EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1805

Kommissionens afgørelse (EU) 2020/1805 af 27. november 2020 om ændring af afgørelse 2014/350/EU og (EU) 2016/1349 med henblik på at forlænge gyldighedsperioden for miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til tekstilprodukter og fodtøj og de tilhørende krav til vurdering og verifikation (meddelt under nummer C(2020) 8152) (EØS-relevant tekst)

C/2020/8152

OJ L 402, 1.12.2020, p. 89–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1805/oj

1.12.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 402/89


KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2020/1805

af 27. november 2020

om ændring af afgørelse 2014/350/EU og (EU) 2016/1349 med henblik på at forlænge gyldighedsperioden for miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til tekstilprodukter og fodtøj og de tilhørende krav til vurdering og verifikation

(meddelt under nummer C(2020) 8152)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (1), særlig artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Gyldighedsperioden for miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til tekstilprodukter og de tilhørende krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i Kommissionens afgørelse 2014/350/EU (2), udløber den 5. december 2020.

(2)

Gyldighedsperioden for miljøkriterierne for tildeling af EU-miljømærket til fodtøj og de tilhørende krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1349 (3), udløber den 5. august 2022.

(3)

I overensstemmelse med konklusionerne af kvalitetskontrollen af EU-miljømærket af 30. juni 2017 (4) har Kommissionen sammen med EU's Miljømærkenævn vurderet, om de enkelte produktgrupper er relevante, og om de nuværende miljøkriterier og de tilhørende krav til vurdering og verifikation fortsat er relevante og formålstjenlige, inden den har foreslået forlængelsen. For så vidt angår afgørelse 2014/350/EU og (EU) 2016/1349 har denne vurdering bekræftet, at produktgrupperne samt de eksisterende miljøkriterier og de tilhørende krav til vurdering og verifikation fortsat er relevante og formålstjenlige.

(4)

I overensstemmelse med konklusionerne af kvalitetskontrollen af EU-miljømærket af 30. juni 2017 foreslår Kommissionen desuden sammen med EU's Miljømærkenævn løsninger med henblik på at forbedre synergierne mellem produktgrupperne og øge udbredelsen af EU-miljømærket, herunder bundtning af nært sammenhængende produktgrupper, hvis det er relevant, og sikre, at der i revisionsprocessen tages behørigt hensyn til sammenhængen mellem relevante EU-politikker og -lovgivning samt videnskabelig dokumentation.

(5)

For yderligere at lette omstillingen til en mere cirkulær økonomi vil EU-miljømærkekriterierne for tekstilprodukter og fodtøj skulle revideres i overensstemmelse med den nye handlingsplan for den cirkulære økonomi for et renere og mere konkurrencedygtigt Europa (5). Gyldigheden af EU-miljømærkekriterierne i afgørelse 2014/350/EU og (EU) 2016/1349 bør derfor forlænges indtil samme udløbsdato, således at Kommissionen kan revidere begge disse produktgrupper samlet og bundte dem, hvis dette skønnes muligt.

(6)

For at afsætte den nødvendige tid til at færdiggøre revisionsprocessen og tilvejebringe et pålideligt perspektiv, der skaber kontinuitet på markedet for nuværende og fremtidige licensindehavere, som indtil da kan bevare fordelene ved EU-miljømærket for de af deres produkter, der er tildelt mærket, bør gyldighedsperioden for de nuværende kriterier for tekstilprodukter og fodtøj samt de tilhørende krav til vurdering og verifikation forlænges indtil den 31. december 2025.

(7)

Afgørelse 2014/350/EU og (EU) 2016/1349 bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 16 i forordning (EF) nr. 66/2010 —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 6 i afgørelse 2014/350/EU affattes således:

»Artikel 6

Miljøkriterierne for produktgruppen »tekstilprodukter« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 31. december 2025.«

Artikel 2

Artikel 4 i afgørelse (EU) 2016/1349 affattes således:

»Artikel 4

Miljøkriterierne for produktgruppen »fodtøj« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 31. december 2025.«

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 2020.

På Kommissionens vegne

Virginijus SINKEVIČIUS

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 27 af 30.1.2010, s. 1.

(2)  Kommissionens afgørelse 2014/350/EU af 5. juni 2014 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til tekstilprodukter (EUT L 174 af 13.6.2014, s. 45).

(3)  Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1349 af 5. august 2016 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til fodtøj (EUT L 214 af 9.8.2016, s. 16).

(4)  Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om revisionen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 66/2010 af 25. november 2009 om EU-miljømærket (COM(2017) 355 final).

(5)  Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — En ny handlingsplan for den cirkulære økonomi — For et renere og mere konkurrencedygtigt Europa (COM(2020) 98 final).


Top