EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1478

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1478 af 14. oktober 2020 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1375 for så vidt angår udtagning af prøver, referencemetoden til påvisning og importbetingelser i forbindelse med kontrol af trikiner (EØS-relevant tekst)

C/2020/6922

OJ L 338, 15.10.2020, p. 7–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1478/oj

15.10.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 338/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1478

af 14. oktober 2020

om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2015/1375 for så vidt angår udtagning af prøver, referencemetoden til påvisning og importbetingelser i forbindelse med kontrol af trikiner

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (1), særlig artikel 18, stk. 8, litra a), og

efter høring af Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EU) 2017/625 opstiller regler for gennemførelse af offentlig kontrol og de kompetente myndigheders opfølgning angående produktion af animalske produkter til konsum.

(2)

Trikiner er parasitter, som kan forekomme i modtagelige dyrearters kød, såsom svin, og som forårsager fødevarebåren sygdom hos mennesker, når de indtager det inficerede kød. Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1375 (2) er der fastsat særlige bestemmelser om offentlig kontrol af trikiner i kød, inklusive laboratorieundersøgelser af kødprøver af alle slagtesvin.

(3)

Indtil resultatet af trikinundersøgelsen foreligger, kan slagtekroppe på visse betingelser opskæres i højst seks dele. Til produktion af visse produkter af tamsvin er det nødvendigt at skære det varme kød op i flere dele, før resultaterne af trikinundersøgelsen er tilgængelige. For sådanne specifikke produkter bør opskæring i flere stykker derfor tillades, forudsat at kødets sikkerhed er sikret.

(4)

Ved gennemførelsesforordning (EU) 2015/1375 er der fastsat en undtagelse fra trikinundersøgelsen ved indførelse til Unionen, når svinene kommer fra trikinfrie bedrifter, som anvender kontrollerede opstaldningsforhold. Et tredjeland må kun anvende denne undtagelsesbestemmelse, hvis det har underrettet Kommissionen om anvendelsen af en sådan bestemmelse, og hvis det af Kommissionen er opført med henblik herpå.

(5)

I den forbindelse henviser artikel 13 i forordning (EU) 2015/1375 til tredjelande opført i Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 (3) og Kommissionens afgørelse 2007/777/EF (4). Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 (5) ophæver forordning (EU) nr. 206/2010 og afgørelse 2007/777/EF med virkning fra 21. april 2021. Derfor, og med henblik på forenkling, bør muligheden for at fastlægge lister over tredjelande, som anvender undtagelsesbestemmelser i forbindelse med trikiner, fastsættes direkte i gennemførelsesforordningen.

(6)

I henhold til artikel 126, stk. 2, litra c) i forordning (EU) 2017/625 og artikel 13 i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/625 (6) skal sendinger af visse dyr og varer ledsages af et officielt certifikat for at sikre, at dyrene og varerne opfylder de relevante krav, som er fastsat i reglerne i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) 2017/625. Artikel 14 i gennemførelsesforordning (EU) 2015/1375, som kræver, at en folkesundhedserklæring vedrørende en trikinundersøgelse eller bedriftens trikinstatus indsættes i det officielle certifikat til handel med tamsvin inden for Unionen og til indførelse af tamsvin og deres kød til Unionen, er dermed overflødig og bør derfor udgå.

(7)

Ved kapitel I i bilag I til gennemførelsesforordning (EU) 2015/1375 fastsættes en referencepåvisningsmetode til trikiner i prøver udtaget fra tamsvins slagtekroppe. I 2015 vedtog det internationale standardiseringsorgan den globale standard ISO 18743:2015, som præciserer en metode til påvisning af trikinlarver i kød fra enkeltdyrs slagtekroppe bestemt til konsum. Referencepåvisningsmetoden til trikiner, der er fastsat i gennemførelsesforordning (EU) 2015/1375, opfylder kravene i ISO 18743:2015.

(8)

Referencemetoden i forordning (EU) 2015/1375 bør derfor erstattes af ISO 18743:2015, for at Unionens referencemetode stemmer overens med denne globale standard. Det vil gøre eksporten af svinekød fra Unionen nemmere, uden at der bliver yderligere krav eller byrder for europæiske laboratorier, som anvender referencemetoderne til offentlig kontrol.

