EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1589

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1589 af 22. juli 2020 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/956 for så vidt angår de data om nye tunge køretøjer, som medlemsstaterne og fabrikanterne skal overvåge og indberette (EØS-relevant tekst)

C/2020/4796

OJ L 360, 30.10.2020, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1589/oj

30.10.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 360/4


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/1589

af 22. juli 2020

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/956 for så vidt angår de data om nye tunge køretøjer, som medlemsstaterne og fabrikanterne skal overvåge og indberette

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/956 af 28. juni 2018 om overvågning og indberetning af nye tunge køretøjers CO2-emissioner og brændstofforbrug (1), særlig artikel 11, stk. 1, litra a) og b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I del A i bilag I til forordning (EU) 2018/956 er det fastsat, hvilke data medlemsstaterne skal overvåge og indberette vedrørende nye tunge køretøjer, der registreres for første gang i Unionen.

(2)

For at lette sammenligningen af de data, som medlemsstaterne har indberettet for de enkelte tunge køretøjer, med de data, som fabrikanterne har indberettet, bør medlemsstaterne indberette yderligere parametre vedrørende køretøjernes tekniske specifikationer.

(3)

For at gøre det muligt at kontrollere kvaliteten af de data, der indberettes af fabrikanterne af tunge køretøjer, bør medlemsstaterne også indberette et aftryk af den kryptografiske hash af fabrikantens registreringer, der indgår i typeattesten for køretøjet.

(4)

I del B i bilag I til forordning (EU) 2018/956 fastsættes det i punkt 2, hvilke data, der skal overvåges og indberettes af fabrikanterne for hvert nyt tungt køretøj.

(5)

Med henblik på at sikre ensartet indberetning af oplysninger om fabrikanter af komponenter, separate tekniske enheder eller systemer bør der tilføjes henvisninger til Kommissionens forordning (EU) 2017/2400 (2).

(6)

For at gøre det muligt for Kommissionen at kontrollere kvaliteten af de data, der indberettes af fabrikanterne, vedrørende CO2-emissioner og motorens brændstofforbrug, bør fabrikanterne også indberette motorens typegodkendelsesnummer.

(7)

Bilag I til forordning (EU) 2018/956 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) 2018/956 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 173 af 9.7.2018, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EU) 2017/2400 af 12. december 2017 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 595/2009 for så vidt angår bestemmelse af CO2-emissioner og brændstofforbrug for tunge køretøjer og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF og Kommissionens forordning (EU) nr. 582/2011 (EUT L 349 af 29.12.2017, s. 1).


BILAG

I bilag I til forordning (EU) 2018/956 foretages følgende ændringer:

(1)

I del A tilføjes følgende litra g)-n):

a)

Som litra g)-n) tilføjes:

»g)

for køretøjer, der er registreret indtil den 30. juni 2021, hvis oplysningerne foreligger, og i alle tilfælde for køretøjer, der er registreret fra den 1. juli 2021, etapen i opbygningen som angivet i den valgte model for typeattest i overensstemmelse med punkt 2 i bilag IX til direktiv 2007/46/EF

h)

køretøjsklasse som angivet i typeattestens nr. 0.4

i)

for køretøjer, der er registreret indtil den 31. december 2020, hvis oplysningerne foreligger, og i alle tilfælde for køretøjer, der er registreret fra den 1. januar 2021, antal aksler som angivet i typeattestens nr. 1

j)

teknisk tilladt totalmasse i lastet stand som angivet i typeattestens nr. 16.1

k)

for køretøjer, der er registreret indtil den 31. december 2021, hvis oplysningerne foreligger, og i alle tilfælde for køretøjer, der er registreret fra den 1. januar 2022, aftryk af den kryptografiske hash af fabrikantens registreringer som angivet i typeattestens nr. 49.1 for køretøjer, der er registreret indtil den 30. juni 2025, kan medlemsstaterne nøjes med at angive de første 8 tegn i den kryptografiske hash

l)

for køretøjer, der er registreret indtil den 30. juni 2021, hvis oplysningerne foreligger, og i alle tilfælde for køretøjer, der er registreret fra den 1. juli 2021, specifikke CO2-emissioner som angivet i typeattestens nr. 49.5

m)

for køretøjer, der er registreret indtil den 30. juni 2021, hvis oplysningerne foreligger, og i alle tilfælde for køretøjer, der er registreret fra den 1. juli 2021, gennemsnitlig nyttelastværdi som angivet i typeattestens nr. 49.6

n)

registreringsdato.«

(2)

I del B, punkt 2, foretages følgende ændringer vedrørende køretøjer, der indberettes fra og med 2021:

a)

Nr. 24 og 25 affattes således:

Nr.

Overvågningsparametre

Kilde Del I i bilag IV til Kommissionens forordning (EU) 2017/2400, medmindre andet er angivet

Beskrivelse

»24

Transmissionsfabrikantens navn og adresse

Nr. 0.4 i modellen af et certifikat for en komponent, en separat teknisk enhed eller et system i tillæg 1 i bilag VI til forordning (EU) 2017/2400

Primære transmissionsspecifikationer«

25

Mærke (transmissionsfabrikantens handelsbetegnelse)

Nr. 0.1 i modellen af et certifikat for en komponent, en separat teknisk enhed eller et system i tillæg 1 i bilag VI til forordning (EU) 2017/2400

b)

Nr. 32 og 33 affattes således:

Nr.

Overvågningsparametre

Kilde Del I i bilag IV til Kommissionens forordning (EU) 2017/2400, medmindre andet er angivet

Beskrivelse

»32

Akselfabrikantens navn og adresse

Nr. 0.4 i modellen af et certifikat for en komponent, en separat teknisk enhed eller et system i tillæg 1 i bilag VII til forordning (EU) 2017/2400

Primære akselspecifikationer«

33

Fabrikat (akselfabrikantens handelsbetegnelse)

Nr. 0.1 i modellen af et certifikat for en komponent, en separat teknisk enhed eller et system i tillæg 1 i bilag VII til forordning (EU) 2017/2400

c)

Nr. 39 og 40 affattes således:

Nr.

Overvågningsparametre

Kilde Del I i bilag IV til Kommissionens forordning (EU) 2017/2400, medmindre andet er angivet

Beskrivelse

»39

Dækfabrikantens navn og adresse

Nr. 1 i modellen af et certifikat for en komponent, en separat teknisk enhed eller et system i tillæg 1 i bilag X til forordning (EU) 2017/2400

Primære dækspecifikationer«

40

Fabrikat (dækfabrikantens handelsbetegnelse)

Nr. 3 i modellen af et certifikat for en komponent, en separat teknisk enhed eller et system i tillæg 1 i bilag X til forordning (EU) 2017/2400

d)

Følgende indsættes som nr. 101:

Nr.

Overvågningsparametre

Kilde Del I i bilag IV til forordning (EU) 2017/2400, medmindre andet er angivet

Beskrivelse

»101

For køretøjer med simuleringsdato fra og med den 1. juli 2020 motorens typegodkendelsesnummer

Punkt 1.2.1 i addendummet til tillæg 5, 6 eller 7 til bilag I til forordning (EU) nr. 582/2011, alt efter hvad der er relevant

Motorspecifikationer«.


Top