EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1646

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1646 af 7. november 2020 om handelspolitiske foranstaltninger vedrørende visse varer fra Amerikas Forenede Stater, efter at der er truffet afgørelse i en handelstvist i henhold til Verdenshandelsorganisationens tvistbilæggelsesforståelse

C/2020/7727

OJ L 373, 9.11.2020, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1646/oj

9.11.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 373/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1646

af 7. november 2020

om handelspolitiske foranstaltninger vedrørende visse varer fra Amerikas Forenede Stater, efter at der er truffet afgørelse i en handelstvist i henhold til Verdenshandelsorganisationens tvistbilæggelsesforståelse

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 654/2014 af 15. maj 2014 om udøvelsen af Unionens rettigheder for så vidt angår anvendelsen og håndhævelsen af internationale handelsregler og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 3286/94 om fastsættelse af fællesskabsprocedurer på området for den fælles handelspolitik med henblik på at sikre udøvelsen af Fællesskabets rettigheder i henhold til internationale handelsregler, navnlig regler fastlagt i Verdenshandelsorganisationens regi (1), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 11. april 2019 vedtog Verdenshandelsorganisationens (»WTO«) tvistbilæggelsesorgan sine henstillinger og afgørelser i tvisten DS353 United States — Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft (Second complaint) — Recourse to Article 21.5 of the DSU by the European Union, der bekræfter, at De Forenede Stater ikke har bragt sine foranstaltninger, der anses for at være i strid med aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger (»SCM-aftalen«), i overensstemmelse med sine forpligtelser i henhold til denne aftale. Appelorganet bekræftede med hensyn til FSC/ETI-skatteindrømmelserne, at De Forenede Stater ikke har trukket subsidierne tilbage, og at de oprindelige henstillinger og afgørelser fortsat er gældende (2).

(2)

Med hensyn til andre relevante foranstaltninger anmodede Den Europæiske Union i overensstemmelse med afsnit 8 i de »aftalte procedurer i henhold til artikel 21 og 22 i tvistbilæggelsesforståelsen (»DSU«) og artikel 7 i SCM-aftalen« (3) mellem Den Europæiske Union og De Forenede Stater vedrørende denne tvist om, at voldgiftsmanden i henhold til artikel 22.6 i DSU genoptog sit arbejde. Voldgiftsmanden traf afgørelse den 13. oktober 2020 (4).

(3)

Det fremgår af voldgiftsmandens afgørelse, at Den Europæiske Union kan anmode WTO's tvistbilæggelsesorgan om tilladelse til at træffe modforanstaltninger over for Amerikas Forenede Stater (»USA«) op til en værdi af 3 993 212 564 USD om året. Disse modforanstaltninger kan tage form af a) suspension af toldindrømmelser og andre tilknyttede forpligtelser i henhold til GATT 1994, b) suspension af indrømmelser og andre forpligtelser i henhold til SCM-aftalen og c) suspension af horisontale eller sektorspecifikke forpligtelser, der optræder på Den Europæiske Unions konsoliderede liste over tjenesteydelser for så vidt angår alle de vigtigste sektorer, der er anført på sektorklassificeringslisten for tjenesteydelser.

(4)

I overensstemmelse med artikel 22.7 i DSU accepterer parterne voldgiftsmandens afgørelse som endelig. Den 26. oktober 2020 fik Den Europæiske Union af WTO's tvistbilæggelsesorgan tilladelse til at træffe modforanstaltninger over for USA i overensstemmelse med voldgiftsmandens afgørelse. Modforanstaltningerne består i en suspension af toldindrømmelser og indførelse af ny eller forhøjet told.

(5)

Ved udformningen og udvælgelsen af egnede foranstaltninger har Kommissionen taget hensyn til og anvendt alle de objektive kriterier i henhold til artikel 4, stk. 2, litra a), og artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) nr. 654/2014. I overensstemmelse med artikel 9 i forordning (EU) nr. 654/2014 har Kommissionen givet de berørte parter mulighed for at give udtryk for deres synspunkter og indgive oplysninger vedrørende Unionens relevante økonomiske interesser (5).

(6)

Kommissionen har sikret, at tillægstolden ikke overstiger det niveau, der er godkendt af WTO's tvistbilæggelsesorgan. På nuværende tidspunkt anses beløbet for at være passende for effektivt at anspore til overholdelse af reglerne og yde støtte til EU's økonomiske aktører, fordi det i det aktuelle økonomiske klima gør det muligt at indføre foranstaltninger over for store amerikanske civile fly og andre varer, der anses for at være tilstrækkeligt sammenlignelige med de amerikanske modforanstaltninger.

