EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1676

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1676 af 31. august 2020 om ændring af artikel 25 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger for så vidt angår specialmalinger (EØS-relevant tekst)

C/2020/5759

OJ L 379, 13.11.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1676/oj

13.11.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 379/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/1676

af 31. august 2020

om ændring af artikel 25 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger for så vidt angår specialmalinger

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (1), særlig artikel 53, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1272/2008 blev ændret ved Kommissionens forordning (EU) 2017/542 (2) for at tilføje visse krav i forbindelse med indberetning af oplysninger til brug for beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer og for medtagelse af en »unik formelidentifikator« (UFI) i de supplerende oplysninger, der angives på etiketten for en farlig blanding. Importører og downstreambrugere er forpligtede til gradvist at begynde at overholde kravene i henhold til en række frister for overholdelse, alt efter hvilken anvendelse, blandingen markedsføres til.

(2)

Malingsektoren har udtrykt specifikke betænkeligheder med hensyn til den praktiske anvendelighed af kravene til beredskabet i sundhedsmæssige nødsituationer i tilfælde af malinger, der formuleres i et begrænsede mængder, og som skræddersyes til den enkelte forbruger eller professionelle bruger på salgsstedet. For at imødekomme forbrugernes efterspørgsel efter meget specifikke farvetoner kan foretagender, der formulerer, blive bedt om at formulere og levere maling med et næsten ubegrænset antal forskellige sammensætninger. Overholdelse af kravene til beredskabet i sundhedsmæssige nødsituationer vil derfor kræve, at foretagender, der formulerer, enten indsender oplysninger og genererer UFI'er på forhånd for et meget stort antal malinger i alle mulige farvekombinationer, hvoraf mange muligvis aldrig vil blive leveret i praksis, eller udsætter hver levering på salgsstedet, indtil oplysningerne er blevet indsendt, og UFI'en er blevet genereret. Med begge tilgange ville man lægge en uforholdsmæssig stor byrde på industrien for specialmaling.

(3)

For at undgå en uforholdsmæssig stor administrativ byrde, navnlig for små og mellemstore virksomheder, med hensyn til specialmalinger skal kravene ændres ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1677 (3) for at gøre det muligt at undtage specialmalinger fra anmeldelsespligten i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1272/2008 og fra forpligtelsen i dette bilag til at generere en UFI. I så fald skal de individuelle blandinger, der er indeholdt i specialmalinger, imidlertid fortsat være underlagt alle kravene i bilag VIII for at give giftinformationscentraler mulighed for at definere et passende beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer.

(4)

I lyset af dette er det hensigtsmæssigt at ændre artikel 25 i forordning (EF) nr. 1272/2008 med henblik på at fastsætte en regel for specialmalinger, for hvilke der ikke er meddelt nogen oplysninger, og for hvilke der ikke er genereret nogen tilsvarende UFI, som kræver, at UFI'erne for alle blandingerne i specialmalingen skal angives på etiketten på specialmalingen. Hvis koncentrationen af en blanding med en UFI i specialmalingen overstiger 5 %, bør koncentrationen desuden medtages i de supplerende oplysninger, der er angivet på etiketten på specialmalingen, da blandinger i specialmalinger med en sådan koncentration med større sandsynlighed er relevante for beredskabet i sundhedsmæssige nødsituationer.

(5)

I betragtning af, at datoen for overholdelse af reglerne for blandinger til privat eller professionel brug, der i bilag VIII til forordning (EF) nr. 1272/2008 er fastsat til den 1. januar 2021, nærmer sig, og at denne forordning gør det muligt for alle sektorer at overholde nævnte bilag, bør denne forordning træde i kraft så hurtigt som muligt.

(6)

Forordning (EF) nr. 1272/2008 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 25 i forordning (EF) nr. 1272/2008 tilføjes følgende stykke:

»8.   Hvis der er tale om en specialmaling, for hvilken der ikke er indgivet nogen indberetning i overensstemmelse med bilag VIII, og der ikke er genereret nogen tilsvarende unik formelidentifikator, skal de unikke formelidentifikatorer for alle de blandinger, der er indeholdt i specialmalingen i en koncentration på over 0,1 %, og som selv er anmeldelsespligtige i henhold til artikel 45, indgå i de supplerende oplysninger på specialmalingens etiket, således at de er placeret sammen og opført i aftagende orden efter blandingernes koncentration i specialmalingen, i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag VIII, del A, punkt 5.

Hvis koncentrationen af en blanding med en unik formelidentifikator i specialmalingen overstiger 5 %, skal koncentrationen af denne blanding i et tilfælde, der falder ind under første afsnit, også indgå i de supplerende oplysninger på etiketten på specialmalingen ved siden af dennes unikke formelidentifikator i overensstemmelse med bilag VIII, del B, punkt 3.4.

I dette stykke forstås ved »specialmaling« en maling, der er formuleret i begrænsede mængder på et skræddersyet grundlag til en individuel forbruger eller professionel bruger på salgsstedet ved toning eller farveblanding.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. august 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) 2017/542 af 22. marts 2017 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger ved tilføjelse af et bilag om harmoniserede oplysninger til brug for beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer (EUT L 78 af 23.3.2017, s. 1).

(3)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1677 af 31. august 2020 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger med henblik på forbedre den praktiske anvendelighed af oplysningskrav vedrørende beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer (se side 3 i denne EUT).


Top