EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1633

Kommissionens forordning (EU) 2020/1633 af 27. oktober 2020 om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for azinphos-methyl, bentazon, dimethomorph, fludioxonil, flufenoxuron, oxadiazon, phosalon, pyraclostrobin, repellenter: tallolie og teflubenzuron i eller på visse produkter (EØS-relevant tekst)

C/2020/7262

OJ L 367, 5.11.2020, p. 1–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1633/oj

5.11.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 367/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/1633

af 27. oktober 2020

om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 for så vidt angår maksimalgrænseværdierne for azinphos-methyl, bentazon, dimethomorph, fludioxonil, flufenoxuron, oxadiazon, phosalon, pyraclostrobin, repellenter: tallolie og teflubenzuron i eller på visse produkter

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, litra a), artikel 18, stk. 1, litra b), og artikel 49, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005 er der fastsat maksimalgrænseværdier («MRL'er«) for bentazon, dimethomorph, fludioxonil, pyraclostrobin og teflubenzuron. I bilag II og del B i bilag III til nævnte forordning er der fastsat MRL'er for azinphos-methyl. I del A i bilag III til nævnte forordning er der fastsat MRL'er for flufenoxuron, oxadiazon og phosalon. Repellenter: tallolie er opført i bilag IV til nævnte forordning.

(2)

Der er i forbindelse med en procedure for godkendelse af anvendelse af et plantebeskyttelsesmiddel, der indeholder aktivstoffet bentazon, på kartofler, porrer, urtetræk fra blade og urter, valmuefrø og sojabønner indgivet en ansøgning i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 396/2005 om ændring af de gældende MRL'er.

(3)

For så vidt angår dimethomorph, er der indgivet en sådan ansøgning for brombær og hindbær. For så vidt angår fludioxonil, er der indgivet en sådan ansøgning for jordbær, rabarber, hørfrø, sesamfrø, rapsfrø, sennepsfrø, hjulkronefrø, sæddodderfrø og hampfrø. For så vidt angår pyraclostrobin, er der indgivet en sådan ansøgning for spisedruer, sukkermajs og kaffebønner. For så vidt angår teflubenzuron, er der indgivet en sådan ansøgning for æbler, rosenkål og hovedkål.

(4)

I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 396/2005 blev ansøgningerne vurderet af de berørte medlemsstater, og vurderingsrapporterne blev fremsendt til Kommissionen.

(5)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet («autoriteten«) vurderede ansøgningerne og vurderingsrapporterne, idet den især undersøgte risiciene for forbrugerne og, hvor det var relevant, risiciene for dyr, og afgav begrundede udtalelser om de foreslåede MRL'er (2). Autoriteten har fremsendt udtalelserne til ansøgerne, Kommissionen og medlemsstaterne og har offentliggjort dem.

(6)

For så vidt angår bentazon, har ansøgeren fremlagt oplysninger, som ikke tidligere var til rådighed under den undersøgelse, der blev gennemført i henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 396/2005, Disse oplysninger vedrører restkoncentrationstest, analysemetoder, lagringsstabilitet og en fodringsundersøgelse. På grundlag af de nye oplysninger anbefalede autoriteten at sænke MRL'erne for kartofler og animalske produkter og at hæve MRL'erne for urtetræk fra blade og urter. De manglende oplysninger om restkoncentrationstest for porrer blev ikke forelagt. De MRL'er, der er fastsat for porrer i bilag II til forordning (EF) nr. 396/2005, bør derfor udgå.

(7)

For så vidt angår dimethomorph, har ansøgeren fremlagt oplysninger om restkoncentrationstest, som ikke tidligere forelå. På grundlag af de nye oplysninger anbefalede autoriteten at sænke MRL'erne for brombær og hindbær til den relevante bestemmelsesgrænse («LOD«).

(8)

For så vidt angår fludioxonil, har ansøgeren fremlagt oplysninger om restkoncentrationstest og en fodringsundersøgelse, som ikke tidligere forelå. På grundlag af de nye oplysninger anbefalede autoriteten at sænke MRL'erne for visse animalske produkter til den relevante LOD.

(9)

For så vidt angår pyraclostrobin, har ansøgeren fremlagt oplysninger om restkoncentrationstest og analysemetoder, som ikke tidligere forelå. På grundlag af de nye oplysninger har autoriteten konstateret, at der er anledning til bekymring ved indtag i forbindelse med den nuværende anvendelse af aktivstoffet på spisedruer. Medlemsstaterne blev hørt og anmodet om at indberette mulige reserveløsninger inden for god landbrugspraksis, der ikke ville medføre en uacceptabel risiko for forbrugerne. Medlemsstaterne har peget på en reserveløsning inden for god landbrugspraksis for spisedruer, for hvilke MRL'en bør fastsættes til 0,3 mg/kg.

