EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1303

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1303 af 14. juli 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de kriterier, som ESMA skal lægge til grund ved afgørelsen af, om en central modpart, der er etableret i et tredjeland, er eller vil kunne blive systemisk vigtig for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater (EØS-relevant tekst)

C/2020/4892

OJ L 305, 21.9.2020, p. 7–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1303/oj

21.9.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/7


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/1303

af 14. juli 2020

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de kriterier, som ESMA skal lægge til grund ved afgørelsen af, om en central modpart, der er etableret i et tredjeland, er eller vil kunne blive systemisk vigtig for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 25, stk. 2a, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved vurderingen af den systemiske risiko, som en tredjelands-CCP udgør for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater bør ESMA tage hensyn til en række objektive, kvantitative og kvalitative kriterier, der begrunder dens afgørelse om at anerkende en tredjelands-CCP som en tier 1- eller tier 2-CCP. Den bør også tage hensyn til eventuelle forhold, som Kommissionen har lagt til grund for sin afgørelse om ækvivalens. I forbindelse med vurderingen af en tredjelands-CCP's risikoprofil skal ESMA navnlig tage hensyn til objektive og gennemsigtige kvantitative aktivitetsindikatorer for forretningsaktiviteter i relation til clearingdeltagere, der er etableret i Unionen, eller i EU-valutaer, på tidspunktet for vurderingen. Selv om ESMA skal anskue CCP'ens forretningsaktiviteter ud fra en helhedsorienteret synsvinkel, bør dens vurdering afspejle den risiko, som en bestemt CCP kan medføre for den finansielle stabilitet i Unionen.

(2)

Ved præciseringen af de kriterier, som ESMA skal anvende ved klassificeringen af en tredjelands-CCP, bør karakteren af de transaktioner, der er clearet af CCP'en, herunder deres kompleksitet, risikoprofil og gennemsnitlige løbetid, samt gennemsigtigheden og likviditeten på de pågældende markeder, og i hvilken grad CCP'ens clearingaktiviteter angives i euro eller andre EU-valutaer, tages i betragtning. I den forbindelse kan specifikke kendetegn ved visse produkter såsom landbrugsprodukter, der opføres og udføres på regulerede markeder i tredjelande, og som vedrører markeder, der hovedsageligt yder tjenester til nationale, ikkefinansielle modparter i det pågældende tredjeland, hvor deres erhvervsrisici forvaltes gennem disse kontrakter, udgøre en ubetydelig risiko for clearingmedlemmer og handelspladser i Unionen, da de har en lav grad af systemisk indbyrdes afhængighed med resten af det finansielle system.

(3)

De lande, hvor CCP'en opererer, omfanget af de tjenesteydelser, den tilbyder, kendetegnene ved de finansielle instrumenter, den clearer, og den clearede volumen er objektive indikatorer for kompleksiteten af CCP'ens forretningsaktiviteter. ESMA bør derfor ved anvendelsen af kriteriet i artikel 25, stk. 2a, litra a), i forordning (EU) nr. 648/2012, tage højde for CCP'ens ejerskab-, forretnings- og virksomhedsstruktur samt omfanget, arten og kompleksiteten af de clearingydelser, der tilbydes af CCP'en, og disse tjenesteydelsers betydning for clearingmedlemmer og kunder (»clearingdeltagere«), der er etableret i Unionen. Selv om en CCP's systemiske betydning bør vurderes ud fra en helhedsorienteret synsvinkel, bør ESMA tage særligt hensyn til den andel af CCP'ens forretningsaktiviteter, som udføres i EU-valutaer, og den del af CCP'ens forretningsaktiviteter, der hidrører fra clearingdeltagere, som er etableret i Unionen. For en CCP, der meget vel vil kunne blive systemisk vigtig for Unionen, er det vigtigt, at ESMA vurderer strukturen og ejerskabet i den koncern, som CCP'en kan være en del af, for at vurdere, om Unionens interesser er i fare. Desuden bør dybden, likviditeten og gennemsigtigheden på de markeder, som den pågældende CCP leverer tjenesteydelser til, også vurderes, således at ESMA bedre kan forstå den risiko, som clearingmedlemmer, der er etableret i Unionen, er eksponeret for i forbindelse med afviklingen af en misligholdelsesauktion.

