EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1714

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1714 af 16. november 2020 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1119 for så vidt angår prøvningsmetoden for visse hybride elkøretøjer med ikke-ekstern opladning og for at tage hensyn til anvendelsen af alternative brændstoffer og gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1339 for så vidt angår baglygter (EØS-relevant tekst)

C/2020/7900

OJ L 384, 17.11.2020, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1714/oj

17.11.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 384/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2020/1714

af 16. november 2020

om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1119 for så vidt angår prøvningsmetoden for visse hybride elkøretøjer med ikke-ekstern opladning og for at tage hensyn til anvendelsen af alternative brændstoffer og gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1339 for så vidt angår baglygter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/631 af 17. april 2019 om fastsættelse af præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers CO2-emissioner og om ophævelse af forordning (EF) nr. 443/2009 og (EU) nr. 510/2011 (1), særlig artikel 11, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 7. februar 2020 indgav fabrikanterne Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, FCA Italy S.p.A, Ford-Werke GmbH, Honda Motor Europe Ltd, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover Ltd, OPEL Automobile GmbH-PSA, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, Škoda Auto a.s, Toyota Motor Europe og Volkswagen Nutzfahrzeuge i fællesskab en anmodning (»den første anmodning«) i henhold til artikel 12a i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 (2) om ændring af Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1119 (3) med henblik på at ændre prøvningsmetoden for visse hybride elkøretøjer med ikke-ekstern opladning (NOVC-HEV'er) i klasse M1.

(2)

Den 21. april 2020 indgav fabrikanterne FCA Italy S.p.A, Jaguar Land Rover Ltd., OPEL Automobile GmbH-PSA, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, Škoda Auto a.s og Ford-Werke GmbH i fællesskab en anmodning (»den anden anmodning«) i henhold til artikel 12a i gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1119 med henblik på at tage hensyn til anvendelsen af flydende gas (LPG), komprimeret naturgas (CNG) og ethanol (E85).

(3)

Kommissionen har vurderet begge anmodninger i overensstemmelse med artikel 11 i forordning (EU) 2019/631, gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 og de tekniske retningslinjer for forberedelse af ansøgninger om godkendelse af innovative teknologier i henhold til forordning (EF) nr. 443/2009 og forordning (EU) nr. 510/2011 (juli 2018-udgaven (V2)) (4).

(4)

I den første anmodning beder de anmodende parter om, at den prøvningsmetode, der er fastsat i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1119, ændres, således at prøvningsbetingelserne for personbiler med intern forbrændingsmotor kan anvendes på NOVC-HEV'er, for hvilke det ukorrigerede målte brændstofforbrug og CO2-emissionsværdierne må anvendes i overensstemmelse med punkt 1.1.4 i tillæg 2 til underbilag 8 til bilag XXI til Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 (5).

(5)

Til støtte for anmodningen har de anmodende parter fremlagt dokumentation for, at der på grund af den lave grad af elektrificering af den pågældende klasse af NOVC-HEV'er ikke kan bestemmes en statistisk signifikant CO2-korrektionsfaktor, jf. punkt 4.1.2 i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1119/.

(6)

På baggrund af de fremførte argumenter og den lave grad af elektrificering bør NOVC-HEV'er, for hvilke det ukorrigerede målte brændstofforbrug og CO2-emissionsværdierne må anvendes i overensstemmelse med punkt 1.1.4 i tillæg 2 til underbilag 8 til bilag XXI til forordning (EU) 2017/1151, for så vidt angår beregningen af CO2-besparelserne ved den pågældende innovative teknologi anses for at være ækvivalente med køretøjer med intern forbrændingsmotor. De prøvningsbetingelser for personbiler med intern forbrændingsmotor, der er fastsat i bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1119, bør derfor anvendes for denne specifikke klasse af NOVC-HEV'er. Prøvningsmetoden bør forblive uændret for så vidt angår andre NOVC-HEV'er.