(10)

For så vidt angår teflubenzuron, har ansøgeren fremlagt oplysninger om hydrolyse, metabolisme og analysemetoder, som ikke tidligere forelå. På grundlag af de nye oplysninger anbefalede autoriteten at sænke MRL'erne for animalske produkter til den relevante LOD.

(11)

For så vidt angår alle andre ansøgninger, konkluderede autoriteten, at samtlige datakrav var opfyldt, og at de ændringer af MRL'erne, som ansøgerne havde anmodet om, var acceptable med hensyn til forbrugersikkerheden på grundlag af en vurdering af forbrugereksponeringen for 27 specifikke europæiske forbrugergrupper. Autoriteten tog hensyn til de seneste oplysninger om stoffernes toksikologiske egenskaber. Der kunne ikke påvises nogen risiko for, at det acceptable daglige indtag eller den akutte referencedosis overskrides, hverken ved livslang eksponering for disse stoffer gennem forbrug af alle fødevareprodukter, der kan indeholde dem, eller ved kortvarig eksponering gennem et højt forbrug af de pågældende produkter.

(12)

Godkendelsen af aktivstoffet azinphos-methyl udløb den 1. januar 2007 (3). Godkendelse af aktivstoffet flufenoxuron blev afvist ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 942/2011 (4). Godkendelsen af aktivstoffet oxadiazon udløb den 31. december 2018 (5). Godkendelse af aktivstoffet phosalon blev afvist ved Kommissionens afgørelse 2006/1010/EF (6). Godkendelsen af aktivstoffet talloliebeg blev tilbagekaldt ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1125 (7). Godkendelsen af aktivstoffet rå tallolie blev tilbagekaldt ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1186 (8).

(13)

Alle eksisterende godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder disse aktivstoffer, er blevet kaldt tilbage. De nugældende MRL'er, der er fastsat for disse stoffer i bilag II og III til forordning (EF) nr. 396/2005, bør derfor udgå i overensstemmelse med samme forordnings artikel 17 sammenholdt med artikel 14, stk. 1, litra a), bortset fra MRL'en for flufenoxuron i te, som er sikker for forbrugerne (9), og som svarer til en anmodning om importtolerance fra Japan, og MRL'erne for henholdsvis azinphos-methyl og phosalon i krydderier, der svarer til de Codex-grænseværdier, der er fastsat på grundlag af overvågningsdata, og for hvilket eksponering via kosten er ekstremt lav (10). Oplysningerne om repellenter: tallolie bør udgå af bilag IV til forordning (EF) nr. 396/2005, og der bør i bilag V anføres standardværdier for dette stof i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra b), i nævnte forordning.

(14)

Kommissionen har rådført sig med EU-referencelaboratorierne om behovet for at ændre visse LOD'er. Laboratorierne konkluderede, at den tekniske udvikling gør det muligt at fastsætte lavere LOD'er for visse varer. Der bør for de aktivstoffer, for hvilke samtlige MRL'er bør sænkes til den relevante LOD, fastsættes standardværdier, som bør opføres i bilag V i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 396/2005.

(15)

Unionens handelspartnere er gennem Verdenshandelsorganisationen blevet hørt om de nye MRL'er, og deres bemærkninger er taget i betragtning.

(16)

Forordning (EF) nr. 396/2005 bør derfor ændres.

(17)

For at produkter kan markedsføres, forarbejdes og forbruges normalt, bør der i nærværende forordning fastsættes en overgangsforanstaltning for produkter, der er fremstillet inden ændringen af MRL'erne, og for hvilke der foreligger oplysninger om, at der er opretholdt et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(18)

Inden de ændrede MRL'er træder i kraft, bør medlemsstaterne, tredjelande og fødevarevirksomhedsledere have en rimelig frist til at forberede sig, så de kan opfylde de nye krav, som ændringen af MRL'erne medfører.

(19)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II, III, IV og V til forordning (EF) nr. 396/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 396/2005 finder stadig anvendelse i den ordlyd, den havde, før den blev ændret ved nærværende forordning, på produkter, der er produceret i Unionen eller importeret til Unionen inden den 25. maj 2021, undtagen for pyraclostrobin i spisedruer og for repellenter: tallolie i alle produkter.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 25. maj 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. oktober 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1.

(2)

  EFSA's videnskabelige rapporter foreligger online på: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for bentazone. EFSA Journal 2019;17(5):5704.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for bentazone in soyabeans and poppy seeds. EFSA Journal 2019;17(7):5798.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for dimethomorph. EFSA Journal 2018;16(10):5433.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fludioxonil in rhubarbs. EFSA Journal 2019;17(9):5815.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for fludioxonil. EFSA Journal 2019;17(9):5812.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fludioxonil in certain oilseeds. EFSA Journal 2020;18(1):5994.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyraclostrobin in sweet corn. EFSA Journal 2019;17(10):5841.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for pyraclostrobin. EFSA Journal 2018;16(11):5472.

