EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1317

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1317 af 9. september 2020 om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

C/2020/6289

OJ L 309, 23.9.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1317/oj

23.9.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 309/1


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1317

af 9. september 2020

om tarifering af visse varer i den kombinerede nomenklatur

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 952/2013 af 9. oktober 2013 om EU-toldkodeksen (1), særlig artikel 57, stk. 4, og artikel 58, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

1)

For at sikre en ensartet anvendelse af den kombinerede nomenklatur, der er knyttet som bilag til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 (2), bør der vedtages bestemmelser vedrørende tariferingen af de i bilaget omhandlede varer.

2)

Forordning (EØF) nr. 2658/87 har fastsat almindelige tariferingsbestemmelser vedrørende den kombinerede nomenklatur. Disse bestemmelser finder også anvendelse ved fortolkningen af enhver anden nomenklatur, der helt eller delvis er baseret på den kombinerede nomenklatur, eller som tilføjer yderligere underopdelinger, og som er fastlagt på grundlag af specifikke EU-forskrifter med henblik på anvendelsen af tarifmæssige eller andre foranstaltninger vedrørende samhandelen med varer.

3)

Ifølge de almindelige bestemmelser bør varerne i kolonne 1 i tabellen i bilaget tariferes under den KN-kode, der er anført i kolonne 2, ud fra den begrundelse, der er anført i kolonne 3.

4)

Det er hensigtsmæssigt, at bindende tariferingsoplysninger, der er meddelt vedrørende varer, som er omfattet af denne forordning, men som ikke er i overensstemmelse hermed, i en vis periode fortsat kan påberåbes af modtageren, jf. artikel 34, stk. 9, i forordning (EU) nr. 952/2013. Denne periode bør fastsættes til tre måneder.

5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De varer, der er anført i kolonne 1 i tabellen i bilaget, tariferes i den kombinerede nomenklatur under den KN-kode, der er nævnt i kolonne 2 i tabellen.

Artikel 2

Bindende tariferingsoplysninger, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, kan fortsat påberåbes i henhold til artikel 34, stk. 9, i forordning (EU) nr. 952/2013 i en periode på tre måneder fra denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. september 2020.

På Kommissionens vegne

For formanden

Gerassimos THOMAS

Generaldirektør

Generaldirektoratet for Beskatning og Toldunion


(1)  EUT L 269 af 10.10.2013, s. 1.

(2)  Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1).


BILAG

Varebeskrivelse

Tarifering (KN-kode)

Begrundelse

(1)

(2)

(3)

1.

En vare bestående af fritflydende porøst granulat hovedsageligt bestående af ammoniumnitrat og med følgende sammensætning (i vægtprocent):

ammoniumnitrat > 99,4

(nitrogen i alt > 34,5)

anionisk polymer 0,28

belægning 0,08

Granulatets olieabsorptionsevne udgør > 10 vægtprocent.

Granulatet har en massefylde på 0,72 g/cm3.

3602 00 00

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 vedrørende den kombinerede nomenklatur samt teksten til KN-kode 3602 00 00 .

Den anioniske polymer tilsættes for at give varen en lavere massefylde og en højere olieabsorptionsevne, som er vigtige egenskaber, der gør det porøse granulat mere velegnet som basismateriale til fremstilling af ANFO-sprængstoffer (ammoniumnitrat-brændselsolie).

Overfladebehandlingen af det porøse granulat med en belægning foretages for at stabilisere ammoniumnitratet og derved undgå uønsket vandoptagelse, der kan undergrave/mindske evnen til at absorbere brændselsolie, som er en af de egenskaber, der er afgørende for et effektivt ANFO-sprængstof.

På grundlag af varens objektive kendetegn er den identificerbar som et tilberedt sprængstof under pos. 3602 (jf. også tariferingsudtalelse til det harmoniserede system 3602.00/2).

Tarifering under pos. 3102 er udelukket, da varen er specifikt sammensat til at blive anvendt som basismateriale til sprængstoffer. Hverken den anioniske polymer eller belægningen er teknisk relevant for brug til gødning. Betingelserne i bestemmelse 2 til kapitel 31 er derfor ikke opfyldt.

Varen tariferes derfor under KN-kode 3602 00 00 som tilberedte sprængstoffer, undtagen krudt.

2.

En vare bestående af fritflydende porøst granulat hovedsageligt bestående af ammoniumnitrat og med følgende sammensætning (i vægtprocent):

ammoniumnitrat > 99

(nitrogen i alt > 34,5)

magnesiumnitrat 0,4

blanding af diammoniumfosfat, ammoniumsulfat og borsyre 0,06

belægning 0,08

Granulatets olieabsorptionsevne udgør > 7 vægtprocent.

Granulatet har en massefylde på 0,80 g/cm3.

3602 00 00

Tarifering i henhold til almindelig tariferingsbestemmelse 1 vedrørende den kombinerede nomenklatur samt teksten til KN-kode 3602 00 00 .

Blandingen af diammoniumfosfat, ammoniumsulfat og borsyre tilsættes for at give varen en lavere massefylde og en højere olieabsorptionsevne, som er vigtige egenskaber, der gør det porøse granulat mere velegnet som basismateriale til fremstilling af ANFO-sprængstoffer.

Overfladebehandlingen af det porøse granulat med en belægning foretages for at stabilisere ammoniumnitratet og derved undgå uønsket vandoptagelse, der kan undergrave/mindske evnen til at absorbere brændselsolie, som er en af de egenskaber, der er afgørende for effektive ANFO-sprængstoffer.

På grundlag af varens objektive kendetegn er den identificerbar som et tilberedt sprængstof under pos. 3602 (jf. også tariferingsudtalelse til det harmoniserede system 3602.00/1).

Tarifering under pos. 3102 er udelukket, da varen er specifikt sammensat til at blive anvendt som basismateriale til sprængstoffer. Hverken de forskellige additiver eller belægningen er teknisk relevant for dette tilberedte ammoniumnitrats brug til gødning. Betingelserne i bestemmelse 2 til kapitel 31 er derfor ikke opfyldt.

Varen tariferes derfor under KN-kode 3602 00 00 som tilberedte sprængstoffer, undtagen krudt.


Top