EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1817

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1817 af 17. juli 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår minimumsindholdet af redegørelsen for, hvordan miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer afspejles i benchmarkmetodologien (EØS-relevant tekst)

C/2020/4748

OJ L 406, 3.12.2020, p. 12–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1817/oj

3.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 406/12


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/1817

af 17. juli 2020

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår minimumsindholdet af redegørelsen for, hvordan miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer afspejles i benchmarkmetodologien

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 af 8. juni 2016 om indeks, der bruges som benchmarks i finansielle instrumenter og finansielle kontrakter eller med henblik på at måle investeringsfondes økonomiske resultater, og om ændring af direktiv 2008/48/EF og 2014/17/EU samt forordning (EU) nr. 596/2014 (1) særlig artikel 13, stk. 2a, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer, der blev godkendt af Unionen den 5. oktober 2016 (2) (»Parisaftalen«), har til formål at styrke indsatsen mod klimaændringer, bl.a. ved at sikre, at investeringsstrømmene fremmer lave drivhusgasemissioner og en klimarobust udvikling.

(2)

Den 11. december 2019 vedtog Kommissionen sin meddelelse til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget »Den europæiske grønne aftale« (3). Den europæiske grønne pagt er en ny vækststrategi, der sigter mod at omstille Unionen til et retfærdigt og velstående samfund med en moderne, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig økonomi, hvor der i 2050 ikke længere er nogen nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor den økonomiske vækst er afkoblet fra ressourceanvendelsen. Gennemførelsen af den europæiske grønne pagt kræver, at der sendes klare, langsigtede signaler til investorerne for at undgå strandede aktiver og skaffe bæredygtig finansiering.

(3)

I henhold til forordning (EU) 2016/1011 skal benchmarkadministratorer for hvert benchmark, der leveres og offentliggøres, redegøre for, hvordan de centrale elementer i benchmarkmetodologien afspejler miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) faktorer.

(4)

Hvis der gives forskellige redegørelser for hvert benchmark eller hver benchmarkfamilie med hensyn til, hvordan de centrale elementer i benchmarkmetodologien afspejler ESG-faktorer, vil det medføre manglende sammenlignelighed mellem benchmarks og en mangel på klarhed for så vidt angår anvendelsesområdet og målene for ESG-faktorer. Det er derfor nødvendigt at fastsætte minimumsindholdet af sådanne redegørelser samt det skema, der skal anvendes.

(5)

Med henblik på en bedre tilpasning af oplysningerne til investorer bør kravet om at redegøre for, hvordan de centrale elementer afspejler ESG-faktorer for hvert benchmark eller hver benchmarkfamilie, der leveres og offentliggøres, tage højde for de underliggende aktiver, som benchmarks er baseret på. Denne forordning bør ikke finde anvendelse på benchmarks, som ikke har underliggende aktiver, der har en indvirkning på klimaændringer, såsom rentebenchmarks og valutabenchmarks. I overensstemmelse med artikel 19 i forordning (EU) 2016/1011 bør nærværende forordning ikke finde anvendelse på råvarebenchmarks.

(6)

Redegørelsen for, hvordan centrale elementer i benchmarkmetodologien afspejler ESG-faktorer, bør udarbejdes ud fra en samlet vægtet gennemsnitsværdi og bør ikke offentliggøres for hver bestanddel af benchmarket. Når det er relevant og passende, bør benchmarkadministratorer være i stand til at forelægge yderligere ESG-oplysninger.

(7)

For at give benchmarkbrugere nøjagtige og ajourførte oplysninger bør benchmarkadministratorer ajourføre de oplysninger, der er fastsat i skemaet, for at afspejle eventuelle ændringer i metodologien, og de bør angive grunden hertil samt datoerne for ajourføring af oplysningerne.

(8)

For at sikre investorer størst mulig gennemsigtighed bør benchmarkadministratorer klart angive, hvorvidt de forfølger ESG-mål eller ej —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Redegørelse for, hvordan ESG-faktorer er afspejlet i benchmarkmetodologien.

1.   Benchmarkadministratorer redegør ved anvendelse af det i bilaget til denne forordning fastlagte skema for, hvilke af de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) faktorer, der er omhandlet i bilag II til Kommissionen delegerede forordning (EU) 2020/1816 (4), de har taget højde for i forbindelse med udformningen af deres benchmarkmetodologi. De redegør ligeledes for, hvordan disse faktorer er afspejlet for de centrale elementer i denne metodologi, herunder med hensyn til udvælgelse af underliggende aktiver, vægtningsfaktorer, parametre og proxies

Det i første afsnit fastsatte krav finder ikke anvendelse på råvarebenchmarks.

2.   For individuelle benchmarks kan benchmarkadministratorer, snarere end at forelægge alle de oplysninger, der kræves i det i bilaget til denne forordning fastlagte skema, erstatte disse oplysninger med et hyperlink i den forelagte redegørelse til et websted, der indeholder alle disse oplysninger.

3.   Når benchmarks kombinerer forskellige typer underliggende aktiver, redegør benchmarkadministratorer for, hvordan ESG-faktorer er afspejlet for hvert af de relevante underliggende aktiver.

