EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1641

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1641 af 5. november 2020 vedrørende import af levende, kølede, frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle til konsum fra Amerikas Forenede Stater (EØS-relevant tekst)

C/2020/7538

OJ L 370, 6.11.2020, p. 4–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/02/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1641/oj

6.11.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 370/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1641

af 5. november 2020

vedrørende import af levende, kølede, frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle til konsum fra Amerikas Forenede Stater

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 129, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EU) 2017/625 er der fastsat almindelige regler for offentlig kontrol med henblik på at verificere overholdelsen af regler, der har til formål at forebygge eller fjerne risici for mennesker og dyr eller nedbringe dem til et acceptabelt niveau enten direkte eller via miljøet.

(2)

Navnlig fastsættes der i forordning (EU) 2017/625 almindelige betingelser for indførsel til Unionen af dyr og varer fra tredjelande eller regioner heri, herunder fødevarer til konsum. Ved artikel 129 i forordning (EU) 2017/625 tillægges Kommissionen beføjelse til at anerkende, at foranstaltninger, som anvendes af tredjelande eller regioner heri, er ækvivalente med de krav, der er fastsat i visse regler, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, i nævnte forordning, hvis tredjelandene fremlægger objektiv dokumentation herfor. Kommissionen tillægges ligeledes beføjelse til at fastsætte betingelserne vedrørende indførsel til Unionen af disse dyr og varer fra disse tredjelande eller regioner heri, navnlig med hensyn til arten og indholdet af de officielle certifikater eller attesteringer, som skal ledsage disse varer.

(3)

Ved Rådets afgørelse 98/258/EF (2) godkendes aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om sundhedsforanstaltninger til beskyttelse af folke- og dyresundheden i samhandelen med levende dyr og animalske produkter med det formål at lette samhandelen, bl.a. ved indføre en mekanisme til anerkendelse af ligestilling af sundhedsforanstaltninger. Levende, kølede, frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle til konsum er omfattet af denne aftale (bilag I »Produkter, der er omfattet af aftalen«).

(4)

Der blev gennemført EU-kontrol i USA fra den 17. til den 27. marts 2015 med henblik på at evaluere det eksisterende kontrolsystem for produktionen af toskallede bløddyr og heraf afledte fiskevarer, der er bestemt til eksport til Unionen (EU-kontrol). I forbindelse med disse kontroller fremlagde de amerikanske myndigheder oplysninger om hygiejneregler for toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle på deres område, om risikovurderingsprocedurer og faktorer, der er taget i betragtning i forbindelse med risikovurderingen og bestemmelsen af det rette niveau for sundhedsbeskyttelse med hensyn til disse varer samt om kontrol, inspektionsprocedurer og officielle certificeringsmekanismer.

(5)

Pighuder, sækdyr og havsnegle er omfattet af de hygiejnebestemmelser, som gælder for levende, kølede og frosne toskallede bløddyr, jf. afsnit VII, punkt 1, i bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 (3). Resultaterne med hensyn til levende toskallede bløddyr i forbindelse med EU-kontrol finder ligeledes anvendelse på pighuder, sækdyr og havsnegle.

(6)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/626 (4) fastsættes lister over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det på grundlag af et fødevaresikkerhedsperspektiv er tilladt at indføre sendinger af visse dyr og varer til konsum til Unionen, jf. artikel 126, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/625, hvilket kræver at de opfylder de relevante krav, som er fastsat i reglerne i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625, eller krav, der er anerkendt som værende mindst ækvivalente hermed. I gennemførelsesforordning (EU) 2019/626 fastsættes det, at sendinger af levende, kølede, frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle til konsum kun tillades indført til Unionen, hvis de kommer fra tredjelande eller regioner heri, der er opført i forordningens bilag I. Delstaterne Massachusetts og Washington i USA er opført på denne liste.

(7)

EU-kontrol giver, på baggrund af USA's forsikringer og gennemførelsesforordning (EU) 2019/626, anledning til at fastslå, at de foranstaltninger, der anvendes i delstaterne Massachusetts og Washington i USA til beskyttelse af folkesundheden i forbindelse med produktion og markedsføring af levende, kølede, frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle til konsum, er ækvivalente med de krav, der er fastsat i reglerne om fødevaresikkerhed omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625.

(8)

For at tillade indførsel til Unionen af levende, kølede, frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle til konsum er det nødvendigt at udarbejde et officielt standardcertifikat til brug ved import af levende, kølede, frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle til konsum fra USA, hvilket kræver certificering af, at de foranstaltninger, der anvendes på produktionen og markedsføringen af disse varer, er ækvivalente med de krav, der er fastsat i reglerne om fødevaresikkerhed omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625.

(9)

Ved fastsættelsen af krav til indførsel til Unionen af sendinger af visse dyr og varer til konsum bør der henvises til koderne i den kombinerede nomenklatur, jf. Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (5), som fastsætter koder for levende, kølede, frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle til konsum.

