EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2085

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2085 af 14. december 2020 om ændring og berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2018/2066 om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EØS-relevant tekst)

C/2020/8769

OJ L 423, 15.12.2020, p. 37–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 15/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2085/oj

15.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 423/37


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/2085

af 14. december 2020

om ændring og berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2018/2066 om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om et system for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF (1), særlig artikel 14, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2066 (2) fastsætter regler for overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner fra de aktiviteter, der er omfattet af direktiv 2003/87/EF. Navnlig fastsætter gennemførelsesforordning (EU) 2018/2066 regler for overvågning af emissioner fra biomasse, som er i overensstemmelse med de regler for anvendelse af biomasse, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF (3). Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 (4) ophæver direktiv 2009/28/EF med virkning fra den 1. juli 2021. Bestemmelserne vedrørende overvågning og rapportering af emissioner fra biomasse i gennemførelsesforordning (EU) 2018/2066 bør derfor tilpasses reglerne i direktiv (EU) 2018/2001, især med hensyn til de relevante definitioner, bæredygtighedskriterierne og kriterierne for besparelse af drivhusgasemissioner for biomasse. Eftersom direktiv (EU) 2018/2001 fastsætter bæredygtighedskriterier og kriterier for besparelse af drivhusgasemissioner for brændstoffer, der anvendes til energiformål, bør bæredygtighedskriterierne i gennemførelsesforordning (EU) 2018/2066 kun gælde, hvis der er tale om forbrænding af biomasse i et anlæg eller som biobrændstof til luftfart. Af hensyn til retssikkerheden bør det også præciseres, at hvis den biomasse, der anvendes til forbrændning, ikke overholder bæredygtighedskriterierne eller kriterierne for besparelse af drivhusgasemissioner, bør dets kulstofindhold betragtes som fossilt kulstof.

(2)

I henhold til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/331 (5) og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1842 (6) skal driftslederen af et anlæg, som ansøger om gratistildeling af kvoter i henhold til artikel 10a i direktiv 2003/87/EF, medtage de relevante bestemmelser om overvågning i en overvågningsmetodeplan, som skal godkendes af den kompetente myndighed. Der er ikke behov for andre elementer i overvågningsplaner for anlæg, der gives gratistildeling. Derfor er det ikke længere nødvendigt at give medlemsstaterne mulighed for at kræve, at sådanne elementer medtages.

(3)

I overgangsfasen mellem anmeldelsen af en ændring af overvågningsplanen og den kompetente myndigheds godkendelse af den nye ændrede overvågningsplan bør enhver lakune i overvågningen eller enhver anvendelse af en mindre præcis metode undgås. Det bør derfor præciseres, at dataindsamlingen i denne overgangsperiode bør baseres på både den oprindelige og den ændrede overvågningsplan, og at der bør føres fortegnelser over resultaterne af begge overvågninger.

(4)

Reglerne for bestemmelse af aktivitetsdata fra biogas bør forbedres og styrkes med henblik at sikre en nøjagtig overvågning af de kildestrømme, der involverer biogas, som indsprøjtes i et gasnet. Navnlig bør bestemmelsen af biomassefraktionen afhænge af driftslederens faktiske køb af biomasse, og det bør undgås, at de forskellige brugere kommer til at dobbelttælle den samme biogas. På grundlag af erfaringerne med anvendelsen af metoden til bestemmelse af biomassefraktionen af naturgas fra et gasnet vil Kommissionen vurdere, om der er behov for at ændre denne metode.

(5)

På grund af de administrative og praktiske procedurer, der typisk anvendes på flyvepladser, er det vanskeligt at vurdere, hvilket luftfartøj der påfyldes et bestemt parti brændstof. Eftersom flybrændstoffer har ensartede tekniske specifikationer, er det hensigtsmæssigt at tillade købsdatabaseret overvågning af påfyldning af biobrændstoffer, forudsat at kravene i artikel 29, 30 og 31 i direktiv (EU) 2018/2001 overholdes.