(4)

CCP'ens kapital og de finansielle ressourcer, som clearingdeltagere har stillet til rådighed, og typen og arten af den sikkerhed, de stiller, er væsentlige elementer, der skal tages i betragtning ved vurderingen af en CCP's evne til at modstå en eventuel negativ udvikling. ESMA bør derfor, når den anvender kriteriet i artikel 25, stk. 2a, litra b), i forordning (EU) nr. 648/2012, have et overblik over de finansielle midler, der er til rådighed for CCP'en i tilfælde af misligholdelse eller en anden begivenhed, som ikke er en misligholdelsessituation. ESMA bør også tage hensyn til den sikrede, usikrede, forpligtede, ikkeforpligtede, finansierede eller ufinansierede karakter af disse ressourcer samt de midler, som CCP'en anvender til at skabe retssikkerhed og tillid til afviklingen af de betalinger, den foretager, og den sikkerhedsstillelse, den skal forvalte. Endelig bør ESMA tage hensyn til eksistensen, arten og virkningen af et regelsæt for genopretning og afvikling af CCP'er i den jurisdiktion, hvor den CCP, der ansøger om anerkendelse, opererer. Et sådant regelsæt for genopretning og afvikling bør vurderes i forhold til internationalt aftalte retningslinjer og centrale standarder. Med hensyn til afviklings- og likviditetsrisikoen bør ESMA være særlig opmærksom på, om de CCP'er, der vil kunne blive systemisk vigtige, har sikker adgang til likviditet, og på likviditetspresset på EU-valutaer. Sikkerheden ved betaling og afvikling kan styrkes ved brug af distributed ledger-teknologien eller andre nye teknologier, men ESMA bør være opmærksom på de yderligere risici, dette kan indebære for CCP'er, navnlig cyberrisici.

(5)

Arten af de betingelser, som en CCP pålægger clearingdeltagere i forbindelse med adgang til CCP'ens tjenesteydelser, og de indbyrdes forbindelser mellem disse clearingdeltagere har konsekvenser for den måde, hvorpå en CCP kan blive påvirket af en utilsigtet hændelse i forhold til disse deltagere. ESMA bør derfor ved anvendelse af kriteriet i artikel 25, stk. 2a, litra c), i forordning (EU) nr. 648/2012, i videst muligt omfang identificere clearingdeltagerne i CCP'en, navnlig hvis den pågældende CCP leverer tjenesteydelser til clearingdeltagere, der er etableret i Unionen. ESMA bør også fastslå den relevante markedsandel eller relative betydning af clearingdeltagere eller grupper af clearingdeltagere i den pågældende CCP. I det omfang det er nødvendigt for at vurdere den mulige indvirkning på clearingmedlemskabets struktur, bør ESMA vurdere betingelserne og mulighederne for adgang til CCP'ens clearingydelser. For en CCP, der vil kunne blive systemisk vigtig for Unionen, bør ESMA vurdere, om de retlige og tilsynsmæssige krav, som en CCP pålægger sine clearingmedlemmer, er strenge nok.

(6)

Hvis en CCP bliver udsat for en forstyrrelse, kan clearingmedlemmerne være nødsaget til, enten direkte eller indirekte, at benytte sig af andre CCP'ers levering af lignende eller identiske tjenesteydelser. For at vurdere den relative betydning af den CCP, der ansøger om anerkendelse, bør ESMA derfor, når den anvender kriteriet i artikel 25, stk. 2a, litra d), i forordning (EU) nr. 648/2012, vurdere, hvorvidt clearingdeltagerne kan erstatte nogle eller alle de clearingydelser, der leveres af den pågældende CCP, med tjenesteydelser leveret af andre CCP'er, navnlig hvis disse alternative CCP'er er meddelt tilladelse eller anerkendt i Unionen. Hvis clearingmedlemmer og kunder, der er etableret i Unionen, kun kan cleare visse produkter, der er omfattet af en clearingforpligtelse i en tredjelands-CCP, bør ESMA nøje vurdere den pågældende CCP's systemiske betydning.

(7)

CCP'er kan være forbundet med andre finansielle infrastrukturer såsom andre CCP'er eller værdipapircentraler på mange måder. En afbrydelse af disse forbindelser kan indvirke negativt på CCP'ens funktion. ESMA bør derfor ved anvendelse af kriteriet i artikel 25, stk. 2a, litra e), i forordning (EU) nr. 648/2012, vurdere, i hvilket omfang CCP'en er forbundet med andre infrastrukturer på det finansielle marked eller finansieringsinstitutter på en måde, der kan påvirke den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater. I den forbindelse bør ESMA være særlig opmærksom på disse forbindelser og indbyrdes afhængighedsforhold med enheder, der er etableret i Unionen. Endelig bør ESMA identificere og vurdere arten af de tjenesteydelser, der er outsourcet af CCP'en, og den risiko, sådanne ordninger kan indebære for CCP'en, hvis de på nogen måde afbrydes eller forringes.

