EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1732

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1732 af 18. september 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår gebyrer, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed pålægger securitiseringsregistre (EØS-relevant tekst)

C/2020/6281

EUT L 390 af 20.11.2020, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1732/oj

20.11.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 390/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/1732

af 18. september 2020

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår gebyrer, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed pålægger securitiseringsregistre

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 af 12. december 2017 om en generel ramme for securitisering og om oprettelse af en specifik ramme for simpel, transparent og standardiseret securitisering og om ændring af direktiv 2009/65/EF, 2009/138/EF og 2011/61/EU og forordning (EF) nr. 1060/2009 og (EU) nr. 648/2012 (1), særlig artikel 16, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 16 i forordning (EU) 2017/2402 skal Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (»ESMA«) pålægge transaktionsregistre gebyrer, som fuldt ud dækker ESMA's nødvendige udgifter til registrering af og tilsyn med disse registre. ESMA vil pådrage sig højere omkostninger ved behandlingen af ansøgninger om registrering fra securitiseringsregistre, der har til hensigt at udbyde accessoriske tjenester. Sådanne omkostninger vil dog blive lavere, hvis securitiseringsregistret allerede er registreret som et transaktionsregister i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 (2) eller Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 (3). Registreringsgebyret for enheder, der ansøger om registrering, bør derfor tage særligt hensyn til den type tjenesteydelser, der skal leveres af securitiseringsregistret, og hvorvidt det allerede er registreret som et transaktionsregister. Da ESMA's udgifter til vurdering af ansøgningen om registrering er de samme, uanset ansøgerens størrelse, og kun afhænger af den type tjenesteydelser, der skal leveres, er det hensigtsmæssigt, at registreringsgebyret er et fast beløb.

(2)

Hvis en enhed, der ikke allerede er registreret som et transaktionsregister, på samme tid indgiver ansøgninger om registrering som et transaktionsregister og som et securitiseringsregister, vil ESMA's omkostninger til behandling af disse ansøgninger samtidig være lavere på grund af synergieffekter. Når sådanne ansøgninger indgives samtidig, bør securitiseringsregistret betale det fulde gebyr i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 eller forordning (EU) 2015/2365, alt efter omstændighederne, for registrering som et transaktionsregister, mens der skal betales et nedsat gebyr for udvidelse af registrering for registreringen som et securitiseringsregister.

(3)

Det registreringsgebyr eller gebyr for udvidelse af registreringen, der skal betales af et securitiseringsregister, der tilbyder accessoriske tjenester efter registreringen, bør tage hensyn til sådanne accessoriske tjenester. Omvendt bør et securitiseringsregister, der ophører med at tilbyde accessoriske tjenester efter registreringen, ikke få sit registreringsgebyr eller gebyr for udvidelse af registreringen godtgjort, eftersom ESMA allerede har haft omkostningerne til vurderingen af ansøgningen.

(4)

For at forhindre useriøse ansøgninger bør registreringsgebyrer eller gebyrer for udvidelse af ansøgningen ikke godtgøres, hvis ESMA har afvist registrering, og de bør kun godtgøres delvist, hvis en ansøger trækker sin ansøgning tilbage under registreringsprocessen.

(5)

For at sikre en rimelig fordeling af tilsynsgebyrerne og sikre, at de gebyrer, der pålægges, afspejler de faktiske omkostninger, som ESMA har haft i forbindelse med hver tilsynsbelagt enhed, bør det årlige tilsynsgebyr beregnes på grundlag af det enkelte securitiseringsregisters omsætning. Hvis der ikke foreligger historiske data om et registreret securitiseringsregisters omsætning, bør det årlige tilsynsgebyr baseres på securitiseringsregistrets forventede omsætning.

(6)

De årlige tilsynsgebyrer, der opkræves af hvert securitiseringsregister, bør stå i et rimeligt forhold til den omsætning, der genereres af dette register i et givet regnskabsår i forhold til den samlede omsætning, der er genereret af alle registrerede og tilsynsbelagte securitiseringsregistre inden for samme regnskabsår. Hvert enkelt securitiseringsregister bør også pålægges et årligt minimumstilsynsgebyr, da der gælder visse faste administrative omkostninger for tilsyn med alle securitiseringsregistre, uanset størrelsen af den omsætning, der genereres.