(6)

For at sikre konsekvens bør afrunding af data om drivhusgasemissioner tilpasses den måde, hvorpå kontrollerede emissioner afrundes i det EU-register, der er oprettet i henhold til artikel 19 i direktiv 2003/87/EF.

(7)

For at mindske den administrative byrde for driftsledere, der anvender visse blandede procesmaterialer, bør sondringen mellem uorganisk kulstof, primært i form af karbonater, og organisk kulstof så vidt muligt undgås. For at tilpasse almindelig laboratoriepraksis til terminologien for forskellige kildestrømstyper bør der for procesemissioner benyttes samme metode for alle former for kulstof. Der bør derfor så vidt muligt kunne foretages en analyse af et materiales samlede kulstofindhold frem for at behandle det samlede indhold af uorganisk kulstof og det samlede indhold af organisk kulstof hver for sig. Som følge heraf bør udtrykket »andet kulstof end karbonat« anvendes i stedet for »organisk kulstof«, når der henvises til alle andre former for kulstof end karbonater.

(8)

Den femte vurderingsrapport fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (7) indeholder nye værdier for drivhusgassers globale opvarmningspotentiale. Det globale opvarmningspotentiale for drivhusgasser, som anvendes i EU's emissionshandelssystem, bør derfor tilpasses til disse værdier og til andre EU-retsakter.

(9)

Efter offentliggørelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2018/2066 er der konstateret en fejl i formlen til bestemmelse af emissioner af C2F6. Denne fejl bør berigtiges.

(10)

Medlemsstaterne skal gennemføre direktiv (EU) 2018/2001 senest den 30. juni 2021. Da overvågning og rapportering i henhold til gennemførelsesforordning (EU) 2018/2066 følger kalenderåret, bør de ændringer, der foretages for at tilpasse bestemmelserne i nævnte forordning til direktiv (EU) 2018/2001, først finde anvendelse fra starten af den følgende rapporteringsperiode, dvs. fra den 1. januar 2022. Datoen for anvendelsen af de øvrige ændringer og berigtigelsen bør være den samme som for gennemførelsesforordning (EU) 2018/2066, dvs. den 1. januar 2021. De gældende bestemmelser i gennemførelsesforordning (EU) 2018/2066 om overvågning og rapportering af CO2-emissioner fra biomasse i henhold til direktiv 2009/28/EF bør derfor fortsat finde anvendelse på emissioner i 2021.

(11)

Gennemførelsesforordning (EU) 2018/2066 bør derfor ændres og berigtiges.

(12)

Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Klimaændringer —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/2066

I gennemførelsesforordning (EU) 2018/2066 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 3 foretages følgende ændringer:

a)

nr. 21) affattes således:

»21)

»biomasse«: den bionedbrydelige fraktion af produkter, affald og restprodukter af biologisk oprindelse fra landbrug, herunder vegetabilske og animalske stoffer, fra skovbrug og tilknyttede erhvervsgrene, herunder fiskeri og akvakultur, samt den bionedbrydelige fraktion af affald, herunder industriaffald og kommunalt affald af biologisk oprindelse«

b)

som nr. 21a)-21e) indsættes:

»21a)

»biomassebrændsel«: gasformige og faste brændsler produceret af biomasse

21b)

»biogas«: gasformige brændsler produceret af biomasse

21c)

»affald«: affald som defineret i artikel 3, nr. 1), i direktiv 2008/98/EF, med undtagelse af stoffer, der er blevet bevidst ændret eller forurenet med henblik på at opfylde denne definition

21d)

»restprodukt«: et stof, som ikke er det slutprodukt eller de slutprodukter, der er det direkte formål med produktionsprocessen; det er ikke det primære mål for produktionsprocessen, og processen er ikke bevidst ændret for at producere det

21e)

»restprodukter fra landbrug, akvakultur, fiskeri og skovbrug«: restprodukter, som direkte genereres af landbrug, akvakultur, fiskeri og skovbrug, og som ikke omfatter restprodukter fra tilknyttede erhvervssektorer eller tilknyttet forarbejdning«

c)

nr. 23) affattes således:

»23)

»biobrændstoffer«: flydende brændstof til transport, som er produceret på grundlag af biomasse«

2)

I artikel 12 udgår stk. 3.