(7)

Disse foranstaltninger vedrører import af varer med oprindelse i USA, som Den Europæiske Unionen ikke i væsentlig grad er afhængig af at få leveret. Ved denne tilgang undgås så vidt muligt en negativ virkning for forskellige aktører på EU-markedet, herunder forbrugerne.

(8)

De handelspolitiske foranstaltninger i form af yderligere værditold på de varer, der er opført i bilag I og II, bør anvendes som følger:

a)

yderligere værditold på 15 % for de varer, der er anført i bilag I.

b)

yderligere værditold på 25 % for de varer, der er anført i bilag II.

(9)

Forhandlinger mellem Den Europæiske Union og USA med henblik på en afbalanceret bilæggelse af WTO-tvisterne om store civile fly har hidtil ikke givet resultater. Samtidig anvender USA fortsat modforanstaltninger på 7,5 mia. USD på import af varer fra Den Europæiske Union. Kommissionen har til hensigt at ændre nærværende forordning for at tage hensyn til den relevante udvikling, herunder for så vidt angår USA's overholdelse eller mangel på samme. Kommissionen agter navnlig at suspendere anvendelsen af gennemførelsesforordningen, hvis USA suspenderer sine modforanstaltninger mod importen fra Den Europæiske Union eller om nødvendigt ændrer toldniveauet for at afspejle de modforanstaltninger, der anvendes af USA.

(10)

Denne retsakt træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Handelsbarrierer, der er nedsat ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1843 (6)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Som følge af afgørelserne i WTO-tvisten DS353 United States — Measures Affecting Trade in Large Civil Aircraft og efter tilladelse fra WTO's tvistbilæggelsesorgan suspenderer Den Europæiske Union anvendelsen af importtoldindrømmelser i henhold til GATT 1994 på handelen med USA for de varer, der er opført i bilag I og II til denne forordning.

Artikel 2

Som følge heraf pålægger Unionen import til Unionen af de varer, der er opført i bilag I og II til denne forordning, og som har oprindelse i USA, tillægstold.

Artikel 3

1.   Varer opført i bilagene, for hvilke der før datoen for denne forordnings ikrafttræden er udstedt en importlicens med fritagelse for eller en nedsættelse af told, pålægges ikke tillægstolden.

2.   Varer opført i bilagene, for hvilke importørerne kan bevise, at de er blevet eksporteret fra USA til Unionen før datoen for pålæggelsen af tillægstolden for så vidt angår den pågældende vare, pålægges ikke tillægstolden.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. november 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 189 af 27.6.2014, s. 50.

(2)  Appelorganets rapport, US — Large Civil Aircraft (2nd Complaint) (Article 21.5 — EU) afsnit 5.172 og 6.4, litra b), Appelorganets rapport, US — Large Civil Aircraft (2nd Complaint), afsnit 1352 og fodnote 2716, voldgiftspanelets rapport, US — FSC (Article 22.6 — US), afsnit 8.1.

(3)  WT/DS353/14.

(4)  WT/DS353/ARB.

(5)  http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=261.

(6)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/1843 af 6. oktober 2015 om fastsættelse af EU-procedurer på området for den fælles handelspolitik med henblik på at sikre udøvelsen af Unionens rettigheder i henhold til internationale handelsregler, navnlig regler fastlagt i Verdenshandelsorganisationens regi (kodifikation) (EUT L 272 af 16.10.2015, s. 1).


BILAG I

Varer, der er omfattet af tillægstold

Taric-koder  (1)  (2)

Tillægstold

8802400013

15 %

8802400015

15 %

8802400017

15 %

8802400019

15 %

8802400021

15 %


(1)  Nomenklaturkoderne er taget fra den integrerede toldtarif og er baseret på den kombinerede nomenklatur som defineret i artikel 2 i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).

(2)  For at undgå tvivl skal disse toldpositioner dække alle luftfartøjer inden for de identificerede vægtparametre, der importeres til Den Europæiske Union (overgået til fri omsætning), og som skal drives af enhver enhed, der er etableret i Den Europæiske Union i en periode af væsentlig økonomisk betydning, enten i Den Europæiske Union eller mellem Den Europæiske Union og et tredjeland, uanset eventuelle formelle finansieringsordninger (som f.eks. leasingordninger) og under hensyntagen til kriterier som f.eks. følgende (hvoraf ingen er afgørende i sig selv): operatørens hjemsted, operatørens centrale driftssted, udvendig maling og indvendig udformning og konfiguration af luftfartøjet i overensstemmelse med operatørens branding og ønsket flagtildeling.


