EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1674

Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1674 af 29. oktober 2020 om bemyndigelse af Sverige til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

OJ L 378, 12.11.2020, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1674/oj

12.11.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 378/3


RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2020/1674

af 29. oktober 2020

om bemyndigelse af Sverige til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af EF-bestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (1), særlig artikel 19,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets gennemførelsesafgørelse 2014/725/EU (2) fik Sverige tilladelse til indtil den 25. juni 2020 at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn (»strøm fra land«), i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF.

(2)

Ved brev af 15. august 2019 anmodede Sverige om tilladelse til fortsat at anvende en reduceret elafgiftssats på strøm fra land, jf. artikel 19 i direktiv 2003/96/EF. De svenske myndigheder afgav supplerende oplysninger ved brev af 1. april 2020.

(3)

Med den påtænkte reducerede afgiftssats ønsker Sverige at fortsætte med at fremme anvendelsen af strøm fra land. For fartøjer, der ligger ved kaj i en havn, anses anvendelse af en sådan strøm for at være en mere miljøvenlig metode til at dække elektricitetsbehovet end forbrænding af bunkerfuel om bord på disse fartøjer.

(4)

For så vidt som man ved anvendelsen af strøm fra land undgår emissioner af luftforurenende stoffer fra forbrænding af bunkerfuel om bord på fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, forbedrer en sådan anvendelse den lokale luftkvalitet i havnebyer og reducerer støj. Foranstaltningen forventes derfor at bidrage til Unionens miljø-, sundheds- og klimapolitiske målsætninger.

(5)

En tilladelse til Sverige til at anvende en reduceret afgiftssats på strøm fra land går ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at øge anvendelsen af denne form for elektricitet, eftersom produktion af elektricitet om bord fortsat vil være det mest konkurrencedygtige alternativ i de fleste tilfælde. Af samme årsag og på grund af den relevante teknologis nuværende forholdsvis lave markedsindtrængningsgrad er det ikke sandsynligt, at anvendelsen af nævnte reducerede afgiftssats vil resultere i væsentlige konkurrencefordrejninger i sin levetid, og den vil derfor ikke have en negativ indvirkning på det indre markeds funktion.

(6)

I henhold til artikel 19, stk. 2, i direktiv 2003/96/EF skal enhver tilladelse, der gives i henhold til nævnte direktivs artikel 19, stk. 1, være strengt tidsbegrænset. For at sikre at tilladelsesperioden er tilstrækkelig lang til ikke at afskrække de relevante erhvervsdrivende fra at foretage de nødvendige investeringer, bør den anmodede tilladelse gives indtil den 31. december 2023. Nævnte tilladelse bør imidlertid ophøre med at finde anvendelse fra anvendelsesdatoen for enhver generel bestemmelse om afgiftsfordele for strøm fra land, der vedtages af Rådet i henhold til artikel 113 eller enhver anden relevant bestemmelse i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, dersom en sådan bestemmelse skulle finde anvendelse inden den 31. december 2023.

(7)

Som følge af vanskelighederne forårsaget af covid-19-pandemien har processen vedrørende fornyelsen af fravigelsen taget længere tid end forventet, og den blev ikke tilendebragt inden den 25. juni 2020. For at skabe retssikkerhed for havne- og skibsoperatører og for at undgå en mulig forøgelse af den administrative byrde for virksomheder, der distribuerer og videredistribuerer elektricitet, som følge af ændringer i den afgiftssats, der opkræves på strøm fra land, bør det sikres, at Sverige kan anvende den reducerede afgiftssats på strøm fra land. Den tilladelse, der anmodes om, bør derfor gives med virkning fra den 26. juni 2020 i umiddelbar forlængelse af den tidligere ordning i Rådets gennemførelsesafgørelse 2014/725/EU.

(8)

Denne afgørelse berører ikke anvendelsen af EU-reglerne om statsstøtte —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Det tillades Sverige at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn (»strøm fra land«), bortset fra fritidsfartøjer, forudsat at minimumsafgiftssatserne i henhold til artikel 10 i direktiv 2003/96/EF overholdes.

Artikel 2

Denne afgørelse finder anvendelse fra den 26. juni 2020 til den 31. december 2023.

Skulle Rådet på grundlag af artikel 113 eller enhver anden relevant bestemmelse i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde imidlertid vedtage generelle bestemmelser om afgiftsfordele for strøm fra land, ophører denne afgørelse med at finde anvendelse den dag, hvorfra nævnte generelle bestemmelser finder anvendelse.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til Kongeriget Sverige.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. oktober 2020.

På Rådets vegne

M. ROTH

Formand


(1)  EUT L 283 af 31.10.2003, s. 51.

(2)  Rådets gennemførelsesafgørelse 2014/725/EU af 14. oktober 2014 om bemyndigelse af Sverige til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i en havn, i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF (EUT L 301 af 21.10.2014, s. 27).


Top