 

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for teflubenzuron. EFSA Journal 2018;16(10):5427.

(3)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1335/2005 af 12. august 2005 om ændring af forordning (EF) nr. 2076/2002 og beslutning 2002/928/EF, 2004/129/EF, 2004/140/EF, 2004/247/EF og 2005/303/EF for så vidt angår den periode, der er angivet i artikel 8, stk. 2, i Rådets direktiv 91/414/EØF, og fortsat anvendelse af visse stoffer, der ikke er optaget i bilag I til direktiv 91/414/EØF (EUT L 211 af 13.8.2005, s. 6).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 942/2011 af 22. september 2011 om afvisning af at godkende aktivstoffet flufenoxuron, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af Kommissionens beslutning 2008/934/EF (EUT L 246 af 23.9.2011, s. 13).

(5)  Kommissionens direktiv 2008/69/EF af 1. juli 2008 om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF for at optage clofentezin, dicamba, difenoconazol, diflubenzuron, imazaquin, lenacil, oxadiazon, picloram og pyriproxyfen som aktivstoffer (EUT L 172 af 2.7.2008, s. 9).

(6)  Kommissionens beslutning 2006/1010/EF af 22. december 2006 om afvisning af at optage phosalon i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF og om tilbagekaldelse af godkendelser af plantebeskyttelsesmidler, der indeholder dette aktivstof (EUT L 379 af 28.12.2006, s. 127)

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1125 af 22. juni 2017 om tilbagekaldelse af godkendelsen af aktivstoffet repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/talloliebeg, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 163 af 24.6.2017, s. 10).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/1186 af 3. juli 2017 om tilbagekaldelse af godkendelsen af aktivstoffet repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/talloliebeg, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 (EUT L 171 af 4.7.2017, s. 131).

(9)  Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for flufenoxuron in tea (dried leaves and stalks, fermented of Camellia sinensis). EFSA Scientific Report (2009); 267.

(10)  http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-51%252FREPORT%252FFinal%252520Report%252FREP19_PRe.pdf.

Report of the 51st session of the Codex Committee on Pesticide Residues. Appendix III. Macao SAR, P.R. China, 8-13 April 2019.


BILAG

I bilag II, III, IV og V til forordning (EF) nr. 396/2005 foretages følgende ændringer:

1)

I bilag II foretages følgende ændringer:

a)

Kolonnerne vedrørende azinphos-methyl, bentazon, dimethomorph, fludioxonil, pyraclostrobin og teflubenzuron affattes således:

Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for  (1)

Azinphos-methyl (F)

Bentazon (summen af bentazon, salte heraf og 6-hydroxy (fri og konjugeret) og 8-hydroxy bentazon (fri og konjugeret), udtrykt som bentazon) (R)

Dimethomorph (summen af isomerer)

Fludioxonil (F) (R)

Pyraclostrobin (F)

Teflubenzuron (F)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

0,01  (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

0110000

Citrusfrugter

 

 

 

10

2

0,5

0110010

Grapefrugter

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110020

Appelsiner

 

 

0,8

 

 

 

0110030

Citroner

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110040

Limefrugter

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110050

Mandariner

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0110990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0120000

Trænødder

 

 

0,02 (*1)

 

 

0,02 (*1)

0120010

Mandler

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0120020

Paranødder

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0120030

Cashewnødder

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0120040

Kastanjer

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0120050

Kokosnødder

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0120060

Hasselnødder

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0120070

Macadamia

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0120080

Pekannødder

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0120090

Pinjekerner

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0120100

Pistacienødder

 

 

 

0,2

1

 

0120110

Valnødder

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0120990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0130000

Kernefrugter

 

 

0,01 (*1)

5

0,5

1

0130010

Æbler

 

 

 

 

 

 

0130020

Pærer

 

 

 

 

 

 

0130030

Kvæder

 

 

 

 

 

 

0130040

Mispel

 

 

 

 

 

 

0130050

Japanmispel/loquat

 

 

 

 

 

 

0130990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0140000

Stenfrugter

 

 

0,01 (*1)

 

 

 

0140010

Abrikoser

 

 

 

5

1

0,01 (*1)

0140020

Kirsebær (søde)

 

 

 

5

3

0,01 (*1)

0140030

Ferskner

 

 

 

10

0,3

0,01 (*1)

0140040

Blommer

 

 

 

5

0,8

0,1 (*1)

0140990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0150000

Bær og små frugter

 

 

 

 

 

 

0151000

a) Druer

 

 

3

 

 

0,7

0151010

Spisedruer

 

 

