EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1406

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1406 af 2. oktober 2020 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår procedurer og formularer til udveksling af oplysninger og samarbejde mellem kompetente myndigheder, ESMA, Kommissionen og andre enheder i henhold til artikel 24, stk. 2, og artikel 25 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug (EØS-relevant tekst)

C/2020/3102

OJ L 325, 7.10.2020, p. 7–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1406/oj

7.10.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1406

af 2. oktober 2020

om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår procedurer og formularer til udveksling af oplysninger og samarbejde mellem kompetente myndigheder, ESMA, Kommissionen og andre enheder i henhold til artikel 24, stk. 2, og artikel 25 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug (forordningen om markedsmisbrug) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF og Kommissionens direktiv 2003/124/EF, 2003/125/EF og 2004/72/EF (1), særlig artikel 24, stk. 3, tredje afsnit, og artikel 25, stk. 9, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) nr. 596/2014 skal de kompetente myndigheder give Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) alle de oplysninger, der er nødvendige for, at den kan udføre sine opgaver i overensstemmelse med artikel 35 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 (2). I henhold til artikel 25 i forordning (EU) nr. 596/2014 skal de kompetente myndigheder samarbejde og udveksle oplysninger med hinanden og ESMA, med Kommissionen (for så vidt angår råvarer, der er landbrugsprodukter i henhold til bilag I til traktaten), med Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) og nationale regulerende myndigheder (for så vidt angår engrosenergiprodukter) og med de relevante nationale regulerende myndigheder og regulerende myndigheder i tredjelande, der er ansvarlige for de relaterede spotmarkeder, herunder for så vidt angår emissionskvoter, den auktionstilsynsførende og de kompetente myndigheder, registeradministratorerne, herunder den centrale administrator, og andre offentlige organer, som har til opgave at overvåge overholdelse af ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner.

(2)

Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/292 (3) er der allerede indført procedurer og formularer til udveksling af oplysninger og bistand mellem kompetente myndigheder i henhold til artikel 25 i forordning (EU) nr. 596/2014. Det forventes, at der fastsættes særskilte regler for samarbejdet med tredjelandes regulerende myndigheder, der er ansvarlige for de relaterede spotmarkeder. Nærværende forordning bør derfor omfatte samarbejde og udveksling af oplysninger med ESMA i henhold til nævnte forordnings artikel 24, stk. 2, og samarbejde med andre enheder i henhold til nævnte forordnings artikel 25.

(3)

Oplysninger bør normalt udveksles skriftligt. Mundtlig kommunikation bør dog være mulig i relevante tilfælde, herunder navnlig inden der sendes en skriftlig anmodning om samarbejde eller udveksling af oplysninger, til at give oplysninger om den kommende anmodning om samarbejde eller til at drøfte eventuelle spørgsmål, der kan gøre det vanskeligt at efterkomme anmodningen. I hastetilfælde bør det også være muligt at fremsætte en anmodning om samarbejde mundtligt, forudsat at sagens hastende karakter ikke blot skyldes en forsinkelse fra den anmodende parts side.

(4)

En anmodning bør indeholde tilstrækkelige oplysninger om anmodningens genstand, herunder om begrundelsen for anmodningen og dens kontekst, således at den anmodede myndighed kan behandle anmodningen nemt og effektivt. Angivelse af de faktiske omstændigheder, der ligger til grund for mistanke, bør ikke anses for at være en forudsætning for, at en anmodende myndighed kan modtage bistand, hvis de oplysninger, der anmodes om, er nødvendige for, at denne myndighed kan opfylde sine forpligtelser.

(5)

Hvis ESMA og ACER i fællesskab fastlægger en sikker kommunikationsgrænseflade, der skal anvendes af de kompetente myndigheder og ESMA til udveksling af oplysninger med ACER og de nationale regulerende myndigheder, bør denne særlige grænseflade være påkrævet til de relevante specifikke formål.

(6)

Procedurerne og formularerne til udveksling af oplysninger og samarbejde bør sikre, at alle oplysninger, der udveksles eller fremsendes, behandles fortroligt, og at reglerne om behandling af personoplysninger og om fri udveksling af personoplysninger overholdes.

(7)

Denne forordning er baseret på det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som EBA har forelagt Kommissionen.

