EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1434

Kommissionens forordning (EU) 2020/1434 af 9. oktober 2020 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 16 (EØS-relevant tekst)

C/2020/6829

OJ L 331, 12.10.2020, p. 20–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1434/oj

12.10.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 331/20


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/1434

af 9. oktober 2020

om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 for så vidt angår IFRS 16

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om anvendelse af internationale regnskabsstandarder (1), særlig artikel 3, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 (2) blev en række internationale regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag, der eksisterede pr. 15. oktober 2008, vedtaget.

(2)

Covid-19-pandemien har skabt et hidtil uset eksternt chok for Unionen og dens økonomi og har skabt et behov for foranstaltninger, der tager sigte på at afbøde negative konsekvenser for borgere og virksomheder, hvor det er muligt.

(3)

Medlemsstaterne og Unionen har truffet foranstaltninger til at yde finansiel bistand til virksomheder, herunder henstandsperioder baseret på private eller offentlige moratorier, for at undgå unødvendige konkurser og tab af arbejdspladser og for at støtte en hurtig genopretning.

(4)

Den 28. maj 2020 offentliggjorde International Accounting Standards Board (IASB) Covid-19-relaterede lejenedslag (ændring af International Financial Reporting Standard (IFRS) 16 Leasingkontrakter).

(5)

Ændringen til IFRS 16 giver en valgfri, midlertidig covid-19-relateret driftsmæssig nødhjælp til leasingtagere, der har fået henstand med leasingydelser, uden at undergrave relevansen og nytteværdien af de finansielle oplysninger, der indberettes af virksomhederne. Efter høringen af Den Europæiske Rådgivende Regnskabsgruppe konkluderer Kommissionen, at ændringen til IFRS 16 opfylder kriterierne for vedtagelse som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1606/2002.

(6)

IASB fastsatte ikrafttrædelsestidspunktet for ændringerne til IFRS 16 til den 1. juni 2020. Derfor bør nærværende forordnings bestemmelser finde anvendelse med tilbagevirkende kraft for at sikre retssikkerhed for de pågældende udstedere og sammenhæng med andre regnskabsstandarder, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1126/2008.

(7)

I betragtning af den hastende karakter af denne covid-19-relaterede driftsmæssige nødhjælp bør nærværende forordning træde i kraft på dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

(8)

Forordning (EF) nr. 1126/2008 bør derfor ændres.

(9)

Foranstaltningerne i nærværende forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

I bilaget til forordning (EF) nr. 1126/2008 ændres IFRS 16 Leasingkontrakter som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Virksomhederne anvender ændringerne, der er omhandlet i artikel 1, senest fra den 1. juni 2020 for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2020 eller derefter.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. oktober 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1.

(2)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1126/2008 af 3. november 2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 (EUT L 320 af 29.11.2008, s. 1).


BILAG

Covid-19-relaterede lejenedslag

Ændring til IFRS 16

Ændring til IFRS 16 Leasingkontrakter

Afsnit 46A, 46B, 60A, C1A, C20A og C20B tilføjes. Der tilføjes en ny overskrift før C20A. For at lette læsningen er disse afsnit ikke blevet understreget.

LEASINGTAGER

Måling

Efterfølgende måling

Ændringer af leasingkontrakten

46A

En leasingtager kan i praksis vælge ikke at vurdere, om et lejenedslag, der opfylder betingelserne i afsnit 46B, er en ændring af leasingkontrakten. En leasingtager, der foretager dette valg, skal regnskabsmæssigt behandle eventuelle ændringer i leasingydelserne som følge af lejenedslaget på samme måde, som leasingtager regnskabsmæssigt ville behandle ændringen under anvendelse af denne standard, hvis ændringen ikke var en ændring af leasingkontrakten.

46B

Den i afsnit 46A omhandlede praksis finder kun anvendelse på lejenedslag, der forekommer som en direkte følge af covid-19-pandemien, og kun hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

a)

ændringen i leasingydelser resulterer i et revideret vederlag for leasingkontrakten, som i det væsentlige er identisk med eller mindre end vederlaget for leasingkontrakten umiddelbart forud for ændringen

b)

enhver reduktion af leasingydelserne påvirker kun ydelser, der oprindeligt var forfaldne på og inden den 30. juni 2021 (f.eks. ville et lejenedslag opfylde denne betingelse, hvis det resulterer i reducerede leasingydelser, der er forfaldne på og inden den 30. juni 2021 og forhøjede leasingydelser, der strækker sig ud over den 30. juni 2021), og

c)

der er ingen væsentlige ændringer af leasingkontraktens øvrige vilkår og betingelser.

Oplysning

60A

Hvis en leasingtager anvender den i afsnit 46A omhandlede praksis, skal leasingtager oplyse:

a)

at leasingtager har anvendt denne praksis på alle former for lejenedslag, der opfylder betingelserne i afsnit 46B, eller, hvis den ikke anvendes på alle lejenedslag, oplyse om arten af de kontrakter, som leasingtager har anvendt denne praksis på (jf. afsnit 2), og

b)

det beløb, der er indregnet i resultatet for regnskabsåret, for at afspejle ændringer i leasingydelser, som hidrører fra lejenedslag, som leasingtager har anvendt den i afsnit 46A omhandlede praksis på.

Appendiks C

Ikrafttrædelsestidspunkt og overgang

IKRAFTTRÆDELSESTIDSPUNKT

C1A

Covid-19-relaterede lejenedslag, der blev udstedt i maj 2020, tilføjede afsnit 46A, 46B, 60A, C20A og C20B. Leasingtagere skal anvende denne ændring på regnskabsår, som begynder den 1. juni 2020 eller derefter. Tidligere anvendelse er tilladt, også i årsregnskaber, som ikke er godkendt til udstedelse den 28. maj 2020.

OVERGANG

Covid-19-relaterede lejenedslag for leasingtagere

C20A

Leasingtagere skal med tilbagevirkende kraft anvende Covid-19-relaterede lejenedslag (jf. afsnit C1A) og indregne den samlede virkning af førstegangsanvendelsen af denne ændring som en regulering primo i overført resultat (eller et andet element af egenkapitalen, alt efter hvad der er hensigtsmæssigt) ved begyndelsen af det regnskabsår, hvor leasingtageren for første gang anvender ændringen.

C20B

I det regnskabsår, hvor leasingtager for første gang anvender Covid-19-relaterede lejenedslag, er leasingtager ikke forpligtet til at afgive de oplysninger, der kræves i henhold til afsnit 28, litra f), i IAS 8.

Top