(7)

Da der kun foreligger begrænsede data om et securitiseringsregisters aktivitet i løbet af regnskabsåret efter registreringen, bør det årlige tilsynsgebyr for det år beregnes på grundlag af registreringsgebyret og ESMA's tilsynsindsats over for det pågældende securitiseringsregister i løbet af året. Tilsynsindsatsen i de første måneder efter registreringen svarer til indsatsen for at vurdere ansøgerens registrering. I securitiseringsregistrets første driftsår bør tilsynsgebyret derfor baseres på det registreringsgebyr, der betales af ansøgeren, justeret med en koefficient.

(8)

I lyset af ESMA's årlige budgetprocedure og den tid, der er nødvendig til at anslå tilsynsomkostningerne, vil det ikke være muligt at tage hensyn til securitiseringsregistre, der er registreret den 1. oktober eller senere i et givet regnskabsår, med henblik på beregningen af de samlede årlige tilsynsomkostninger for det følgende år. Derfor bør det årlige tilsynsgebyr for et securitiseringsregister, der er registreret den 1. oktober eller senere i det foregående år, svare til dets registreringsgebyr.

(9)

De nationale kompetente myndigheder afholder omkostninger, når de udfører arbejde i henhold til forordning (EU) 2017/2402, og navnlig påtager sig opgaver, som er delegeret i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, i nævnte forordning. De gebyrer, som ESMA pålægger securitiseringsregistre, bør også dække disse omkostninger. For at sikre, at de kompetente myndigheder ikke lider tab eller opnår overskud ved udførelsen af delegerede opgaver, eller når de yder bistand til ESMA, bør ESMA kun godtgøre de faktiske omkostninger, som den nationale kompetente myndighed har afholdt i den forbindelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Dækning af de fulde tilsynsomkostninger

De gebyrer, der pålægges securitiseringsregistre, skal dække:

a)

alle omkostninger i forbindelse med ESMA's registrering af og tilsyn med securitiseringsregistre i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/2402, herunder omkostninger ved udvidelse af registreringen for transaktionsregistre, der allerede er registreret i henhold til afsnit VI, kapitel 1, i forordning (EU) nr. 648/2012 eller kapitel III i forordning (EU) 2015/2365

b)

alle omkostninger i forbindelse med godtgørelse til de nationale kompetente myndigheder, der har udført opgaver i henhold til forordning (EU) 2017/2402 og i forbindelse med delegation af opgaver i henhold til artikel 14, stk. 1, i nævnte forordning.

Artikel 2

Relevant omsætning

1.   Securitiseringsregistre, der udelukkende er registreret i henhold til forordning (EU) 2017/2402, skal føre reviderede regnskaber med henblik på denne forordning, som adskiller indtægterne fra følgende:

a)

kernesecuritiseringstjenester som defineret i artikel 1, nr. 3), i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1230 (4)

b)

accessoriske securitiseringstjenester som defineret i artikel 1, nr. 4), i delegeret forordning (EU) 2020/1230.

c)

Andre tjenester, der leveres.

2.   Et securitiseringsregister, der er registreret i henhold til forordning (EU) 2017/2402, og som også er registreret som et transaktionsregister i henhold til enten forordning (EU) nr. 648/2012 eller forordning (EU) 2015/2365, fører reviderede regnskaber med henblik på denne forordning, hvori der skelnes mellem indtægter fra:

a)

levering af kernesecuritiseringstjenester

b)

levering af accessoriske securitiseringstjenester

c)

centrale funktioner i forbindelse med central indsamling og opbevaring af optegnelser over derivater i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012

d)

levering af accessoriske tjenester med direkte tilknytning til central indsamling og opbevaring af optegnelser over derivater i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012

e)

centrale funktioner i forbindelse med central indsamling og opbevaring af optegnelser over værdipapirfinansieringstransaktioner i henhold til forordning (EU) 2015/2365

f)

levering af accessoriske tjenester med direkte tilknytning til central indsamling og opbevaring af optegnelser over værdipapirfinansieringstransaktioner i henhold til forordning (EU) 2015/2365

g)

levering af kombinerede accessoriske tjenester i direkte tilknytning til:

i)

de i litra a) og c) nævnte aktiviteter

ii)

de i litra a) og e) nævnte aktiviteter

iii)

de i litra c) og e) nævnte aktiviteter

h)

andre tjenester, der leveres.

3.   Et securitiseringsregisters relevante omsætning i et givet år n er summen af:

a)

registrets indtægter eller forventede indtægter, hvis stk. 5 finder anvendelse, genereret ved de aktiviteter, der er omhandlet i stk. 2, litra a), som anført i det reviderede regnskab for år n-2

b)

registrets indtægter genereret ved de aktiviteter, der er omhandlet i stk. 2, litra b), og den relevante andel af indtægterne genereret ved de aktiviteter, der er omhandlet i stk. 2, litra g), nr. i) og ii), som anført i det reviderede regnskab for år n-2.