4.   Benchmarkadministratorer kan inddrage yderligere ESG-faktorer og dermed forbundne oplysninger i den forelagte redegørelse.

5.   Benchmarkadministratorer angiver klart i den forelagte redegørelse, hvorvidt de forfølger ESG-mål eller ej.

6.   Benchmarkadministratorer indsætter en henvisning til de datakilder og standarder, som de har anvendt for hver af de offentliggjorte ESG-faktorer, i den forelagte redegørelse.

Artikel 2

Ajourføring af den forelagte redegørelse

Benchmarkadministratorer ajourfører den forelagte redegørelse, når der foretages ændringer af benchmarkmetodologien, og under alle omstændigheder en gang om året. De angiver grundene til ajourføringen.

Artikel 3

Ikrafttræden og anvendelse

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 171 af 29.6.2016, s. 1.

(2)  Rådets afgørelse (EU) 2016/1841 af 5. oktober 2016 om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (EUT L 282 af 19.10.2016, s. 1).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1816 af 17. juli 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår redegørelsen i benchmarkerklæringen for, hvordan miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer er afspejlet i hvert benchmark, der leveres og offentliggøres (se side 1 i denne EUT).


BILAG

SKEMA FOR REDEGØRELSEN FOR, HVORDAN DE CENTRALE ELEMENTER I BENCHMARKMETODOLOGIEN AFSPEJLER MILJØMÆSSIGE, SOCIALE OG LEDELSESMÆSSIGE (ESG) FAKTORER

REDEGØRELSE FOR, HVORDAN ESG-FAKTORER ER AFSPEJLET I DE CENTRALE ELEMENTER I BENCHMARKMETODOLOGIEN

Punkt 1. Benchmarkadministratorens navn.

 

Punkt 2. Type benchmark eller benchmarkfamilie.

Vælg det relevante underliggende aktiv fra listen i bilag II til Kommissionens delegerede forordning (EU)2020/1816

 

Punkt 3. Navnet på benchmarket eller benchmarkfamilien.

 

Punkt 4. Tager benchmarkmetodologien for benchmarket eller benchmarkfamilien højde for ESG-faktorer?

☐ Ja ☐ Nej

Punkt 5. Hvis svaret under punkt 4 er »Ja«, angives det nedenfor for hver benchmarkfamilie, hvilke ESG-faktorer der er taget højde for, under henvisning til de ESG-faktorer, der er angivet i bilag II til delegeret forordning (EU) 2020/1816.

Redegør venligst for, hvordan disse ESG-faktorer anvendes ved udvælgelse, vægtning eller udelukkelse af underliggende aktiver.

ESG-faktorerne offentliggøres med en samlet vægtet gennemsnitsværdi på benchmarkfamilieniveau.

a)

Liste over miljøfaktorer, der er taget hensyn til:

Udvælgelse, vægtning eller udelukkelse:

b)

Liste over sociale faktorer, der er taget hensyn til:

Udvælgelse, vægtning eller udelukkelse:

c)

Liste over ledelsesmæssige faktorer, der er taget hensyn til:

Udvælgelse, vægtning eller udelukkelse:

Punkt 6. Hvis svaret under punkt 4 er »Ja«, angives det nedenfor for hvert benchmark, hvilke ESG-faktorer der er taget højde for, under henvisning til de ESG-faktorer, der er angivet i bilag II til delegeret forordning (EU) 2020/1816, afhængig af det relevante underliggende aktiv.

Redegør venligst for, hvordan disse ESG-faktorer anvendes ved udvælgelse, vægtning eller udelukkelse af underliggende aktiver.

ESG-faktorerne skal ikke offentliggøres for hver bestanddel af benchmarket, men offentliggøres med en samlet vægtet gennemsnitsværdi for benchmarket.

Alternativt kan alle disse oplysninger offentliggøres i form af et hyperlink til den pågældende benchmarkadministrators websted, der indsættes i denne redegørelse. Oplysningerne på webstedet skal være lette at finde og let tilgængelige. Benchmarkadministratorer sikrer, at de oplysninger, der offentliggøres på deres websted, er tilgængelige i fem år.

a)

Liste over miljøfaktorer, der er taget hensyn til:

Udvælgelse, vægtning eller udelukkelse:

b)

Liste over sociale faktorer, der er taget hensyn til:

Udvælgelse, vægtning eller udelukkelse:

c)

Liste over ledelsesmæssige faktorer, der er taget hensyn til:

Udvælgelse, vægtning eller udelukkelse:

Hyperlink til oplysningerne om ESG-faktorer for hvert benchmark:

 

Punkt 7. Anvendte data og standarder

a)

Dataindlæsning

i)

Beskriv, om dataene er rapporteret, modelleret, eller om de kommer fra en intern eller ekstern kilde.

ii)

Hvis dataene er rapporteret, modelleret eller kommer fra en ekstern kilde, oplyses navnet på den tredjepart, der er dataleverandør.

 

b)

Kontrol af data og datakvalitet

Beskriv, hvordan data kontrolleres, og proceduren for kvalitetssikring heraf.

 

c)

Referencestandarder

Beskriv de internationale standarder, der er anvendt i benchmarkmetodologien.

 

Dato for den seneste ajourføring af oplysningerne og begrundelse for denne ajourføring:

 


Top