EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1625

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1625 af 25. august 2020 om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/2035 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier samt sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg (EØS-relevant tekst)

C/2020/5730

OJ L 366, 4.11.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1625/oj

4.11.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 366/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/1625

af 25. august 2020

om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/2035 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier samt sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 af 9. marts 2016 om overførbare dyresygdomme og om ændring og ophævelse af visse retsakter på området for dyresundhed (»dyresundhedsloven«) (1), særlig artikel 118, stk. 1 og 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Der er ved forordning (EU) 2016/429 fastsat regler om forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme, der kan overføres til dyr eller mennesker, herunder bl.a. regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier, og sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg inden for Unionen. Samme forordning giver også Kommissionen beføjelse til at vedtage regler, der supplerer visse ikke-væsentlige bestemmelser i forordningen ved hjælp af delegerede retsakter.

(2)

Der er ved Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2035 (2) fastsat supplerende regler for registrerede og godkendte virksomheder med opdrættede landdyr og rugeæg samt for sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg. Navnlig i nævnte delegerede forordnings del III, afsnit II, fastsættes der regler om sporbarhed for opdrættede får og geder, herunder forpligtelser for operatører vedrørende midler og metoder til identifikation af disse dyr.

(3)

Desuden fastsættes der i artikel 46 i delegeret forordning (EU) 2019/2035 visse undtagelser fra de sporbarhedskrav for opdrættede får og geder, der er fastsat i artikel 45 i den samme retsakt. Dette omfatter bl.a. muligheden for, at operatører, der holder får og geder under 12 måneder, kan identificere deres dyr ved hjælp af et enkelt elektronisk øremærke med synlig visning af det unikke registreringsnummer og identifikationskode, hvis de pågældende dyr er bestemt til at blive transporteret til et slagteri i samme medlemsstat efter at have været genstand for sammenbringning eller efter at være blevet opfedet. Efter vedtagelsen af delegeret forordning (EU) 2019/2035 modtog Kommissionen en række bemærkninger fra visse berørte parter og medlemsstaterne om de mulige følger af at anvende denne undtagelse, som blev anset for at være for besværlig for fåre- og gedeavlere, navnlig under hensyntagen til den lave markedspris, som avlerne får for dyr, der slagtes til konsum. Under hensyntagen til de hensyn, der er omhandlet i artikel 118, stk. 3, i forordning (EU) 2016/429, kan et konventionelt øremærke eller et konventionelt kodemærke anses for at sikre et tilstrækkeligt sporbarhedsniveau, når unge opdrættede får og geder fra forskellige oprindelsesvirksomheder efter opfedning flyttes til et slagteri. Der kan også kun sikres et tilstrækkeligt sporbarhedsniveau, hvis sådanne flytninger registreres i en enkelt database og derfor finder sted inden for samme medlemsstat, hvilket også er et krav for de fleste af de øvrige undtagelser i artikel 46 i delegeret forordning (EU) 2019/2035.

(4)

Under hensyntagen til disse betragtninger bør forordning (EU) 2019/2035 ændres ved at tilføje en yderligere undtagelse for unge opdrættede får og geder, således at operatørerne ikke pålægges uforholdsmæssigt store byrder og omkostninger, samtidig med at det sikres, at opdrættede får og geder kan spores, og at identifikations- og registreringssystemet for disse dyr fungerer gnidningsløst.

(5)

I henhold til artikel 108 i forordning (EU) 2016/429 skal medlemsstaterne desuden indføre en ordning for identifikation og registrering af opdrættede landdyr, herunder opdrættede får og geder. Ordningen bør omfatte fastlagte procedurer, med henblik på at ordningen fungerer korrekt, herunder vedrørende forvaltning af undtagelser, som anvendes i medlemsstaterne. For at undgå enhver risiko for dyresundheden og for at sikre sporbarheden for opdrættede får og geder bør medlemsstaterne, når der anvendes visse undtagelser i henhold til artikel 46 i forordning (EU) 2019/2035, være forpligtet til at indføre procedurer for anvendelsen af sådanne undtagelser.

(6)

Da delegeret forordning (EU) 2019/2035 anvendes fra den 21. april 2021, bør nærværende forordning også anvendes fra denne dato —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I delegeret forordning (EU) 2019/2035 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 45, stk. 4, litra a), affattes således:

»a)

et af de i nærværende artikels stk. 2 omhandlede identifikationsmidler, i overensstemmelse med de i artikel 46 fastsatte undtagelser«.

2)

I artikel 46 tilføjes følgende som stk. 5:

»5.   Uanset artikel 45, stk. 2, kan operatører, der holder får og geder, som er bestemt til at blive transporteret til et slagteri, efter at være blevet opfedet på en anden virksomhed, identificere de enkelte dyr med som minimum et konventionelt øremærke eller et konventionelt kodemærke som angivet i bilag III, litra a) og b), med synlig, let læselig og uudslettelig visning af enten det unikke registreringsnummer på den virksomhed, hvor dyret er født, eller dyrets identifikationskode, forudsat at det pågældende dyr:

a)

ikke er bestemt til at blive flyttet til en anden medlemsstat

og

b)

slagtes, inden det er 12 måneder gammelt.«

3)

I artikel 48, stk. 4, tilføjes følgende som litra c):

»c)

operatører om anvendelse af undtagelserne i artikel 46, stk. 4 og 5.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 21. april 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. august 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 84 af 31.3.2016, s. 1.

(2)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/2035 af 28. juni 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier samt sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg (EUT L 314 af 5.12.2019, s. 115).


Top