3)

Artikel 16, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»I tvivlstilfælde anvender driftslederen eller luftfartsoperatøren sideløbende både den ændrede og den oprindelige overvågningsplan til at foretage al overvågning og rapportering i overensstemmelse med begge planer, og vedkommende fører registre over resultatet af begge overvågninger.«

4)

I artikel 18, stk. 2, tilføjes følgende som tredje afsnit:

»Artikel 38, stk. 5, anvendes i forbindelse med nærværende stykke, forudsat at driftslederen har de relevante oplysninger om bæredygtighedskriterier og kriterier for besparelse af drivhusgasemissioner for biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler, der anvendes til forbrænding.«

5)

I artikel 19 tilføjes følgende som stk. 6:

»6.   Artikel 38, stk. 5, anvendes i forbindelse med nærværende artikel.«

6)

I artikel 38 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 tilføjes følgende afsnit:

»Artikel 38, stk. 5, anvendes i forbindelse med nærværende stykke.«

b)

I stk. 2 affattes første afsnit således:

»Emissionsfaktoren for biomasse er nul. Artikel 38, stk. 5, anvendes i forbindelse med nærværende afsnit.«

c)

I stk. 4 tilføjes følgende afsnit:

Artikel 38, stk. 5, anvendes i forbindelse med nærværende stykke.

d)

Som stk. 5 tilføjes:

»5.   Når der henvises til nærværende stykke, skal biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler, der anvendes til forbrænding, opfylde de bæredygtighedskriterier og kriterier for besparelse af drivhusgasemissioner, der er fastlagt i artikel 29, stk. 2-7 og 10, i direktiv (EU) 2018/2001.

Biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler, der er fremstillet af affald og restprodukter, som ikke stammer fra landbrug, fiskeri og skovbrug, skal dog kun opfylde kriterierne i artikel 29, stk. 10, i direktiv (EU) 2018/2001. Nærværende afsnit finder også anvendelse på affald og restprodukter, som først forarbejdes til et produkt, inden de videreforarbejdes til biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler.

Elektricitet, opvarmning og køling, der er fremstillet af kommunalt fast affald, er ikke underlagt kriterierne i artikel 29, stk. 10, i direktiv (EU) 2018/2001.

Kriterierne i artikel 29, stk. 2-7 og 10, i direktiv (EU) 2018/2001 gælder uanset biomassens geografiske oprindelse.

Artikel 29, stk. 10, i direktiv (EU) 2018/2001 finder anvendelse på et anlæg som defineret i artikel 3, litra e), i direktiv 2003/87/EF.

Vurderingen af, om kriterierne i artikel 29, stk. 2-7 og 10, i direktiv (EU) 2018/2001 overholdes, foretages i overensstemmelse med artikel 30 og artikel 31, stk. 1, i nævnte direktiv.

Hvis den biomasse, der anvendes til forbrænding, ikke opfylder nærværende stykke, anses dens kulstofindhold for at være fossilt kulstof.«

7)

I artikel 39 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Uanset stk. 1 og 2 samt artikel 30 må driftslederen ikke anvende analyser eller skønsmetoder i henhold til stk. 2 til at bestemme biomassefraktionen af naturgas modtaget fra et gasnet, hvortil der er tilsat biogas.

Driftlederen kan bestemme, at en vis mængde naturgas fra gasnettet er biogas ved hjælp af metoden i stk. 4.«

b)

Følgende stykke 4 tilføjes:

»4.   Driftslederen kan bestemme biomassefraktionen ved hjælp af fortegnelser over køb af biogas med et tilsvarende energiindhold, forudsat at driftslederen over for den kompetente myndighed godtgør:

a)

at den samme mængde biogas ikke dobbelttælles, navnlig at den købte biogas ikke hævdes at blive anvendt af nogen anden, bl.a. ved at fremlægge en oprindelsesgaranti som defineret i artikel 2, nr. 12, i direktiv (EU) 2018/2001, og

b)

at driftslederen og biogasproducenten ikke er forbundet til samme gasnet.

