EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1559

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1559 af 26. oktober 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 om EU-listen over nye fødevarer (EØS-relevant tekst)

C/2020/7205

OJ L 357, 27.10.2020, p. 7–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1559/oj

27.10.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 357/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1559

af 26. oktober 2020

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 om EU-listen over nye fødevarer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 af 25. november 2015 om nye fødevarer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1852/2001 (1), særlig artikel 12, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EU) 2015/2283 skulle Kommissionen senest den 1. januar 2018 fastlægge EU-listen over nye fødevarer, der er godkendt eller anmeldt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (2).

(2)

EU-listen over nye fødevarer, der er godkendt eller anmeldt i henhold til forordning (EF) nr. 258/97, blev fastlagt ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (3).

(3)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1023 (4) blev den oprindelige EU-liste over nye fødevarer fastsat i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 berigtiget ved at erstatte nævnte bilag. I mellemtiden er otte af Kommissionens gennemførelsesforordninger, gennemførelsesforordning (EU) 2018/460 (5), (EU) 2018/461 (6), (EU) 2018/462 (7), (EU) 2018/469 (8), (EU) 2018/991 (9), (EU) 2018/1011 (10), (EU) 2018/1018 (11) og (EU) 2018/1032 (12), om tilladelse til markedsføring af nye fødevarer eller om udvidelse af anvendelsen af nye fødevarer blevet vedtaget. Disse gennemførelsesforordninger ajourførte også EU-listen. Imidlertid er disse nye fødevarer og udvidelserne af anvendelsen af nye fødevarer ikke længere opført på listen som erstattet af gennemførelsesforordning (EU) 2018/1023.

(4)

Af hensyn til klarheden og retssikkerheden bør EU-listen over nye fødevarer i bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 derfor ændres med henblik på at medtage disse nye fødevarer og udvidelser af anvendelsen af nye fødevarer på EU-listen igen. Da disse nye fødevarer og udvidelser af anvendelsen af nye fødevarer blev optaget på EU-listen indtil ikrafttrædelsen af gennemførelsesforordning (EU) 2018/1023 den 13. august 2018, bør denne forordning anvendes fra denne dato.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den finder anvendelse fra den 13. august 2018.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. oktober 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 327 af 11.12.2015, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser (EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 af 20. december 2017 om EU-listen over nye fødevarer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 om nye fødevarer (EUT L 351 af 30.12.2017, s. 72).

(4)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1023 af 23. juli 2018 om berigtigelse af gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 om EU-listen over nye fødevarer (EUT L 187 af 24.7.2018, s. 1).

(5)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/460 af 20. marts 2018 om tilladelse til markedsføring af phlorotanniner fra Ecklonia cava som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (EUT L 78 af 21.3.2018, s. 2).

(6)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/461 af 20. marts 2018 om tilladelse til udvidelse af anvendelsen af taxifolinrig ekstrakt som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (EUT L 78 af 21.3.2018, s. 7).

(7)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/462 af 20. marts 2018 om tilladelse til udvidelse af anvendelsen af L-ergothionein som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (EUT L 78 af 21.3.2018, s. 11).

(8)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/469 af 21. marts 2018 om tilladelse til at markedsføre et ekstrakt af tre rødder af urter (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. og Angelica gigas Nakai) som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (EUT L 79 af 22.3.2018, s. 11).

(9)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/991 af 12. juli 2018 om tilladelse til markedsføring af lysozymhydrolysat fra hønseæggehvide som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (EUT L 177 af 13.7.2018, s. 9).

(10)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1011 af 17. juli 2018 om tilladelse til udvidelse af anvendelsen af UV-behandlede svampe som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (EUT L 181 af 18.7.2018, s. 4).

(11)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1018 af 18. juli 2018 om tilladelse til udvidelse af anvendelsen af UV-behandlet bagegær (Saccharomyces cerevisiae) som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (EUT L 183 af 19.7.2018, s. 9).

