EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1569

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1569 af 23. juli 2020 om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 692/2011 om klassificering efter bopælsland eller bopælsområde af turister, der bor i turistindlogeringsvirksomheder, i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen (EØS-relevant tekst)

C/2020/4847

OJ L 359, 29.10.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1569/oj

29.10.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 359/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/1569

af 23. juli 2020

om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 692/2011 om klassificering efter bopælsland eller bopælsområde af turister, der bor i turistindlogeringsvirksomheder, i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 692/2011 af 6. juli 2011 om europæiske statistikker om turisme (1), særlig artikel 3, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det Forenede Kongerige udtrådte af Den Europæiske Union (EU) den 1. februar 2020.

(2)

I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 692/2011 skal medlemsstaterne fremsende data til Kommissionen (Eurostat) om turistindlogeringsvirksomheders kapacitet og belægning, jf. bilag I til forordning (EU) nr. 692/2011. I nævnte bilag defineres bl.a. de kategorier, der skal anvendes i forbindelse med bopælsland og bopælsområde for turister i turistindlogeringsvirksomheder,

(3)

Forordning (EU) nr. 692/2011 indeholder en implicit henvisning til Det Forenede Kongerige i kategorien »Den Europæiske Union (Unionen); angives særskilt: hver medlemsstat« under den klassificering, der skal anvendes i bilag I, afsnit 2 (jf. listen i bilag I, afsnit 3).

(4)

Efter sin udtræden af Unionen indgår Det Forenede Kongerige ikke længere i denne kategori. Medlemsstaterne er derfor ikke længere forpligtet til særskilt at fremsende data vedrørende Det Forenede Kongerige i henhold til forordning (EU) nr. 692/2011.

(5)

Unionens turismesektor indtager en vigtig plads i medlemsstaternes økonomi, idet turistaktiviteter udgør en stor kilde til beskæftigelse. Europæiske statistikker om turisme er afgørende for at kunne vurdere konkurrenceevnen inden for branchen og omfanget og strømmene af turisme.

(6)

Under hensyntagen til Det Forenede Kongeriges betydning som et marked for turisme i Unionen er det vigtigt at sikre kontinuitet i medlemsstaternes fremsendelse af data vedrørende Det Forenede Kongerige også efter dets udtræden af Unionen.

(7)

Som følge af, at Det Forenede Kongerige nu er et tredjeland, skal dets placering i klassificeringen af bopælslande og bopælsområder for turister i turistindlogeringsvirksomheder, ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Afsnit 3 »E. Lande og geografiske områder« i bilag I til forordning (EU) nr. 692/2011 bør derfor ændres, således Det Forenede Kongerige medtages som et særskilt bopælsland for turister i turistindlogeringsvirksomheder. En sådan ajourføring flytter kun Det Forenede Kongerige fra én kategori til en anden og påvirker derfor hverken indberetningsbyrden eller ændrer den gældende underliggende begrebsmæssige ramme.

(9)

Det er ikke tilrådeligt at flytte et land eller geografisk område fra én kategori til en anden inden for et givent referenceår. Det er bedre at anvende den ændrede klassificering på hele referenceåret 2020 og fremefter —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I til forordning (EU) nr. 692/2011 ændres således:

I afsnit 3, punkt »E. Lande og geografiske områder«, foretages følgende ændringer:

1)

tredje led affattes således:

»—

andre europæiske lande (ud over Unionen eller EFTA; undtagen Det Forenede Kongerige, Rusland, Tyrkiet og Ukraine)«

2)

følgende led indsættes før »— Rusland«:

»—

Det Forenede Kongerige«.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende og finder anvendelse fra referenceåret 2020 og fremefter.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 192 af 22.7.2011, s. 17.


Top