Med henblik på dokumentation af, at nærværende stykke efterleves, kan driftslederen benytte de data, der er registreret i en database, som en eller flere medlemsstater har oprettet, og som gør det muligt at spore overførsler af biogas.«

8)

I artikel 43, stk. 4, tilføjes følgende afsnit:

»Artikel 38, stk. 5, anvendes i forbindelse med nærværende stykke.«

9)

I artikel 47, stk. 2, tilføjes følgende afsnit:

»Artikel 38, stk. 5, anvendes i forbindelse med nærværende stykke.«

10)

Artikel 54 affattes således:

»Artikel 54

Særlige bestemmelser for biobrændstoffer

1.   For brændstofblandinger kan luftfartøjsoperatøren enten antage, at de ikke indeholder biobrændstoffer, og anvende en standard fossilfraktion på 100 % eller bestemme en biomassefraktion i henhold til stk. 2 eller 3.

2.   Hvis biobrændstoffer fysisk blandes med fossile brændstoffer og leveres til luftfartøjet i fysisk identificerbare partier, kan luftfartøjsoperatøren foretage analyser i overensstemmelse med artikel 32-35 for at bestemme biomassefraktionen på grundlag af en relevant standardmetode og de analysemetoder, der er omhandlet i de nævnte artikler, forudsat at brugen af den pågældende standard og de pågældende analysemetoder er godkendt af den kompetente myndighed. Hvis luftfartøjsoperatøren over for den kompetente myndighed kan godtgøre, at sådanne analyser ville medføre urimelige omkostninger eller ikke er teknisk mulige, kan luftfartøjsoperatøren basere skønnet over biobrændstofindholdet på en massebalance af indkøbte fossile brændstoffer og biobrændstoffer.

3.   Hvis indkøbte biobrændstofpartier ikke leveres fysisk til et bestemt luftfartøj, må luftfartøjsoperatøren ikke benytte analyser til at bestemme biomassefraktionen af de anvendte brændstoffer.

Luftfartøjsoperatøren kan bestemme biomassefraktionen ved hjælp af fortegnelser over biobrændstofindkøb med tilsvarende energiindhold, forudsat at luftfartøjsoperatøren over for den kompetente myndighed kan godtgøre, at samme mængde biobrændstof ikke dobbelttælles, især at det indkøbte biobrændstof ikke hævdes at blive anvendt af nogen anden.

Luftfartøjsoperatøren kan til sin godtgørelse af, at kravene i andet afsnit overholdes, benytte de data, der er registreret i EU-databasen, der er oprettet i overensstemmelse med artikel 28, stk. 2, i direktiv (EU) 2018/2001.

4.   Emissionsfaktoren for biobrændstof er nul.

Artikel 38, stk. 5, anvendes i forbindelse med nærværende stykke på luftfartøjsoperatørers forbrænding af biobrændstof.«

11)

Artikel 72, stk. 1, første afsnit, affattes således:

»De samlede årlige emissioner af CO2, N2O og PFC rapporteres som afrundede ton CO2 eller CO2(e). Anlæggets samlede årlige emissioner beregnes som summen af afrundede værdier CO2, N2O og PFC.«

12)

Bilag I og X ændres i overensstemmelse med bilag I til denne forordning

13)

Bilag II, IV og VI ændres i overensstemmelse med bilag II til denne forordning.

Artikel 2

Berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2018/2066

I afsnit 8, underafsnit B, i bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) 2018/2066 foretages under »Beregningsmetode B — Overspændingsmetoden« følgende berigtigelser:

1)

Formlen »C2F6-emissioner [t] = CF4-emissioner × FCF2F6« erstattes af »C2F6-emissioner [t] = CF4-emissioner × FC2F6«

2)

Definitionen »FCF2F6 = vægtandelen af C2F6 (t C2F6/t CF4)« erstattes af »FC2F6 = vægtandelen af C2F6 (t C2F6/t CF4)«.