(9)

Eftersom forordning (EU) nr. 206/2010 og afgørelse 2007/777/EF først ophæves den 20. april 2021, bør ændringen af listen over tredjelande og standardcertifikater først gælde fra denne dato.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I gennemførelsesforordning (EU) 2015/1375 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 3, andet afsnit, udgår.

2)

I artikel 3 tilføjes følgende som stk. 5:

»5.   Uanset artikel 2, stk. 3, og på betingelse af at den kompetente myndighed har godkendt det:

a)

kan slagtekroppe opskæres på en opskæringsvirksomhed, der er tilknyttet eller adskilt fra slagteriet, forudsat at:

i)

proceduren er godkendt af myndighederne

ii)

en slagtekrop eller dele heraf ikke har mere end én opskæringsvirksomhed som bestemmelsessted

iii)

opskæringsvirksomheden ligger på medlemsstatens område, og

iv)

alle delene i tilfælde af et positivt resultat erklæres uegnede til konsum.

b)

Slagtekroppe af tamsvin kan opskæres i flere dele på en opskæringsvirksomhed, som er forbundet med, eller beliggende samme sted som, slagteriet, forudsat at:

i)

proceduren er godkendt af myndighederne

ii)

opskæring af varmt kød er nødvendigt for produktionen af visse produkter

iii)

alle delene i tilfælde af et positivt resultat erklæres uegnede til konsum.

3)

I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 1, første afsnit, affattes således:

»1. Slagtekroppe, jf. artikel 2, eller dele heraf, bortset fra dem, der er omhandlet i artikel 3, stk. 5, må ikke forlade stedet, før resultatet af trikinundersøgelsen foreligger, og prøven er fundet negativ.«

b)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Hvis der på slagteriet findes en procedure, som sikrer, at ingen dele af slagtekroppe, der undersøges, forlader stedet, før resultatet af trikinundersøgelsen foreligger, og prøven er fundet negativ, og hvis proceduren er formelt godkendt af den kompetente myndighed, eller hvis undtagelsen i artikel 3, stk. 5, anvendes, kan sundhedsmærket, jf. artikel 18, stk. 4, i forordning (EU) 2017/625, anbringes, før resultaterne af trikinundersøgelsen foreligger.«

4)

Artikel 13, stk. 2, affattes således:

»2.   Kun tredjelande opført på listen i bilag VII må anvende de i artikel 3, stk. 2 og 3, anførte undtagelsesbestemmelser efter at have underrettet Kommissionen om anvendelsen af disse bestemmelser.«

5)

Artikel 14 udgår.

6)

Bilag I, kapitel I, affattes således:

»KAPITEL I

REFERENCEPÅVISNINGSMETODE

Referencepåvisningsmetoden til trikinundersøgelsen af prøver er ISO 18743:2015.«

7)

Som bilag VII indsættes:

»BILAG VII

Tredjelande der anvender den i artikel 13, stk. 2, anførte bestemmelse

 

«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 1, stk. 4, 5, og 7, finder anvendelse fra den 21. april 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. oktober 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1.

(2)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/1375 af 10. august 2015 om særlige bestemmelser om offentlig kontrol af trikiner i kød (EUT L 212 af 11.8.2015, s. 7).

(3)  Kommissionens forordning (EU) nr. 206/2010 af 12. marts 2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande, tredjelandsområder og dele heraf, som er godkendt med hensyn til indførsel af visse dyr og fersk kød til EU, og krav vedrørende udstedelse af veterinærcertifikater (EUT L 73 af 20.3.2010, s. 1).

(4)  Kommissionens beslutning 2007/777/EF af 29. november 2007 om dyre- og folkesundhedsbetingelser og standardcertifikater for import fra tredjelande af visse kødprodukter og behandlede maver, blærer og tarme til konsum og om ophævelse af beslutning 2005/432/EF (EUT L 312 af 30.11.2007, s. 49).

(5)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/692 af 30. januar 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter (EUT L 174 af 3.6.2020, s. 379).

(6)  Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/625 af 4. marts 2019 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 for så vidt angår krav vedrørende indførsel til Unionen af sendinger af visse dyr og varer til konsum (EUT L 131 af 17.5.2019, s. 18).


Top