EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1663

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2020/1663 af 6. november 2020 om ændring af bilag I og II til beslutning 2004/558/EF for så vidt angår Tjekkiets status som sygdomsfri og godkendelsen af udryddelsesprogrammet i flere regioner i Frankrig vedrørende infektiøs bovin rhinotracheitis (meddelt under nummer C(2020) 7578) (EØS-relevant tekst)

C/2020/7578

OJ L 374, 10.11.2020, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; stiltiende ophævelse ved 32021R0620

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/1663/oj

10.11.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 374/8


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2020/1663

af 6. november 2020

om ændring af bilag I og II til beslutning 2004/558/EF for så vidt angår Tjekkiets status som sygdomsfri og godkendelsen af udryddelsesprogrammet i flere regioner i Frankrig vedrørende infektiøs bovin rhinotracheitis

(meddelt under nummer C(2020) 7578)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin (1), særlig artikel 9, stk. 2, og artikel 10, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 64/432/EØF fastsætter regler for dyresundhed i forbindelse med handel inden for Unionen med kvæg. I henhold til nævnte direktivs artikel 9 kan en medlemsstat, der har et obligatorisk nationalt bekæmpelsesprogram for en af de sygdomme, der er anført i direktivets bilag E (II), forelægge Kommissionen dette program til godkendelse. Denne artikel bestemmer ligeledes, at der kan kræves supplerende garantier i samhandelen med kvæg inden for Unionen. Infektiøs bovin rhinotracheitis, som er en sygdom forårsaget af bovin herpesvirus type 1 (BHV1), er anført for kvæg i bilag E (II) til direktiv 64/432/EØF.

(2)

Frankrig forelagde i februar 2020 dokumentation for Kommissionen med henblik på godkendelse af sit nationale program til bekæmpelse og udryddelse af infektiøs bovin rhinotracheitis i Frankrigs europæiske område, bortset fra Korsika, og anmodede om godkendelse til at anvende supplerende garantier med hensyn til infektiøs bovin rhinotracheitis i overensstemmelse med artikel 9 i direktiv 64/432/EØF.

(3)

I henhold til artikel 10 i direktiv 64/432/EØF skal en medlemsstat, der mener at være helt eller delvis fri for en af de sygdomme, der er anført i samme forordnings bilag E (II), forelægge Kommissionen behørigt bevismateriale herfor. Denne artikel bestemmer ligeledes, at der kan kræves supplerende garantier i samhandelen med kvæg inden for Unionen.

(4)

Tjekkiet forelagde i januar 2020 bevismateriale for Kommissionen med henblik på at få hele sit område betragtet som frit for BHV1 og anmodede om godkendelse til at anvende supplerende garantier med hensyn til infektiøs bovin rhinotracheitis i overensstemmelse med artikel 10 i direktiv 64/432/EØF.

(5)

I Kommissionens beslutning 2004/558/EF (2) er de medlemsstater og regioner i medlemsstater anført, som har tilladelse til at anvende supplerende garantier med hensyn til infektiøs bovin rhinotracheitis i overensstemmelse med artikel 9 og 10 i direktiv 64/432/EØF. I bilag I til beslutning 2004/558/EF er de medlemsstater og medlemsstatsregioner anført, for hvilke der gælder supplerende garantier med hensyn til infektiøs bovin rhinotracheitis i overensstemmelse med artikel 9 i direktiv 64/432/EØF, mens der i bilag II til beslutning 2004/558/EF er anført de medlemsstater og medlemsstatsregioner, for hvilke der gælder supplerende garantier med hensyn til infektiøs bovin rhinotracheitis i overensstemmelse med artikel 10 i direktiv 64/432/EØF.

(6)

På grundlag af evalueringen af den dokumentation, som Frankrig har forelagt, bør Frankrigs europæiske område, bortset fra Korsika, anføres i bilag I til beslutning 2004/558/EF, og de supplerende garantier med hensyn til infektiøs bovin rhinotracheitis bør gælde i overensstemmelse med artikel 9 i direktiv 64/432/EØF.

(7)

Derudover bør Tjekkiet på grundlag af evalueringen af det bevismateriale, som landet har forelagt, ikke længere være anført i bilag I til beslutning 2004/558/EF, men bør i stedet anføres i bilag II hertil, og de supplerende garantier med hensyn til infektiøs bovin rhinotracheitis bør gælde i overensstemmelse med artikel 10 i direktiv 64/432/EØF.

(8)

Bilag I og II til beslutning 2004/558/EF bør derfor ændres.

(9)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag I og II til beslutning 2004/558/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. november 2020.

På Kommissionens vegne

Stella KYRIAKIDES

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT 121 af 29.7.1964, s. 1977/64.

(2)  Kommissionens beslutning 2004/558/EF af 15. juli 2004 om gennemførelse af Rådets direktiv 64/432/EØF for så vidt angår supplerende garantier med hensyn til IBR i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med kvæg og godkendelse af de udryddelsesprogrammer, som visse medlemsstater har forelagt (EUT L 249 af 23.7.2004, s. 20).


BILAG

»BILAG I

Medlemsstater

Medlemsstatsregioner, for hvilke der gælder supplerende garantier med hensyn til infektiøs bovin rhinotracheitis, jf. artikel 9 i direktiv 64/432/EØF

Belgien

Alle regioner

Frankrig

Regionen Auvergne-Rhône-Alpes

Regionen Bourgogne-Franche-Comté

Regionen Bretagne

Regionen Centre-Val de Loire

Regionen Grand Est

Regionen Hauts-de-France

Regionen Ile-de-France

Regionen Normandie

Regionen Nouvelle-Aquitaine

Regionen Occitanie

Regionen Pays de la Loire

Regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur

Italien

Regionen Friuli-Venezia Giulia

Den selvstyrende provins Trentino

Luxembourg

Alle regioner

BILAG II

Medlemsstater

Medlemsstatsregioner, for hvilke der gælder supplerende garantier med hensyn til infektiøs bovin rhinotracheitis, jf. artikel 10 i direktiv 64/432/EØF

Tjekkiet

Alle regioner

Danmark

Alle regioner

Tyskland

Alle regioner

Italien

Regionen Valle d'Aosta

Den selvstyrende provins Bolzano

Østrig

Alle regioner

Finland

Alle regioner

Sverige

Alle regioner

Det Forenede Kongerige

Jersey

«

Top