Artikel 3

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1 finder anvendelse fra den 1. januar 2021.

Dog finder artikel 1, nr. 1), 4)-10), og 12), anvendelse fra den 1. januar 2022.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. december 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 275 af 25.10.2003, s. 32.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/2066 af 19. december 2018 om overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og om ændring af Kommissionens forordning (EU) nr. 601/2012 (EUT L 334 af 31.12.2018, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001 af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (EUT L 328 af 21.12.2018, s. 82).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/331 af 19. december 2018 om fastlæggelse af midlertidige EU-regler for harmoniseret gratistildeling af emissionskvoter i henhold til artikel 10a i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF (EUT L 59 af 27.2.2019, s. 8).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1842 af 31. oktober 2019 om regler for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF for så vidt angår yderligere regler for justeringer af gratistildelingen af emissionskvoter som følge af ændringer i aktivitetsniveauet (EUT L 282 af 4.11.2019, s. 20).

(7)  Kolonne »GWP 100-year« i tabel 8.A.1 i tillæg 8.A i rapporten »Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change«, s. 731, kan findes på https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar5/.


BILAG I

I bilag I og X til gennemførelsesforordning (EU) 2018/2066 foretages følgende ændringer:

(1)

Bilag I ændres således:

a)

I afsnit 1 tilføjes følgende punkt 8 og 9:

»8)

hvis det er relevant, en beskrivelse af den procedure, der er anvendt til at vurdere, om biomassekildestrømmene er i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 38, stk. 5

9)

hvis det er relevant, en beskrivelse af den procedure, der er anvendt til at bestemme biogasmængderne baseret på fortegnelser over køb, jf. artikel 39, stk. 4.«

b)

I afsnit 2, punkt 2, tilføjes følgende litra f) og g):

»f)

hvis det er relevant, en beskrivelse af den procedure, der er anvendt til at vurdere, om biobrændstofferne er i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 38, stk. 5

g)

hvis det er relevant, en beskrivelse af den procedure, der er anvendt til at bestemme biobrændstofmængderne baseret på fortegnelser over køb, jf. artikel 54, stk. 3.«

(2)

I bilag X foretages følgende ændringer:

a)

I afsnit 1, punkt 6, affattes litra a) således:

»a)

de samlede emissioner udtrykt som t CO2(e), herunder CO2 fra biomassekildestrømme, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 38, stk. 5«

b)

I afsnit 1, punkt 8, affattes litra d) således:

»d)

emissioner, mængder og energiindhold for forbrændte biomassebrændsler og flydende biobrændsler, udtrykt i t og TJ, og oplysninger om, hvorvidt sådanne biomassebrændsler og flydende biobrændsler opfylder artikel 38, stk. 5.«

c)

I afsnit 2 foretages følgende ændringer:

1)

punkt 9) affattes således:

»9)

Samlet mængde CO2-emissioner i ton CO2 opdelt på afgangs- og ankomstmedlemsstat, herunder CO2 fra biobrændstoffer, som ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 38, stk. 5«

2)

punkt 12) affattes således:

»12)

Memorandumposter:

a)

mængde biobrændstoffer, der er anvendt i rapporteringsåret (i ton eller m3), angivet pr. brændstoftype, og hvorvidt biobrændsstofferne er i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 38, stk. 5

b)

den nedre brændværdi af biobrændsstoffer og alternative brændstoffer.«


BILAG II

I bilag II, IV og VI til gennemførelsesforordning (EU) 2018/2066 foretages følgende ændringer:

(1)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

I afsnit 2, første afsnit, affattes andet punktum således:

»Hvis brændsel eller brændbare materialer, som giver anledning til CO2-emissioner, anvendes som procesinput, finder afsnit 4 i dette bilag anvendelse.«

b)

Afsnit 4 affattes således:

»4.   DEFINITION AF METODETRIN FOR BEREGNINGSFAKTORER FOR CO2-PROCESEMISSIONER

Hvad angår alle CO2-procesemissioner, især emissioner fra nedbrydningen af karbonater og fra procesmaterialer, der indeholder andet kulstof end karbonater, herunder urinstof, koks og grafit, hvis de overvåges ved hjælp af standardmetoden i henhold til artikel 24, stk. 2, anvendes følgende metodetrindefinitioner for de gældende beregningsfaktorer.

