med meget kort varsel, også nedbryder forbrugertilliden og resulterer i lavere efterspørgsel på lufttransport.

(10)

På baggrund af det ekstremt lave antal flyreservationer, ovennævnte epidemiologiske prognose og lufttrafikprognose samt usikkerheden og uforudsigeligheden i forbindelse med nationale foranstaltninger truffet med henblik på at inddæmme covid-19-pandemien må det forventes, at de lave niveauer for lufttrafik og passagerefterspørgsel som følge af covid-19-pandemien vil vare ved i 2021. Det forventes ikke, at der vil ske en tilbagevenden til trafikniveauerne fra før covid-19-pandemien i adskillige år. Det er imidlertid for tidligt på nuværende tidspunkt at konkludere, om kapacitetsreduktionerne vil fortsætte i samme store omfang efter 2021.

(11)

Sådanne lave niveauer for lufttrafik og passagerefterspørgsel kan udløse fortsatte likviditetsproblemer for EU-luftfartsselskaber i perioden fra den 31. december 2020 til den 31. december 2021, som kan føre til suspension eller tilbagekaldelse af deres licens eller til, at erstattes af en midlertidig licens, uat et strukturelt økonomisk behov giver anledning hertil.

(12)

Det er derfor nødvendigt, forudsat at der ikke er nogen sikkerhedsrisiko, og at der er en realistisk mulighed for en tilfredsstillende finansiel rekonstruktion inden for 12 måneder, at give de kompetente licensudstedende myndigheder mulighed for at undlade at suspendere eller tilbagekalde licensen på grundlag af en vurdering af den økonomiske formåen, hvis denne er gennemført i den forlængede periode fra den 1. marts 2020 til den 31. december 2021. Ved udløbet af perioden bør EU-luftfartsselskabet være omfattet af den procedure, som er fastsat ved artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1008/2008.

(13)

For at undgå retsusikkerhed, navnlig for de licensudstedende myndigheder og luftfartsselskaberne, bør nærværende forordning vedtages efter hasteproceduren i artikel 25b i forordning (EF) nr. 1008/2008, og den bør grundet sagens hastende karakter træde i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 9 i forordning (EF) nr. 1008/2008 affattes stk. 1a således:

»1a.   Den kompetente licensudstedende myndighed kan på grundlag af de i stk. 1 omhandlede vurderinger, der foretages fra den 1. marts 2020 til den 31. december 2021, inden denne periodes udløb beslutte at undlade at suspendere eller tilbagekalde EU-luftfartsselskabets licens, forudsat at der ikke er nogen sikkerhedsrisiko, og at der er en realistisk mulighed for en tilfredsstillende finansiel rekonstruktion inden for 12 måneder. Myndigheden vurderer dette EU-luftfartsselskabs resultater ved udløbet af tolvmånedersperioden og beslutter, om licensen skal suspenderes eller tilbagekaldes, og en midlertidig licens udstedes på grundlag af stk. 1.«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 293 af 31.10.2008, s. 3.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/696 af 25. maj 2020 om ændring af forordning (EF) nr. 1008/2008 om fælles regler for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet i lyset af covid-19-pandemien (EUT L 165 af 27.5.2020, s. 1).


Top