(8)

ESMA har hverken gennemført åbne offentlige høringer om det udkast til gennemførelsesmæssige tekniske standarder, som ligger til grund for denne forordning, eller analyseret de potentielle relaterede omkostninger og fordele ved at indføre procedurer og formularer til brug for de myndigheder og enheder, som denne forordning finder anvendelse på, da dette ville være urimeligt i forhold til udkastet til disse gennemførelsesmæssige tekniske standarders anvendelsesområde og virkning, idet forordningen kun berører disse myndigheder og enheder og ikke markedsdeltagere.

(9)

ESMA har anmodet interessentgruppen for værdipapirer og markeder, der er nedsat i henhold til artikel 37 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010, om en udtalelse —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

Denne forordning finder anvendelse på samarbejde og udveksling af oplysninger mellem følgende organer (i denne forordning benævnt »organer«) i henhold til følgende bestemmelser:

a)

mellem kompetente myndigheder og ESMA i henhold til artikel 24, stk. 2, eller artikel 25, stk. 1, 5 eller 7, i forordning (EU) nr. 596/2014

b)

mellem kompetente myndigheder og Kommissionen i henhold til artikel 25, stk. 1, andet afsnit, i nævnte forordning for så vidt angår råvarer, der er landbrugsprodukter

c)

mellem kompetente myndigheder og Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) eller nationale regulerende myndigheder i henhold til nævnte forordnings artikel 25, stk. 3 eller 5, for så vidt angår engrosenergiprodukter

d)

mellem ESMA og ACER eller nationale regulerende myndigheder i henhold til nævnte forordnings artikel 25, stk. 3 eller 5, for så vidt angår engrosenergiprodukter

e)

mellem kompetente myndigheder og de relevante nationale regulerende myndigheder, der er ansvarlige for relaterede spotmarkeder, i henhold til nævnte forordnings artikel 25, stk. 8, første afsnit

f)

mellem kompetente myndigheder og de enheder, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 25, stk. 8, andet afsnit, litra a) og b), for så vidt angår emissionskvoter.

Artikel 2

Definition

I denne forordning forstås ved »elektroniske midler«: elektronisk udstyr til behandling (herunder digital komprimering), lagring og transmission af data, via kabel, radio, optisk teknologi eller andre elektromagnetiske midler.

Artikel 3

Kontaktpunkter

1.   ESMA anmoder senest den 26. november 2020 hvert af de øvrige organer om at give ESMA oplysninger om et eller flere kontaktpunkter, der er udpeget af det pågældende organ, med henblik på samarbejde og udveksling af de oplysninger, der er omhandlet i artikel 24 og 25 i forordning (EU) nr. 596/2014, og om at holde ESMA underrettet om alle efterfølgende ændringer af disse oplysninger.

2.   ESMA anmoder mindst én gang om året hvert af de øvrige organer om at bekræfte eller ajourføre de oplysninger, de har givet i henhold til stk. 1.

3.   ESMA fører en ajourført liste over de oplysninger, der er givet eller ajourført i henhold til stk. 1 og 2, sammen med oplysninger om ESMA's egne kontaktpunkter, der er udpeget med henblik på denne forordning, og videresender den ajourførte liste til hvert af de øvrige organer.

4.   Den seneste liste, der videresendes i henhold til stk. 3, anvendes af organerne med henblik på samarbejde og udveksling af oplysninger, der er omfattet af denne forordning.

Artikel 4

Kommunikationsmidler

1.   Medmindre andet er fastsat i denne forordning, sker al kommunikation med henblik på samarbejde eller udveksling af oplysninger, der er omfattet af forordningen, enten pr. brev, fax eller elektroniske midler.

2.   Ved fastlæggelsen af de mest hensigtsmæssige kommunikationsmidler i et konkret tilfælde tages der behørigt hensyn til fortrolighedsbetragtninger, den nødvendige korrespondancetid, omfanget af de oplysninger, der skal kommunikeres, og hvor nemt det er at få adgang til oplysningerne.

3.   Uden at begrænse den generelle karakter af stk. 2 skal de elektroniske midler, hvis der anvendes sådanne, sikre oplysningernes fuldstændighed, integritet og fortrolighed under fremsendelsen.

4.   Hvis ESMA og ACER i fællesskab specificerer anvendelsen af et særligt elektronisk system til kommunikation med ACER og de nationale regulerende myndigheder, der er omfattet af denne forordning, anvendes dette system til de specifikke formål.