I tilfælde af blandede materialer, som indeholder uorganisk og organisk kulstof, kan driftslederen vælge:

at bestemme en samlet foreløbig emissionsfaktor for det blandede materiale ved at analysere det samlede kulstofindhold og anvende en omregningsfaktor og — hvis det er relevant — en biomassefraktion og en nedre brændværdi på det samlede kulstofindhold eller

at bestemme det organiske og uorganiske indhold hver for sig og behandle dem som to separate kildestrømme.

Hvad angår emissioner fra nedbrydningen af karbonater, kan driftslederen for hver kildestrøm vælge en af følgende metoder:

a)

Metode A (baseret på tilført materiale): Emissionsfaktoren, omregningsfaktoren og aktivitetsdata er forbundet med mængden af tilført materiale i processen.

b)

Metode B (baseret på produktion): Emissionsfaktoren, omregningsfaktoren og aktivitetsdata er forbundet med produktionsmængden fra processen.

Hvad angår andre CO2-procesemissioner, må driftslederen kun anvende metode A.

4.1.   Metodetrin for emissionsfaktoren ved brug af metode A

Metodetrin 1: Driftslederen anvender et af følgende:

a)

standardfaktorerne anført i bilag VI, afsnit 2, tabel 2, hvis der er tale om nedbrydning af karbonat, eller i tabel 1, 4 eller 5, hvis der er tale om af andre procesmaterialer

b)

andre konstante værdier i henhold til artikel 31, stk. 1, litra e), hvis ingen relevante værdier er indeholdt i bilag VI.

Metodetrin 2: Driftslederen anvender en landespecifik emissionsfaktor i henhold til artikel 31, stk. 1, litra b) eller c), eller værdier i henhold til artikel 31, stk. 1, litra d).

Metodetrin 3: Driftslederen bestemmer emissionsfaktoren i henhold til artikel 32-35. Sammensætningsdata omregnes til emissionsfaktorer ved anvendelse af de støkiometriske forhold i bilag VI, afsnit 2, hvis det er relevant.

4.2.   Metodetrin for omregningsfaktoren ved brug af metode A

Metodetrin 1: Der anvendes en omregningsfaktor på 1.

Metodetrin 2: Karbonater og andet kulstof, der udgår af processen, medregnes ved hjælp af en omregningsfaktor med en værdi mellem 0 og 1. Driftslederen kan forudsætte fuld omsætning af et eller flere tilførte materialer og henføre uomsatte materialer eller andet kulstof til de resterende tilførte materialer. Produkternes øvrige relevante kemiske parametre bestemmes i overensstemmelse med artikel 32-35.

4.3.   Metodetrin for emissionsfaktoren ved brug af metode B

Metodetrin 1: Driftslederen anvender et af følgende:

a)

standardfaktorerne anført i bilag VI, afsnit 2, tabel 3

b)

andre konstante værdier i henhold til artikel 31, stk. 1, litra e), hvis der ikke er fastsat relevante værdier i bilag VI.

Metodetrin 2: Driftslederen anvender en landespecifik emissionsfaktor i henhold til artikel 31, stk. 1, litra b) eller c), eller værdier i henhold til artikel 31, stk. 1, litra d).

Metodetrin 3: Driftslederen bestemmer emissionsfaktoren i henhold til artikel 32-35. Støkiometriske forhold, jf. bilag VI, afsnit 2, tabel 3, anvendes til at omregne sammensætningsdata til emissionsfaktorer under den forudsætning, at alle de relevante metaloxider er blevet udledt fra de pågældende karbonater. Til dette formål skal driftslederen som minimum tage CaO og MgO i betragtning og forelægge den kompetente myndighed dokumentation for, hvilke yderligere metaloxider er relateret til karbonater i råmaterialerne.