(7)

Med hensyn til den anden anmodning er det berettiget at præcisere prøvningsmetoden ved at tilføje brændstofomregningsfaktorer og effektforbrugsfaktorer for LPG- og CNG-brændstoffer. Da E85 kun er tilgængeligt i begrænset omfang på EU-markedet som helhed, anses det imidlertid ikke for berettiget at skelne mellem dette brændstof og benzin for så vidt angår prøvningsmetoden.

(8)

Under hensyntagen til nye oplysninger om brugsfaktorerne for hjørnebelysning og statiske kurvelys bør de nuværende brugsfaktorer for disse lys, der er fastsat i gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1119, erstattes med mere konservative faktorer som fastsat i Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1339 (6).

(9)

For at sikre retssikkerheden bør fabrikanterne kunne indgive ansøgninger om certificering af CO2-besparelser til typegodkendelsesmyndighederne i overensstemmelse med gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1119 i udgaven af 28. juni 2019 i en bestemt periode. De ændringer, der fastsættes i nærværende afgørelse, berører ikke gyldigheden af certifikater, der er udstedt i henhold til gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1119 i nævnte udgave.

(10)

I den ansøgning, der blev godkendt ved gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1339, blev der fremlagt dokumentation for, at anvendelsen af effektive LED-lysfunktioner i baglygter ikke overstiger den markedsindtrængningstærskel, der henvises til i artikel 2, stk. 2, litra a), i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 427/2014 (7), og disse lygter burde derfor have været omfattet af anvendelsesområdet for gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1339. Nævnte afgørelse bør derfor ændres, således at den omfatter baglygter.

(11)

Da CO2-besparelser, der er certificeret i henhold til gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1119, kan tages i betragtning ved beregningen af fabrikanternes gennemsnitlige specifikke emissioner fra og med kalenderåret 2021, bør denne afgørelse straks træde i kraft.

(12)

Gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1119 og (EU) 2020/1339 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1119

I gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1119 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 4 indsættes følgende som stk. 2a:

»2a.

Hvis den innovative teknologi monteres i et dobbeltbrændstofkøretøj eller et flex-brændstofkøretøj, registrerer typegodkendelsesmyndigheden CO2-besparelserne således:

a)

for dobbeltbrændstofkøretøjer, der anvender benzin eller gasformigt brændstof, værdien for CO2-besparelserne for LPG- eller CNG-brændstof

b)

for flex-brændstofkøretøjer, der anvender benzin eller E85, værdien for CO2-besparelserne for benzin.«

2)

Artikel 5 affattes således:

»Artikel 5

Overgangsperiode og miljøinnovationskoder

1.   Fabrikanter kan ansøge typegodkendelsesmyndigheden om certificering af CO2-besparelser i henhold til denne afgørelse i udgaven af 28. juni 2019 indtil den 24. marts 2021. I så fald anføres miljøinnovationskoden »28« i typegodkendelsesdokumenterne.

2.   Hvis en fabrikant ansøger typegodkendelsesmyndigheden om certificering af CO2-besparelser i henhold til denne afgørelse uden at henvise til afgørelsens udgave af 28. juni 2019, anføres miljøinnovationskoden »37« i typegodkendelsesdokumenterne.

3.   CO2-besparelser, der registreres med henvisning til miljøinnovationskoden »28« eller »37«, kan tages i betragtning ved beregningen af fabrikanternes gennemsnitlige specifikke emissioner fra og med kalenderåret 2021.«

3)

I bilaget foretages følgende ændringer:

a)

I punkt 2 foretages følgende ændringer:

i)

oplysningerne om CF affattes således:

 

»CF — Omregningsfaktor som defineret i tabel 5«.

ii)

oplysningerne om Vpe affattes således:

 

»Vpe — Faktisk effektforbrug som defineret i tabel 4«.

b)

I punkt 4.1.1 foretages følgende ændringer:

i)

Overskriften affattes således:

»4.1.1.