Artikel 5

Anmodninger om oplysninger eller samarbejde

1.   Ved anmodning om samarbejde eller udveksling af oplysninger, der er omfattet af denne forordning, anvender det anmodende organ formularen i bilag I og:

a)

specificerer de oplysninger eller det samarbejde, som det søger, og

b)

identificerer, hvis det er nødvendigt, spørgsmål vedrørende fortroligheden af de oplysninger, der kan indhentes.

2.   Det anmodende organ kan vedlægge anmodningen dokumenter eller støttemateriale, der anses for nødvendigt til støtte for anmodningen.

3.   I hastetilfælde kan det anmodende organ fremsætte anmodningen mundtligt. Den mundtlige anmodning bekræftes derefter uden unødigt ophold skriftligt, medmindre det organ, som anmodningen er rettet til, (»det anmodede organ«) accepterer andet.

Artikel 6

Kvittering for modtagelse

Inden for den frist, der er angivet i den skriftlige anmodning eller i den skriftlige bekræftelse, der bekræfter en mundtlig anmodning fremsat i henhold til artikel 5, eller, hvis der ikke er fastsat nogen frist, senest 10 arbejdsdage efter at have modtaget den skriftlige anmodning eller den skriftlige bekræftelse sender det anmodede organ en kvittering for modtagelse til det anmodende organ. Kvitteringen for modtagelse gives ved anvendelse af formularen i bilag II og omfatter, hvis det er muligt, en angivelse af en forventet dato for besvarelse af anmodningen.

Artikel 7

Besvarelse af en anmodning

1.   Hvis det anmodede organ kræver en præcisering af en anmodning fremsat i overensstemmelse med artikel 5, skal det uden unødigt ophold bede det anmodende organ om denne præcisering ved brug af ethvert passende middel enten mundtligt eller skriftligt. Det anmodende organ skal fremlægge præciseringen uden unødigt ophold.

2.   Ved behandlingen af en anmodning fremsat i overensstemmelse med artikel 5 skal det anmodede organ:

a)

anvende formularen i bilag III

b)

træffe alle rimelige foranstaltninger inden for rammerne af sine beføjelser til at yde det samarbejde eller fremlægge de oplysninger, der anmodes om, og

c)

reagere uden ophold og på en måde, der sikrer, at alle nødvendige reguleringsmæssige foranstaltninger kan gennemføres hurtigt under hensyntagen til den pågældende anmodnings kompleksitet, og om det er nødvendigt at inddrage tredjeparter.

3.   Hvis det anmodede organ er en kompetent myndighed, der helt eller delvis afviser at reagere på anmodningen under en af de særlige omstændigheder, der er anført i artikel 25, stk. 2, i forordning (EU) nr. 596/2014, underretter det uden ophold det anmodende organ ved brug af ethvert passende middel enten mundtligt eller skriftligt. Det bekræfter efterfølgende skriftligt sin beslutning, idet det angiver, hvilke særlige omstændigheder det har lagt til grund for sin afvisning.

Artikel 8

Procedurer til behandling af udestående anmodninger

1.   Hvis det anmodede organ får kendskab til omstændigheder, som kan medføre, at den forventede svardato skal udsættes med mere end 10 arbejdsdage, underretter det uden unødigt ophold det anmodende organ herom.

2.   Hvis det er relevant, giver det anmodede organ det anmodende organ regelmæssige opdateringer om den udestående anmodnings status, herunder om ændringer af den dato, hvor der kan forventes svar.

3.   Hvis anmodningen er blevet betegnet som hastende, hører det anmodede organ det anmodende organ om, hvor hyppigt opdateringer skal ske.

4.   Organerne samarbejder med hinanden om at løse eventuelle problemer, som måtte opstå i forbindelse med behandlingen af en anmodning.

Artikel 9

Uopfordret samarbejde eller udveksling af oplysninger

1.   Med henblik på ethvert samarbejde eller enhver udveksling af oplysninger, der er omfattet af denne forordning, og som ikke er genstand for en specifik anmodning, herunder eventuel efterfølgende kommunikation angående anmodningen, anvendes formularen i bilag IV.

2.   I tilfælde af udveksling af oplysninger som omhandlet i artikel 25, stk. 3, 5 og 8, i forordning (EU) nr. 596/2014, som er omfattet af denne forordning, kan den kompetente myndighed, hvis den mener, at oplysningerne bør gives hurtigst muligt, videregive oplysningerne mundtligt, forudsat at oplysningerne efterfølgende videregives skriftligt uden unødigt ophold ved anvendelse af formularen i bilag IV.