(8)

Hvis en CCP's clearingmedlemmer og kunder etableret i Unionen har væsentlige eksponeringer mod en CCP som fastslået ved anvendelse af objektive kvantitative indikatorer, bør ESMA vurdere yderligere elementer for hvert kriterium. Jo flere af disse indikatorer, der opfyldes af en CCP, desto større er sandsynligheden for, at ESMA konkluderer, at CCP'en er af systemisk betydning for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater.

(9)

Denne delegerede forordning bør træde i kraft så hurtigt som muligt for at sikre den hurtigste anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2099 (2)

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Arten, omfanget og kompleksiteten af CCP'ens forretningsaktiviteter

1.   Ved anvendelse af kriteriet i artikel 25, stk. 2a, litra a), i forordning (EU) nr. 648/2012, vurderer ESMA følgende elementer:

a)

de lande, hvor CCP'en leverer eller agter at levere tjenesteydelser

b)

i hvilket omfang CCP'en leverer andre tjenesteydelser ud over clearingydelser

c)

typen af finansielle instrumenter, der er clearet eller skal cleares af CCP'en

d)

om de finansielle instrumenter, der er clearet eller skal cleares af CCP'en, er omfattet af clearingforpligtelsen i henhold til artikel 4 i forordning (EU) nr. 648/2012

e)

de gennemsnitlige værdier, der er clearet af CCP'en gennem et år, på følgende niveauer:

i)

CCP-niveau

ii)

niveauet for hvert clearingmedlem, der er en enhed etableret i Unionen, eller for en enhed i en koncern, der er underlagt konsolideret tilsyn i Unionen

iii)

niveauet for clearingmedlemmer, der er etableret uden for Unionen, eller som ikke er en del af en koncern, der er underlagt konsolideret tilsyn i Unionen, hvor de clearer samlet på vegne af kunder og indirekte kunder, der er etableret i Unionen

f)

om CCP'en har foretaget en vurdering af sin risikoprofil baseret på internationalt anerkendte standarder eller på anden vis, den anvendte metode og resultatet af vurderingen.

2.   Med henblik på stk. 1, litra e), vurderer ESMA følgende værdier særskilt:

a)

for værdipapirtransaktioner (herunder værdipapirfinansieringstransaktioner i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 (3)), værdien af åbne positioner eller åbne kontrakter

b)

for derivattransaktioner, der handles på et reguleret marked i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (4), værdien af åbne kontrakter eller omsætning

c)

for over-the-counter (OTC)-derivattransaktioner, det notionelle udestående netto- og bruttobeløb.

Disse værdier vurderes pr. valuta og pr. aktivklasse.

3.   Når en af de indikatorer, der er omhandlet i artikel 6, finder anvendelse, vurderer ESMA ud over de elementer, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, ligeledes følgende elementer:

a)

ejerstrukturen i CCP'en

b)

når CCP'en tilhører den samme koncern som en anden finansiel markedsinfrastruktur, f.eks. en anden CCP eller en værdipapircentral — virksomhedsstrukturen i den koncern, som CCP'en tilhører

c)

om CCP'en leverer clearingydelser til kunder eller indirekte kunder, der er etableret i Unionen, gennem clearingmedlemmer, der er etableret uden for Unionen

d)

arten, dybden og likviditeten på de pågældende markeder og omfanget af tilgængelige oplysninger om pålidelige prisoplysninger til markedsdeltagere og eventuelle almindeligt anerkendte og pålidelige prisfastsættelseskilder

e)

om prisstillelser, førhandelskøbs- og salgspris og markedsdybden offentliggøres

f)

om efterhandelspriser, volumen og tidspunkt for gennemførte eller udførte transaktioner på og ud for de markeder, som CCP'en betjener, offentliggøres.

