EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1765

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1765 af 25. november 2020 om ikke at godkende chlorophen som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 2 (EØS-relevant tekst)

C/2020/8132

OJ L 397, 26.11.2020, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1765/oj

26.11.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 397/24


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2020/1765

af 25. november 2020

om ikke at godkende chlorophen som et eksisterende aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 2

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 89, stk. 1, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 (2) opstillet en liste over eksisterende aktivstoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel godkendelse til anvendelse i biocidholdige produkter. Listen omfatter chlorophen (EF-nr.: 204-385-8, CAS-nr.: 120-32-1).

(2)

Chlorophen er blevet vurderet til anvendelse i produkter af produkttype 2, produkter til desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr, som beskrevet i bilag V til forordning (EU) nr. 528/2012.

(3)

Norge blev udpeget som rapporterende stat, og den kompetente vurderingsmyndighed fremsendte vurderingsrapporten sammen med sine konklusioner til Det Europæiske Kemikalieagentur (»agenturet«) den 22. december 2016.

(4)

I overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i delegeret forordning (EU) nr. 1062/2014 vedtog Udvalget for Biocidholdige Produkter agenturets udtalelse den 4. marts 2020 (3) under hensyntagen til den kompetente vurderingsmyndigheds konklusioner.

(5)

Det fremgår af udtalelsen, at biocidholdige produkter af produkttype 2, som indeholder chlorophen, ikke kan forventes at opfylde kriterierne i artikel 19, stk. 1, litra b), i forordning (EU) nr. 528/2012, da risikovurderingen vedrørende menneskers sundhed har konstateret uacceptable risici.

(6)

Under hensyntagen til agenturets udtalelse bør chlorophen ikke godkendes til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 2.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Chlorophen (EF-nr.: 204-385-8, CAS-nr.: 120-32-1) godkendes ikke som et aktivstof til anvendelse i biocidholdige produkter af produkttype 2.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. november 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1062/2014 af 4. august 2014 om det arbejdsprogram for systematisk undersøgelse af alle eksisterende aktivstoffer i biocidholdige produkter, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EUT L 294 af 10.10.2014, s. 1).

(3)  Udvalget for Biocidholdige Produkter, Opinion on the application for approval of the active substance: Chlorophene, Product type: 2, ECHA/BPC/238/2020, vedtaget den 4. marts 2020.


Top