(12)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1032 af 20. juli 2018 om tilladelse til udvidelse af anvendelsen af olie fremstillet af mikroalgen Schizochytrium sp. som en ny fødevare i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2283 og om ændring af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/2470 (EUT L 185 af 23.7.2018, s. 9).


BILAG

I bilaget foretages følgende ændringer:

1)

I tabel 1 (Godkendte nye fødevarer) foretages følgende ændringer:

a)

Følgende indsættes mellem oplysningerne vedrørende »olie af Echium plantagineum« og oplysningerne for »æghindehydrolysat«:

Godkendt ny fødevare

Anvendelsesbetingelser for den nye fødevare

Supplerende specifikke mærkningskrav

Andre krav

»Phlorotanniner fra Ecklonia cava

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »phlorotanniner fra Ecklonia cava« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den.

Kosttilskud, der indeholder phlorotanniner fra Ecklonia cava, skal være mærket med følgende erklæring:

a)

Dette kosttilskud må ikke indtages af børn/unge under tolv/fjorten/atten (*) år.

b)

Dette kosttilskud må ikke indtages af personer med sygdomme forbundet med skjoldbruskkirtlen eller personer, der har kendskab til, eller for hvem det er blevet påvist, at de har risiko for at udvikle sygdomme forbundet med skjoldbruskkirtlen.

c)

Dette kosttilskud må ikke anvendes, hvis der også anvendes andre kosttilskud, der indeholder jod.

(*)

Afhængigt af, hvilken aldersgruppe kosttilskuddet er bestemt til.«

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF bestemt til den almindelige befolkning, undtagen børn under 12 år.

163 mg pr. dag for unge fra 12 til 14 år

230 mg pr. dag for unge over 14 år

263 mg/dag for voksne

b)

Oplysningerne vedrørende »taxifolinrig ekstrakt« affattes således:

»Taxifolinrig ekstrakt

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »taxifolinrig ekstrakt« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Yoghurt naturel/yoghurt med frugt (*)

0,020 g/kg

Kefir (*)

0,008 g/kg

Kærnemælk (*)

0,005 g/kg

Mælkepulver (*)

0,052 g/kg

Fløde (*)

0,070 g/kg

Syrnet fløde (*)

0,050 g/kg

Ost (*)

0,090 g/kg

Smør (*)

0,164 g/kg

Chokoladevarer

0,070 g/kg

Ikke-alkoholholdige drikkevarer

0,020 g/l

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF bestemt til den almindelige befolkning, undtagen spædbørn, småbørn og børn og unge under 14 år

100 mg/dag

(*)

Ved anvendelse i mælkeprodukter må taxifolinrig ekstrakt ikke helt eller delvis erstatte en mælkebestanddel.«

c)

Oplysningerne vedrørende L-ergothionein affattes således:

»L-ergothionein

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »L-ergothionein« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den.

 

Ikke-alkoholholdige drikkevarer

0,025 g/kg

Drikkevarer på basis af mælk

0,025 g/kg

»Friske« mælkeprodukter (*)

0,040 g/kg

Kornbaserede snackstænger

0,2 g/kg

Chokoladevarer

0,25 g/kg

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

30 mg pr. dag for den almindelige befolkning (undtagen gravide og ammende kvinder)

20 mg pr. dag for børn over 3 år

(*)

Ved anvendelse i mælkeprodukter må L-ergothionein ikke helt eller delvis erstatte en mælkebestanddel.«

d)

Følgende indsættes mellem oplysningerne vedrørende »L-ergothionein« og oplysningerne vedrørende »natriumferedetat«:

»Ekstrakt af tre rødder af urter (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. og Angelica gigas Nakai)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »ekstrakt af tre rødder af urter (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. og Angelica gigas Nakai)« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den.