 

5

0,3

 

0151020

Druer til vinfremstilling

 

 

 

4

2

 

0152000

b) Jordbær

 

 

0,7

4

1.5

0,01 (*1)

0153000

c) Stængelfrugter

 

 

0,01  (*1)

5

 

0,01 (*1)

0153010

Brombær

 

 

 

 

3

 

0153020

Korbær

 

 

 

 

2

 

0153030

Hindbær (gule og røde)

 

 

 

 

3

 

0153990

Andet (2)

 

 

 

 

2

 

0154000

d) Andre små frugter og bær

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0154010

Blåbær

 

 

 

2

4

 

0154020

Tranebær

 

 

 

2

3

 

0154030

Solbær og ribs (hvide, røde og sorte)

 

 

 

3

3

 

0154040

Stikkelsbær (gule, grønne og røde)

 

 

 

2

3

 

0154050

Hyben

 

 

 

0,01 (*1)

3

 

0154060

Morbær (hvide og sorte)

 

 

 

0,01 (*1)

3

 

0154070

Azarolhvidtjørn/middelhavsmispel

 

 

 

0,01 (*1)

3

 

0154080

Hyldebær

 

 

 

0,8

3

 

0154990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

3

 

0160000

Diverse frugter med:

 

 

 

 

 

 

0161000

a) spiselig skræl

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0161010

Dadler

 

 

 

 

 

 

0161020

Figner

 

 

 

 

 

 

0161030

Spiseoliven

 

 

 

 

 

 

0161040

Kumquat

 

 

 

 

 

 

0161050

Stjernefrugter/karamboler

 

 

 

 

 

 

0161060

Alm. kaki/daddelblommer/sharonfrugter

 

 

 

 

 

 

0161070

Jambolanablommer/jambolan

 

 

 

 

 

 

0161990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0162000

b) ikke spiselig skræl, små

 

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0162010

Kiwifrugter (gule, grønne og røde)

 

 

 

15

0,02 (*1)

 

0162020

Litchi/litchiblommer

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162030

Passionsfrugter/vandcitron

 

 

 

0,01 (*1)

0,2

 

0162040

Ægte figenkaktus/kaktusfigner

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162050

Stjerneæbler

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162060

Amerikansk kaki/Virginia kaki

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0162990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0163000

c) ikke spiselig skræl, store

 

 

 

 

 

 

0163010

Avocadoer

 

 

0,01 (*1)

1.5

0,2

0,01 (*1)

0163020

Bananer

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163030

Mangofrugter

 

 

0,01 (*1)

2

0,6

0,01 (*1)

0163040

Papajaer

 

 

0,7

0,01 (*1)

0,07

0,4

0163050

Granatæbler

 

 

0,01 (*1)

3

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163060

Cherimoya

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163070

Guavaer

 

 

0,01 (*1)

0,5

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163080

Ananas

 

 

0,01 (*1)

7

0,3

0,01 (*1)

0163090

Brødfrugter

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163100

Durianfrugter

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163110

Soursops/guanabanas

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0163990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0200000

GRØNTSAGER, FRISKE eller FROSNE

 

 

 

 

 

 

0210000

Rod- og knoldgrøntsager

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0211000

a) Kartofler

 

0,15

0,05

5

0,02 (*1)

0,05

0212000

b) Tropiske rod- og knoldgrøntsager

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0212010

Maniokker

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212020

Søde kartofler

 

 

 

10

 

 

0212030

Yams

 

 

 

10

 

 

0212040

Salepmaranta

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0212990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0213000

c) Andre rod- og knoldgrøntsager undtagen sukkerroer

 

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0213010

Rødbeder

 

 

0,01 (*1)

1

0,1

 

0213020

Gulerødder

 

 

0,01 (*1)

1

0,5

 

0213030

Knoldselleri

 

 

0,01 (*1)

0,2

0,5

 

0213040

Peberrod

 

 

0,01 (*1)

1

0,3

 

0213050

Jordskokker

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,06

 

0213060

Pastinakker

 

 

0,01 (*1)

1

0,3

 

0213070

Persillerod

 

 

0,01 (*1)

1

0,1

 

0213080

Radiser

 

 

1.5

0,3

0,5

 

0213090

Havrerod

 

 

0,01 (*1)

1

0,1

 

0213100

Kålroer

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,09

 

0213110

Majroer

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,09

 

0213990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0220000

Løg

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0220010

Hvidløg

 

0,06

0,6

0,5

0,3

 

0220020

Løg

 

0,1

0,6

0,5

1.5

 

0220030

Skalotteløg

 

0,06

0,6

0,5

0,3

 

0220040

Forårsløg/springløg/grønne løg og pibeløg

 

0,03 (*1)

9

5

1.5

 

0220990

Andet (2)

 