Artikel 2

Indvirkningen, hvis en CCP bliver nødlidende eller udsat for en forstyrrelse

1.   Ved anvendelse af kriteriet i artikel 25, stk. 2a, litra b), i forordning (EU) nr. 648/2012, vurderer ESMA følgende elementer:

a)

CCP'ens kapital, herunder tilbageholdt overskud og reserver

b)

typen og mængden af den sikkerhedsstillelse, der accepteres af CCP'en, de anvendte haircuts, den tilknyttede haircut-metode, de valutaer, sikkerhedsstillelsen er denomineret i, og i hvilket omfang sikkerheden stilles af enheder, der er etableret i Unionen eller er en del af en koncern, som er underlagt konsolideret tilsyn i Unionen

c)

det maksimale beløb for marginer opkrævet af CCP'en på en enkelt dag i en periode på 365 dage forud for ESMA's vurdering

d)

det maksimale beløb for marginer opkrævet af CCP'en på en enkelt dag i en periode på 365 dage forud for ESMA's vurdering fra hvert clearingmedlem, der er en enhed etableret i Unionen eller en enhed i en koncern, som er omfattet af konsolideret tilsyn i Unionen, pr. aktivklasse eller adskilt misligholdelsesfond, hvis det er relevant

e)

hvis det er relevant for CCP'ens misligholdelsesfonde, det maksimale bidrag til CCP'ens misligholdelsesfonde indsamlet på en enkelt dag i en periode på 365 dage forud for ESMA's vurdering

f)

hvis det er relevant for CCP'ens misligholdelsesfonde, det maksimale bidrag til CCP'ens misligholdelsesfonde indsamlet på en enkelt dag i en periode på 365 dage forud for ESMA's vurdering fra hvert clearingmedlem, der er en enhed etableret i Unionen eller en enhed i en koncern, som er omfattet af konsolideret tilsyn i Unionen

g)

den anslåede største betalingsforpligtelse på en enkelt dag, samlet beløb og pr. EU-valuta, i tilfælde af et eller de to største clearingmedlemmers (og deres tilknyttede enheders) misligholdelse under ekstreme, men plausible markedsvilkår

h)

likvide finansielle midler, samlet beløb og pr. EU-valuta, til CCP'en pr. type ressourcer, herunder kontante indskud, forpligtede eller ikkeforpligtede ressourcer

i)

de samlede likvide finansielle ressourcer, som CCP'en har fået stillet til rådighed af enheder, der er etableret i Unionen eller er en del af en koncern, som er underlagt konsolideret tilsyn i Unionen

2.   Når en af de indikatorer, der er omhandlet i artikel 6, finder anvendelse, vurderer ESMA ud over de elementer, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, ligeledes følgende elementer:

a)

identiteten af likviditetsudbydere, der er etableret i Unionen eller er en del af en koncern, som er underlagt konsolideret tilsyn i Unionen

b)

de gennemsnitlige og maksimale samlede daglige værdier for indgående og udgående EU-valutabetalinger

c)

i hvilket omfang der anvendes centralbankpenge til afvikling og betaling, eller om andre enheder anvendes til afvikling eller betaling

d)

i hvilket omfang CCP'en anvender teknologier såsom distributed ledger-teknologien i dens afviklings-/betalingsproces

e)

CCP'ens genopretningsplan

f)

afviklingsordningen for CCP'en

g)

om der er nedsat en krisestyringsgruppe for den pågældende CCP.

Artikel 3

Strukturen af CCP'ens clearingmedlemskab

1.   Ved anvendelse af kriteriet i artikel 25, stk. 2a, litra c), i forordning (EU) nr. 648/2012, vurderer ESMA følgende:

a)

clearingmedlemskabet og, hvis oplysningerne er tilgængelige, om, og i så fald, hvilke kunder eller indirekte kunder, der er etableret i Unionen eller er en del af en koncern, som er underlagt konsolideret tilsyn i Unionen, der anvender CCP'ens clearingydelser

b)

de forskellige tilgængelige muligheder for adgang til CCP'ens clearingydelser (herunder forskellige medlemskabsmodeller og modeller for direkte adgang for kunder), eventuelle betingelser for tildeling, nægtelse eller afbrydelse af adgang.

2.   Når en af de indikatorer, der er omhandlet i artikel 6, finder anvendelse, vurderer ESMA ud over de elementer, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, specifikt alle retlige eller tilsynsmæssige krav, som CCP'en pålægger clearingmedlemmer i forbindelse med adgang til CCP'ens clearingydelser.

