EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1302

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1302 af 14. juli 2020 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår gebyrer, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) pålægger centrale modparter etableret i tredjelande (EØS-relevant tekst)

C/2020/4891

OJ L 305, 21.9.2020, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1302/oj

21.9.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 305/1


KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2020/1302

af 14. juli 2020

om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår gebyrer, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) pålægger centrale modparter etableret i tredjelande

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre (1), særlig artikel 25d, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 25d i forordning (EU) nr. 648/2012 skal Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) opkræve tredjelandes centrale modparter (»CCP'er«) gebyrer, der er forbundet med ansøgninger om anerkendelse i henhold til artikel 25 i nævnte forordning, og årlige gebyrer, der er forbundet med ESMA's opgaver i overensstemmelse med nævnte forordning, i forbindelse med anerkendte tredjelands-CCP'er. I henhold til artikel 25d, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012 skal sådanne gebyrer stå i et rimeligt forhold til den berørte CCP's omsætning og dække alle ESMA's omkostninger i forbindelse med anerkendelsen og udførelsen af dens opgaver i relation til tredjelands-CCP'en i henhold til nævnte forordning.

(2)

Gebyrer forbundet med ansøgninger om anerkendelse (»anerkendelsesgebyrer«) bør opkræves tredjelands-CCP'er til dækning af ESMA's omkostninger til behandling af ansøgninger om anerkendelse, herunder omkostninger til kontrol af ansøgningernes fuldstændighed, anmodninger om supplerende oplysninger, udarbejdelse af afgørelser og omkostninger forbundet med vurderingen af tredjelands-CCP'ers systemiske betydning (klassificering). I forbindelse med CCP'er, der er eller vil kunne blive systemisk vigtige for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater, og som er anerkendt af ESMA i overensstemmelse med artikel 25, stk. 2b, i forordning (EU) nr. 648/2012 (»tier 2-CCP'er«), er der yderligere omkostninger for ESMA. Disse yderlige omkostninger er forbundet med ESMA's vurdering af, om betingelserne for anerkendelse i artikel 25, stk. 2b, i forordning (EU) nr. 648/2012 er opfyldt, og om en CCP i sin overholdelse af tredjelandets gældende retlige rammer kan anses for at overholde kravene i artikel 16 og i afsnit IV og V i forordning (EU) nr. 648/2012 (»sammenlignelig overholdelse«). Omkostningerne forbundet med ansøgninger, der indgives af tier 2-CCP'er, vil derfor være højere end omkostningerne forbundet med ansøgninger fra tredjelands-CCP'er, der ikke anses for at være eller ville kunne blive systemisk vigtige for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater (»tier 1-CCP'er«).

(3)

Alle tredjelands-CCP'er, der ansøger om anerkendelse i henhold til artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012, bør opkræves et grundlæggende anerkendelsesgebyr, og tier 2-CCP'er bør opkræves et supplerende gebyr til dækning af ESMA's yderligere omkostninger i forbindelse med ansøgningsprocessen. Det supplerende anerkendelsesgebyr bør også pålægges allerede anerkendte CCP'er, første gang ESMA afgør, om de skal klassificeres som tier 2-CCP'er efter revisionen af deres systemiske betydning i henhold til artikel 25, stk. 5, eller artikel 89, stk. 3c, i forordning (EU) nr. 648/2012.

(4)

Anerkendte tredjelands-CCP'er skal også opkræves årlige gebyrer til dækning af ESMA's omkostninger i forbindelse med udførelsen af dens opgaver i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 i relation til disse CCP'er. For både tier 1- og tier 2-CCP'er omfatter disse opgaver periodisk revision af CCP'ernes systemiske betydning i henhold til artikel 25, stk. 5, i forordning (EU) nr. 648/2012, gennemførelse og opretholdelse af samarbejdsordninger med tredjelandsmyndigheder og overvågning af udviklingen på regulerings- og tilsynsområdet i tredjelande. I forhold til tier 2-CCP'er skal ESMA føre løbende tilsyn med, at disse CCP'er opfylder de krav, der er fastsat i artikel 16 og i afsnit IV og V i forordning (EU) nr. 648/2012, herunder i pågældende tilfælde inden for rammerne af sammenlignelig overholdelse. Det er derfor hensigtsmæssigt, at de årlige gebyrer for tier 1- og tier 2-CCP'er er differentierede.

(5)

De anerkendelsesgebyrer og årlige gebyrer, der fastsættes i denne forordning, bør dække ESMA's forventede omkostninger i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om anerkendelse på grundlag af dens erfaringer med at udføre opgaver i relation til tredjelands-CCP'er og andre tilsynsbelagte enheder samt på grundlag af de forventede omkostninger som anført i ESMA's årlige aktivitetsbaserede budget.