0,03 (*1)

0,15

0,5

0,02 (*1)

 

0230000

Frugtgrøntsager

0,01  (*1)

 

 

 

 

 

0231000

a) Solanaceae og Malvaceae

 

0,03 (*1)

1

 

 

1.5

0231010

Tomater

 

 

 

3

0,3

 

0231020

Sød peberfrugt

 

 

 

1

0,5

 

0231030

Auberginer/ægplanter

 

 

 

0,4

0,3

 

0231040

Okra, lady's fingers

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0231990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0232000

b) Cucurbitae med spiselig skræl

 

0,03 (*1)

0,5

0,4

0,5

 

0232010

Agurker

 

 

 

 

 

0,5

0232020

Drueagurker/asieagurker

 

 

 

 

 

1.5

0232030

Courgetter

 

 

 

 

 

0,5

0232990

Andet (2)

 

 

 

 

 

0,5

0233000

c) Cucurbitae med ikke spiselig skræl

 

0,03 (*1)

0,5

0,3

0,5

 

0233010

Meloner

 

 

 

 

 

0,3

0233020

Græskar

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0233030

Vandmeloner

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0233990

Andet (2)

 

 

 

 

 

0,01 (*1)

0234000

d) Sukkermajs

 

0,3

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,04

0,01 (*1)

0239000

e) Andre frugtgrøntsager

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Kål (undtagen kålrødder og spæde brassicablade)

0,01  (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

 

0241000

a) Blomsterkål

 

 

 

 

0,5

0,01 (*1)

0241010

Broccoli

 

 

5

0,7

 

 

0241020

Blomkål

 

 

0,6

0,01 (*1)

 

 

0241990

Andet (2)

 

 

0,6

0,01 (*1)

 

 

0242000

b) Hoveddannende Brassica

 

 

 

 

 

 

0242010

Rosenkål

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0,5

0242020

Hovedkål

 

 

6

2

0,4

0,2

0242990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0243000

c) Bladkål

 

 

3

 

1.5

0,01 (*1)

0243010

Kinakål/pe-tsai

 

 

 

10

 

 

0243020

Grønkål/kokål

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0243990

Andet (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

0244000

d) Kålrabi

 

 

0,02

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0250000

Bladgrøntsager, urter og spiselige blomster

 

 

 

 

 

 

0251000

a) Hoved- og pluksalat og salatplanter

0,01  (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0251010

Vårsalat/tandfri vårsalat/feldsalat

 

 

10

20

10

 

0251020

Havesalat

 

 

15

40

2

 

0251030

Bredbladet endivie

 

 

6

20

0,4

 

0251040

Havekarse og andre spirer og skud

 

 

10

20

10

 

0251050

Langskulpet vinterkarse

 

 

10

20

10

 

0251060

Salatsennep/rucola

 

 

10

20

10

 

0251070

Rød sennep

 

 

10

20

10

 

0251080

Spæde blade (herunder af Brassica-arter)

 

 

10

20

10

 

0251990

Andet (2)

 

 

10

20

10

 

0252000

b) Spinat og lignende blade

0,01  (*1)

0,03 (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0252010

Spinat

 

 

30

30

0,6

 

0252020

Portulakker

 

 

4

20

0,02 (*1)

 

0252030

Bladbeder

 

 

4

20

1.5

 

0252990

Andet (2)

 

 

4

20

0,02 (*1)

 

0253000

c) Vindrueblade og blade af lignende arter

0,01  (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0254000

d) Brøndkarse

0,01  (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

10

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0255000

e) Julesalat/alm. cikorie

0,01  (*1)

0,03 (*1)

0,05

0,02

0,09

0,01 (*1)

0256000

f) Urter og spiselige blomster

0,02  (*1)

10

10

20

2

0,02 (*1)

0256010

Kørvel

 

 

 

 

 

 

0256020

Purløg

 

 

 

 

 

 

0256030

Selleriblade

 

 

 

 

 

 

0256040

Persille

 

 

 

 

 

 

0256050

Salvie

 

 

 

 

 

 

0256060

Rosmarin

 

 

 

 

 

 

0256070

Timian

 

 

 

 

 

 

0256080

Basilikum og spiselige blomster

 

 

 

 

 

 

0256090

Laurbærblade

 

 

 

 

 

 

0256100

Estragon

 

 

 

 

 

 

0256990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0260000

Bælgplanter

0,01  (*1)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0260010

Bønner (med bælg)

 

0,3

0,01 (*1)

1

0,6

 

0260020

Bønner (uden bælg)

 

0,05

0,04

0,4

0,3

 

0260030

Ærter (med bælg)

 

0,3

0,01 (*1)

1

0,6

 

0260040

Ærter (uden bælg)

 

0,05

0,15

0,3

0,15

 

