EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1419

Kommissionens forordning (EU) 2020/1419 af 7. oktober 2020 om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af ascorbinsyre (E 300) og citronsyre (E 330) på hvide grøntsager bestemt til videre forarbejdning (EØS-relevant tekst)

C/2020/6804

OJ L 326, 8.10.2020, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1419/oj

8.10.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 326/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/1419

af 7. oktober 2020

om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse af ascorbinsyre (E 300) og citronsyre (E 330) på hvide grøntsager bestemt til videre forarbejdning

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 af 16. december 2008 om fødevaretilsætningsstoffer (1), særlig artikel 10, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 er der fastlagt en EU-liste over fødevaretilsætningsstoffer, der er godkendt til anvendelse i fødevarer, og deres anvendelsesbetingelser.

(2)

Denne liste kan opdateres efter den fælles procedure, jf. artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 (2), enten på Kommissionens initiativ eller som følge af en ansøgning.

(3)

Det er i dag i henhold til bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 tilladt at anvende ascorbinsyre (E 300) og citronsyre (E 330) som fødevaretilsætningsstoffer i en lang række fødevarer.

(4)

Den 17. december 2018 modtog Kommissionen en ansøgning om ændring af betingelserne for anvendelse af ascorbinsyre (E 300) og citronsyre (E 330) under fødevarekategori 04.1.2, »Frugt og grøntsager, skrællet, overskåret, findelt«, med henblik på tilladelse til at anvende disse stoffer på hvide grøntsager bestemt til videre forarbejdning, herunder varmebehandling såsom ristning, dampning eller grillstegning, inden de fortæres af den endelige forbruger.

(5)

Hvide grøntsager, der snittes, hakkes eller skæres i strimler eller tern, er modtagelige for enzymatisk brunfarvning, idet cellerne nedbrydes, hvorved der frigives enzymer, især polyphenoloxidaser, fra vævene. Enzymatisk brunfarvning kan holdes under kontrol ved at holde grøntsagerne neddyppet i en vandopløsning indeholdende ascorbinsyre (E 300) og citronsyre (E 330) i en koncentration på højst 1 % i et par minutter. Det fremgår af ansøgningen, at den foreslåede anvendelse af disse tilsætningsstoffer som antioxidanter på uforarbejdede grøntsager bestemt til videre forarbejdning, herunder varmebehandling, inden fortæring resulterer i mindre madspild gennem højnelse af fødevarekvaliteten samlet set og forlængelse af de behandlede grøntsagers holdbarhed med op til fem dage.

(6)

I henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1331/2008 skal Kommissionen indhente en udtalelse fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«), inden den opdaterer EU-listen over fødevaretilsætningsstoffer i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008, undtagen hvis den pågældende opdatering ikke kan få virkninger for menneskers sundhed.

(7)

Den 6. maj 2015 offentliggjorde autoriteten en videnskabelig udtalelse om genevaluering af bl.a. sikkerheden ved ascorbinsyre (E 300) som fødevaretilsætningsstof. Autoriteten konkluderede, at anvendelse af ascorbinsyre (E 300) som fødevaretilsætningsstof ved de angivne anvendelser og anvendelsesniveauer ikke giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder, og at det ikke er nødvendigt at fastsætte en numerisk værdi for acceptabelt dagligt indtag (ADI) for ascorbinsyre og salte deraf. Af denne konklusion følger, at stoffet kun i meget ringe grad giver anledning til sikkerhedsmæssige betænkeligheder, der foreligger pålidelige oplysninger om henholdsvis eksponering og toksicitet, og sandsynligheden for sundhedsskadelige virkninger hos mennesker er lav ved doser, der ikke forårsager ernæringsmæssig ubalance hos dyr (3).

(8)

Sikkerheden ved citronsyre (E 330) blev i 1990 evalueret af Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler, som fastlagde ADI'en for stoffet som »ikke specificeret« (4). Betegnelsen »ikke specificeret« betyder, at det samlede daglige indtag af stoffet som følge af naturlig forekomst af stoffet samt den eller de aktuelle anvendelser i fødevarer på de niveauer, der er nødvendige for at opnå den ønskede teknologiske virkning, på grundlag af de foreliggende toksikologiske, biokemiske og kliniske data ikke udgør en sundhedsfare. I afventning af en genevaluering af citronsyre (E 330) i overensstemmelse med programmet for genevaluering af fødevaretilsætningsstoffer, som er indført ved forordning (EU) nr. 257/2010 (5), mener Kommissionen, at denne sikkerhedsvurdering stadig er gyldigt grundlag for Kommissionens oprindelige beslutning, hvor den af samme årsager og på grundlag af kriterierne i nævnte forordnings betragtning 5 vurderede, at citronsyre (E 330) ikke var problematisk, og at en genevaluering ikke havde høj prioritet.

(9)

Eftersom anvendelse af ascorbinsyre (E 300) og citronsyre (E 330) som antioxidanter på færdigpakkede hvide grøntsager bestemt til videre forarbejdning, herunder varmebehandling, inden fortæring ikke kan få virkninger for menneskers sundhed, er det ikke nødvendigt at indhente en udtalelse fra autoriteten.

(10)

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 bør derfor ændres.

(11)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. oktober 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 354 af 31.12.2008, s. 16.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1331/2008 af 16. december 2008 om en fælles godkendelsesprocedure for fødevaretilsætningsstoffer, fødevareenzymer og fødevarearomaer (EUT L 354 af 31.12.2008, s. 1).

(3)  EFSA Journal 2014;12(6):3697.

(4)  Reports of the Scientific Committee for Food, Twenty-fifth series, 1991, s. 13 (https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/sci-com_scf_reports_25.pdf).

(5)  Kommissionens forordning (EU) nr. 257/2010 af 25. marts 2010 om iværksættelse af et program for genevaluering af godkendte fødevaretilsætningsstoffer i henhold til Europa-Parlamentets og Rådet forordning (EF) nr. 1333/2008 om fødevaretilsætningsstoffer (EUT L 80 af 26.3.2010, s. 19).


BILAG

I del E i bilag II til forordning (EF) nr. 1333/2008 foretages følgende ændringer:

1)   

I fødevarekategori 04.1.2, »Frugt og grøntsager, skrællet, overskåret, findelt«, affattes oplysningerne om ascorbinsyre (E 300) således:

 

»E 300

Ascorbinsyre

Quantum satis

 

Kun til færdigpakkede kølede, uforarbejdede, spiseklare frugter og grøntsager, færdigpakkede uforarbejdede og skrællede kartofler og færdigpakkede hvide grøntsager bestemt til videre forarbejdning, herunder varmebehandling, inden fortæring«

2)   

I fødevarekategori 04.1.2, »Frugt og grøntsager, skrællet, overskåret, findelt«, affattes oplysningerne om citronsyre (E 330) således:

 

»E 330

Citronsyre

Quantum satis

 

Kun til færdigpakkede kølede, uforarbejdede, spiseklare frugter og grøntsager, færdigpakkede uforarbejdede og skrællede kartofler og færdigpakkede hvide grøntsager bestemt til videre forarbejdning, herunder varmebehandling, inden fortæring«


Top