(6)

De opgaver, som udføres af ESMA i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012 i relation til anerkendte tier 1-CCP'er, vil i vid udstrækning være de samme for alle tier 1-CCP'er, uanset deres størrelse. ESMA's omkostninger i relation til anerkendte tier 1-CCP'er bør derfor dækkes ved at opkræve alle tier 1-CCP'er det samme årlige gebyr. I forhold til anerkendte tier 2-CCP'er bør de årlige gebyrer også afspejle tier 2-CCP'ernes omsætning for at sikre en rimelig fordeling af gebyrer, der samtidig afspejler den reelle administrative indsats, der kræves af ESMA i forbindelse med udførelsen af dens opgaver i relation til de enkelte tier 2-CCP'er.

(7)

De årlige gebyrer, som tredjelands-CCP'erne opkræves for det første år, hvor de anerkendes i henhold til artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012, bør stå i et rimeligt forhold til den del af året, hvor ESMA udfører opgaver i henhold til nævnte forordning i relation til disse CCP'er. Det samme princip bør gælde for det år, hvor en CCP, der er anerkendt som en tier 1-CCP, for første gang klassificeres som en tier 2-CCP i henhold til artikel 25, stk. 5, i nævnte forordning.

(8)

For at sikre rettidig finansiering af ESMA's omkostninger i forbindelse med ansøgninger om anerkendelse, der er indgivet i henhold til artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012, bør anerkendelsesgebyrer betales til ESMA inden behandlingen af ansøgninger om anerkendelse eller vurderingen af, hvorvidt tier 2-CCP'er opfylder anerkendelseskravene i artikel 25, stk. 2b, i forordning (EU) nr. 648/2012. For at sikre en rettidig finansiering af ESMA's omkostninger i forbindelse med udførelsen af dens opgaver i relation til anerkendte tredjelands-CCP'er bør de årlige gebyrer betales i begyndelsen af det kalenderår, som de vedrører. Årlige gebyrer i det første anerkendelsesår bør betales hurtigt efter vedtagelsen af afgørelser om anerkendelse.

(9)

For at modvirke gentagne eller ubegrundede ansøgninger bør anerkendelsesgebyrer ikke refunderes, hvis en ansøger trækker sin ansøgning tilbage. Da det administrative arbejde i forbindelse med afslag på en ansøgning om anerkendelse er det samme som i forbindelse med en ansøgning om anerkendelse, bør anerkendelsesgebyrerne ikke refunderes, hvis anerkendelsen nægtes.

(10)

Eventuelle omkostninger afholdt af ESMA efter ikrafttrædelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2099 (2) i forbindelse med tredjelands-CCP'er, der allerede er anerkendt i henhold til artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012 inden den 22. september 2020, bør dækkes af gebyrer. Sådanne tredjelands-CCP'er bør derfor pålægges at betale et foreløbigt årligt gebyr for 2020 og i de efterfølgende år, indtil der er foretaget en revision af deres systemiske betydning i henhold til artikel 89, stk. 3c, i forordning (EU) nr. 648/2012.

(11)

Denne delegerede forordning bør træde i kraft så hurtigt som muligt for at sikre, at ESMA finansieres rettidigt og på en hensigtsmæssig måde efter ikrafttrædelsen af forordning (EU) 2019/2099 —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

KAPITEL I

GEBYRER

Artikel 1

Anerkendelsesgebyrer

1.   En CCP etableret i et tredjeland, som ansøger om anerkendelse i henhold til artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012, skal betale et grundlæggende anerkendelsesgebyr på 50 000 EUR.

2.   En CCP etableret i et tredjeland skal betale et supplerende anerkendelsesgebyr på 360 000 EUR, hvis ESMA afgør, at den pågældende CCP i henhold til artikel 25, stk. 2a, i forordning (EU) nr. 648/2012 er eller vil kunne blive systemisk vigtig for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater (»tier 2-CCP«). En tier 2-CCP skal betale det supplerende anerkendelsesgebyr i hvert af følgende tilfælde:

a)

CCP'en ansøger om at blive anerkendt

b)

CCP'en er allerede anerkendt i henhold til artikel 25, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012 og klassificeres som en tier 2-CCP efter en revision foretaget af ESMA i henhold til artikel 25, stk. 5, i nævnte forordning.

Artikel 2

Årlige gebyrer

1.   En anerkendt CCP skal betale et årligt gebyr.

2.   For CCP'er, der anerkendes af ESMA i henhold til artikel 25, stk. 2, i forordning (EU) nr. 648/2012 (»tier 1-CCP«), er det årlige gebyr for hver tier 1-CCP for et givet år (n) det samlede årlige gebyr ligeligt opdelt mellem alle tier 1-CCP'er, der er anerkendt pr. 31. december det foregående år (n-1).

