EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1640

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1640 af 12. august 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 med henblik på at specificere antallet af og titlerne på variabler for ad hoc-emnet for 2022 »jobkvalifikationer« og de otteårige variabler for »pension og erhvervsdeltagelse« på området arbejdsstyrke (EØS-relevant tekst)

C/2020/5463

OJ L 370, 6.11.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1640/oj

6.11.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 370/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/1640

af 12. august 2020

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 med henblik på at specificere antallet af og titlerne på variabler for ad hoc-emnet for 2022 »jobkvalifikationer« og de otteårige variabler for »pension og erhvervsdeltagelse« på området arbejdsstyrke

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 af 10. oktober 2019 om oprettelse af en fælles ramme for europæiske statistikker vedrørende personer og husstande baseret på data på individniveau indsamlet ved hjælp af stikprøver, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004, (EF) nr. 452/2008 og (EF) nr. 1338/2008 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 og Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at imødekomme de behov, der er konstateret under de relevante detaljerede emner, bør Kommissionen præcisere variablernes antal og titler for datasættet på området arbejdsstyrke.

(2)

Kommissionen bør fastlægge variablernes antal og titler for ad hoc-emnet »jobkvalifikationer« og de otteårige variabler for »pension og erhvervsdeltagelse« på området arbejdsstyrke.

(3)

Antallet af variabler, der skal indsamles, må på tidspunktet for ikrafttrædelsen af forordning (EU) 2019/1700 være højst 5 % højere end det antal variabler, der indsamles for området arbejdsstyrke.

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Antallet af og titlerne på variabler for ad hoc-emnet for 2022 »jobkvalifikationer« og de otteårige variabler for »pension og erhvervsdeltagelse« på området arbejdsstyrke fremgår af bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. august 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 261I af 14.10.2019, s. 1.


BILAG

Antallet af og titlerne på variabler for ad hoc-emnet for 2022 »jobkvalifikationer« og de otteårige variabler for »pension og erhvervsdeltagelse« på området arbejdsstyrke

Emne

Detaljeret emne

Variabelidentifikator

Variablens navn

03c. Erhvervsdeltagelse – 11 indsamlede variabler (11 vedrørende et ad hoc-emne)

Jobkvalifikationer

DIGITAL

Tid, der blev brugt på at arbejde med digitalt udstyr i det primære eller seneste job

READING

Tid, der blev brugt på at læse arbejdshåndbøger og tekniske dokumenter i det primære eller seneste job

CALCULATE

Tid, der blev brugt på at foretage forholdsvis komplicerede udregninger i det primære eller seneste job

PHYSICAL

Tid, der blev brugt på at udføre fysisk krævende arbejde i det primære eller seneste job

DEXTERITY

Tid, der blev brugt på arbejdsopgaver, der kræver fingernemhed, i det primære eller seneste job

COMMINT

Tid, der blev brugt på at interagere med andre personer inden for samme virksomhed eller organisation i det primære eller seneste job

COMMEXT

Tid, der blev brugt på at interagere med personer uden for virksomheden eller organisationen i det primære eller seneste job

GUIDANCE

Tid, der blev brugt på rådgivning, uddannelse eller undervisning af andre personer i det primære eller seneste job

JOBAUTON

Grad af autonomi med hensyn til at løse arbejdsopgaver i det primære eller seneste job

REPETITIVE

Grad af ensformighed ved arbejdsopgaverne i det primære eller seneste job

PROCEDURE

I hvilken grad arbejdsopgaverne er nøjagtigt beskrevet i form af tydelige procedurer i det primære eller seneste job

03d. Erhvervsdeltagelse – 11 indsamlede variabler (11 hvert ottende år)

Pension og erhvervsdeltagelse

PENSTYP1

Alderspension

AGEPENSO

Alder, hvor den pågældende person begyndte at modtage alderspension

STATRECE

Første udbetaling af lovbestemt alderspension med nedsættelse eller tillæg

PENSTYP2

Invalidepension og anden periodisk kontant invaliditetsydelse

AGEPENSD

Alder, hvor den pågældende person begyndte at modtage invalidepension eller andre periodiske kontante invaliditetsydelser

PROVTYPE

Finansielle ordninger for alderspension

PENSSITU

Situation ved første udbetaling af alderspension

WSTPREAS

Hovedårsag til at ophøre med at arbejde ved første udbetaling af alderspension

WCONREAS

Hovedårsag til at fortsætte med at arbejde ved første udbetaling af alderspension

LMREENT

Tilbagevenden til arbejdsmarkedet efter første udbetaling af alderspension

LMENTREAS

Hovedårsag til at vende tilbage til arbejdsmarkedet


Top