EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1281

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1281 af 14. september 2020 om afvisning af at godkende aktivstoffet ethametsulfuron-methyl, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EØS-relevant tekst)

C/2020/6173

OJ L 301, 15.9.2020, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1281/oj

15.9.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 301/7


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1281

af 14. september 2020

om afvisning af at godkende aktivstoffet ethametsulfuron-methyl, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse af Rådets direktiv 79/117/EØF og 91/414/EØF (1), særlig artikel 13, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 80, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1107/2009 finder Rådets direktiv 91/414/EØF (2), for så vidt angår godkendelsesprocedure og -betingelser, anvendelse på aktivstoffer, for hvilke der inden den 14. juni 2011 er truffet en afgørelse i overensstemmelse med direktivets artikel 6, stk. 3. For ethametsulfuron-methyl er Kommissionens afgørelse 2011/124/EU (3) den 23. februar 2011 blevet vedtaget i henhold til direktivets artikel 6, stk. 3.

(2)

Den 29. juni 2010 indgav DuPont de Nemours GmbH en ansøgning om godkendelse af optagelse af aktivstoffet ethametsulfuron-methyl i bilag I til direktiv 91/414/EEC til Det Forenede Kongerige i henhold til artikel 6, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF. Ved afgørelse 2011/124/EU blev det bekræftet, at dossieret var fuldstændigt og således principielt kunne anses for at opfylde data- og informationskravene i bilag II og III til direktiv 91/414/EØF.

(3)

Efterfølgende erhvervede FMC Agricultural Solutions A/S alle rettigheder vedrørende ethametsulfuron-methyl fra DuPont de Nemours GmbH.

(4)

Vurderingen af ethametsulfuron-methyls virkninger for menneskers og dyrs sundhed og for miljøet er foretaget i henhold til bestemmelserne i artikel 6, stk. 2 og 4, i direktiv 91/414/EØF for de anvendelsesformål, som ansøgeren har foreslået. Det Forenede Kongerige har den 17. september 2012 fremlagt et udkast til en vurderingsrapport for Kommissionen og Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (»autoriteten«).

(5)

Udkastet til vurderingsrapporten blev behandlet af medlemsstaterne og autoriteten. Autoriteten forelagde sin konklusion (4) af vurderingen af pesticidrisikoen ved aktivstoffet ethametsulfuron-methyl for Kommissionen den 11. december 2013. I april 2014 gav Europa-Kommissionen autoriteten mandat til at tilrettelægge og foretage en peerevaluering med hensyn til nye data om én metabolit af ethametsulfuron-methyl. Autoriteten forelagde sin opdaterede konklusion (5) for Kommissionen den 14. juli 2014.

(6)

Ved brev af 7. maj 2020 trak FMC Agricultural Solutions A/S sin ansøgning om godkendelse af ethametsulfuron-methyl tilbage.

(7)

Som følge af tilbagetrækningen af ansøgningen bør ethametsulfuron-methyl ikke godkendes.

(8)

Denne forordning er ikke til hinder for, at der kan indgives en ny ansøgning vedrørende godkendelse af aktivstoffet ethametsulfuron-methyl i henhold til artikel 7 i forordning (EF) nr. 1107/2009.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Afvisning af at godkende et aktivstof

Aktivstoffet ethametsulfuron-methyl godkendes ikke.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. september 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 309 af 24.11.2009, s. 1.

(2)  Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1).

(3)  Kommissionens afgørelse 2011/124/EU af 23. februar 2011 om principiel anerkendelse af, at det dossier, der er fremlagt til detaljeret gennemgang med henblik på eventuel optagelse af ethametsulfuron i bilag I til Rådets direktiv 91/414/EØF, er fuldstændigt (EUT L 49 af 24.2.2011, s. 42).

(4)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ethametsulfuron (evaluated variant ethametsulfuron-methyl). EFSA Journal 2014;12(1):3508, 94 s. doi:10.2903/j.efsa.2014.3508.

(5)  Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA), 2014. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ethametsulfuron (evaluated variant ethametsulfuron-methyl). EFSA Journal 2014;12(7):3787, 96 s. doi:10.2903/j.efsa.2014.3787.


Top