Med henblik på første afsnit er det samlede årlige gebyr for et givet år (n) overslaget over udgifter, der vedrører de opgaver, som ESMA skal udføre i forbindelse med alle anerkendte tier 1-CCP'er i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, og som indgår i ESMA's budget for det pågældende år.

3.   For CCP'er, der anerkendes af ESMA i henhold til artikel 25, stk. 2b, i forordning (EU) nr. 648/2012 (»tier 2-CCP«), er det årlige gebyr for et givet år (n) det samlede årlige gebyr opdelt mellem alle tier 2-CCP'er, der er anerkendt pr. 31. december det foregående år (n-1), og multipliceret med den gældende vægt fastsat i henhold til artikel 4 i denne forordning.

Med henblik på første afsnit er det samlede årlige gebyr for et givet år (n) overslaget over udgifter, der vedrører de opgaver, som ESMA skal udføre i forbindelse med alle anerkendte tier 2-CCP'er i henhold til forordning (EU) nr. 648/2012, og som indgår i ESMA's budget for det pågældende år.

Artikel 3

Årlige gebyrer i anerkendelsesåret

1.   For det år, hvor en tredjelands-CCP anerkendes af ESMA i henhold til artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012, beregnes det årlige gebyr som følger:

a)

anerkender ESMA en CCP som en tier 1-CCP, fastsættes det årlige gebyr som en andel af det grundlæggende anerkendelsesgebyr som fastsat i artikel 1, stk. 1, i denne forordning, beregnet efter følgende forhold:

Image 1

b)

anerkender ESMA en CCP som en tier 2-CCP, fastsættes det årlige gebyr som en andel af det supplerende anerkendelsesgebyr som fastsat i artikel 1, stk. 2, i denne forordning, beregnet efter følgende forhold:

Image 2

2.   Hvis en CCP har betalt et foreløbigt årligt gebyr i overensstemmelse med artikel 9 for det år, hvor den pågældende CCP anerkendes som en tier 1-CCP, opkræves det årlige gebyr beregnet i overensstemmelse med stk. 1, litra a), ikke.

3.   Hvis en CCP har betalt et foreløbigt årligt gebyr i overensstemmelse med artikel 9 eller et årligt gebyr i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2, for det år, hvor den pågældende CCP anerkendes som en tier 2-CCP, trækkes dette gebyr fra det gebyr, der skal betales i henhold til stk. 1, litra b).

Artikel 4

Tier 2-CCP'ers relevante omsætning

1.   Den relevante omsætning for en tier 2-CCP er dens globale indtægter fra levering af clearingydelser (medlemsgebyrer og clearinggebyrer, fratrukket transaktionsomkostninger) i CCP'ens seneste regnskabsår.

Tier 2-CCP'er indsender hvert år reviderede tal til ESMA, der bekræfter deres globale indtægter fra levering af clearingydelser som omhandlet i første afsnit. De reviderede tal indsendes til ESMA senest den 30. september hvert år. Dokumenterne med de reviderede tal fremsendes på et sprog, der er almindeligt udbredt i finanskredse.

Hvis de i første afsnit omhandlede indtægter indberettes i en anden valuta end euro, omregner ESMA indtægterne til euro ved hjælp af den gennemsnitlige eurovekselkurs for den periode, hvor indtægterne blev registreret. Til det formål anvendes euroreferencekursen, der offentliggøres af Den Europæiske Centralbank.

2.   På grundlag af den i henhold til stk. 1 fastsatte omsætning for et givet år (n) anses CCP'en for at tilhøre en af følgende grupper:

a)

Gruppe 1: årlig omsætning under 600 mio. EUR

b)

Gruppe 2: årlig omsætning på 600 mio. EUR eller derover.

En tier 2-CCP i gruppe 1 tildeles en omsætningsvægt på 1.

En tier 2-CCP i gruppe 2 tildeles en omsætningsvægt på 1,2.

3.   Den samlede omsætningsvægt for alle anerkendte tier 2-CCP'er for et givet år (n) er summen af de i henhold til stk. 2 fastsatte omsætningsvægte for alle tier 2-CCP'er anerkendt af ESMA pr. 31. december det foregående år (n-1).

4.   Med henblik på artikel 2, stk. 3, er en tier 2-CCP's gældende vægt for et givet år (n) dens omsætningsvægt fastsat i overensstemmelse med stk. 2 divideret med den samlede omsætningsvægt for alle anerkendte tier 2-CCP'er fastsat i overensstemmelse med stk. 3.