Artikel 4

Alternative clearingydelser, der leveres af andre CCP'er

1.   Ved anvendelse af kriteriet i artikel 25, stk. 2a, litra d), i forordning (EU) nr. 648/2012, vurderer ESMA, om clearingmedlemmer og kunder, der er etableret i Unionen, kan få adgang til nogle eller alle de clearingydelser, som en CCP leverer gennem andre CCP'er, og om disse CCP'er er meddelt tilladelse eller anerkendt i henhold til artikel 14 og 25 i nævnte forordning.

2.   Når en af de indikatorer, der er omhandlet i artikel 6, finder anvendelse, vurderer ESMA ud over de elementer, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, ligeledes, om de tjenesteydelser, som CCP'en leverer, vedrører en derivatklasse, der er omfattet af clearingforpligtelsen i henhold til artikel 4 i forordning (EU) nr. 648/2012.

Artikel 5

CCP'ens forbindelse, indbyrdes afhængighedsforhold eller andre former for samspil

1.   Ved anvendelse af kriteriet i artikel 25, stk. 2a, litra e), i forordning (EU) nr. 648/2012, vurderer ESMA omfanget af de funktioner, tjenesteydelser eller aktiviteter, der er blevet outsourcet af CCP'en.

2.   Når en af de indikatorer, der er omhandlet i artikel 6, finder anvendelse, vurderer ESMA ud over de elementer, der er omhandlet i denne artikels stk. 1, ligeledes følgende elementer:

a)

de mulige virkninger, som den manglende evne hos leverandøren af outsourcede funktioner, tjenesteydelser eller aktiviteter til at opfylde sine forpligtelser i henhold til outsourcingordningerne ville have for Unionen eller en eller flere af dens medlemsstater

b)

om CCP'en betjener handelspladser, der er etableret i Unionen

c)

om CCP'en har indgået interoperabilitetsordninger eller aftaler om cross-margining med CCP'er, der er etableret i Unionen, eller har forbindelser med eller deltager i andre finansielle markedsinfrastrukturer i Unionen, f.eks. værdipapircentraler eller betalingssystemer.

Artikel 6

Indikatorer for minimumseksponering af clearingmedlemmer og kunder etableret i Unionen mod CCP'en

1.   Indikatorerne med henblik på artikel 1-5 er følgende:

a)

det maksimale beløb for åbne kontrakter om værdipapirtransaktioner, herunder værdipapirfinansieringstransaktioner, eller børshandlede derivater i EU-valutaer, der er clearet eller skal cleares af CCP'en over en periode på et år forud for vurderingen, overstiger 1 000 mia. EUR

b)

det maksimale nominelle udestående af OTC-derivattransaktioner i EU-valutaer, der er clearet eller skal cleares af CCP'en over en periode på et år efter for vurderingen, overstiger 1 000 mia. EUR

c)

det gennemsnitlige samlede marginkrav og bidrag til misligholdelsesfonde for konti hos CCP'en åbnet af clearingmedlemmer, der er enheder etableret i Unionen eller er en del af en koncern, som er underlagt konsolideret tilsyn i Unionen, beregnet af CCP'en på nettobasis for clearingmedlemmer på kontoniveau over en periode på to år forud for vurderingen, overstiger 25 mia. EUR

d)

den anslåede største betalingsforpligtelse, som er indgået af enheder, der er etableret i Unionen eller er en del af en koncern, som er underlagt konsolideret tilsyn i Unionen, beregnet over en periode på et år forud for vurderingen, i tilfælde af et eller de to største clearingmedlemmers og deres tilknyttede enheders misligholdelse under ekstreme, men plausible markedsvilkår, overstiger 3 mia. EUR.

Med henblik på litra d) skal betalingsforpligtelsen samle forpligtelserne i alle EU-valutaer, om nødvendigt konverteret til EUR.

2.   ESMA kan kun klassificere en tredjelands-CCP som en tier 2-CCP på grundlag af kriterierne i artikel 1-5, hvis mindst én af indikatorerne i stk. 1 er opfyldt.

Artikel 7

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2099 af 23. oktober 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012, for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er (EUT L 322 af 12.12.2019, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2015/2365 af 25. november 2015 om gennemsigtighed af værdipapirfinansieringstransaktioner og vedrørende genanvendelse samt om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 337 af 23.12.2015, s. 1).

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af direktiv 2002/92/EF og direktiv 2011/61/EU (EUT L 173 af 12.6.2014, s. 349).


Top