Personbiler med intern forbrændingsmotor og NOVC-HEV'er i klasse M1, for hvilke det ukorrigerede målte brændstofforbrug og CO2-emissionsværdierne må anvendes i overensstemmelse med punkt 1.1.4 i tillæg 2 til underbilag 8 til bilag XXI til Kommissionens forordning (EU) 2017/1151«.

ii)

Tabel 4 affattes således:

»Tabel 4

Faktisk effektforbrug

Motortype

Faktisk effektforbrug (Vpe) [l/kWh]

Benzin/E85

0,264

Benzin/E85, motor med turbolader

0,280

Diesel

0,220

LPG

0,342

LPG, motor med turbolader

0,363

 

Faktisk effektforbrug (Vpe) [m3/kWh]

CNG (G20)

0,259

CNG (G20), motor med turbolader

0,275«

iii)

Udtrykket »CF: Omregningsfaktor (l/100 km) - (g CO2/km) [g CO2/l] som fastsat i tabel 5« affattes således:

 

»CF: Omregningsfaktor som defineret i tabel 5«.

iv)

Tabel 5 affattes således:

»Tabel 5

Brændstofomregningsfaktor

Brændstoftype

Omregningsfaktor (CF) [g CO2/l]

Benzin/E85

2 330

Diesel

2 640

LPG

1 629

 

Omregningsfaktor (CF) [g CO2/m3]

CNG (G20)

1 795 «

v)

I tabel 6 affattes oplysningerne om hjørnebelysning og statisk kurvelys således:

»Hjørnebelysning

0,019

Statisk kurvelys

0,039«

c)

I punkt 4.1.2 foretages følgende ændringer:

i)

Overskriften affattes således:

»4.1.2.

NOVC-HEV'er, der ikke er omfattet af anvendelsesområdet for punkt 4.1.1«.

ii)

Overskriften til tabel 7 affattes således:

 

»DC-DC-omformerens virkningsgrad for forskellige køretøjslysarkitekturer«.

d)

I punkt 4.2 foretages følgende ændringer:

i)

Overskriften i punkt 4.2.1 affattes således:

»4.2.1.

Personbiler med intern forbrændingsmotor og NOVC-HEV'er i klasse M1, for hvilke det ukorrigerede målte brændstofforbrug og CO2-emissionsværdierne må anvendes i overensstemmelse med punkt 1.1.4 i tillæg 2 til underbilag 8 til bilag XXI til Kommissionens forordning (EU) 2017/1151«

ii)

Overskriften i punkt 4.2.2 affattes således:

»4.2.2.

NOVC-HEV'er, der ikke er omfattet af anvendelsesområdet for punkt 4.2.1«.

Artikel 2

Ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1339

I gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1339 foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 1 tilføjes følgende litra n):

»n)

baglygte.«

2)

I bilaget foretages følgende ændringer:

a)

I tabel 3 indsættes følgende række:

»Baglygte

12«

b)

I tabel 4 indsættes følgende række:

»Baglygte

0,36«.

Artikel 3

Ikrafttræden

Denne afgørelse træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. november 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 111 af 25.4.2019, s. 13.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 725/2011 af 25. juli 2011 om indførelse af en procedure for godkendelse og certificering af innovative teknologier til nedbringelse af CO2-emissionerne fra personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 194 af 26.7.2011, s. 19).

(3)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1119 af 28. juni 2019 om godkendelse af effektive udvendige lysfunktioner, som anvender lysemitterende dioder (LED), til brug i køretøjer med intern forbrændingsmotor og i hybride elkøretøjer med ikke-ekstern opladning som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra nye personbiler i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (EUT L 176 af 1.7.2019, s. 67).

(4)  https://circabc.europa.eu/sd/a/a19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July%202018%20Technical%20Guidelines.pdf.

(5)  Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 1).

(6)  Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1339 af 23. september 2020 om godkendelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/631 af effektive udvendige lysfunktioner på køretøjer, som anvender lysemitterende dioder, som en innovativ teknologi til reduktion af CO2-emissioner fra visse lette erhvervskøretøjer i forbindelse med den verdensomspændende harmoniserede prøvningsprocedure for lette køretøjer (EUT L 313 af 28.9.2020, s. 4).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 427/2014 af 25. april 2014 om indførelse af en procedure for godkendelse og certificering af innovative teknologier til nedbringelse af CO2-emissionerne fra lette erhvervskøretøjer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 510/2011 (EUT L 125 af 26.4.2014, s. 57).


Top