BILAG II

Varer, der er omfattet af yderligere tillægstold

CN 2020  (1)

Tillægstold

0301 11 00

25 %

0301 19 00

25 %

0303 13 00

25 %

0304 81 00

25 %

0305 41 00

25 %

0307 22 90

25 %

0406 10 50

25 %

0406 90 21

25 %

0406 90 86

25 %

0714 20 10

25 %

0714 20 90

25 %

0802 90 85

25 %

0804 10 00

25 %

0805 40 00

25 %

0810 40 50

25 %

0811 90 50

25 %

0811 90 70

25 %

0905 10 00

25 %

0905 20 00

25 %

1001 99 00

25 %

1202 41 00

25 %

1202 42 00

25 %

1212 29 00

25 %

1302 19 70

25 %

1302 39 00

25 %

1515 90 11

25 %

1515 90 29

25 %

1515 90 39

25 %

1515 90 40

25 %

1515 90 51

25 %

1515 90 59

25 %

1515 90 60

25 %

1515 90 91

25 %

1515 90 99

25 %

1703 10 00

25 %

1806 10 15

25 %

1806 10 20

25 %

1806 10 30

25 %

1806 10 90

25 %

1806 20 10

25 %

1806 20 30

25 %

1806 20 50

25 %

1806 20 80

25 %

1806 20 95

25 %

1806 31 00

25 %

1806 32 10

25 %

1806 32 90

25 %

1806 90 11

25 %

1806 90 19

25 %

2008 19 99

25 %

2008 30 59

25 %

2008 30 90

25 %

2009 11 11

25 %

2009 11 19

25 %

2009 11 91

25 %

2009 11 99

25 %

2009 21 00

25 %

2009 29 19

25 %

2101 11 00

25 %

2103 20 00

25 %

2103 90 90

25 %

2104 10 00

25 %

2106 90 59

25 %

2205 10 10

25 %

2208 20 29

25 %

2208 20 40

25 %

2208 20 89

25 %

2208 40 11

25 %

2208 40 39

25 %

2208 40 51

25 %

2208 40 91

25 %

2208 40 99

25 %

2208 60 11

25 %

2208 60 19

25 %

2208 60 91

25 %

2208 60 99

25 %

2303 20 10

25 %

2401 10 35

25 %

2401 10 60

25 %

2401 10 70

25 %

2401 10 85

25 %

2401 10 95

25 %

2401 20 35

25 %

2401 20 60

25 %

2401 20 70

25 %

2401 20 85

25 %

2401 20 95

25 %

2401 30 00

25 %

3301 19 20

25 %

3301 25 10

25 %

3301 25 90

25 %

3502 90 20

25 %

3502 90 70

25 %

3504 00 10

25 %

3504 00 90

25 %

3904 10 00

25 %

3920 10 23

25 %

3920 10 24

25 %

3920 10 81

25 %

4202 19 10

25 %

4202 19 90

25 %

4202 21 00

25 %

4202 22 10

25 %

4202 22 90

25 %

4202 32 10

25 %

4202 32 90

25 %

4202 91 10

25 %

4202 91 80

25 %

4202 92 11

25 %

4202 92 15

25 %

4202 92 19

25 %

4202 92 91

25 %

5203 00 00

25 %

8429 51 10

25 %

8429 51 91

25 %

8429 51 99

25 %

8701 91 10

25 %

8701 91 90

25 %

8701 92 90

25 %

8701 93 10

25 %

8701 93 90

25 %

8701 94 10

25 %

8701 94 90

25 %

8705 90 80

25 %

8714 91 10

25 %

8714 91 30

25 %

8714 91 90

25 %

9504 20 00

25 %

9504 30 10

25 %

9504 30 20

25 %

9504 30 90

25 %

9504 50 00

25 %

9504 90 10

25 %

9504 90 80

25 %

9506 91 10

25 %

9506 91 90

25 %


(1)  Nomenklaturkoderne er taget fra den kombinerede nomenklatur som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1) og som fastsat i bilag I hertil, som er gyldig på tidspunktet for offentliggørelsen af denne forordning og finder tilsvarende anvendelse som ændret ved efterfølgende lovgivning, herunder senest Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1776 af 9. oktober 2019 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif (EUT L 280 af 31.10.2019, s. 1).


Top