0260050

Linser

 

0,05

0,01 (*1)

0,05

0,02 (*1)

 

0260990

Andet (2)

 

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270000

Stængelgrøntsager

0,01  (*1)

0,03  (*1)

 

 

 

0,01 (*1)

0270010

Alm. asparges

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270020

Kardoner/spanske artiskokker

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270030

Bladselleri

 

 

15

1.5

1.5

 

0270040

Knoldfennikel

 

 

0,01 (*1)

1.5

1.5

 

0270050

Artiskokker

 

 

2

0,01 (*1)

3

 

0270060

Porrer

 

 

1.5

0,01 (*1)

0,8

 

0270070

Rabarber

 

 

0,01 (*1)

0,7

0,02 (*1)

 

0270080

Bambusskud

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270090

Palmehjerter

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0270990

Andet (2)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0280000

Svampe, mosser og laver

0,01  (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Dyrkede svampe

 

 

 

 

 

 

0280020

Vilde svampe

 

 

 

 

 

 

0280990

Mosser og laver

 

 

 

 

 

 

0290000

Alger og prokaryote organismer

0,01  (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0300000

BÆLGFRUGTER

0,01  (*1)

 

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0300010

Bønner

 

0,1

 

0,5

0,3

 

0300020

Linser

 

0,03 (*1)

 

0,4

0,5

 

0300030

Ærter

 

1

 

0,4

0,3

 

0300040

Lupiner/lupinbønner

 

0,03 (*1)

 

0,4

0,05

 

0300990

Andet (2)

 

0,03 (*1)

 

0,4

0,3

 

0400000

OLIEHOLDIGE FRØ OG FRUGTER

0,01  (*1)

 

0,02 (*1)

 

 

 

0401000

Olieholdige frø

 

 

 

 

 

 

0401010

Hørfrø

 

0,2

 

0,3

0,2

0,02 (*1)

0401020

Jordnødder

 

0,05

 

0,01 (*1)

0,04

0,02 (*1)

0401030

Valmuefrø

 

0,2

 

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0401040

Sesamfrø

 

0,03 (*1)

 

0,3

0,2

0,02 (*1)

0401050

Solsikkefrø

 

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,3

0,3

0401060

Rapsfrø

 

0,03 (*1)

 

0,3

0,2

0,02 (*1)

0401070

Sojabønner

 

0,2

 

0,2

0,2

0,05

0401080

Sennepsfrø

 

0,03 (*1)

 

0,3

0,2

0,02 (*1)

0401090

Bomuldsfrø

 

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,3

0,02 (*1)

0401100

Græskarfrø

 

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0401110

Saflorfrø

 

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0401120

Hjulkronefrø

 

0,03 (*1)

 

0,3

0,2

0,02 (*1)

0401130

Sæddodderfrø

 

0,03 (*1)

 

0,3

0,2

0,02 (*1)

0401140

Hampfrø

 

0,03 (*1)

 

0,3

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0401150

Kristpalmefrø

 

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,2

0,02 (*1)

0401990

Andet (2)

 

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0402000

Olieholdige frugter

 

0,03 (*1)

 

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0402010

Oliven til oliefremstilling

 

 

 

 

 

 

0402020

Oliepalmekerner

 

 

 

 

 

 

0402030

Frugt fra oliepalmer

 

 

 

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

 

 

 

0402990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0500000

KORN

0,01  (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0500010

Byg

 

0,1

 

 

1

 

0500020

Boghvede og andre pseudokornarter

 

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

 

0500030

Majs

 

0,2

 

 

0,02 (*1)

 

0500040

Alm. hirse

 

0,08

 

 

0,02 (*1)

 

0500050

Havre

 

0,1

 

 

1

 

0500060

Ris

 

0,1

 

 

0,09

 

0500070

Rug

 

0,1

 

 

0,2

 

0500080

Alm, durra/sorghum

 

0,1

 

 

0,5

 

0500090

Hvede

 

0,1

 

 

0,2

 

0500990

Andet (2)

 

0,03 (*1)

 

 

0,02 (*1)

 

0600000

TE, KAFFE, URTEUDTRÆK, KAKAO OG JOHANNESBRØD

0,05  (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0610000

Te

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0620000

Kaffebønner

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

0,3

0,3

0630000

Urteudtræk fra

 

 

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0631000

a) blomster

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

0631010

Kamille

 

 

 

 

 

 

0631020

Hibiscus/rosella

 

 

 

 

 

 

0631030

Roser

 

 

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

 

 

0631050

Lind

 

 

 

 

 

 

0631990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0632000

b) blade og urter

 

0,3  (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

0632010

Jordbær

 

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

 

0632030

Maté/paraguaykristtorn

 

 

 

 

 

 

0632990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0633000

c) rødder

 