Artikel 10

Samarbejdsprocedurer

1.   Med henblik på at sikre en samordnet foranstaltning i henhold til artikel 25, stk. 3, i forordning (EU) nr. 596/2014 i forbindelse med grænseoverskridende sager, der involverer finansielle instrumenter, som vedrører engrosenergiprodukter, deltager de kompetente myndigheder på anmodning af ACER i en grænseoverskridende undersøgelsesgruppe, der er nedsat i henhold til artikel 16, stk. 4, litra c), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 (4).

2.   Med henblik på at sikre en konsekvent tilgang til håndhævelsen af de relevante regler i henhold til forordning (EU) nr. 596/2014 og (EU) nr. 1227/2011 hører ESMA og ACER regelmæssigt hinanden, uanset om der foreligger en specifik sag.

3.   Hvis ESMA i henhold til artikel 25, stk. 6, andet afsnit, i forordning (EU) nr. 596/2014 anmodes om at samordne en kontrol eller undersøgelse med grænseoverskridende konsekvenser, kan ESMA oprette en midlertidig gruppe på ad hoc-basis for at inddrage de kompetente myndigheder i de medlemsstater, der er berørt af den pågældende kontrol eller undersøgelse.

Artikel 11

Indbringelse for ESMA i henhold til artikel 25, stk. 7

Indbringelse for ESMA af en afvisning eller manglende efterkommelse i henhold til artikel 25, stk. 7, i forordning (EU) nr. 596/2014 inden for en rimelig frist skal ske skriftligt og omfatte:

a)

en kopi af anmodningen om samarbejde eller udveksling af oplysninger og svar herpå

b)

begrundelsen for at indbringe afvisningen eller den manglende efterkommelse for ESMA.

Artikel 12

Begrænsninger og tilladelige anvendelser af oplysninger

1.   Når organer anvender formularerne i bilagene, skal de indsætte en passende advarsel om fortrolighed i overensstemmelse med den relevante formular.

2.   Det anmodede organ må ikke offentliggøre eksistensen og indholdet af en anmodning om samarbejde eller udveksling af oplysninger, der er omfattet af denne forordning, medmindre det anmodende organ giver sit samtykke til en sådan offentliggørelse. Hvis et sådant samtykke ikke gives, og det ikke med rimelighed er praktisk muligt at efterkomme anmodningen uden at offentliggøre dens eksistens eller indhold, trækker det anmodende organ anmodningen tilbage eller suspenderer den, indtil det anmodende organ er i stand til at give et sådant samtykke om offentliggørelse.

3.   Oplysninger, der modtages som led i en anmodning om samarbejde eller udveksling af oplysninger, som er omfattet af denne forordning, skal anvendes af det organ, der modtager oplysningerne udelukkende til udførelse af dets opgaver og udøvelsen af dets funktioner eller med henblik på at sikre overensstemmelse med eller håndhævelsen af forordning (EU) nr. 596/2014 eller, hvis det er relevant, forordning (EU) nr. 1227/2011, herunder, men ikke alene, til at indlede, føre eller assistere i forbindelse med strafferetlige, administrative og civilretlige sager eller disciplinærsager som følge af en overtrædelse af disse forordninger.

Artikel 13

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. oktober 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 173 af 12.6.2014, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF (EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84).

(3)  Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/292 af 26. februar 2018 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår procedurer og formularer til udveksling af oplysninger og bistand mellem kompetente myndigheder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug (EUT L 55 af 27.2.2018, s. 34).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1227/2011 af 25. oktober 2011 om integritet og gennemsigtighed på engrosenergimarkederne (EUT L 326 af 8.12.2011, s. 1).


BILAG I

Formular til anmodning om bistand

ANMODNING OM BISTAND

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

Image 5


BILAG II

Formular til kvittering for modtagelse af en anmodning om bistand

KVITTERING FOR MODTAGELSE AF EN ANMODNING OM BISTAND

Image 6


BILAG III

Formular til besvarelse af en anmodning om bistand

BESVARELSE AF EN ANMODNING OM BISTAND

Image 7

Image 8


BILAG IV

Formular til uopfordret udveksling af oplysninger

UOPFORDRET UDVEKSLING AF OPLYSNINGER

Image 9

Image 10


Top