4.4.   Metodetrin for omregningsfaktoren ved brug af metode B

Metodetrin 1: Der anvendes en omregningsfaktor på 1.

Metodetrin 2: Mængden af ikke-karbonatholdige forbindelser for de relevante metaller i råmaterialerne, herunder returstøv eller flyveaske eller andre allerede brændte materialer, afspejles ved hjælp af omregningsfaktorer med en værdi på mellem 0 og 1, hvor værdien 1 svarer til en fuldstændig omsætning af råmaterialets karbonater til oxider. Den yderligere bestemmelse af relevante kemiske parametre for procestilførslerne udføres i henhold til artikel 32-35.

4.5.   Metodetrin for nedre brændværdi (NCV)

Hvis det er relevant, bestemmer driftslederen den nedre brændværdi af procesmaterialerne ved brug af metodetrinene defineret i afsnit 2.2 i dette bilag. NCV anses ikke for at være relevant for ubetydlige kildestrømme, eller hvis materialet ikke i sig selv er brændbart, uden at der tilføres andre brændsler. Hvis der hersker tvivl, skal driftslederen bede den kompetente myndighed bekræfte, om NCV skal overvåges og rapporteres.

4.6.   Metodetrin for biomassefraktion

Hvis det er relevant, bestemmer driftslederen biomassefraktionen af kulstoffet i procesmaterialet ved brug af metodetrinene defineret i afsnit 2.4 i dette bilag.«

c)

Afsnit 5 udgår.

(2)

I bilag IV foretages følgende ændringer:

a)

I afsnit 1, underafsnit C.2, affattes første afsnit således:

»Uanset afsnit 4 i bilag II, skal procesemissioner af CO2 fra anvendelse af urinstof til skrubning af røggasstrømmen beregnes i henhold til artikel 24, stk. 2, idet følgende metodetrin anvendes.«

b)

I afsnit 4 affattes underafsnit B således:

»B.   Specifikke overvågningsregler

Til overvågning af emissioner fra ristning, sintring eller pelletering af malm kan driftslederen vælge at anvende en massebalance i henhold til artikel 25 og bilag II, afsnit 3, eller anvende standardmetoden i henhold til artikel 24 samt bilag II, afsnit 2 og 4.«

c)

I afsnit 9 foretages følgende ændringer:

1)

Underafsnit A affattes således:

»A.   Anvendelsesområde

Driftslederen inkluderer som minimum følgende potentielle CO2-emissionskilder: kalcinering af kalksten i råmaterialerne, traditionelle fossile ovnbrændsler, alternative fossilt baserede ovnbrændsler og råmaterialer, biomasseovnbrændsler (biomasseaffald), andre brændsler end ovnbrændsler, andet kulstof end karbonat fra kalksten og skifer og råmaterialer anvendt til røggasvask.«

2)

Underafsnit B, andet afsnit, affattes således:

»CO2-emissioner forbundet med støv fjernet fra processen og andet kulstof end karbonat i råmaterialer føjes til i henhold til underafsnit C) og D) i dette afsnit.«

3)

I underafsnit D, affattes andet og tredje afsnit således:

»Uanset afsnit 4 i bilag II anvendes følgende definitioner af metodetrin for emissionsfaktoren:

Metodetrin 1: Indholdet af andet kulstof end karbonat i det relevante råmateriale anslås ud fra industriens retningslinjer for bedste praksis.

Metodetrin 2: Indholdet af andet kulstof end karbonat i det relevante råmateriale anslås mindst en gang årligt efter bestemmelserne i artikel 32-35.

Uanset afsnit 4 i bilag II anvendes følgende definitioner af metodetrin for omregningsfaktoren:

Metodetrin 1: Der anvendes en omregningsfaktor på 1.

