EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1532

Rådets afgørelse (EU) 2020/1532 af 12. oktober 2020 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på det 66. møde i Udvalget for Det Harmoniserede System under Verdenstoldorganisationen, med hensyn til den påtænkte vedtagelse af tariferingsudtalelser, tariferingsafgørelser, ændringer af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system eller øvrige udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt til rekommandationer til sikring af ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til konventionen om det harmoniserede system

OJ L 352, 22.10.2020, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352, 22.10.2020, p. 7–9 (GA)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/10/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1532/oj

22.10.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 352/7


RÅDETS AFGØRELSE (EU) 2020/1532

af 12. oktober 2020

om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på det 66. møde i Udvalget for Det Harmoniserede System under Verdenstoldorganisationen, med hensyn til den påtænkte vedtagelse af tariferingsudtalelser, tariferingsafgørelser, ændringer af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system eller øvrige udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt til rekommandationer til sikring af ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til konventionen om det harmoniserede system

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 31, artikel 43, stk. 2, og artikel 207, stk. 4, første afsnit, sammenholdt med artikel 218, stk. 9,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets afgørelse 87/369/EØF (1) godkendte Unionen den internationale konvention om det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem (2) samt ændringsprotokollen hertil (3) (HS-konventionen), hvorved Udvalget for Det Harmoniserede System (HS-Udvalget) blev nedsat.

(2)

I henhold til HS-konventionens artikel 7, stk. 1, litra b) og c), har HS-Udvalget blandt andet til opgave at udarbejde forklarende bemærkninger, tariferingsudtalelser og andre udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system og at udarbejde rekommandationer til sikring af en ensartet fortolkning og anvendelse af det harmoniserede system.

(3)

HS-Udvalget forventes på mødet i september 2020 at vedtage tariferingsudtalelser, tariferingsafgørelser, ændringer af de forklarende bemærkninger og andre udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt at vedtage rekommandationer til sikring af en ensartet fortolkning af det harmoniserede system i henhold til HS-konventionen.

(4)

Det er vigtigt at erindre om, at det afgørende kriterium for tarifering af varer i henhold til Den Europæiske Unions Domstols faste retspraksis med henblik på at sikre retssikkerheden og at lette kontrollen normalt skal søges i varernes objektive karakteristika og egenskaber som beskrevet i den enkelte position i toldnomenklaturen og de relevante afsnit og kapitler.

(5)

Henset til tariferingsudtalelserne, tariferingsafgørelserne, ændringerne af de forklarende bemærkninger og de andre udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt til rekommandationer til sikring af ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til HS-konventionen bør den holdning, der skal indtages på Unionens vegne, fastlægges, da disse tariferingsudtalelser samt visse tariferingsafgørelser og ændringer, når de er vedtaget, offentliggøres i en meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 34, stk. 7, litra a), nr. iii), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 (4) og kommer til at gælde for medlemsstaterne. Holdningen vil blive udtrykt af HS-Udvalget.

(6)

Denne afgørelse supplerer Rådets afgørelse (EU) 2020/1410 (5)

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Den holdning, der skal indtages på Unionens vegne på det 66. møde i Udvalget for Det Harmoniserede System under Verdenstoldorganisationen, for så vidt angår vedtagelsen af forklarende bemærkninger, tariferingsudtalelser eller andre udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt rekommandationer til sikring af ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til HS-konventionen, er fastlagt i bilaget.

Artikel 2

Der kan af Unionens repræsentanter aftales mindre tekniske ændringer af den holdning, der er omhandlet i artikel 1, uden at Rådet træffer yderligere afgørelse.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 12. oktober 2020.

På Rådets vegne

J. BORRELL FONTELLES

Formand


(1)  Rådets afgørelse 87/369/EØF af 7. april 1987 om indgåelse af den internationale konvention om det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, samt af ændringsprotokollen hertil (EFT L 198 af 20.7.1987, s. 1).

(2)  EFT L 198 af 20.7.1987, s. 3.

(3)  Ændringsprotokol til den internationale konvention om det harmoniserede varebeskrivelses og varenomenklatursystem (EFT L 198 af 20.7.1987, s. 11).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1).

(5)  Rådets afgørelse (EU) 2020/1410 af 25. september 2020 om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne på det 66. møde i Udvalget for Det Harmoniserede System under Verdenstoldorganisationen, med hensyn til den påtænkte vedtagelse af tariferingsudtalelser, tariferingsafgørelser, ændringer af de forklarende bemærkninger til det harmoniserede system eller øvrige udtalelser vedrørende fortolkningen af det harmoniserede system samt til rekommandationer til sikring af ensartethed i fortolkningen af det harmoniserede system i henhold til konventionen om det harmoniserede system (EUT L 327 af 8.10.2020, s. 1).


BILAG

Dette bilag supplerer bilaget til afgørelse (EU) 2020/1410.

II.2.   

Udarbejdelse af sammenligningstabeller mellem HS 2017 og HS 2022 (dok. NC2704, NC2749 og NC2753)

Hvad angår sammenligningstabellen for underpos. 4 407,13 og 4 407,14 (blandinger af S‐P‐F (rødgran, fyr eller gran) og Hem-fir (skarntydegran og gran)) støtter Unionen de sammenligninger, som WCO-sekretariatet har foreslået i stk. 20 i dokument NC2753.