4.   Den relevante andel af indtægterne som omhandlet i stk. 3, litra b), skal være lig med indtægterne genereret ved de aktiviteter, der er omhandlet i stk. 2, litra a), divideret med summen af indtægterne genereret ved de aktiviteter, der er omhandlet i:

a)

stk. 2, litra a)

b)

stk. 2, litra c)

c)

stk. 2, litra e).

5.   Hvis der ikke foreligger reviderede regnskaber for år n-2, anvender ESMA de forventede indtægter for år n, som fremgår af de forretningsplaner, der er forelagt ESMA i henhold til artikel 13, stk. 3, i delegeret forordning (EU) 2020/1230. Disse forventede indtægter opdeles i følgende elementer:

a)

indtægter, der forventes genereret ved de i stk. 2, litra a), omhandlede aktiviteter

b)

indtægter, der forventes genereret ved de i stk. 2, litra b), omhandlede aktiviteter

c)

indtægter, der forventes genereret ved de i stk. 2, litra g), nr. i) og ii), omhandlede aktiviteter.

Et securitiseringsregister, der beslutter at forelægge ESMA en ajourføring af de forventede indtægter for år n, skal gøre dette senest den 30. september i år n-1.

Artikel 3

Registreringsgebyr og gebyr for udvidelse af registrering

1.   Er ansøgeren ikke registreret som et transaktionsregister i henhold til enten afsnit VI, kapitel 1, i forordning (EU) nr. 648/2012 eller kapitel III i forordning (EU) 2015/2365, udgør registreringsgebyret følgende:

a)

100 000 EUR, hvis registret har til hensigt at levere accessoriske tjenester som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b), litra g), nr. i), eller litra g), nr. ii)

b)

65 000 EUR, hvis litra a) ikke finder anvendelse.

2.   Er ansøgeren registreret som et transaktionsregister i henhold til enten afsnit VI, kapitel 1, i forordning (EU) nr. 648/2012 eller kapitel III i forordning (EU) 2015/2365, udgør gebyret for udvidelse af registreringen følgende:

a)

50 000 EUR, hvis registret har til hensigt at levere accessoriske tjenesteydelser som omhandlet i artikel 2, stk. 2, litra b), litra g), nr. i), eller litra g), nr. ii)

b)

32 500 EUR, hvis litra a) ikke finder anvendelse.

3.   Hvis ansøgeren ikke er registreret som et transaktionsregister i henhold til enten forordning (EU) nr. 648/2012 eller forordning (EU) 2015/2365 og på samme tid indgiver ansøgninger om registrering i henhold til både forordning (EU) 2017/2402 og enten forordning (EU) nr. 648/2012 eller forordning (EU) 2015/2365, betaler ansøgeren det fulde registreringsgebyr, jf. enten artikel 6 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1003/2013 (5) eller artikel 5, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/360 (6), alt efter hvad der er relevant, og det skyldige gebyr for udvidelse af registrering i henhold til stk. 3.

4.   Hvis ansøgeren ikke er registreret som et transaktionsregister i henhold til hverken forordning (EU) nr. 648/2012 eller forordning (EU) 2015/2365 og på samme tid indgiver ansøgninger om registrering i henhold til både forordning (EU) nr. 648/2012, forordning (EU) 2015/2365 og forordning (EU) 2017/2402, betaler ansøgeren det fulde registreringsgebyr i henhold til artikel 6 i delegeret forordning (EU) nr. 1003/2013, det skyldige gebyr for udvidelse af registrering i henhold til artikel 5, stk. 5, i delegeret forordning (EU) 2019/360 og det skyldige gebyr for udvidelse af registrering i henhold til stk. 3.

5.   Et securitiseringsregister, der tilbyder accessoriske tjenester efter registreringen og som følge heraf skal betale et højere registreringsgebyr eller et højere gebyr for udvidelse af registreringen end det oprindeligt indbetalte registreringsgebyr eller gebyr for udvidelse af registreringen, skal betale forskellen mellem det oprindeligt indbetalte registreringsgebyr eller gebyr for udvidelse af registreringen og det højere relevante registreringsgebyr eller gebyr for udvidelse af registreringen.

Artikel 4

Årlige tilsynsgebyrer for registrerede securitiseringsregistre og for transaktionsregistre, som får udvidet deres registrering

1.   Det årlige tilsynsgebyr for alle registrerede securitiseringsregistre for år n er lig med omkostningsoverslaget for tilsynet med disse securitiseringsregistres aktiviteter, som det indgår i ESMA's budget for det pågældende år.