(10)

Foranstaltningerne i denne gennemførelsesforordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

I denne forordning fastsættes der regler vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af levende, kølede, frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle til konsum fra delstaterne Massachusetts og Washington i USA.

Artikel 2

Definition

I denne forordning anvendes følgende definitioner:

»Toskallede bløddyr«: toskallede bløddyr som defineret i punkt 2.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 853/2004.

Artikel 3

Ækvivalens

De foranstaltninger, der anvendes i delstaterne Massachusetts og Washington i USA til beskyttelse af folkesundheden i forbindelse med produktionen og markedsføringen af levende, kølede, frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle til konsum, for hvilke der er fastsat koder i den kombinerede nomenklatur i del II i bilag I til forordning (EØF) nr. 2658/87, er ækvivalente med de krav, der er fastsat i reglerne omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), i forordning (EU) 2017/625.

Artikel 4

Officielt certifikat

 

Alle sendinger af levende, kølede, frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle til konsum, jf. artikel 1, må kun indføres til Unionen, hvis de ledsages af et officielt certifikat, der er behørigt udfyldt i overensstemmelse med modellen i bilaget.

Artikel 5

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. november 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(2)  Rådets afgørelse 98/258/EF af 16. marts 1998 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om sundhedsforanstaltninger til beskyttelse af folke- og dyresundheden i samhandelen med levende dyr og animalske produkter (EFT L 118 af 21.4.1998, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer (EUT L 139 af 30.4.2004, s. 55).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/626 af 5. marts 2019 om lister over tredjelande eller regioner heri, hvorfra det er tilladt at indføre visse dyr og varer til konsum til Den Europæiske Union, og om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2016/759 for så vidt angår disse lister (EUT L 131 af 17.5.2019, s. 31).

(5)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).


BILAG

OFFICIELT STANDARDCERTIFIKAT TIL BRUG VED IMPORT AF LEVENDE, FROSNE, KØLEDE ELLER FORARBEJDEDE TOSKALLEDE BLØDDYR, PIGHUDER, SÆKDYR OG HAVSNEGLE TIL KONSUM FRA AMERIKAS FORENEDE STATER

Image 1

De Forenede Stater (US)

Veterinærcertifikat ved import til EU


Del II: Certificering

II. Sundhedsoplysninger

II.a. Certifikatets referencenummer

II.b.

II.1.

Folkesundhedserklæring for levende, kølede, frosne eller forarbejdede toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle til konsum

Undertegnede officielle inspektør bekræfter følgende:

De heri beskrevne produkter overholder og er produceret i overensstemmelse med relevante amerikanske standarder og krav i det amerikanske program for reguleringskontrol af bløddyr.

De heri beskrevne produkter er mærket som ikke bestemt til at blive nedsænket i eller komme i kontakt med EU-vand

Alle bløddyr af udenlandsk oprindelse, der anvendes i disse produkter, stammer fra tredjelande/virksomheder/dyrkningsområder, der er godkendt til eksport af levende toskallede bløddyr til EU.

II.2.

Transportbetingelser og mærkningskrav

Undertegnede officielle inspektør bekræfter, at:

II.2.2.1.

ovennævnte akvakulturdyr er anbragt under forhold, herunder med hensyn til vandkvalitet, der ikke ændrer deres sundhedsstatus

II.2.2.2.

transportbeholderen eller brøndbåden er ved pålæsningen ren og desinficeret eller anvendes for første gang og

II.2.2.3.

sendingen er identificeret med en læselig etiket, som er anbragt på ydersiden af containeren eller, hvis sendingen transporteres med brøndbåd, i ladningsmanifestet, med de relevante oplysninger som angivet i rubrik I.7-I.11 i del I i nærværende certifikat.

Bemærkninger

*

Det samme certifikat kan ikke ledsage partier af levende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle og ikkelevende toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle. Der bør udstedes et certifikat for levende og et for ikkelevende produkter.

Del I:

Rubrik I.8: Oprindelsesregion: Delstat for amerikansk høst og kode for godkendt produktionsområde.

Rubrik I.11: Oprindelsessted: afsendervirksomhedens navn og adresse.

Rubrik I.15: Registreringsnummer (jernbanevogne eller container og lastbiler), rutenummer (fly) eller navn (skib). Særskilte oplysninger fremlægges ved af- og genpålæsning.

Rubrik I.19: Anvend den relevante HS-kode:

Rubrik I.23: Plombenr./containernr. kun hvis det er relevant.

Rubrik I.28: Varens art: akvakulturprodukter eller taget i naturen. Type behandling: levende, kølede, frosne, forarbejdede. Fremstillingsvirksomhedens navn og godkendelsesnummer: omfatter fabriksfartøj, fryseskib, kølehus og forarbejdningsvirksomhed. Høststedet angiver produktionsområde, som bør identificeres for alle produkter.

Farven på stemplet og underskriften skal have en farve, der afviger fra certifikatets øvrige angivelser.

Officiel inspektør:

Navn (med blokbogstaver ................................................................

Stilling og titel: ..................................................................................

Dato .................................................................................................

Underskrift .......................................................................................

Stempel:


Top