EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1694

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1694 af 11. november 2020 om ændring af forordning (EU) nr. 168/2013, for så vidt angår særlige foranstaltninger for restkøretøjer i klasse L som følge af covid-19-pandemien (EØS-relevant tekst)

OJ L 381, 13.11.2020, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/11/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1694/oj

13.11.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 381/4


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2020/1694

af 11. november 2020

om ændring af forordning (EU) nr. 168/2013, for så vidt angår særlige foranstaltninger for restkøretøjer i klasse L som følge af covid-19-pandemien

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter den almindelige lovgivningsprocedure (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Covid-19-krisen har medført forstyrrelse af forsyningskæden for kritiske dele og komponenter til køretøjer i klasse L og et betydeligt fald i efterspørgslen efter disse køretøjer. Dette har ført til betydelige forsinkelser for fabrikanterne med hensyn til at tømme deres lagre for Euro 4-køretøjer, som i henhold til bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 (3) skal registreres før Euro 5-trinnet finder anvendelse den 1. januar 2021.

(2)

Bestemmelserne om restkøretøjer, der er fastsat i forordning (EU) nr. 168/2013, giver mulighed for, at fabrikanterne, for så vidt angår en begrænset del af lageret af køretøjer i klasse L, fortsat kan gøre disse tilgængelige på markedet, og at sådanne køretøjer kan registreres eller ibrugtages, selv om de ikke må eller ikke længere må gøres tilgængelige på markedet, fordi de ikke er godkendt efter nye tekniske krav, som er trådt i kraft.

(3)

I betragtning af forstyrrelserne forårsaget af covid-19-krisen er det klart, at bestemmelserne om restkøretøjer i forordning (EU) nr. 168/2013 ikke udgør en passende mekanisme til at håndtere mængden af de Euro 4-køretøjer i klasse L, som fabrikanterne vil have på lager efter Euro 5-miljøtrinnets ikrafttræden.

(4)

I betragtning af de ekstraordinære omstændigheder, som covid-19-krisen har medført, og for at undgå potentielle markedsforstyrrelser er det nødvendigt at ændre forordning (EU) nr. 168/2013, så den omfatter særlige foranstaltninger for restkøretøjer i klasse L som følge af covid-19-krisen.

(5)

For at sikre, at anvendelsen af disse særlige foranstaltninger for restkøretøjer begrænses til køretøjer, der var på lager på tidspunktet for de nationale nedlukninger, bør mængden af køretøjer, der er omfattet af disse særlige bestemmelser for restkøretøjer, ikke overstige antallet af Euro 4-køretøjer i klasse L, som var på lager den 15. marts 2020.

(6)

Målet for denne forordning, nemlig at ændre bestemmelserne om restkøretøjer gældende for 2021 i henhold til forordning (EU) nr. 168/2013 i forbindelse med covid-19-krisen, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af handlingens omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(7)

I lyset af den hastende karakter som følge af de ekstraordinære omstændigheder, der følger af covid-19-krisen, bør der ske en fravigelse af den periode på otte uger, der er omhandlet i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til TEU, til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

(8)

Forordning (EU) nr. 168/2013 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Denne forordning bør træde i kraft hurtigst muligt på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Følgende artikel indsættes i kapitel XI i forordning (EU) nr. 168/2013:

»Artikel 44a

Særlige foranstaltninger for restkøretøjer som følge af covid-19-pandemien

1.   Uanset artikel 44 og med forbehold af nærværende artikels stk. 2, 3 og 4 kan køretøjer, der er i overensstemmelse med en køretøjstype, hvis EU-typegodkendelse bliver ugyldig den 1. januar 2021 i medfør af artikel 37, stk. 2, litra a), gøres tilgængelige på markedet, registreres eller ibrugtages som restkøretøjer indtil den 31. december 2021.

2.   Antallet af restkøretøjer som omhandlet i nærværende artikels stk. 1 må ikke overstige antallet af restkøretøjer med en EU-typegodkendelse, som bliver ugyldig den 1. januar 2021 i medfør af artikel 37, stk. 2, litra a), og som var på lager den 15. marts 2020.

3.   En fabrikant, der ønsker at benytte den i stk. 1 omhandlede undtagelse, indgiver en ansøgning til den nationale myndighed i hver af de medlemsstater, hvor de pågældende køretøjer skal gøres tilgængelige på markedet, registreres eller ibrugtages, med angivelse af det antal restkøretøjer, som anmodningen om undtagelse, jf. stk. 1, skal omfatte.

Den pågældende nationale myndighed træffer inden for en måned efter modtagelse af anmodningen afgørelse om, hvorvidt der skal gives tilladelse til registrering af sådanne restkøretøjer på dens område og i hvilket antal.

4.   Typeattesten for de køretøjer, der ibrugtages efter stk. 1, forsynes med en særlig påtegning, hvori køretøjerne angives at være »2021 — restkøretøjer«.

5.   Medlemsstaterne underretter senest den 1. juli 2021 Kommissionen om antallet af køretøjer, der er tildelt status som restkøretøjer i henhold til denne artikel.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. november 2020.

På Europa-Parlamentets vegne

D. M. SASSOLI

Formand

På Rådets vegne

M. ROTH

Formand


(1)  Udtalelse af 29.10.2020 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 20.10.2020 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 3.11.2020.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. januar 2013 om godkendelse og markedsovervågning af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler (EUT L 60 af 2.3.2013, s. 52).


Top