Mærkningen af kosttilskud, der indeholder blandingsekstraktet af de tre rødder af urter, skal i umiddelbar nærhed af ingredienslisten indeholde en erklæring om, at det ikke bør indtages af personer med en kendt allergi over for selleri.«

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF beregnet til voksne

175 mg/dag

e)

Følgende indsættes mellem oplysningerne vedrørende »lycopenoleoresin fra tomater« og oplysningerne vedrørende »magnesiumcitratmalat«:

»Lysozymhydrolysat fra hønseæggehvide

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »lysozymhydrolysat fra hønseæggehvide« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den.«

 

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF beregnet til voksne

1 000 mg/dag

f)

Oplysningerne vedrørende »UV-behandlede svampe (Agaricus bisporus)« affattes således:

»UV-behandlede svampe (Agaricus bisporus)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af vitamin D2

1.

Den nye fødevare betegnes »UV-behandlede svampe (Agaricus bisporus)« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

2.

Betegnelsen af den nye fødevare skal på mærkningen af fødevaren som sådan eller fødevarer, der indeholder den, være ledsaget af en angivelse af, at »der er anvendt en kontrolleret lysbehandling for at øge indholdet af vitamin D2«.«

 

Svampe (Agaricus bisporus)

20 μg vitamin D2/100 g friskvægt

g)

Oplysningerne vedrørende »UV-behandlet bagegær (Saccharomyces cerevisiae)« affattes således:

»UV-behandlet bagegær (Saccharomyces cerevisiae)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold af vitamin D2

Den nye fødevare betegnes »vitamin D-gær« eller »vitamin D2-gær« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den

 

Gærhævede brød og boller/rundstykker

5 μg vitamin D2/100 g

Gærhævet finere bagværk

5 μg vitamin D2/100 g

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

 

Færdigpakket frisk eller tørret gær til hjemmebagning

45 μg/100 g for frisk gær

200 μg/100 g for tørret gær

1.

Den nye fødevare betegnes »vitamin D-gær« eller »vitamin D2-gær« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den.

2.

Mærkningen af den nye fødevare skal indeholde en erklæring om, at fødevaren kun er beregnet til bagning og ikke bør spises rå.

3.

Mærkningen af den nye fødevare skal indeholde en brugsanvisning til den endelige forbruger, således at maksimumsindholdet på 5 μg/100 g vitamin D2 i færdige hjemmebagte produkter ikke overskrides.«

h)

Oplysningerne vedrørende »olie fremstillet af Schizochytrium sp. (T18)« affattes således:

»Olie fremstillet af Schizochytrium sp. (T18)

Specificeret fødevarekategori

Maksimumsindhold

Den nye fødevare betegnes »olie fremstillet af mikroalgen Schizochytrium sp.« på mærkningen af de fødevarer, der indeholder den.«

 

Mejeriprodukter, undtagen drikkevarer baseret på mælk

200 mg/100 g, eller for osteprodukter 600 mg/100 g

Produkter til erstatning for mejeriprodukter, undtagen drikkevarer

200 mg/100 g, eller for produkter til erstatning for osteprodukter 600 mg/100 g

Smørbare fedtstoffer og dressing

600 mg/100 g

Morgenmadscerealier

500 mg/100 g

Kosttilskud som defineret i direktiv 2002/46/EF

250 mg DHA pr. dag for den brede befolkning

450 mg pr. dag for gravide og ammende kvinder

Kosterstatning til vægtkontrol som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013 og måltidserstatning til vægtkontrol

250 mg/måltid

Mælkebaserede drikkevarer og lignende produkter til småbørn

200 mg/100 g

Fødevarer til indtagelse i forbindelse med stærkt krævende muskelarbejde, især for sportsfolk

Fødevarer med angivelser om fravær eller reduceret forekomst af gluten i overensstemmelse med kravene i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 828/2014

Fødevarer til særlige medicinske formål som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

I overensstemmelse med de særlige ernæringsmæssige krav hos de personer, som produkterne er beregnet til

Bagværk (brød, boller og rundstykker), søde kiks

200 mg/100 g

Kornbaserede snackstænger

500 mg/100 g

Fedtstoffer til madlavning

360 mg/100 g

Ikke-alkoholholdige drikkevarer (herunder mejeriproduktanaloger og drikkevarer på basis af mælk)

