EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2072

Rådets afgørelse (EU) 2020/2072 af 7. december 2020 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Stabiliserings- og Associeringsrådet, der er oprettet ved stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side, til ændringen af aftalen ved erstatning af dens protokol 3 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoder til administrativt samarbejde

OJ L 424, 15.12.2020, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2072/oj

15.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 424/47


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2020/2072

af 7. december 2020

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Stabiliserings- og Associeringsrådet, der er oprettet ved stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side, til ændringen af aftalen ved erstatning af dens protokol 3 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoder til administrativt samarbejde

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side (»aftalen«) blev indgået af Unionen ved Rådets og Kommissionens afgørelse 2013/490/EU, Euratom (1) og trådte i kraft den 1. september 2013.

(2)

Aftalen indeholder en protokol 3 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoder til administrativt samarbejde (»protokol 3«). I henhold til artikel 3 i protokol 3 kan Stabiliserings- og Associeringsrådet, som er oprettet ved aftalens artikel 119 (»Stabiliserings- og Associeringsrådet«), træffe afgørelse om at ændre bestemmelserne i protokol 3.

(3)

Stabiliserings- og Associeringsrådet vil på sit næste møde inden udgangen af 2023 vedtage en afgørelse om ændring af aftalen ved erstatning af protokol 3 (»afgørelsen«).

(4)

Det er hensigtsmæssigt at fastlægge den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Stabiliserings- og Associeringsrådet, da afgørelsen vil få bindende retsvirkninger i Unionen.

(5)

Den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse (»konventionen«) blev indgået af Unionen ved Rådets afgørelse 2013/94/EU (2) og trådte for Unionens vedkommende i kraft den 1. maj 2012. Den fastsætter bestemmelser om oprindelsen for de varer, der handles med inden for rammerne af de relevante bilaterale frihandelsaftaler, som er indgået mellem de kontraherende parter i konventionen, og som anvendes, uden at dette berører principperne i de nævnte bilaterale aftaler.

(6)

I henhold til konventionens artikel 6 skal hver kontraherende part træffe hensigtsmæssige foranstaltninger for at sikre, at konventionen anvendes effektivt. I den forbindelse vil afgørelsen i protokol 3 tilføje en dynamisk henvisning til konventionen, således at der altid henvises til den seneste gældende udgave af konventionen.

(7)

Drøftelserne om ændringen af konventionen har medført et nyt sæt moderniserede og mere fleksible oprindelsesregler, som skal indarbejdes i konventionen. I afventning af indgåelsen og ikrafttrædelsen af ændringerne af konventionen er Unionen og Republikken Serbien blevet enige om så hurtigt som muligt at anvende et sæt alternative oprindelsesregler, der bygger på reglerne i den ændrede konvention, og som kan anvendes bilateralt som alternativ til konventionens oprindelsesregler (»overgangsreglerne«). Med henblik herpå vil afgørelsen også fastsætte bestemmelser om overgangsreglerne.

(8)

I det kumulationsområde, der udgøres af EFTA-staterne, Færøerne, Unionen, Republikken Tyrkiet, deltagerne i stabiliserings- og associeringsprocessen, Republikken Moldova, Georgien og Ukraine, bør muligheden for at anvende varecertifikater EUR.1 eller oprindelseserklæringer i stedet for varecertifikater EUR-MED eller EUR-MED-oprindelseserklæringer, som en undtagelse fra bestemmelserne i konventionen gældende for diagonal kumulation mellem disse deltagere, opretholdes.

(9)

Unionens holdning i Stabiliserings- og Associeringsrådet bør derfor baseres på udkastet til afgørelsen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne i Stabiliserings- og Associeringsrådet, der er oprettet ved stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side, til ændringen af aftalen ved erstatning af dens protokol 3, baseres på Stabiliserings- og Associeringsrådets udkast til afgørelse (3).

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen og udløber den 31. december 2023.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. december 2020.

På Rådets vegne

M. ROTH

Formand


(1)  Rådets og Kommissionens afgørelse 2013/490/EU, Euratom af 22. juli 2013 om indgåelse af stabiliserings- og associeringsaftalen mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Serbien på den anden side (EUT L 278 af 18.10.2013, s. 14).

(2)  Rådets afgørelse 2013/94/EU af 26. marts 2012 om indgåelse af den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse (EUT L 54 af 26.2.2013, s. 3).

(3)  Jf. dokument ST 11126/20 på http://register.consilium.europa.eu.


Top