Metodetrin 2: Omregningsfaktoren beregnes efter industriens retningslinjer for bedste praksis.«

d)

I afsnit 10 foretages følgende ændringer:

1)

I underafsnit B, affattes første afsnit således:

»Emissioner fra forbrænding overvåges i overensstemmelse med afsnit 1 i dette bilag. Procesemissioner fra råmaterialer overvåges i henhold til afsnit 4 i bilag II. Karbonater af calcium og magnesium skal altid tages i betragtning. Andre karbonater og andet kulstof end karbonater i råmaterialerne skal medregnes, når de er relevante for beregningen af emissioner.«

2)

Følgende underafsnit C tilføjes:

»C.   Emissioner fra andet kulstof end karbonat i råmaterialer

Driftslederen opgør emissioner fra andet kulstof end karbonat som minimum fra kalksten, skiffer eller alternative råmaterialer, som ovnen tilføres, i henhold til artikel 24, stk. 2.

Uanset afsnit 4 i bilag II anvendes følgende definitioner af metodetrin for emissionsfaktoren:

Metodetrin 1: Indholdet af andet kulstof end karbonat i det relevante råmateriale anslås ud fra industriens retningslinjer for bedste praksis.

Metodetrin 2: Indholdet af andet kulstof end karbonat i det relevante råmateriale anslås mindst en gang årligt efter bestemmelserne i artikel 32-35.

Uanset afsnit 4 i bilag II anvendes følgende definitioner af metodetrin for omregningsfaktoren:

Metodetrin 1: Der anvendes en omregningsfaktor på 1.

Metodetrin 2: Omregningsfaktoren beregnes efter industriens retningslinjer for bedste praksis.«

e)

I afsnit 11, underafsnit B, affattes første afsnit således:

»Emissioner fra forbrænding, herunder røggasvask, overvåges i overensstemmelse med afsnit 1 i dette bilag. Procesemissioner fra råmaterialer overvåges i henhold til afsnit 4 i bilag II. Karbonater, der skal medregnes, skal som minimum omfatte CaCO3, MgCO3, Na2CO3, NaHCO3, BaCO3, Li2CO3, K2CO3, og SrCO3. Kun metode A kan anvendes. Emissioner fra andre procesmaterialer, herunder koks, grafit og kulstøv, overvåges i henhold til afsnit 4 i bilag II.«

f)

I afsnit 12 foretages følgende ændringer:

1)

Underafsnit A affattes således:

»A.   Anvendelsesområde

Driftslederen inkluderer som minimum følgende potentielle CO2-emissionskilder: ovnbrændsler, kalcinering af kalksten/dolomit og andre karbonater i råmaterialet, kalksten og andre karbonater til nedbringelse af mængden af luftforurenende stoffer og andre former for røggasrensning, fossile eller biomassebaserede additiver, som anvendes til at fremkalde porøsitet, inklusive polystyrol, papirfremstillingsrester eller savsmuld, andet kulstof end karbonat i ler og andre råmaterialer.«

2)

I underafsnit B, affattes første afsnit således:

»Emissioner fra forbrænding, herunder røggasvask, overvåges i overensstemmelse med afsnit 1 i dette bilag. Procesemissioner fra råmaterialekomponenter og additiver overvåges i henhold til afsnit 4 i bilag II. Hvad angår keramik baseret på renset eller syntetisk ler kan driftslederen anvende enten metode A eller metode B. Hvad angår keramiske produkter baseret på uforarbejdet ler, og hvis ler eller additiver med betydeligt indhold af andet kulstof end karbonat anvendes, anvender driftslederen metode A. Karbonater i kalcium skal altid medregnes. Andre karbonater og andet kulstof end karbonater i råmaterialerne skal medregnes, når de er relevante for beregningen af emissioner.«

(3)

I bilag VI affattes tabel 6 således:

»Tabel 6:

Potentiale for global opvarmning

Gas

Potentiale for global opvarmning

N2O

265 t CO2(e)/t N2O

CF4

6 630 t CO2(e)/t CF4

C2F6

11 100 t CO2(e)/t C2F6«


Top