Hvad angår sammenligningstabellen for underpos. 4 418,83 (I bjælker) støtter Unionen de sammenligninger, som Japan har foreslået i stk. 14 i dokument NC2753.

Hvad angår sammenligningstabellen for underpos. 7 019,71 (vlies/glasulddug) bemærker Unionen, at den eneste overførsel fra HS 2017 vil være fra underpos. 7 019,32.

Hvad angår sammenligningstabellen for underpos. 8 462,62 og 8 462,63 (maskiner til frismedning) støtter Unionen bevarelsen af alle de i HS 2017 nævnte underpositioner, der foreslås overført, herunder dem i kantet parentes.

Hvad angår sammenligningstabellen for underpos. 8 519,81 (telefonsvareapparater) støtter Unionen WCO-sekretariatets forslag i stk. 26 i dokument NC2704.

Hvad angår sammenligningstabellen for underpos. 8 539,51 (LED) støtter Unionen WCO-sekretariatets konklusion i stk. 24 i dokument NC2704.

Hvad angår sammenligningstabellen for den nye underpos. 8 541,51 (halvlederbaserede transducere) bemærker Unionen, at der ikke er nogen henvisning til særskilt tariferede dele i HS 2017. Der er derfor ikke behov for yderligere overførsler.

Hvad angår sammenligningstabellen for pos. 88.06 (ubemandet luftfartøj) støtter Unionen valgmulighed i) nævnt i stk. 25 i dokument NC2704.

Endelig støtter Unionen berigtigelsen af visse redaktionelle fejl i udkastet til sammenligningstabel I og II, jf. bilaget til dokument NC2753.

III.4.   

Tarifering i HS 2022 af visse samlinger og samlerobjekter af numismatisk interesse (anmodning fra sekretariatet) (dok. NC2711 og NC2754)

Unionen vil tarifere de tre varer i den nye underpos. 9 705,31 i HS 2022. Unionen bemærker, at både Canada og WCO-sekretariatet støtter Unionens forslag om at slette anmærkningen »coins generally known in the trade as »ancients« or »ancient coins«« (mønter, der i branchen almindeligvis betegnes som »antikke« eller »antikke mønter«) fra den nye del A), nr. 4), stk. 2, i FB/HS til pos. 97.05.

III.5.   

Tarifering i HS 2022 af 3D-printerpatroner (anmodning fra sekretariatet) (dok. NC2712 og NC2755)

Unionen støtter forslaget om ændring af FB/HS, hvorved det præciseres, at 3D-printerpatroner med elektroniske komponenter eller mekaniske mekanismer bør tariferes som dele af 3D-printere.

Unionen vil tarifere varer, der er beskrevet i både dokument NC2712 og NC2755, under pos. 84.85 i HS 2022 som dele af 3D-printere, eftersom der indgår elektroniske komponenter til tilslutning af en 3D-printer.

III.7.   

Rapport fra det 57. møde i underudvalget for revision af HS (dok. NR1434)

III.8.   

Spørgsmål til afgørelse (dok. NC2709)

a)

Bilag C/4 og D/8 — ændringer af de forklarende bemærkninger (HS 2022) (afsnit VI)

b)

Bilag C/5, D/9 og D/22 — ændringer af de forklarende bemærkninger (HS 2022) (afsnit VII)

c)

Bilag C/8 og D/12 — ændringer af de forklarende bemærkninger som følge af artikel 16-rekommendationen af 28. juni 2019 (afsnit XIII)

d)

Bilag C/13 og D/17 — ændringer af de forklarende bemærkninger som følge af artikel 16-rekommendationen af 28. juni 2019 (afsnit XX)

e)

Bilag C/14 og D/18 — eventuelle ændringer af de forklarende bemærkninger vedrørende visse former for udstyr til forlystelsesparker (forslag fra De Forenede Stater)

Unionen tilslutter sig alle foreslåede ændringer i nævnte dokumenter.

f)

Bilag C/1 og D/5 — eventuelle ændringer af de forklarende bemærkninger til pos. 15.09 vedrørende andre jomfruolier og pos. 15.15 vedrørende eksempler på mikrobielle fedtstoffer og olier

Hvad angår FB/HS til pos. 15.09 støtter Unionen sit forslag (valgmulighed 2) og det nye canadiske forslag (valgmulighed 3). Under punkt (D)(2) støtter Unionen brugen af »or« (eller) (valgmulighed 2) i stedet for »and/or« (og/eller).