2.   Det årlige tilsynsgebyr, der skal betales af et securitiseringsregister for det år, hvor det pågældende securitiseringsregister blev registreret, er lig med det i henhold til artikel 5 skyldige registreringsgebyr ganget med antallet af arbejdsdage fra securitiseringsregistrets registreringsdato til udgangen af det pågældende år og divideret med 250.

3.   Det årlige tilsynsgebyr for et givet år n for et securitiseringsregister, der er registreret den 1. oktober eller senere i det foregående år, skal være lig med det i henhold til artikel 5 skyldige registreringsgebyr.

4.   Det årlige tilsynsgebyr for et givet år n, der skal betales af et securitiseringsregister, der er registreret før den 1. oktober i det foregående år, skal være lig med det i stk. 1 omhandlede årlige tilsynsgebyr fordelt mellem alle de securitiseringsregistre, der er registreret inden den 1. oktober i det foregående år i forhold til den relevante omsætning for hvert securitiseringsregister beregnet i henhold til artikel 2, stk. 3.

5.   Med undtagelse af det årlige tilsynsgebyr, der skal betales i henhold til stk. 2, må det årlige tilsynsgebyr aldrig være lavere end 30 000 EUR.

Artikel 5

Generelle betalingsbetingelser

1.   Alle gebyrer betales i euro. Gebyrerne betales som anført i artikel 6, 7 og 8.

2.   Forsinkede betalinger medfører krav om betaling af en tvangsbøde på 0,1 % af det skyldige beløb pr. dag.

Artikel 6

Betaling af registreringsgebyrer og godtgørelser

1.   Registreringsgebyret og gebyret for udvidelse af registreringen som omhandlet i artikel 3 betales fuldt ud på det tidspunkt, hvor securitiseringsregistret indgiver sin ansøgning om registrering eller udvidelse af registreringen.

2.   Halvdelen af gebyret for registrering eller gebyret for udvidelse af registreringen, der betales af securitiseringsregistret, godtgøres, hvis securitiseringsregistret trækker sin ansøgning om registrering eller udvidelse af registrering tilbage, før ESMA har underrettet securitiseringsregistret om, at dets ansøgning er fuldstændig i henhold til artikel 10, stk. 6, i forordning (EU) 2017/2402.

3.   Registreringsgebyret og gebyret for udvidelse af registrering godtgøres ikke, når ESMA har underrettet securitiseringsregistret om, at dets ansøgning er fuldstændig i henhold til artikel 10, stk. 6, i forordning (EU) 2017/2402.

Artikel 7

Betaling af årlige tilsynsgebyrer

Det i artikel 4 omhandlede årlige tilsynsgebyr indbetales i en enkelt rate, der forfalder senest ved udgangen af marts i det år, det vedrører, med undtagelse af det i stk. 2 og 3 i nævnte artikel omhandlede årlige tilsynsgebyr.

ESMA fremsender debetnotaer til alle registrerede securitiseringsregistre med angivelse af det årlige gebyr mindst 30 kalenderdage før betalingsfristen for det årlige gebyr.

Artikel 8

Godtgørelse til kompetente myndigheder

1.   Kun ESMA opkræver registreringsgebyr, gebyret for udvidelse af registreringen og det årlige tilsynsgebyr.

2.   ESMA godtgør en kompetent myndighed de faktisk afholdte omkostninger i forbindelse med udførelsen af de opgaver, der er omhandlet i forordning (EU) 2017/2402, og som følge af en eventuel delegering af opgaver i henhold til artikel 74 i forordning (EU) nr. 648/2012 i overensstemmelse med artikel 9, stk. 1, i forordning (EU) 2015/2365 og i overensstemmelse med artikel 14, stk. 1, i forordning (EU) 2017/2402.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. september 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 347 af 28.12.2017, s. 35.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1).

(4)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1230 af 29. november 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, som præciserer oplysningerne i ansøgningen om registrering af et securitiseringsregister og oplysningerne i en forenklet ansøgning om udvidelse af registreringen af et transaktionsregister (EUT L 289 af 3.9.2020, s. 345).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1003/2013 af 12. juli 2013 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår gebyrer, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) pålægger transaktionsregistre (EUT L 279 af 19.10.2013, s. 4).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/360 af 13. december 2018 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 for så vidt angår gebyrer, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed pålægger transaktionsregistre (EUT L 81 af 22.3.2019, s. 58).


Top