KAPITEL II

BETALINGSBETINGELSER

Artikel 5

Generelle betalingsbetingelser

1.   Alle gebyrer betales i euro.

2.   Ved forsinket betaling påløber der morarenter som fastsat i artikel 99 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 (3).

3.   Kommunikationen mellem ESMA og tredjelands-CCP'er foregår elektronisk.

Artikel 6

Betaling af anerkendelsesgebyrer

1.   Det grundlæggende anerkendelsesgebyr, jf. artikel 1, stk. 1, i denne forordning, betales på tidspunktet for CCP'ens indgivelse af en ansøgning om anerkendelse.

Hvis Kommissionen ikke har vedtaget en gennemførelsesretsakt i henhold til artikel 25, stk. 6, i forordning (EU) nr. 648/2012 for det tredjeland, hvor CCP'en er etableret, på tidspunktet for CCP'ens ansøgning om anerkendelse, betales det grundlæggende anerkendelsesgebyr uanset første afsnit senest på datoen for en sådan gennemførelsesretsakts ikrafttræden.

2.   Fristen for betaling af det supplerende anerkendelsesgebyr, jf. artikel 1, stk. 2, i denne forordning, angives i en debetnota, som ESMA fremsender til CCP'en, når ESMA har anmodet CCP'en om at forelægge supplerende oplysninger til brug for vurderingen af CCP'ens overholdelse af kravene i artikel 25, stk. 2b, i forordning (EU) nr. 648/2012. CCP'en indrømmes en betalingsfrist på mindst 30 kalenderdage fra datoen for ESMA's fremsendelse af debetnotaen til CCP'en.

3.   Anerkendelsesgebyrer refunderes ikke.

Artikel 7

Betaling af årlige gebyrer

1.   Det årlige gebyr, jf. artikel 2, for et givet år (n) betales senest den 31. marts i det år (n), det vedrører.

ESMA fremsender debetnotaer til alle anerkendte tredjelands-CCP'er med angivelse af det årlige gebyr senest den 1. marts i det år (n), det vedrører.

2.   Det årlige gebyr i anerkendelsesåret, jf. artikel 3, og betalingsfristen for det årlige gebyr angives i en debetnota, som ESMA fremsender til CCP'en. CCP'en indrømmes en betalingsfrist på mindst 30 kalenderdage fra datoen for ESMA's fremsendelse af debetnotaen til CCP'en.

3.   Årlige gebyrer, der er betalt af en CCP, refunderes ikke.

KAPITEL III

OVERGANGSBESTEMMELSER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 8

Allerede indgivne ansøgninger om anerkendelse

1.   Hvis en tredjelands-CCP har indgivet en ansøgning om anerkendelse senest den 22. september 2020, og ESMA endnu ikke har vedtaget en afgørelse om at anerkende eller nægte at anerkende den pågældende CCP, skal CCP'en betale det anerkendelsesgebyr, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, senest den 22. september 2020.

2.   Hvis ESMA har suspenderet behandlingen af en ansøgning om anerkendelse fra en tredjelands-CCP inden den 22. september 2020, skal CCP'en, uanset stk. 1, betale det anerkendelsesgebyr, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, inden den betalingsfrist, der er angivet i debetnotaen fremsendt af ESMA til CCP'en efter meddelelsen om, at CCP'ens ansøgning ikke længere er suspenderet. CCP'en indrømmes en betalingsfrist på mindst 30 kalenderdage fra datoen for ESMA's fremsendelse af debetnotaen til CCP'en.

Artikel 9

Foreløbigt årligt gebyr for allerede anerkendte CCP'er

1.   En tredjelands-CCP, der er anerkendt af ESMA i overensstemmelse med artikel 25 i forordning (EU) nr. 648/2012 på tidspunktet for denne forordnings ikrafttræden, skal betale et foreløbigt årligt gebyr på 50 000 EUR for 2020 og i de efterfølgende år, indtil der er foretaget en revision af CCP'ens systemiske betydning i henhold til artikel 89, stk. 3c, i forordning (EU) nr. 648/2012, og CCP'en er blevet anerkendt i overensstemmelse med artikel 25, stk. 2 eller 2b, i nævnte forordning, eller en sådan anerkendelse er blevet nægtet.

2.   Det foreløbige årlige gebyr for 2020 betales senest 30 kalenderdage efter denne forordnings ikrafttræden. Foreløbige årlige gebyrer for et nyt år (n) betales senest den 31. marts i det år (n), de vedrører.

Artikel 10

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juli 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.

(2)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2099 af 23. oktober 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012, for så vidt angår de procedurer og myndigheder, der er involveret i meddelelse af tilladelse til CCP'er, og krav vedrørende anerkendelse af tredjelands-CCP'er (EUT L 322 af 12.12.2019, s. 1).

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 (EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1).


Top