Hvad angår FB/HS til pos. 15.15 støtter Unionen brugen af udtrykket »single cell organism« (enkeltcelleorganismer) (valgmulighed 1) og brugen af »or« (eller) (valgmulighed 2) i stedet for »and/or« (og/eller). I eksempel a) og b) støtter Unionen brugen af udtrykket »obtained from« (udvundet af) (valgmulighed 2).

g)

Bilag C/3 og D/7 — eventuelle ændringer af de forklarende bemærkninger til »placebos« (placeboer) og »double-blinded clinical trial kits« (prøvesæt til kliniske dobbeltblindforsøg) i pos. 30.06 (anmodning fra Australien)

Hvad angår sætningen »The placebos of this heading also include [control vaccines] [controlled vaccines] [vaccines which are used as control substances and] that have been licensed for use in recognized clinical trials.« (Placeboer under denne position omfatter også [kontrolvacciner] [kontrollerede vacciner] [vacciner, der anvendes som kontrolstoffer, og] som er licenseret til brug ved godkendte kliniske forsøg) støtter Unionen ikke tilføjelse af denne sætning i nr. 12) i FB/HS til pos. 30.06, da det ikke er klart, hvilke slags stoffer der beskrives. Hvis de øvrige kontraherende parter beslutter at tilføje den, støtter Unionen »vaccines which are used as control substances« (vacciner, der anvendes som kontrolstoffer) (valgmulighed 3), eller hvis der er behov for fleksibilitet, »control vaccines« (kontrolvacciner) (valgmulighed 1).

Hvad angår sætningen »[Active ingredients to be trialled can include herbal medicinal products [for therapeutic or prophylactic uses].]« ([Virksomme stoffer, der skal afprøves, kan omfatte virksomme stoffer [til terapeutisk eller profylaktisk brug].]) er Unionen fortsat fleksibel med hensyn til at tilføje den til teksten, men støtter ikke en åben liste over eksempler som foreslået af De Forenede Stater.

h)

Bilag C/6 og D/10 — ændringer af de forklarende bemærkninger som følge af artikel 16-rekommendationen af 28. juni 2019 (afsnit IX)

Unionen støtter forslaget om at tilføje forklarende bemærkninger til underpos. 4 412,41, 4 412,42 og 4 412,49. Unionen anmoder om, at den foreslåede tekst analyseres og forbedres yderligere for at bringe den i overensstemmelse med den nuværende tariferingspraksis i Unionen (f.eks. vedrørende finerens orientering).

i)

Bilag C/7 og D/11 — ændringer af de forklarende bemærkninger som følge af artikel 16-rekommendationen af 28. juni 2019 (afsnit XI og XII)

Unionen støtter tilføjelsen af »paraseismic wall covering« (paraseismisk vægbeklædning) og »geotextiles« (geotekstiler) til listen over eksempler på elektroniske tekstiler. I teksten til »geotextiles« (geotekstiler) støtter Unionen teksten »a sensor made of fibres or at least being fully integrated in the fibres« (en sensor fremstillet af fibre eller som minimum fuldt integreret i fibrene) (valgmulighed 2), som Unionen tidligere har foreslået.

Unionen støtter foreløbig vedtagelse af de tekster, der er godkendt af underudvalget for revision af HS.

j)

Bilag C/12 og D/16 — ændringer af de forklarende bemærkninger som følge af artikel 16-rekommendationen af 28. juni 2019 (afsnit XVII)

Unionen støtter, at der tilføjes en henvisning til permanent integrerede kameraer i stk. 3 i FB/HS til pos. 88.06, forudsat at tariferingsudtalelsen om tarifering af en drone med et integreret kamera i pos. 85.25 revideres og bringes i overensstemmelse med HS 2022 og FB/HS.

Hvad angår stk. 4 i FB/HS til pos. 88.06 støtter Unionen forslaget fra Kina med yderligere tekniske kriterier indført af Unionen (anden valgmulighed).

k)

Bilag C/15 og D/19 — eventuel ændring af de forklarende bemærkninger til kapitel 97 vedrørende visse kulturelle artikler (forslag fra De Forenede Stater)

Unionen støtter ikke listen over varer, der nævnes som eksempler, da disse er meget specifikke og begrænsede til at redegøre for omfanget af de artikler, der skal tariferes i underpos. 9 705,10.

Unionen bemærker endvidere, at det af de anførte definitioner og eksempler ikke klart fremgår, hvordan f.eks. »traditional national costumes« (traditionelle nationaldragter) eller »old cars« (gamle biler) skal tariferes.

l)

Bilag C/16 og D/20 — ændring af de forklarende bemærkninger til den almindelige tariferingsbestemmelse (HS 2022)

Unionen støtter det oprindelige forslag fra WCO-sekretariatet (valgmulighed 1, dvs. at man anvender udtrykket »merely« (kun), men forbliver fleksibel hvad angår udtrykket »not further worked than« (ikke yderligere forarbejdet end) og anmoder om, at de engelske og franske tekster bringes i overensstemmelse.

III.9.   

Eventuel ændring af de forklarende bemærkninger til pos. 71.04 vedrørende syntetiske diamanter (forslag fra Kimberley Process) (dok. NC2757)

Unionen tilslutter sig de foreslåede ændringer af det nye stk. 3 under pos. 71.04 og oprettelsen af et nyt nr. 3 i de forklarende bemærkninger til underpos. 7 104,91.

III.10.   

Tarifering af et mikroelektromekanisk systemelement (MEMS) i HS 2022 (forslag fra sekretariatet)

Unionen vil tarifere varen i pos. 85.41.


Top