0,1 (*1)

 

 

 

 

0633010

Baldrian

 

 

 

1

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

4

 

 

0633990

Andet (2)

 

 

 

1

 

 

0639000

d) andre dele af planten

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

 

 

0640000

Kakaobønner

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0650000

Karob/johannesbrød

 

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0700000

HUMLE

0,05  (*1)

0,1 (*1)

80

0,05 (*1)

15

0,05 (*1)

0800000

KRYDDERIER

 

 

 

 

 

 

0810000

Krydderier i form af frø

0,5

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anis/ægte anis

 

 

30

 

 

 

0810020

Sortkommen

 

 

30

 

 

 

0810030

Selleri

 

 

30

 

 

 

0810040

Koriander

 

 

30

 

 

 

0810050

Spidskommen

 

 

30

 

 

 

0810060

Dild

 

 

30

 

 

 

0810070

Fennikel

 

 

30

 

 

 

0810080

Bukkehorn

 

 

30

 

 

 

0810090

Muskat

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0810990

Andet (2)

 

 

30

 

 

 

0820000

Krydderier i form af frugter

0,5

0,1 (*1)

 

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Allehånde

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0820020

Sichuanpeber

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0820030

Kommen

 

 

30

 

 

 

0820040

Kardemomme

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0820050

Enebær

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0820060

Peberkorn (grønne, hvide og sorte)

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0820070

Vanilje

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0820080

Tamarinde

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0820990

Andet (2)

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

0830000

Krydderier i form af bark

0,5

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Kanel

 

 

 

 

 

 

0830990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0840000

Krydderier i form af rødder/jordstængler

 

 

 

 

 

 

0840010

Lakrids

0,5

0,1 (*1)

0,05 (*1)

1

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Ingefær (10)

 

 

 

 

 

 

0840030

Gurkemeje/curcuma

0,5

0,1 (*1)

0,05 (*1)

1

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Peberrod (11)

 

 

 

 

 

 

0840990

Andet (2)

0,5

0,1 (*1)

0,05 (*1)

1

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Krydderier i form af knopper

0,5

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Kryddernellike

 

 

 

 

 

 

0850020

Kapers

 

 

 

 

 

 

0850990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0860000

Krydderier i form af blomstergrifler/støvfang

0,5

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Safrankrokus

 

 

 

 

 

 

0860990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0870000

Krydderier i form af frøkapper

0,5

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Muskatblomme

 

 

 

 

 

 

0870990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

0900000

SUKKERPLANTER

0,01  (*1)

0,03 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0900010

Sukkerroerødder

 

 

 

 

0,2

 

0900020

Sukkerrør

 

 

 

 

0,08

 

0900030

Cikorierødder

 

 

 

 

0,08

 

0900990

Andet (2)

 

 

 

 

0,02 (*1)

 

1000000

ANIMALSKE PRODUKTER — LANDDYR

 

 

 

 

 

 

1010000

Varer fra

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

 

0,05 (*1)

0,01  (*1)

1011000

a) svin

 

 

 

 

 

 

1011010

Muskel

 

0,02  (*1)

 

0,02

 

 

1011020

Fedt

 

0,02  (*1)

 

0,02

 

 

1011030

Lever

 

0,02  (*1)

 

0,1

 

 

1011040

Nyre

 

0,02

 

0,1

 

 

1011050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,02

 

0,1

 

 

1011990

Andet (2)

 

0,02

 

0,02

 

 

1012000

b) kvæg

 

 

 

 

 

 

1012010

Muskel

 

0,02  (*1)

 

0,02

 

 

1012020

Fedt

 

0,03

 

0,02

 

 

1012030

Lever

 

0,03

 

0,1

 

 

1012040

Nyre

 

0,15

 

0,1

 

 

1012050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,15

 

0,1

 

 

1012990

Andet (2)

 

0,15

 

0,02

 

 

1013000

c) får

 

 

 

 

 

 

1013010

Muskel

 

0,02  (*1)

 

0,02

 

 

1013020

Fedt

 

0,03

 

0,02

 

 

1013030

Lever

 

0,04

 

0,1

 

 

1013040

Nyre

 

0,15

 

0,1

 

 

1013050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,15

 

0,1

 

 

1013990

Andet (2)

 

0,15

 

0,02

 

 

1014000

d) geder

 

 

 

 

 

 

1014010

Muskel

 

0,02  (*1)

 

0,02

 

 

1014020

Fedt

 

0,03

 

0,02

 

 

1014030

Lever

 

0,05

 

0,1

 

 

1014040

Nyre

 

0,15

 

0,1

 

 

1014050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,15

 

0,1

 

 

1014990

Andet (2)

 

0,15

 

0,02

 

 

1015000

e) dyr af hestefamilien

 

 

 

 

 

 

