EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1777

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1777 af 27. november 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 om betingelserne for indførsel til Unionen af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra (EØS-relevant tekst)

C/2020/8175

OJ L 399, 30.11.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; stiltiende ophævelse ved 32021R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1777/oj

30.11.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 399/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1777

af 27. november 2020

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 om betingelserne for indførsel til Unionen af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 92/65/EØF af 13. juli 1992 om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af dyr samt sæd, æg og embryoner, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbetingelser som omhandlet i bilag A, del I, til direktiv 90/425/EØF (1), særlig artikel 17, stk. 3,

under henvisning til Rådets direktiv 2009/156/EF af 30. november 2009 om dyresundhedsmæssige betingelser for enhovede dyrs bevægelser og indførsel af enhovede dyr fra tredjelande (2), særlig artikel 12, stk. 1, 4 og 5, artikel 13, stk. 2, og artikel 16 og artikel 19, litra a) og b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 (3) fastsættes betingelserne for indførsel til Unionen af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra. Den fastsætter listen over de tredjelande, fra hvilke medlemsstaterne kan indføre dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner fra dyr af hestefamilien samt de dyresundhedsmæssige krav og de krav vedrørende udstedelse af certifikater, der gælder for sådanne indførsler.

(2)

De dyresundhedsmæssige krav vedrørende import af dyr af hestefamilien til Unionen fra tredjelande er fastlagt ved direktiv 2009/156/EF. Det fastsættes, at import af dyr af hestefamilien til Unionen kun er tilladt fra tredjelande eller dele af tredjelandes område, der har været frie for snive (Burkholderia mallei) i mindst seks måneder.

(3)

Kuwait underrettede den 25. juli 2019 Kommissionen om to tilfælde af snive (Burkholderia mallei) hos registrerede heste, der var i karantæne før udførsel med henblik på afsendelse til Unionen. Kuwait har øjeblikkeligt indstillet udførslen af registrerede heste til Unionen og truffet de nødvendige overvågnings- og kontrolforanstaltninger. Indførslen af registrerede heste til Unionen fra Kuwait blev derfor indstillet ved vedtagelsen af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2147 (4). Den 8. september 2019 blev yderligere tre heste fra den samme bedrift testet positive for snive ved en komplimentbindingstest (CFT), som blev udført i Verdensorganisationen for Dyresundheds (OIE) Regional Reference Laboratory. Kuwait underrettede den 23. juni 2020 Kommissionen om, at landet den 30. april 2020 havde gennemført en aktiv klinisk og serologisk undersøgelse i et OIE Regional Reference Laboratory, herunder testning af 7 914 heste for snive, som viste negative resultater.

(4)

Kuwait har dermed dokumenteret, at det er forblevet fri for snive, siden det sidste tilfælde blev konstateret den 8. september 2019. Midlertidig indførsel af registrerede heste, genindførsel efter midlertidig udførsel og import af registrerede heste samt transit af dyr af hestefamilien fra Kuwait bør derfor være tilladt. Oplysningerne vedrørende Kuwait i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 bør derfor ændres.

(5)

Den 25. december 2019 anmeldte Tyrkiet via systemet for anmeldelse af dyresygdomme et tilfælde af snive, der blev bekræftet den 4. december 2019 hos en hest på øen Büyükada, Istanbul-provinsen, Tyrkiet. Indførsel til Unionen af dyr af hestefamilien og af avlsmateriale fra dyr af hestefamilien fra Tyrkiet blev indstillet i en periode på mindst seks måneder ved vedtagelsen af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/581 (5).

(6)

Tyrkiet har fremlagt oplysninger, der dokumenterer, at provinserne Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli og Tekirdag har været frie for snive i over seks måneder, siden udbruddet på øen Büyükada blev anmeldt den 25. december 2019. Landet har endvidere gennemført foranstaltninger for at mindske risikoen for indslæbning af snive til nævnte provinser. Midlertidig indførsel af registrerede heste, genindførsel efter midlertidig udførsel og import af registrerede heste samt transit af dyr af hestefamilien fra provinserne Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli og Tekirdag bør derfor være tilladt. Oplysningerne vedrørende Tyrkiet i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 bør derfor ændres.

(7)

Gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 bør derfor ændres.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EFT L 268 af 14.9.1992, s. 54.

(2)  EUT L 192 af 23.7.2010, s. 1.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 af 12. april 2018 om betingelserne for indførsel til Unionen af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra (EUT L 110 af 30.4.2018, s. 1).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2147 af 28. november 2019 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 om betingelserne for indførsel til Unionen af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra (EUT L 325 af 16.12.2019, s. 99).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/581 af 27. april 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 om betingelserne for indførsel til Unionen af levende dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra (EUT L 133 af 28.4.2020, s. 52).


BILAG

I bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2018/659 ændres listen over tredjelande og dele af tredjelande, fra hvilke medlemsstaterne skal tillade indførsel af sendinger af dyr af hestefamilien og af sæd, æg og embryoner herfra, således:

a)

Oplysningerne om Kuwait affattes således:

»KW

Kuwait

KW-0

Hele landet

E

X

X

X

X

«

b)

Oplysningerne vedrørende Tyrkiet affattes således:

»TR

Tyrkiet

TR-0

Hele landet

 

TR-1

Provinserne Ankara, Edirne, Istanbul, Izmir, Kirklareli og Tekirdag

E

X

X

X

X

«


Top