80 mg/100 ml

Modermælkserstatninger og tilskudsblandinger som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

Jf. forordning (EU) nr. 609/2013

Forarbejdede fødevarer baseret på cerealier og babymad bestemt til spædbørn og småbørn som defineret i forordning (EU) nr. 609/2013

200 mg/100 g

Frugt- og grøntsagspuré

100 mg/100 g

2)

I tabel 2 (Godkendte nye fødevarer) foretages følgende ændringer:

a)

Følgende indsættes mellem oplysningerne vedrørende »olie af Echium plantagineum«« og oplysningerne vedrørende »æghindehydrolysat«:

»Godkendt ny fødevare

Specifikation

»Phlorotanniner fra Ecklonia cava

Beskrivelse/definition:

Phlorotanniner fra Ecklonia cava ekstraheres ved hjælp af alkohol fra den spiselige marine alge Ecklonia cava. Ekstraktet er et mørkebrunt pulver med et stort indhold af phlorotanniner, der er polyphenolforbindelser, der findes som sekundære metabolitter i visse arter af brune alger.

Karakteristik/sammensætning:

Indhold af phlorotanniner: 90 ± 5 %

Antioxidantaktivitet: > 85 %

Vandindhold: < 5 %

Aske: < 5 %

Microbiologiske kriterier:

Samlet kimtal: < 3 000 CFU/g

Gær- og skimmelsvampe: < 300 CFU/g

Colibakterier: Negativ test

Salmonella spp.: Negativ test

Staphylococcus aureus: Negativ test

Tungmetaller og halogener:

Bly: < 3,0 mg/kg

Kviksølv: < 0,1 mg/kg

Cadmium: < 3,0 mg/kg

Arsen: < 25,0 mg/kg

Uorganisk arsen: < 0,5 mg/kg

Jod: 150,0-650,0 mg/kg

CFU: kolonidannende enheder (Colony Forming Units)«

b)

Oplysningerne vedrørende »taxifolinrig ekstrakt« affattes således:

»Taxifolinrig ekstrakt

Definition:

Kemisk betegnelse: [(2R,3R)-2-(3,4 dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-2,3-dihydrochromen-4-on, også kaldet (+)trans-(2R,3R)-dihydroquercetin] og med højst 2 % af cis-formen«

c)

Følgende indsættes mellem oplysningerne vedrørende »L-ergothionein« og oplysningerne vedrørende »natriumferedetat«:

»Ekstrakt af tre rødder af urter (Cynanchum wilfordii Hemsley, Phlomis umbrosa Turcz. og Angelica gigas Nakai)

Beskrivelse/definition:

Blandingen af de tre rødder af urter er et gulligt-brunt, fint pulver, der fremstilles ved varmtvandsekstraktion, koncentrering ved inddampning og spraytørring

Sammensætning af blandingsekstraktet af de 3 rødder af urter:

rod af Cynanchum wilfordii: 32,5 % vægtprocent

rod af Phlomis umbrosa: 32,5 % vægtprocent

rod af Angelica gigas: 35,0 % vægtprocent

Specifikationer:

Tørringstab: højst 100 mg/g

Indhold:

Kanelsyre: 0,012-0,039 mg/g

Shanzhisidmethylester: 0,20-1,55 mg/g

Nodakenin: 3,35-10,61 mg/g

Methoxsalen: < 3 mg/g

Phenoler: 13,0-40,0 mg/g

Cumariner: 13,0-40,0 mg/g

Iridoider: 13,0-39,0 mg/g

Saponiner: 5,0-15,5 mg/g

Ernæringsmæssige bestanddele:

Kulhydrater: 600-880 mg/g

Proteiner: 70-170 mg/g

Fedtstoffer: < 4 mg/g

Mikrobiologiske parametre:

Totalkimtal (levedygtige kim): < 5 000 CFU/g

Skimmel- og gærsvampe i alt < 100 CFU/g

Coliforme bakterier: < 10 CFU/g

Salmonella: Negativ i 25 g

Escherichia coli: Negativ i 25 g

Staphylococcus aureus: Negativ i 25 g

Tungmetaller:

