EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1540

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1540 af 22. oktober 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 for så vidt angår sesamfrø med oprindelse i Indien (EØS-relevant tekst)

C/2020/7417

OJ L 353, 23.10.2020, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1540/oj

23.10.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 353/4


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1540

af 22. oktober 2020

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 for så vidt angår sesamfrø med oprindelse i Indien

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. ii),

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (2), særlig artikel 47, stk. 2, første afsnit, litra b), og artikel 54, stk. 4, første afsnit, litra a) og b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 (3) er der fastsat regler vedrørende midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol ved indførsel til Unionen af visse ikke-animalske fødevarer og foderstoffer, som importeres fra visse tredjelande, og særlige betingelser for indførsel til Unionen af visse fødevarer og foderstoffer fra visse tredjelande på grund af risiko for forurening med mykotoksiner, herunder aflatoksiner, pesticidrester, pentachlorphenol og dioxiner og mikrobiologisk kontaminering, som opført i bilag II til samme gennemførelsesforordning.

(2)

Den nylige forekomst af fødevaresikkerhedshændelser, som er meddelt gennem det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder (RASFF), som blev oprettet ved forordning (EF) nr. 178/2002, og oplysninger om offentlig kontrol udført af medlemsstaterne af sesamfrø med oprindelse i Indien kræver ændring af bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793.

(3)

I september 2020 blev der indberettet meget høje niveauer af ethylenoxid via RASFF for visse sesamfrø med oprindelse i eller afsendt fra Indien og indført til Unionen. Disse niveauer overstiger 1 000 gange den maksimalgrænseværdi på 0,05 mg/kg for restkoncentrationer, der gælder for ethylenoxid i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 (4).

(4)

En sådan kontaminering udgør en alvorlig risiko for menneskers sundhed i Unionen, idet ethylenoxid er klassificeret som mutagent i kategori 1B, et kræftfremkaldende stof i kategori 1B og et reproduktionstoksisk stof i kategori 1B i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 (5). Ethylenoxid er desuden ikke godkendt som et aktivstof til anvendelse i plantebeskyttelsesmidler i Unionen.

(5)

For at beskytte menneskers sundhed i Unionen er det derfor nødvendigt at fastsætte særlige betingelser for pesticidrester for så vidt angår sesamfrø fra Indien. Navnlig bør det officielle certifikat, der i henhold til artikel 11, stk. 1, i forordning (EU) 2019/1793 sammenholdt med bilag II hertil skal ledsage alle sendinger af sesamfrø fra Indien, også indeholde en angivelse af, at der er foretaget prøveudtagning og analyse af produkterne for restkoncentrationer af pesticider i/på vegetabilske produkter, og at alle resultaterne af prøveudtagningen og analysen viser, at EU-lovgivningen om maksimalgrænseværdier for pesticidrester er overholdt. Certifikatet bør være vedhæftet prøveudtagnings- og analyseresultaterne.

(6)

Hvad angår igangværende handel bør sendinger af sesamfrø med oprindelse i Indien, der har forladt oprindelseslandet eller afsendelseslandet, hvis dette land er forskelligt fra oprindelseslandet, inden datoen for denne forordnings ikrafttræden fortsat være omfattet af de krav, der gjaldt før denne dato.

(7)

Desuden og for at beskytte menneskers sundhed i Unionen bør hyppigheden af fysisk kontrol og identitetskontrol for tilstedeværelse af pesticidrester, der skal foretages af sesamfrø med oprindelse i Indien ved Unionens grænser, fastsættes til 50 %.

(8)

Gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 bør derfor ændres.

(9)

I betragtning af den alvorlige risiko for menneskers sundhed som følge af kontaminerede sendinger af sesamfrø med oprindelse i Indien og i betragtning af behovet for en hurtig indsats bør denne forordning træde i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793

Bilag II til gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Overgangsforanstaltninger

Forordning (EU) 2019/1793 finder fortsat anvendelse i den ordlyd, den havde, før den blev ændret ved nærværende forordning, for så vidt angår sendinger af sesamfrø fra Indien, der har forladt oprindelseslandet eller afsendelseslandet, hvis dette land ikke er oprindelseslandet, inden datoen for nærværende forordnings ikrafttræden.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. oktober 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.

(2)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1793 af 22. oktober 2019 om midlertidig forøgelse af den offentlige kontrol og beredskabsforanstaltninger, der regulerer indførsel til Unionen af visse varer fra visse tredjelande, til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 og (EF) nr. 178/2002 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 og gennemførelsesforordning (EU) nr. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 og (EU) 2018/1660 (EUT L 277 af 29.10.2019, s. 89).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1).

(5)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og om ændring og ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF og om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT L 353 af 31.12.2008, s. 1).


BILAG

I bilag II, punkt 1, affattes rækken vedrørende sesamfrø med oprindelse i Indien således:

Fødevarer og foder (påtænkt anvendelse)

KN-kode (1)

Taric-underinddeling

Oprindelsesland

Fare

Hyppighed af identitetskontrol og fysisk kontrol (%)

»Sesamfrø

(Fødevarer)

1207 40 90

 

Indien (IN)

Salmonella  (*1)

20

Pesticidrester  (*2)  (*3)

50


(*1)  Prøveudtagningen og analyserne skal foretages i overensstemmelse med de procedurer for prøvetagning og referenceanalysemetoder, der er fastsat i stk. 1, litra a), i bilag III til nærværende forordning.

(*2)  Restkoncentrationer af som minimum de pesticider angivet i kontrolprogrammet, vedtaget i henhold til artikel 29, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 af 16.3.2005, s. 1), der kan analyseres efter multirestmetoder baseret på GC-MS og LC-MS (pesticider, som udelukkende skal overvåges i/på vegetabilske produkter).

(*3)  Restkoncentrationer af ethylenoxid (summen af ethylenoxid og 2-chlorethanol, udtrykt som ethylenoxid).«


Top