1015010

Muskel

 

0,02  (*1)

 

0,02

 

 

1015020

Fedt

 

0,03

 

0,02

 

 

1015030

Lever

 

0,05

 

0,1

 

 

1015040

Nyre

 

0,15

 

0,1

 

 

1015050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,15

 

0,1

 

 

1015990

Andet (2)

 

0,15

 

0,02

 

 

1016000

f) fjerkræ

 

0,02 (*1)

 

 

 

 

1016010

Muskel

 

 

 

0,01 (*1)

 

 

1016020

Fedt

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1016030

Lever

 

 

 

0,1

 

 

1016040

Nyre

 

 

 

0,1

 

 

1016050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

 

 

0,1

 

 

1016990

Andet (2)

 

 

 

0,01  (*1)

 

 

1017000

g) andre opdrættede landdyr

 

 

 

 

 

 

1017010

Muskel

 

0,02  (*1)

 

0,02

 

 

1017020

Fedt

 

0,03

 

0,02

 

 

1017030

Lever

 

0,05

 

0,1

 

 

1017040

Nyre

 

0,15

 

0,1

 

 

1017050

Spiselige slagtebiprodukter (undtagen lever og nyre)

 

0,15

 

0,1

 

 

1017990

Andet (2)

 

0,15

 

0,02

 

 

1020000

Mælk

0,01 (*1)

 

0,01 (*1)

0,04

0,01 (*1)

0,01  (*1)

1020010

Kvæg

 

0,02  (*1)

 

 

 

 

1020020

Får

 

0,03

 

 

 

 

1020030

Geder

 

0,03

 

 

 

 

1020040

Heste

 

0,03

 

 

 

 

1020990

Andet (2)

 

0,03

 

 

 

 

1030000

Fugleæg

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0,05 (*1)

0,01  (*1)

1030010

Kyllinger

 

 

 

 

 

 

1030020

Ænder

 

 

 

 

 

 

1030030

Gæs

 

 

 

 

 

 

1030040

Vagtler

 

 

 

 

 

 

1030990

Andet (2)

 

 

 

 

 

 

1040000

Honning og andre biavlsprodukter (7)

0,05  (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Padder og krybdyr

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

1060000

Hvirvelløse landdyr

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

0,01  (*1)

1070000

Vildtlevende landlevende hvirveldyr

0,01  (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,02

0,05 (*1)

0,01  (*1)

1100000

ANIMALSKE PRODUKTER — FISK, FISKEVARER OG ANDRE FØDEVARER AF SALTVANDS- OG FERSKVANDSDYR (8)

 

 

 

 

 

 

1200000

PRODUKTER ELLER DELE AF PRODUKTER, DER UDELUKKENDE ANVENDES TIL FODER (8)

 

 

 

 

 

 

1300000

FORARBEJDEDE FØDEVARER (9)

 

 

 

 

 

 

(F)

=

Fedtopløselig

Bentazon (summen af bentazon, salte heraf og 6-hydroxy (fri og konjugeret) og 8-hydroxy bentazon (fri og konjugeret), udtrykt som bentazon) (R)

(R)

=

Definitionen for restkoncentration er forskellig for følgende pesticid/kodenummer-kombinationer:

Bentazon — koder fra 1010000 til 1070000, undtagen 1040000: Summen af bentazon, salte heraf og 6-hydroxy (fri og konjugeret), udtrykt som bentazon

Fludioxonil (F) (R)

(R)

=

Definitionen for restkoncentration er forskellig for følgende pesticid/kodenummer-kombinationer:

Fludioxonil — kode 1000000, undtagen 1040000: Summen af fludioxonil og metabolitter heraf oxideret til metabolit 2,2-difluor-benzo[1,3]dioxol-4-carboxylsyre, udtrykt som fludioxonil

b)

Følgende kolonner vedrørende flufenoxuron og phosalon indsættes:

Pesticidrester og maksimalgrænseværdier (mg/kg)

Kodenummer

Grupper af produkter og eksempler på individuelle produkter, som maksimalgrænseværdierne gælder for  (2)

Flufenoxuron (F)

Phosalon

(1)

(2)

(3)

(4)

0100000

FRUGTER, FRISKE ELLER FROSNE; TRÆNØDDER

0,01  (*2)

 

0110000

Citrusfrugter

 

0,01 (*2)

0110010

Grapefrugter

 

 

0110020

Appelsiner

 

 

0110030

Citroner

 

 

0110040

Limefrugter

 

 

0110050

Mandariner

 

 

0110990

Andet (2)

 

 

0120000

Trænødder

 

0,02  (*2)

0120010

Mandler

 

 

0120020

Paranødder

 

 

0120030

Cashewnødder

 

 

0120040

Kastanjer

 

 

0120050

Kokosnødder