Bly: < 0,65 mg/kg

Arsen: < 3,0 mg/kg

Kviksølv: < 0,1 mg/kg

Cadmium: < 1,0 mg/kg

CFU: kolonidannende enheder (Colony Forming Units)«

d)

Følgende indsættes mellem oplysningerne vedrørende »lycopenoleoresin fra tomater« og oplysningerne vedrørende »magnesiumcitratmalat«:

»Lysozymhydrolysat fra hønseæggehvide

Beskrivelse/definition:

Lysozymhydrolysat fra hønseæggehvide fremstilles af lysozym fra hønseæggehvide ved en enzymatisk proces ved anvendelse af subtilisin fra Bacillus licheniformis.

Produktet er et hvidt til lysegult pulver.

Specifikation:

Protein (TN(*) x 5,30): 80-90 %

Tryptophan: 5-7 %

Forhold mellem tryptofan og LNAA(**): 0,18-0,25

Hydrolysegrad: 19-25 %

Vandindhold: < 5 %

Aske: < 10 %

Natrium: < 6 %

Tungmetaller:

Arsen: < 1 ppm

Bly: < 1 ppm

Cadmium: < 0,5 ppm

Kviksølv: < 0,1 ppm

Mikrobiologiske kriterier:

Aerobe bakterier i alt: < 103 CFU/g

Antal gær- og skimmelsvampe i alt: < 102 CFU/g

Enterobakterier: < 10 CFU/g

Salmonella spp: Ingen i 25 g

Escherichia coli: Ingen i 10 g

Staphylococcus aureus: Ingen i 10 g

Pseudomonas aeruginosa: Ingen i 10 g

(*)

TN: Nitrogen i alt

(**)

LNAA: Store neutrale aminosyrer«

e)

Oplysningerne vedrørende »UV-behandlede svampe (Agaricus bisporus)« affattes således:

»UV-behandlede svampe (Agaricus bisporus)

Beskrivelse/definition:

Kommercielt dyrkede Agaricus bisporus, på hvilke der anvendes UV-lysbehandling på høstede svampe.

UV-stråling: en proces, hvor der foretages stråling med ultraviolet lys i bølgelængden 200-800 nm.

Vitamin D2:

Kemisk betegnelse: (3β,5Z,7E,22E)-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

Synonymer: Ergocalciferol

CAS-nr.: 50-14-6

Molekylvægt: 396,65 g/mol

Indhold:

Vitamin D2 i slutproduktet: 5-20 μg/100 g friskvægt ved udløbet af holdbarhedsperioden.«

f)

Oplysningerne vedrørende »UV-behandlet bagegær (Saccharomyces cerevisiae)« affattes således:

»UV-behandlet bagegær (Saccharomyces cerevisiae)

Beskrivelse/definition:

Bagegær (Saccharomyces cerevisiae) behandles med ultraviolet lys for at fremkalde en omdannelse af ergosterol til vitamin D2 (ergocalciferol). Vitamin D2-indholdet i gærkoncentratet varierer mellem 800 000 og 3 500 000 IE vitamin D/100 g (200-875 μg/g). Gæren kan gøres inaktiv.

Gærkoncentratet blandes med almindelig bagegær for ikke at overskride maksimumsindholdet i færdigpakket frisk og tørret gær til hjemmebagning.

Gyldenbrunt, fritflydende granulat

Vitamin D2:

Kemisk betegnelse: 5Z,7E,22E)-3S-9,10-secoergosta-5,7,10(19),22-tetraen-3-ol

Synonymer: Ergocalciferol

CAS-nr.: 50-14-6

Molekylvægt: 396,65 g/mol

Mikrobiologiske kriterier for gærkoncentratet:

Colibakterier: ≤ 103/g

Escherichia coli: ≤ 10/g

Salmonella: Ingen i 25 g«


Top